Sjednice Gradskog vijeća (2011.)

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(21. prosinca 2011.)

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2011. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine.

02.
a)
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;
b) Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine;
c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine;
d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:

 • Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu,
 • Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu,
 • Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012. godinu,
 • Prijedlog programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu,
 • Prijedlog programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu, 
 • Prijedlog programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grad Krka za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlozi Planova davanja koncesija:

 • Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu;
 • Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2012. - 2014. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim izgubljenim životinjama.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao i Plana zaštite i spašavanja:

 • Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka;
 • Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka;
 • Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Pitanja i odgovori.

--------------------

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(07. prosinca 2011.)

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 07. prosinca 2011. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 15. studenog 2011. godine.

02. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, i to:

 • Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka.
 • Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Pitanja i odgovori.

--------------------

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(15. studenog 2011.)

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 15. studenog 2011. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. kolovoza 2011. godine.

02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3).
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programu razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Izvješće o radu Gradonačelnikaza za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

07. Prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:

 • Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2).
 • Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu. 
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova (2011.), i to:

 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a;
 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a.

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.
Prdlagatelji: Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnateljice i Gradonačelnik.

14. Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk - prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:

 • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;
 • Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

15. Pitanja i odgovori. 

--------------------

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(23. kolovoza 2011.)

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 23. kolovoza 2011. (utorak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. srpnja 2011. godine.

02. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Pitanja i odgovori.

--------------------

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(28. srpnja 2011.)

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 28. srpnja 2011. (četvrtak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2011. godine.

02. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o nerazvrszanim cestama.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Odluke o imanovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu.
Predlagatelj: Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka.

08. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Pitanja i odgovori.

--------------------

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(25. svibnja 2011.)

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 25. svibnja 2011. (srijeda) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. ožujka 2011. godine.

02. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima:

 • Knjiga izdanih računa 2010. godine;
 • Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine;
 • Izvješće o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine, HBOR - sredstva poreza na dohodak za razvoj otoka;
 • Izvod iz knjige javnog duga za 2010. godinu;
 • Izvješće tekuće proračunske rezerve.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Izvješće o radu za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2010. godine.
Podnositelj Izvješće: Gradonačelnik.

05. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu.
Podnositelj Izvješće: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlozi Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:

 • Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) k.o. grad Krk, koji suvlasnički ima površinu od 438 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU Pahlić - Marušić);
 • Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1527/6 površine 410m2 i z.č. 1481/84 površine 197 m2, obje k.o. Kornić, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:

 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2010. godinu;
 • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2011. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu.
Predlagateljica: Ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka.

10. Prijedlog Odluke o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik i TKD Ponikve d.o.o.

13. Pitanja i odgovori.

--------------------

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(10. ožujka 2011.)

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 10. ožujka 2011. (četvrtak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2010. godine.

02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu.
Podnositelj Izvješća: PPK, načelnik - Ivan Katalinić.

03. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja zelenila na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to:

 • Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo,
 • Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije,
 • Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti,
 • Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova.

Predlagatelj: Odbor za izbor imenovanja i razrješenja.

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka.
Predlagatelj: Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

14. Pitanja i odgovori.