Rad Gradskog poglavarstva (2008.)

73. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (29. prosinca 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući prijedlog i potrebu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Marinka Bajčića predstojnika Ureda Grada, donjelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, te se daje suglasnost za pokretanje javne nabave za nabavku malog vozila za gašenje otvorenog požara šuma i raslinja. 
Zadužuje se Javna vatrogasna postrojba Krk  da pokrene postupak javne nabave za nabavku navedenog vozila, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, kao i odredbi  Odluke o socijalnoj skrbi, Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući inicijativu Socijalnog vijeća Grada Krka za dopunu i izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Josipa Staničića člana poglavarstva, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.  Prihvaća se prijedlog Socijalnog vijeća o izmjeni i dopuni Odluke o Socijalnoj skrbi, s time da se ista dopuni i izmjeni i to:  

a) Članak 11. stavak 1. glasi :
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom :
- jednočlano domaćinstvo do 2.100,00 kn (do sada 1.800,00 kn)
- dvočlano domaćinstvo do 3.000,00 kn (do sada 2.600,00 kn)
- tročlano domaćinstvo do 4.000,00 kn (do sada 3.500,00 kn )
- četveročlano domaćinstvo do 5.100,00 kn (do sada 4.500,00 kn)  
 
b) U članku 37. kojim se odobravaju sredstva za posebne programe u Socijalnoj skrbi, dopunjuje se novim stavkom koji glasi: mjesečna novčana pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i redovne studente.  

c)  Članak 37. stavak 4.; jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčadi, a reguliranje ove novčane pomoći utvrditi će se posebnim aktom.

d) Članak 38. dopunjuje se stavkom 3. koji glasi: pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i redovne studente može ostvariti učenik ili student (dokazuje potvrdom srednje škole, odnosno fakulteta), ako ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ili 2. 

II.  Zadužuje se Ured Grada i službenica Socijalnog vijeća da sukladno utvrđenju iz točke I . ovog zaključka pripreme prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Socijalnoj skrbi, odnosno pripreme novi prijedlog Odluke o Socijalnoj skrbi   u kojoj će biti implementirane gore navedene izmjene i dopune.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući imovinsko - pravne predmete, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović-Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće Odluke/Zaključke i to: 

I. O D L U K U

Donosi se Odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka u 2009. godini. 

II. O D L U K U

Donosi se Odluka o objavi javnog natječaja radi zaključenja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova - održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka na rok od 3 (tri) godine.
Imenuje se stručno povjerenstvo za provedbu natječaja:
Đimi Skomeršić ing. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka
Radmila Živanović Čop, dipl.prav. stručni suradnik Poglavarstva
Franjo Magaš ing. el., vanjski suradnik Grada Krka. 
 
Oglas javnog natječaja ima se objaviti u glasilu Novi list, u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Nakon provedbe javnog natječaja Gradsko poglavarstvo Grada Krka donijet će prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnih komunalnih poslova, koja će se uputiti na donošenje Gradskom vijeću Grada Krka.

III. Z A K L J U Č A K

1. Gradsko poglavarstvo Grada Krka donosi zaključak o raspisivanju natječaja radi prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to:
 
- k.č. 2211/3 ( z.č. 1032/2 ) površine 899 m2
- k.č. 2211/4 ( z.č. 1032/4 ) površine 910 m2
- k.č. 2211/5 ( z.č. 1032/5 ) površine 861 m2,
- k.č. 2211/6 ( z.č. 1032/6 ) površine 805 m2
- k.č. 2211/8 ( z.č. 1032/8 ) površine 797 m2 i
- k.č. 2211/9 ( z.č. 1032/9 ) površine 790 m2,
sve k.o. Krk grad, u naravi zemljište koje se nalazi na području uređenom Detaljnim planom uređenja Mali Kankul u gradu Krku.
Donosi se zaključak da se predmetni natječaj ima objaviti u glasilu Narodne novine, te se za predmetno zemljište utvrđuje početna cijena u iznosu od 150 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Narodne banke Hrvatske.

2. Nalaže se Imovinsko pravnoj službi da oglas javnog nadmetanja objavi u roku od 15 dana računajući od dana donošenja ovog zaključka.
...

-  Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući pismo namjere  Biskupije Krk za financijsku podršku projekta - otvaranje centra za socijalnu edukaciju i rehabilitaciju - nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Načelno se podržava pismo namjere Biskupije Krk za financijsku podršku projekta - otvaranje centra za socijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Grad Krk će sufinancirati projekt u iznosu od 50.000,00 kuna iz Proračuna za 2009. godinu, te je potrebno zatražiti verifikaciju Programa od nadležnog Ministarstva.  

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući zamolbu Biskupije Krk - Pokteta za život Krčke biskupije, Ogranak Krk za sufinanciranje Udruge Pokret za život, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Pokreta za život Krčke biskupije, Ogranak Krk, za sufinanciranje Udruge Pokret za život,  te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2009. godinu odobrava iznos od 10.000,00 kuna. Upućuje se  podnositelja zamolbe da se ubuduće javi na natječaj Programa javnih potreba u obrazovanju, znanosti, kulturi, informatici, sportu i tehničkoj kulturi Grada Krka, kako bi se podnositelja moglo uvrstiti u financiranje Programa Udruga.
...
(Iz Zapisnika 73. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

72. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (02. prosinca 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka u  uvodnom  dijelu  sjednice  razmatralo je: 
01. Projektni program planirane turističke zone Strigar, QUADA Projekta k.d. iz Zagreba, prezentiran na Gradskom poglavarstvu Grada Krka  08. srpnja 2008. godine. Obrazložena je koncepcija zone  prostorni raspored i kapaciteti, način uređenja plažnog dijela. Gradonačelnik Grada Krka obavijestio je članove poglavarstva o inicijativi  QUADA Projekta k.d. iz Zagreba da  Grad Krk  zatraži  izmjenu Prostornog plana Primorsko-goranske županije u kojem bi se izvršila  supstitucija površine građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Politin za građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene Strigar. 
02. Prijedlog Županijskom poglavarstvu za izmjenu Prostornog plana Primorsko goranske županije sa ciljem izmjene svih zona T2 u T1. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, te obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić, u ime Savjeta za za prostorno planiranje Gradskog poglavarstva Grada Krka, donesen je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

01. S obzirom da su u izmjenjenom Projektnom  programu planirane turističke zone Strigar, dostavljenom  dana 18. studenog 2008., izvršene  izmjene  u smislu povećanja smještaja u hotelima, a smanjenja smještajnih kapaciteta u vilama te smanjenja  ukupnog kapaciteta u zoni,  Poglavarstvo ostaje pri mišljenju koje je sukladno zaključku Gradskog poglavarstva Grada Krka sa sjednice  08. srpnja 2008. godine:

 • Lokacija planirane turističke zone Strigar  optimalna je  lokacija za buduću izgradnju novog turističkog naselja visoke kategorije.
 • Ograničenja za realizaciju zone su činjenice da ista nije predviđena kako u Prostornom planu Primorsko goranske županije, kojim se sukladno Zakonu određuje položaj, vrsta, kapacitet i veličina zone, tako ni u Prostornom planu uređenja Grada Krka.
 • Prostornim planom Primorsko goranske županije utvrđeno je već pet građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja i to na području Glavotoka (zona T1 i zona T3), Torkula (zona T2), Ježevca (zona T2) i Politina (zona T2).
 • Uvala sv. Juraj Prostornim planom Grada Krka predložena je  za  zaštitu kao spomenik prirode te  nije  utvrđena kao lokalitet  za uređenu plažu pa  predložena izgradnja unutar uvale  također nije u skladu sa važećim  Prostornim planom Grada Krka.

2. Sukladno inicijativi QUADA Projekta k.d. iz Zagreba da se izvrši  supstitucija površine građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Politin za građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene Strigar, zaključeno je:

 • Građevinsko područje ugostiteljsko turističke  namjene izvan naselja  Politin ima svoju opravdanost u prostornim planovima. Do zone je rješena infrastruktura, a zbog neposrednog kontakta sa naseljem Krk, otvaranjem i realizacijom takve zone ekskluzivnog tipa, naselje Krk dobiva kupca visokoplatežne moći, dok se gostima i posjetiocima Krka kao centralnog naselja nude dodatni sadržaji ponuđeni u toj zoni. Obzirom da  unutar zone postoje parcele u vlasništvu Grada Krka  to bi značilo smanjenje vrijednosti tih parcela.
 • Opcije za supstituciju građevinskih područja ugostiteljsko turističke  namjene izvan naselja  za turističku zonu Strigar mogu biti jedino ugostiteljsko-turističke zone koje su planirane na području Šotoventa. S obzirom da su za navedene zone već donesene Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja, supstitucija će biti moguća jedino ako investitori, odnosno vlasnici zemljišta u zonama Glavotok i Torkul ne realiziraju rokove za donošenje Urbanističkih planova iz Odluke, odnosno ako do svibnja 2009. godine ne ponesu Gradu Krku prijedlog Plana za javnu raspravu. 
 • Ukoliko zona Strigar bude aktuelna, smatra se neophodnim raspraviti na nivou Grada Krka o veličini, kapacitetima i vrsti zone, te načinu izgradnje,  arhitekturi  itd. Za sada  navedene teme nisu bile predmet rasprave ni zaključka  ovog  Savjeta.


02. U  kratkim  crtama  su  obrazložene  odredbe PPU Grada Krka te odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008., a odnose  se na  definiranje vrste turističkih zona T1 i T2. Obrazloženo je  mišljenje Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva prema kojem  bez obzira na odredbe prostornog plana  u svim zonama T1 može biti 70% smještajnog kapaciteta u hotelima i  30% u vilama, a u zonama T2  30% smještajnog kapaciteta u hotelima i 70% u vilama,  te je donesen sljedeći

Z A K L J U Č A K

S obzirom na jasno opredjeljenje Grada Krka  izraženo kroz odredbe Prostornog plana uređenja Grada Krka da se u zonama građevinskih područja ugostiteljsko turističke  namjene izvan naselja grade samo hoteli, a u skladu s razvrstavanjem ugostiteljskih objekata iz  skupine hoteli, predlaže se Županijskom poglavarstvu da se kroz postupak izmjene Prostornog plana Primorsko-goranske županije na području Grada Krka sve T2 zone izmjene u T1. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući imovinsko – pravne predmete, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović-Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće Odluke/Zaključke i to:

I. ODLUKU O ODABIRU

Utvrđuje se da je u uvodno navedenom javnom nadmetanju za izradu Urbanističkih planova uređenja (UPU 1- Krk, UPU 2 – Kornić , UPU 5- Vrh, i UPU 26 – Dunat ) i podloga potrebnih za izradu Urbanističkih planova uređenja i to : UPU 2 – Kornić, UPU 5 – Vrh, i UPU 26 – Dunat, odabire zajednička ponuda: Urbanistica d.o.o. (MBS: 080483664) sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 5 i Geoprojekt d.d. (MBS: 040040263), sa sjedištem u Opatiji, Nova Cesta 224/2, u iznosu od 1.570.000,00 kuna koji iznos uvećan za PDV u iznosu od 345.400,00 kn ukupno iznosi 1.915.400,00 kuna. 

II. ODLUKU O ODABIRU

Utvrđuje se da se u uvodno navedenom nadmetanju za ustupanje radova na dopremi, demontaži i montaži aluminijske i PVC stolarije na prostorijama Ureda za katastar, Ispostava u Krku,  odabire ponuda: Eko energo d.o.o. (MBS 040131639) sa sjedištem  u Rijeci, Pehlin, Turkovo 22, u iznosu od 41.811,74 kn koji iznos uvećan za PDV od 9.198,58 kn što ukupno iznosi 51.010,00 kn.

III.  ODLUKU O ODABIRU

Utvrđuje se da se u uvodno navedenom nadmetanju za ustupanje radova na uređenju puta za maslinike od naselja Lakmartin prema Mihovilu u dužini od 1010 metara, odabire ponuda: Roal d.o.o. (MBS 040161161) sa sjedištem u Krku, S. Nikolića 38 u iznosu od 72.922,00 kn koji iznos uvećan za PDV od 16. 042, 84 što ukupno iznosi 88.964,84 kune. 
...

X. ZAKLJUČKE

a) Gradsko poglavarstvo donosi zaključak kojim se predlaže zaključenje ugovora o zakupu  sa Erste & Steiermerkische Bank d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3 a,  za javnu površinu koja se nalazi u gradu Krku, na Trgu Josipa bana Jelačića, površine 7,5 m2, a na kojoj je postavljen bankomat. 
Za predmetni zakup  utvrđuje se godišnja zakupnina u iznosu od 15.000,00 kuna i rok trajanja zakupa od 3 godine počevši od 30. travnja 2008. godine, pa do 30. travnja 2011. godine. Utvrđuje se da je Erste & Steiermerkische bank d.d. za javnu površinu iz točke 1. ovog zaključka imale zaključen ugovor sa gradskim komunalnim trgovačkim društvom Vecla d.o.o. koji ugovor je istekao 30. travnja 2008. godine. Nadalje se utvrđuje da sukladno članku 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata koja se primjenjuje od siječnja 2008. godine, javnim površinama upravlja Gradsko poglavarstvo.
Slijedom odredbi točke 1. i 2. ovog zaključka, poziva  se Erste & Steiermerkische Bank d.d. da se očituju o prijedlogu Gradskog poglavarstva o  zaključenju ugovora o zakupu zemljišta i to  u roku od 20 dana, računajući od dana primitka ovog zaključka, kako bi se u predmetu moglo dalje postupati.

b) 01. Gradsko poglavarstvo donosi zaključak kojim se predlaže zaključenje ugovora o zakupu sa HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, na dijelu z.č. 1533/34 k.o. Krk radi korištenja betonskog parkirališta sa rampom, za koji zakup se utvrđuje mjesečna zakupnina od 3.500,00 kn, na rok trajanja zakupa od 1 godine. 02. Gradsko poglavarstvo donosi zaključak kojim se predlaže zaključenje ugovora o zakupu  sa  HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32,  na dijelu z.č. 1533/15 k.o. Krk grad, površine 40 m2, radi smještaja montažne telefonske centrale ( kontejner za RSS Dražica ), za koji zakup se utvrđuje mjesečna zakupnina u iznosu od 1000,00 kuna i rok trajanja zakupa od  2 godine počevši od 30. travnja 2008. godine, pa do 30. travnja 2010. godine. Utvrđuje se da su HT - Hrvatske telekomunikacije za javnu površinu iz točke 1. ovog zaključka imale zaključen ugovor sa gradskim komunalnim trgovačkim društvom Vecla d.o.o. koji ugovor je istekao 30. travnja 2008. godine. Nadalje se utvrđuje da sukladno članku 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata koja se primjenjuje od siječnja 2008. godine, javnim površinama upravlja Gradsko poglavarstvo. Slijedom odredbi točke 1. i 2. ovog zaključka, poziva  se HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.  da se očituju o prijedlogu Gradskog poglavarstva o zaključenju ugovora o zakupu zemljišta i to  u roku od 20 dana, računajući od dana primitka ovog zaključka, kako bi se u predmetu moglo dalje postupati.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući zamolbu Tvrtke Slavuj iz Omišlja, Pušća 13, za produženje roka izvođenja radova prema Ugovoru o građenju od 19. rujna 2008. godine za potrebe igrališta O.Š. Fran Krsto Frankopan u Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Tvrtke Slavuj iz Omišlja, Pušća 13 za produženje roka izvođenja radova prema Ugovoru o građenju od 19. rujna 2008. godine za potrebe igrališta O.Š. «Fran Krsto Frankopan» u Krku, zbog dogovora s konzervatorima oko zaštite pronađenog kulturnog dobra.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka u razmatrajući prijedlog Tončija Žužića iz Krka, Vrbnička 32, za sufinanciranje izrade spomen obilježja poginulima u Lepantskoj bitci, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Načelno se podržava prijedlog - ideja za podizanje spomen obilježja poginulima u Lepantskoj bitci, kao spomenik krčkim galijotima i ribarima. Lokaciju za postavljanje spomen obilježja, kao i  projektno rješenje riješit će se u dogovoru sa projektantom.  

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe Međunarodne Eko škole - Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, za sponzorstvo  organizacije Božićno - Novogodišnjeg koncerta dječjih zborova, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Međunarodne Eko škole - Osnovne škole Fran Krsto Frankopan za sponzorstvo organizacije Božićno - Novogodišnjeg koncerta dječjih zborova, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
...
(Iz Zapisnika 72. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)71. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (18. studenog 2008.)
...
- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući pismo namjere Turističke zajednice Grada Rijeke o uspostavi suradnje s irskom zračnom kompanijom Ryanair i preuzimanja financijskih obaveza, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se pismo namjere Turističke zajednice Grada Rijeke o uspostavi suradnje s irskom zračnom kompanijom Ryanair i preuzimanja financijskih obaveza.

- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući zamolbe građana za sufinanciranje asfaltiranja ulica u naselju Krk (odvojak Crikveničke ulice; Splitska ulica i dijela ulice mali Kartec), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se inicijativa građana za sufinanciranje asfaltiranja ulica u naselju Krk (odvojak Crikveničke ulice; Splitska ulica i dijela ulice mali Kartec), na način da građani osiguraju 50 % sredstava potrebnih za navedenu investiciju. Grad Krk će ostatak od 50% potrebnih sredstava osigurati iz Proračuna Grada Krka za 2009. godinu na  poziciji asfaltiranje i uređenje cesta.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući podnesak Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb) u svezi dostave mišljenja o stanju i razvijenosti trgovine Grada Krka i dr. u smislu odredbi Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica, na sjednici održanoj 18. studenog 2008. godine, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

01. Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja kompleksa RED u zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku na kojem Konzum d.d. Zagreb, M. Čavića 1a, kao investitor planira izgradnju trgovačkog centra - Konzum Krk.

02. Glede izgradnje trgovačkog centra na predmetnom području, a imajući u vidu donesen DPU iz točke I. ovoga Zaključka, Gradsko poglavarstvo očituje se kako slijedi:

 • Na području gospodarsko/poslovne namjene dozvoljava se gradnja građevine za pretežno uslužnu djelatnost.
 • Uz navedenu pretežnu djelatnost dozvoljava se interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost, te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.
 • Fizičke dimenzije kompleksa, kao cjeline, usklađene su i prilagođene zahtjevanoj funkciji, standardima i morfologiji neposrednog okruženja, kao i jedinstvenosti lokacije s aspekta njegove geografske posebnosti.
 • Regulacija areala determinirana je prostornom dispozicijom i urbanističkom koncepcijom šireg okruženja koju uvjetuje plan višeg reda.
 • Prostor se nalazi na dominantnoj mjesnoj poziciji, u samom ulaznom koridoru grada.
 • Primarni kolni pristup planiran je preko sustava budućih mjesnih prometnica.
 • Sekundarni pristup planira se i s državne ceste D-102 (Šmrika D8 - Krčki most - Krk - Baška) - i to samo iz smjera Malinske.
 • Veličina građevinskih čestica od cca 16.776 m2 omogućuje standardno pozicioniranje građevine u središnjem dijelu građevne čestice te zadovoljenje potrebnih standarda za smještaj vozila adekvatan određenim urbanističkim normama, te standardima istovrsnih tipova trgovačkih kompleksa.
 • Smještaj svih površina za parkiranje uvjetovan je unutar građevinskih čestica.

03. Grad Krk je turističko naselje, s velikim brojem povremenih stanovnika, što ima za posljedicu povećanje broja potrošača za tri do četiri puta u ljetnim mjesecima. Stoga, ocjenjuje se da je posebno za snabdijevanje u sezoni otvaranje ovakvog trgovačkog centra od interesa Grada, što je i rezultiralo donošenjem navedenog DPU –a iz točke I. ovoga Zaključka.

04. Glede traženja za predlaganje kandidata u Povjerenstvo  koje imenuje ministar gospodarstva, a vezano za izdavanje suglasnosti o ispunjavanju uvjeta u smislu članka 2. uvodno spomenute Uredbe, kao predstavnici Grada predlažu se:

 • Đimi Skomeršić,  ing. građ; pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, za predstavnika Grada i
 • Marinko Bajčić, dipl. iur;  predstojnik Ureda Grada, kao zamjenik predstavnika iz točke 1. 

- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući zamolbu Eko centra Caput Insulae Beli za pomoć pri izgradnji volijere za bjeloglave supove, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Eko centra Caput Insulae Beli za pomoć pri izgradnji volijere za bjeloglave supove, te se u tu svrhu odobrava iznos od 5.000,00 kuna koji će biti isplaćen iz Proračuna Grada Krka za 2009. godinu

- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka u predmetu razmatranja zamolbe Doma umirovljenika Mali Kartec zastupanog po direktoru Mladenu Pokrajčiću za dodatak sufinanciranja kapitalnog projekta, nabava vozila za potrebe Doma, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Doma umirovljenika Mali Kartec zastupanog po direktoru Mladenu Pokrajčiću za dodatak sufinanciranja kapitalnog projekta, nabava vozila za potrebe Doma, za troškove osiguranja i tehničke opreme, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 4.731,14 kuna.

- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući zamolbu Turističke zajednice Grada Krka za a) sufinanciranje Turističke zajednice Grada Krka sa svrhom namjenskog korištenja proračunskih sredstava, b) sufinanciranje Krčkog sajma 2008. godine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

01. Prihvaća se zamolba Turističke zajednice Grada Krka za sufinanciranje Turističke zajednice Grada Krka sa svrhom namjenskog korištenja proračunskih sredstava, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada krka za 2008. godinu iz aktivnosti AO10207 Tekuće i kapitalne donacije u kulturi, na poziciji sufinanciranje Turističke zajednice Grada Krka, odobrava iznos od 96.000,00 kuna.

02. Prihvaća se zamolba Turističke zajednice Grada Krka za sufinanciranje Krčkog sajma 2008. godine, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu iz aktivnosti A010207 Tekuće i  kapitalne donacije u kulturi,  na poziciji 1221 - sufinanciranje Krčkog sajma, odobrava iznos od 80.000,00 kuna.
...
(Iz Zapisnika 71. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

70. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (3. studenog 2008.)
...
- Temeljem članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo  Grada  Krka, u predmetu razmatranja prijedloga  dokapitalizacije Radija O. K., nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave, donijelo je  sljedeći

Z A K L J U Č A K

01. Podržava se dokapitalizacija Radija O.K., u što se zahtijeva uključivanje svih osnivača.

02. Načelno se podržava način dokapitalizacije Radija O.K. kako je predložila Koordinacija Grada i Općina otoka Krka, na sastanku održanom 15. svibnja 2008. godine u Baški. Prije donošenja odluke i konačnog određenja o obimu sudjelovanja (ulaganja) Grada Krka u dokapitalizaciji, od Radija O.K. zahtjeva se dostavljanje sljedeće dokumentacije:

 • specifikaciju troškova prednabave i preseljenja Radija O.K., utvrđenih na sastanku Koordinacije iz prednje točke, u iznosu od 1.000.000,00 kn;
 • izračuna financijske obveze u dokapitalizaciji za sve osnivače, pri čemu se, kod utvrđivanja iste obveze Grada Krka očekuje uvažavanje iznosa dosadašnjih redovitih uplata.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe Samostana sv. Franja iz Krka, Trg krčkih glagoljaša 2, za financijsku pomoć za sanaciju potpornog zida u ulici Stjepana Radića u Krku, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Odobrava se zamolbi Samostana sv. Franja iz Krka, Trg krčkih glagoljaša 2, za financijsku pomoć za sanaciju potpornog zida  uz samostan u ulici Stjepana Radića u Krku. Obzirom na djelatnost podnositelja zamolbe, Grad Krk spreman je financirati sanaciju predmetnog potpornog zida, sukladno Elaboratu sanacije i troškovniku - ponudi Zidarske radnje Fuga, vl. Mihovila Kosića iz Krka, Vršanska 26 C, u ukupnom iznosu od 34.953,00 s PDV-om. Slijedom prednjih odredbi ovoga Zaključka zadužuje se Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti da odobreni iznos financijske potpore isplati podnositelju zamolbe na žiro račun Samostana, otvoren kod Privredne banke Zagreb broj: 2340009 – 1110017386.  

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe Denisa Štolfe iz Krka, Ivana Zajca 1, za ostvarivanje prava na naknadu, temeljem Rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora - športaš Hrvatske V. kategorije - daroviti športaš, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Denisu Štolfi iz Krka, Ivana Zajca 1, dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 4,000,00 kuna, a temeljem Rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora - športaš Hrvatske V. kategorije - daroviti športaš. Slijedom prednjih odredbi zadužuje se Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti da isplati podnositelju zamolbe - imenovanom športašu iz stavka 1. ovoga Zaključka utvrđenu nagradu.   

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe Ex libris d.o.o. Rijeka, Riva 4, za financijsku potporu izdavanja knjige, Branko Fučić - Susreti i sjećanja, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Ex libris d.o.o. Rijeka, Riva 4 za financijsku potporu izdavanja knjige: Branko Fučić - Susreti i sjećanja, te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 3.600,00 kuna. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe Plesne grupe Monfina iz Krka, Vela Placa 1, za sufinanciranje odlaska na smotru starogradskih plesova u Đakovu, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Plesne grupe Monfina iz Krka, Vela Placa 1, za sufinanciranje odlaska na smotru starogradskih plesova, koja će se od 22. do 23. 11. 2008. godine održati u Đakovu, te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 8.300,00 kuna za troškove prijevoza, prema ponudi tvrtke Autotrans d.o.o. Rijeka.
...
(Iz Zapisnika 70. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

 

69. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (14. listopada 2008.)
...
- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 14. listopada 2008. godine, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, a u svezi odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u predmetu razmatranja prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, te se prihvaća prijedlog GP-a Krk d.d. iz Krka, za povećanje broja stambenih jedinica do najviše 18 na građevinskoj čestici S2, s time da će urbanista, odnosno izraditelj Plana odrediti točan broj stambenih jedinica prilikom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, uz poštivanje svih uvjeta i kriterija propisanih odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka. 
Također, prihvaća se prijedlog da se za građevinske čestice S3 i S5 promjeni namjena, umjesto stambena u mješovitu, javno-društvenu odnosno poslovnu.
Sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovoga Zaključka, predmetni prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i donošenja.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući uputu o postupanju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o planiranju, evidentiranju prometnih površina u službenim registrima te utvrđivanje njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i legaliziraju bespravne gradnje, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje uputa o postupanju  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o planiranju, evidentiranju prometnih površina u službenim registrima. Obzirom na gore navedene upute o postupanju, zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša  da pripremi tender dokumentaciju kojom će se naručiti izrada geodetskog elaborata neevidentiranih ulica, nerazvrstanih cesta, puteva, trgova i drugih prometnih površina naselja Krk i analiza Prostornih planova koji uređuju pitanje širine prometnih površina.

- Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 14. listopada 2008. godine, na temelju  odredbi članka 47. Statuta Grada Krka,  a u svezi odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji razmatrajući prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3), te se dozvoljava rekonstrukcija postojećih objekata prema uvjetima  Prostornog plana Grada Krka. Sukladno odredbama, predmetni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3), uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i donošenja. 

a) Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući Izvješće po obavljenom natječaju za imenovanje zapovjednika JVP Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Marinka Bajčića predstojnika Ureda Grada, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće po obavljenom natječaju za imenovanje zapovjednika JVP Grada Krka . 

b) U obrazloženju Prijedloga Odluke o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, predstojnik Ureda Grada, Marinko Bajčić između ostalog istaknuo je da je u otvorenom roku za podnošenje prijava na raspisani natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Grada Krka prispjela jedna prijava i to od Dinka Petrova iz Krka, V. Lisinskog 6, vršitelja dužnosti zapovjednika JVP Grada Krka. Obzirom da je uvidom u priložene dokaze utvrđeno da je ista potpuna, odnosno da je kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju iz koje proizlazi da ispunjava sve propisane uvjete koji su zatraženi u Natječaju, predlaže se imenovanje Dinka Petrova za zapovjednika JVP Grada Krka.

Poslije rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka donijelo je 

O  D  L U  K  U
o imenovanju zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

 Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imenuje se Dinko Petrov iz Krka, V. Lisinskog  6, na vrijeme od četiri godine. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Melody d.o.o., Kastav, Rubeši 139 a, za suorganizaciju festivala - festivalske večeri Istre i Kvarnera MIK 2009. godine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Melody d.o.o., Kastav, Rubeši 139 a, za suorganizaciju festivala - festivalske večeri Istre i Kvarnera MIK 2009. godine, te će se sredstva za navedenu svrhu osigurati u Proračunu za 2009. godinu. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, a u svezi članka 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 14. listopada 2008. godine povodom razmatranja prijedloga Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka, Frankopanska 40, za otvaranje novih radnih mjesta za rad u produženom boravku u MŠ Krk,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka, Frankopanska 40, za otvaranje novih radnih mjesta za rad u produženom boravku u MŠ Krk, tj. za zapošljavanje 3 učitelja/ica  na neodređeno vrijeme, s punim radnim  vremenom tjednom normom neposrednog odgojno-obrazovnog rada, sukladno odredbama članka 104. st. 4. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi.
Slijedom odredbama st. 1. ovog Zaključka, Grad Krk osigurat će za rad u produženom boravku s punim radnim vremenom potrebna dodatna financijska sredstva u Rebalansu Proračuna Grada Krka za 2008. godinu.
Za predmetnu djelatnost odnosno odgojno - obrazovni rad u produženom boravku, Grad Krk će u Proračunu Grada Krka za 2009. godinu osigurati ukupni iznos od 300.000,00 kn.
Obzirom da sa područja Grada Krka ima dovoljan broj stručnih kadrova za obavljanje ove djelatnosti, Grad nije osigurao sredstva za putne troškove prijevoza učitelja/ica u produženom boravku u MŠ Krk.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, a u svezi članka 5. Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u upravnim tijelima i Uredu Grada, kao i članka 5. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave, razmatrajući prijedlog pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, Antona Malatestinića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se prijedlog i daje se suglasnost da kalkulativna osnovica za izračun i isplatu plaća dužnosnika i djelatnika Grada Krka, poveća sa dosadašnjih  3.390,00 kuna na 3.690,00 kuna. Utvrđena osnovica iz prednjeg stavka odnosi se na službenike i namještenike Gradske uprave  i sve korisnike Proračuna Grada Krka (JVP Grada Krka, Narodna knjižnica Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka). Utvrđena bruto osnovica za izračun i isplatu plaća iz prednjeg stavka ovog zaključka primjenjuje se od 01. studenog 2008. godine.
...
(Iz Zapisnika 69. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

68. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (26. rujna 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, u predmetu razmatranja Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, Obala 17, za a) ponuda za izradu projekta krajobraznog uređenja Vrtovi grada u gradu Krku; b) ponuda za izradu Krajobraznog uređenja trga u Linardićima, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

a) Prihvaća se ponuda Studia Perivoj d.o.o. iz Malinske, za izradu projekta krajobraznog uređenja Vrtovi grada u gradu Krku, te će se sredstva za predmetnu ponudu u iznosu od 68.000,00 kuna u čiju cijenu nije uračunat PDV nastojati osigurati u Rebalansu Proračuna.

b) Prihvaća se ponuda Studia Perivoj d.o.o. iz Malinske, za izradu projekta krajobraznog uređenja trga u Linardićima, te će se sredstva za predmetnu ponudu u iznosu od 8.500,00 kuna u čiju cijenu nije uračunat PDV nastojati osigurati u Rebalansu Proračuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Doma zdravlja Krk za Program cijepljenja i edukacije protiv infekcije s HPV-om, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Josipa Mrakovčića, člana Gradskog poglavarstva, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje prijedlog Doma zdravlja Krk za Program cijepljenja i edukacije protiv infekcije s HPV-om, te će Grad Krk (u prvoj fazi) financirati edukaciju roditelja, nastavnika i učenika  u iznosu od 3.600,00 kuna, a za nabavu cijepiva protiv HPV Grad će  sudjelovati sa 50% potrebnih sredstava.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće 

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zamolbi Košarkaškog kluba Krk za sufinanciranje nabave koševa i lopti za školu košarke u iznosu od 20.000,00 kuna, te će se sredstva za navedenu svrhu osigurati u Rebalansu Proračuna. 

b) Prihvaća se zamolba Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento Grada Krka za sufinanciranje troškova prijevoza dvodnevnog izleta, te će se isplata izvršiti po dostavi  računa o izvršenom prijevozu. 

c) Gloriji Kukuljan iz Krka, A. Cesarca 1, dodjeljuje se novčana nagrada za sudjelovanje na službenom međunarodnom juniorskom natjecanju 2007.godine (Laser 4,7), a temeljem Rješenja o kategorizaciji sportaša - sportaš Hrvatske V. kategorije (daroviti športaš), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 4.000,00 kuna. Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti da sukladno  prednjem stavku ovog Zaključka izvrši imenovanoj isplatu utvrđene nagrade. 
...
(Iz Zapisnika 68. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)67. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (10. rujna 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbe Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za suglasnost i sufinanciranje sanacije krova garažnog dijela zgrade, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se zamolba Javne vatrogasne postrojbe Krk, za sanaciju krova garažnog dijela zgrade, te se u svezi s time daje suglasnost Ustanovi da pokrene postupak javne nabave za potrebne radove. Dio sredstava za sanaciju krova garažnog dijela zgrade osigurava se iz Proračuna Grada Krka u iznosu od 50.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zahtjev Ponikve d.o.o., Vršanska 14, iz Krka za osiguranje sredstava za Vodoopskrbni sustav Šotoventa I. etapa II. faza - gravitacijski cjevovod Bajčići- Skrbčići-Pinezići, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odijela za komunalni sustav, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se zahtjev Ponikve d.o.o., Vršanska 14, iz Krka za osiguranje sredstava za Vodoopskrbni sustav Šotoventa I. etapa II. faza - gravitacijski cjevovod Bajčići-Skrbčići-Pinezići, te će Grad sudjelovati u sufinanciranju izrade predmetnog projekta s iznosom od 7.850.680 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući imovinsko-pravne predmete, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se da su u postupku nabave male vrijednosti, za ustupanje radova na uređenju prostorija Turističke zajednice grada Krka, u gradu Krku, prispjele dvije ponude i to:

 • Zajednički obrt VDA GRAĐENJE sa sjedištem u Krku, Zagrebačka 53, vlasništvo Domagoja Gjurkinjaka i Milene Hriljac Gjurkinjak u iznosu od 90.099,00 kuna, koji uvećan za PDV od 19.821,78 kuna ukupno iznosi 109.920,78 kuna.
 • Obrt IV AMBIENTA (MBO 91981794), sa sjedištem u Puntu, Obala 47, vlasništvo Vesne Orlić Mijić, u iznosu od 110.781,00 kuna u čiji iznos PDV nije uključen.

Utvrđuje se da se u uvodno navedenom javnom nadmetanju odabire  ponuda:  Zajednički obrt VDA GRAĐENJE sa sjedištem u Krku, Zagrebačka 53, vlasništvo Domagoja Gjurkinjaka i Milene Hriljac Gjurkinjak (MBO 90903692) u iznosu od 90.099,00 kuna, koji uvećan za PDV od 19.821,78 kuna, ukupno iznosi 109.920,78 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Katedre Čakavskog sabora Kornić, Placa 32, za produženje koncesije za brigu oko crkvice Sv. Dunata, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Katedre čakavskog sabora Kornić iz Kornića, Placa 32, za produženje koncesije za crkvicu Sv. Dunata, tj. za dodjelu crkvice na upravljanje bez plaćanja Gradu, na vrijeme od pet godina, uz poštivanje pravila ponašanja u sakralnom objektu kao i muzeoloških odrednica u održavanju i uređenju crkvice. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Sestara Benediktinki Uznesenja Blažene Djevice Marije, iz Krka, Jurja Križanića 16, za sufinanciranje radova na sanaciji i obnovi fasade, zvonika i krova crkve Benediktinskog samostana u Krku (dodatna financijska sredstva), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Sestara Benediktinki Uznesenja Blažene Djevice Marije, iz Krka, za sufinanciranje radova na sanaciji i obnovi fasade, zvonika i krova crkve Benediktinskog samostana u Krku, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 40.000,00 kuna.
...
(Iz Zapisnika 67. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

66. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (04. kolovoza 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ugovora Auto moto društva Kvarner iz Rijeke, Pomerio 2, za supokroviteljstvo Svjetskog prvenstva motora s prikolicama i Super Touring Car (prototipovi), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora Auto - moto društva Kvarner iz Rijeke, Pomerio 2, za supokroviteljstvo Svjetskog prvenstva motora s prikolicama i Super Touring Car (prototipovi), te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu iz Programa tehničke kulture odobrava iznos od 20.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi ili prijedloga za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće

Z A K L J U Č K E

a) Odgađa se donošenje zaključka u svezi zamolbe Udruge Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, za financijsku potporu pri tiskanju knjige: Otok Krk u II. svjetskom ratu 1943. - 1945. godine, do sljedeće koordinacije gradonačelnika i načelnika otoka Krka na kojoj će biti dogovoren ključ financiranja.

b) Udovoljava se zamolbi Šahovskog kluba Draga iz Rijeke, Brig 24 za financijsku potporu za održavanje šahovskog turnira Krk zlatni otok Mediterana, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 4.000,00 kuna.

c) Udovoljava se zamolbi Boćarskog kluba Brzac, Brzac bb, za sufinanciranje memorijalnog turnira Josip Zec i obilježavanje 20. godišnjice Kluba, te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava ukupni iznos od 12.000,00 kuna.

d) Prihvaća se zamolba Društva multiple skleroze PGŽ, Rijeka, Kružna 7, za  financijsku potporu za organizaciju simpozija oboljelih od multiple skleroze, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu  Jedriličarskog kluba Plav za dodjeljivanje novčane potpore brodicama tradicionalne gradnje koje sudjeluju na regati Krčka Jedra 2008., nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se zamolba Jedriličarskog kluba Plav za dodjeljivanje novčane potpore brodicama tradicionalne gradnje koje sudjeluju na regati Krčka jedra 2008., te će u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu izdvojiti iznos od 100,00 kuna po dužnom metru brodice koje sudjeluju na regati Krčka jedra 2008. Sredstva će biti doznačena Jedriličarskom klubu Plav Krk nakon podnesenog financijskog izvješća koji je dužan navedena sredstva isplatiti učesnicima regate. 

- Nakon podnesene informacije gradonačelnika Darija Vasilića i predstojnika Ureda Grada Marinka Bajčića  o novom  Zakonu o trgovini koji je stupio na snagu 02. kolovoza 2008. godine po kojem je skraćeno dnevno radno vrijeme trgovina tj. iste mogu raditi od najranije 06.00 sati do 21.00 sat, Poglavarstvo Grada Krka zaključuje da je obzirom na daljnji tijek turističke sezone na području Grada, te potrebe kupaca i turista (ukoliko Državni inspektorat bude vršio nadzor i kažnjavao trgovce obzirom na dužinu radnog vremena) ocjenjuje se potrebnim da Grad proglasi prigodnu prodaju Dani sajma 2008. godine, koja manifestacija traje do 30. rujna 2008. godine i  dozvoli posebnom Odlukom da trgovci mogu raditi svakodnevno od ponedjeljka do nedjelje, počevši od 6.00 sati, a završiti s radom najkasnije u 24.00 sata.
Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje informacija o novom  Zakonu  o trgovini kojim se skraćuje radno vrijeme prodavaonica tj. iste mogu započeti s radom najranije u 6.00 sati, a završiti s radom najkasnije do 21.00 sat. Obzirom da smo u špici turističke sezone, u cilju adekvatnog servisa turistima i posjetiteljima, Poglavarstvo proglašava Dane sajma 2008., prigodnu prodaju u vremenu od 21.00 sat do 24.00 sata.
...
(Iz Zapisnika 66. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

65. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (21. srpnja 2008.)
...
- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju članka 47. Statuta  Grada  Krka, a u svezi odredbi članka 78. Zakona o  prostornom uređenju i gradnji u predmetu razmatranja  prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić - višeg stručnog referenta za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni u kojoj je Nedeljko Dunato predsjednik Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša predložio nazočnima dopunu ciljeva i programskih polazišta Plana, donijelo je sljedeći 

Z  A K L J U Č A K

I. Utvrđuje  se  Prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, s time da se:

 • U članku 5. gdje se opisuje ocjena stanja u obuhvatu plana dodaju riječi: vezova za domicilno stanovništvo i turističkih vezova. Također je deficitaran  prostor operativne obale.
 • U članku 6. gdje se opisuju ciljevi i programska polazišta Plana mijenjaju se podstavci 2., 3. i 4., te glase: stambenu izgradnju usmjeriti na izgradnju stanova za stalno stanovanje, sprečavajući apartmanizaciju i mijenjajući time sadašnju nepovoljnu strukturu stambenog fondastvoriti preduvjete za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti i poslovne zone unutar naseljaplanskim elementima usmjeriti razvoj prema visokokategoriziranim hotelskim kapacitetima.
 • U članku 6. podstavku 5. dodaju se riječi: osiguravajući prostore za tematske plaže; U članku 6. podstavku 6. dodaju se riječi: dječjih igrališta, bazena, morskih sportova; U članku 6. podstavku 12. dodaje se riječ: komunalne opreme

II. Sukladno odredbama prednje točke, predmetni prijedlog Odluke, uz potrebne dopune i ispravke koje su naprijed istaknute, uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka na narednoj sjednici u cilju rasprave i donošenja.

- Gradsko  poglavarstvo  Grada  Krka  na  sjednici  održanoj  21. srpnja 2008. godine, na  temelju  članka  47. Statuta  Grada  Krka, a u svezi odredbi članka 78. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji u  predmetu  razmatranja  prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune  Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić višeg stručnog referenta za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo   je  sljedeći  

Z  A K L J U Č A K

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku. Sukladno odredbama prednjeg stavka, predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka na narednoj sjednici u cilju rasprave i donošenja.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući imovinsko-pravne predmete, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović-Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće Odluke/Zaključke i to:

I. U postupku nabave male vrijednosti, za ustupanje radova na uređenju poljskih puteva i šetnica na području Grada Krka, donijelo je ODLUKU o odabiru i to:

 • Isključuje se ponuda Uslužnog obrta CDA vlasništvo Cemil Aydugun iz Krka, Krčkih iseljenika 9 (MBO: 92690203).
 • Odabire se ponuda Iskopi i prijevoz Slavuj, vlasništvo Slavka Hudorovića iz Omišlja, Pušća 13 (MBO: 90260783), u iznosu od 149.893,14  kuna, koji uvećan za PDV ukupno iznosi 182.869,63 kuna.

II. U postupku nabave male vrijednosti za ustupanje radova na uređenju makadamskih puteva na području Grada Krka (od naselja Turči u Krku do Raskrižja od klanci), donijelo je ODLUKU o odabiru i to:
Odabire se ponuda GP Krk d.d. Krk sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31 (MB:03251551), u iznosu od 97.445,00 kuna, koji uvećan za PDV u iznosu od 21.437,90 kuna, ukupno iznosi 118.882,90 kuna.

III. U postupku nabave male vrijednosti, za osiguranje imovine u vlasništvu Grada Krka, donijelo je ODLUKU o odabiru i to:
Odabire se ponuda Kvarner Vienna Insurance Group d.d. sjedištem u Rijeci, Osječka 46 (MB:080026313), s ukupnom premijom osiguranja sa svim doplacima i popustima u iznosu od 42.273,32 kuna.

IV. U postupku nabave male vrijednosti, donijelo je ODLUKU o početku postupka nabave i to za:

 • Rekonstrukciju gradskih prostorija (bivša knjižnica) na adresi Josipa. J. Strossmayera 24 u Krku i
 • Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Komus media & marketing iz Rijeke, Pehlin 44 u svezi prijedloga Ugovora o izradi DVD-a o šetnicama na području Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o izradi DVD-a o šetnicama na području Grada Krka, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu  odobrava iznos od  7.076,00 kn. Sukladno odredbi iz prednjeg stavka, radi kvalitetnije obrade i prezentacije tema koje se obrađuju na DVD-u, za koordinatora projekta  zadužuje se Čedomira Milera, ravnatelja Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge, zahtjeve i zamolbe za sponzorstva i sufinanciranje,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i predstojnika Ureda Grada Marinka Bajčića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

a) Udovoljava se zamolbi Udruge invalida distrofičara PGŽ Rijeka, Andrije Peruča 2a, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna.
b) Djelomično se udovoljava zamolbi Nogometnog kluba Krk iz Krka, S. Nikolića 25b, za kupnju traktorske kosilice za potrebe kluba, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka  odobrava iznos u visini od 50% sredstava potrebnih za kupnju traktorske kosilice.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Marija Jarnečića iz Krka, Plavnička 24, u svezi zamolbe za jednokratno sponzorstvo za vrhunske sportaše za pripreme i odlazak na Svjetsko prvenstvo, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i predstojnika Ureda Grada Marinka Bajčića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Marija Jarnečića iz Krka, Plavnička 24,  za sponzorstvo za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Body buildingu u  Bahraim, Manama u IFBB federaciji, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Odluke o povećanju roditeljske uplate za Dječji vrtić Katarina Frankopan u Krku i Vrhu nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Odluke o povećanju roditeljske uplate za Dječji vrtić Katarina Frankopan u Krku i Vrhu kojoj se povećava roditeljska naknada sa 508, 00 kuna na 560,00 kuna mjesečno, s primjenom od 01. rujna 2008. godine.
...
(Iz Zapisnika 65. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)


64. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (08. srpnja 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ugovora o radu Turističke ambulante u Krku u vremenskom razdoblju od 16. lipnja 2008. do 14. rujna 2008. godine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

                                           Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o radu turističke ambulante u gradu Krku, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava 75.000,00 kuna, a ostatak  sredstava biti će prenesen kroz opremu koja je potrebna za rad Ambulante u Krku.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ponikve d.o.o. Krk u svezi Ugovora o financiranju izgradnje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u ulicama u Krku i to: M. Balote, Put mora, Krčkih iseljenika, Maslinik, A. Cesarca, dio S. Nikolića, dio S. Radića i obuhvat DPU 26, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je slijedeći

                                           Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju izgradnje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u ulicama u Krku i to: M. Balote, Put mora, Krčkih iseljenika, Maslinik, A. Cesarca, dio S. Nikolića, dio S. Radića i obuhvat DPU 26, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 3.062.226,56 kuna za gradnju i montažu građevine iz članka 1. navedenog Ugovora.
Dinamika izvođenja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u navedenim ulicama biti će realizirana u dogovoru s Ponikvom d.o.o. Krk, Vršanska 14, i u okviru raspoloživih Proračunskih sredstava.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući ponudu Studija Perivoj d.o.o. Malinska, Obala 17, za izradu Studije zaštite i i projekta obnove Park šume Košljun, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se ponuda Studija Perivoj d.o.o. Malinska, Obala 17, za izradu Studije zaštite i i projekta obnove Park šume Košljun, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 18.000,00 kuna, uvećano za iznos PDV-a.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Župe Sv. Jakova ap. Kornić za sufinanciranje radova uređenja prostora ispred župne crkve u Korniću, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Župe Sv. Jakova Ap. Kornić iz Kornića, za sufinanciranje uređenja prostora ispred župne crkve u Korniću, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu  odobrava iznos od 10.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo nakon obrazloženja pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti Antona Malatestinića, u svezi Izvješća Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti i nadzorne službe Fundus d.o.o. Krk u svezi potpornog zida na pomoćnom igralištu Sportskog centra Josip Uravić - Pepi u Krku i  rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni,  donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č K E

01. Prima se na znanje Izvješće Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti i nadzorne službe Fundus d.o.o. Krk u svezi potpornog zida na pomoćnom igralištu Sportskog centra Josip Uravić - Pepi.
 
02. Obzirom na nastalu situaciju u svezi potpornog zida na pomoćnom igralištu Sportskog centra Josip Uravić - Pepi, iz koje Grad trpi materijalnu i nematerijalnu štetu, Gradsko poglavarstvo zaključuje sljedeće:

 • Nalaže se obrtu Z.G.O.  Vid iz Krasa, Kras 118, vlasnika Anice i Antona Šamanić,  koji je bio izvoditelj radova nakon provedenog postupka nabave na izgradnji  potpornog zida pomoćnog igrališta Sportskog centra Josip Uravić - Pepi, da vrati novčana sredstva koja su isplaćena istom, za  izgradnju predmetnog zida sa propisanom zakonskom kamatom, u što skorijem roku, a najkasnije do kraja kalendarske godine. Također, obzirom na nastale okolnosti Grad Krk više neće surađivati sa  navedenim izvoditeljem radova.
 • U svezi Nadzorne službe, odnosno poslova obavljanja tehničkih i poslovnih usluga koji se zaključuju svake godine temeljem provedenog postupka nabave, Poglavarstvo ocjenjuje da zbog nastalih posljedica vezanih uz obavljanje predmetnih poslova, postoje uvjeti za pokretanje postupka raskida Ugovora kao i drugih prava utvrđenih  člankom 6. navedenog Ugovora.
 • Kako je isti događaj predmet postupaka  drugih Zakonom nadležnih tijela i institucija, Gradsko poglavarstvo će shodno rezultatima istih poduzeti i druge mjere.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbi za sponzorstva, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeće

Z A K L J U Č K E

01) Načelno se prihvaća zamolba udruge mladih Maslina za sufinanciranje skaville festivala 2008. godine u Omišlju. te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kuna.

02) Udovoljava se zamolbi Klub podvodnih aktivnosti Bios I za financijsku pomoć troškova sanacije krovišta zgrade u Senjskoj ulici bb, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kuna.

03) Udovoljava se zamolbi Nataše Rogina iz  Dobrinja, Tribulje 24, za financijsku pomoć za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Hossegor, Francuska od 21. - 28. 09. 2008. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kuna.
 
04) Udovoljava se zamolbi klape Kaštadi - folklorno društvo Poljica, iz  Poljica 4,  za pomoć u sufinanciranju nabavke ljetne i zimske garderobe, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna.

05) Udovoljava se zamolbi Udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli za financijsku pomoć pri organizaciji 4. ljetnog kampa za mlade s invaliditetom, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kuna.

06) Udovoljava se zamolbi Tiskare Martini i dr. Zdravka Jelenovića iz Zagreba, Šime Starčevića 2, za sufinanciranje zbirke pjesama Sunce nad zapadom, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Roberta Blaževića iz Krka, Dobrinjska 28, u svezi prava na naknadu temeljem Rješenja o kategorizaciji športaša, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića pročelnika za proračun i društvene djelatnosti, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se zamolba Roberta Blaževića iz Krka, Dobrinjska 28, za naknadu temeljem Rješenja o kategorizaciji športaša - športaš Hrvatske IV kategorije (vrsni športaš), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna.
... 
(Iz Zapisnika 64. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

63. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (24. lipnja 2008.)

62. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (03. lipnja 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav za organiziranje prometne jedinice mladeži tijekom turističke sezone, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

U svezi prijedloga Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka za zapošljavanje kandidata za rad u prometnoj jedinici mladeži za predstojeću turističku sezonu, odobrava se četiri kandidata i to:
 
              01. Alen Kirinčić iz Krka, Kralja Tomislava 44
              02. Karlo Skomeršić iz Krka, Riječka 11,
              03. Petra Pokrajčić iz Krka, D. Gervaisa 10,
              04. Ana Šokić iz Krka Jurja Križanića 14.

Naknada za obavljanje poslova u prometnoj jedinici mladeži za 2008. godinu iznosi 2.700,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući imovinsko-pravne predmete, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović-Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće Odluke/Zaključke i to:

I. Utvrđuje se da je u postupku javne nabave, za ustupanje radova na uređenju parkirališta u ulici S. Nikolića u gradu Krku (kod Kružnog toka) prispjela jedna prihvatljiva ponuda i to:

 • ponuda: GP RIJEKA d.d. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Supilova 6 (MB: 01615149), u iznosu od  953.508,90   kuna,  koji iznos uvećan za PDV u iznosu od 209.771,96  kuna, ukupno iznosi 1.163.280,86  kuna.

II. Utvrđuje se da je u postupku javne nabave, za ustupanje radova na uređenju  škole u Milohnićima prispjelo šest ponuda i to:

 • Tiha d.o.o. sa sjedištem u Šilu, u iznosu od 151.109,90 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 33.244,18 kuna, ukupno iznosi 184.354,08 kuna.
 • GP Krk d.d. Krk, sa sjedištem u Krku, S. Radića 31 (MB: 03251551) u iznosu od 248.152,45 kuna, koji iznos uvećan za PDV u iznosu od 54.593,53 kuna, ukupno iznosi 302.745,98 kuna .
 • Mariška d.o.o. sa sjedištem u Vrbniku, Frankopanska 13 (MB: 00550175) u iznosu od 170.324,70 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 37.471,43 kuna, ukupno iznosi 207.796,13 kuna.
 • Bojoplast d.o.o. sa sjedištem u Puli, Medulinska 53 (MB: 3203131) u iznosu od 202.785,73 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 44.612,86 kuna, ukupno iznosi 247.398,59 kuna.
 • Iskopi i prijevoz Slavuj vlasništvo Slavka Hudorovića iz Omišlja, Pušća 13 (MB: 0204951361806) u iznosu od 169.685,90 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 37.330,90 kuna, ukupno iznosi 207.016,80 kuna i
 • Modern Line d.o.o. sa sjedištem u Kastvu, Ćikovići 7 (MB: 3787443) u iznosu od 183.402,13 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 40.348,46 kuna, ukupno iznosi 223.750,59 kuna.

Utvrđuje se da se u uvodno navedenom javnom nadmetanju odabire  ponuda: Tiha d.o.o. sa sjedištem u Šilu, Brdo 12 (MB: 3039137), u iznosu od  151.109,90 kuna, koji iznos uvećan za PDV u iznosu od 33.244,18  kuna, ukupno iznosi 184.354,08 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Lovačkog društva Orebica Krk, Lovna jedinica Kamenjarka Kornić, za pomoć pri uređenju i čišćenju klanaca i staza na području Mjesnog odbora Kornić, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se zamolba Lovačkog društva Orebica Krk, Lovna jedinica Kamenjarka Kornić, za pomoć pri uređenju i čišćenju klanaca i staza na području Mjesnog odbora Kornić, te se  te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 19.500,00 kuna.
Zadužuje se  Lovačko društvo Orebica Krk, Lovna jedinica Kamenjarka Kornić, da Imovinsko-pravnoj službi Grada Krka dostavi kartu s ucrtanim putevima (klancima) na području Mjesnog odbora Kornić o kojima brine, odnosno koje uređuje i čisti Lovna jedinica Kamenjarka.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zahtjev Udruge Drobnica Krk u svezi podmirenja troškova uređenja poljoprivrednih puteva, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i predstojnika Ureda Grada Marinka Bajčića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

U svezi podmirenja troškova uređenja poljoprivrednih puteva, koje je za Udrugu Drobnica obavljao Uslužni obrt CDA Krk iz Krka, vl. Cemil Aydugun (Krčkih Iseljenika 9), Gradsko poglavarstvo odobrava financijsku pomoć udruzi, a ista će se realizirati po dostavi izveštaja i računa o izvršenom poslu.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge i zamolbe u svezi zakupa javne površine a) Turistička zajednica Grada Krka i Auto Pavlović - za reklamiranje TZ Grada Krka i grada Krka na Rent-a-bug vozilima; b) Luna Park Manuel iz Zagreba, Botinec, Bašćanske ploče 16, - za postavu naprava za djecu i odrasle na Trgu bana Jelačića u Krku; c) T.O. Antiquus vl. Manuel Hegeduš iz Sesveta Petra Svačića 8, - za zakup javne površine za postavljanje pokretne radnje, tj. štanda za prodaju knjiga; d) T.O. Irabeki vl. Nevenka Kovač iz Osijeka, Bosanska 2, - za zakup na Staroj tržnici za prodaju keramike i gline, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je sljedeće

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zamolbi Turističke zajednica Grada Krka i Auto Pavlović Krk, iz Krka, Vršanska bb, za reklamiranje TZ Grada Krka i grada Krka na Rent-a-bug vozilima, te se za troškove reklamiranja Turističkoj zajednici, na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu ima isplatiti iznos od 2.000,00 kuna.
b) Nije moguće udovoljiti zamolbi Luna Park Manuel iz Zagreba, Botinec, Bašćanske ploče 16,  za postavu naprava za djecu i odrasle na Trgu bana Jelačića u Krku, iz razloga što Planom rasporeda javnih površina nije predviđena takva djelatnost.
c) Prihvaća se zamolba T.O. Antiquus vl. Manuela Hegeduša iz Sesveta, Petra Svačića 8,  za zakup javne površine za postavljanje pokretne radnje, tj. štanda za prodaju knjiga, na način da se dozvoljava dnevni zakup u trajanju od 15 dana na lokaciji Trg Kamplin uz Mali Park. 
d) Nije moguće udovoljiti zamolbi T.O. Irabeki vl. Nevenka Kovač iz Osijeka, Bosanska 2,  za zakup na Staroj tržnici za prodaju keramike i gline. 

Napomena: Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav da shodno zaključku iz prednjeg stavka pod točkom: c  izvrši naplatu dnevnog  zakupa jednokratno - unaprijed. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Tehničkog fakulteta u Rijeci, Zavoda za tehničku mehaniku, za financijsku pomoć pri opremanju Zavoda znanstvenom opremom, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Tehničkog fakulteta u Rijeci, Zavodu za tehničku mehaniku za financijsku pomoć pri opremanju Zavoda znanstvenom opremom, te se u tu svrhu na teret proračuna Grada Krka za 2008. godinu ima isplatiti 2.500,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi za sponzorstva, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće 

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zahtjevu udruge Moji dani iz Krapine, u svezi sponzorstva za kupnju računala, te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 4.500,00 kn, za nabavku istog. 
b) Udovoljava se zahtjevu udruženja sopaca otoka Krka za sufinanciranje izdavanja CD albuma sa tri CD-a sa svirkom sopela i pučkim pjevanjem, te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 4.000,00 kuna.
c) Udovoljava se zamolbi  SRD Lovrata za financijsku pomoć takmičarima članovima društva za odlazak na Svjetsko prvenstvo u udičarenju štapom iz brodice (Novigrad) i Evropsko prvenstvo u udičarenju rukom iz brodice (Cagliari - Italija), te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 7.000,00 kuna.
d) Udovoljava se zamolbi Boćarskog kluba Krk iz Krka, za sufinanciranje boćarskog turnira za Dan Grada Krka 2008., te se s time u svezi iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kuna.
...
(Iz Zapisnika 62. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

61. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (14. svibnja 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja predloženih imovinsko-pravnih predmeta, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Radmile Živanović-Čop, stručnog suradnika Gradskog poglavarstva, nakon provedene  rasprave  donijelo je sljedeće

O D L U K E   I   Z A K L J U Č K E

I. Odgađa se donošenje Odluke o utvrđivanju početnih cijena zakupa i kupoprodajnih cijena poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka. Nalaže se Imovinsko pravnoj službi da pripremi sažetak Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluke o uporabi poljoprivrednog zemljišta, te da pripremljeni sažetak Zakona dostavi članovima Gradskog poglavarstva za tematsku sjednicu u svezi zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta koja će se sazvati u skorije vrijeme. Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta prilagođavat će se zahtjevima stanovnika, a natječaj će biti u nekoliko etapa. Odluku o  utvrđivanju početnih cijena zakupa i kupoprodajnih cijena poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka donijet će Poglavarstvo na jednoj od narednih sjednica. Za člana komisije u donošenju Odluke o utvrđivanju početnih cijena zakupa i kupoprodajnih cijena poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka,  izabire se član Poglavarstva, Romeo Jurina  iz Krka.
 
II. Utvrđuje se da je od tri prispjele  i prihvatljive ponude u predmetu nabave za vršenje usluge nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića i jaslica u gradu Krku najpovoljnija ponuda za navedeno javno nadmetanje ponuda: Rijekaprojekt Inženjering d.o.o. sa sjedištem u Kastvu, Draga 12, (MBS:040044748), u iznosu od 221.311,44 kn, koji uvećan za PDV od 48.688,52 kn, iznosi 269.999,96 kn.

III. Donosi se Odluka o početku nabave u pregovaračkom postupku, bez prethodne objave, za vršenje projektantskog nadzora u postupku izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u gradu Krku, na temelju članka 16. stavak 2., alineja 2. Zakona o javnoj nabavi. Pregovarački postupak provest će se s Arhitektonskim biroom Randić Turato d.o.o. iz Rijeke, Riva 20.

IV. U predmetu razmatranja pilot projekta - prijedloga Odluke o  posebnim uvjetima prometovanja turističkog kombija ili vlaka na području naselja Krk, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je

O D L U K U
o posebnim uvjetima prometovanja turističkog
kombija ili turističkog vlaka na području grada Krka


OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti prometovanja turističkog kombija ili turističkog vlaka na području grada Krka kojom se određuje vrijeme pružanja usluge (prometovanja), učestalost prometovanja, cijena vozne karte, pravac kretanja, te stajališta i okretišta.

UVJETI PROMETOVANJA
Članak 2.
Pružanje usluga prijevoza turističkog kombija ili turističkog vlaka odvija se od 01. svibnja do 30. rujna tekuće godine, svakim danom od 8,00 do 13,00 sati i od 15,00 do 24,00 sata. Učestalost prometovanja je svakih sat vremena.
Članak 3.
Cijena vozne karte iznosi 5,00 kuna po osobi za jednu vožnju neovisno o dužini relacije, a najduže do povratka na početnu stanicu. Prijevoz ne plaćaju djeca do 3 godine starosti. Vozne karte prodaju se u vozilu. Vozne karte mogu se prodavati i na drugim prodajnim mjestima, uz prethodnu suglasnost Grada Krka.
Članak 4.
Pravac kretanja - turistička trasa utvrđuje se od autobusne stanice do kampa Ježevac i od autobusne stanice do kampa Politin.
Članak 5.
Turistički kombi ili turistički vlak prometuje prema voznom redu istaknutom na stajalištu, te na drugim javnim mjestima (turističkim informacijskim punktovima, recepcijama hotela i turističkih naselja) .
                       
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
...

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Mjesnog odbora Vrh za odvajanje mjesnog doma Vrh od ugostiteljskog objekta Mirakul, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zahtjevu Mjesnog odbora Vrh za odvajanje mjesnog doma Vrh od ugostiteljskog objekta Mirakul. U cilju realizacije predmetnih radova prihvaćaju se i ponude Art–Colora, vl. Mirka Jurešića iz Vrha 29 i to: ponuda 2 – farbanje unutarnjih zidova u iznosu 1.163,88 kn s PDV-om i ponuda 3 – farbanje unutarnjih zidova; montaža pregradnih zidova i dobava; te montaža unutarnjih vrata u ukupnom iznosu od 6.966,20 kn s PDV-om.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Općine Punat za izdavanje suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa na području Grada Krka, povodom proslave 100-godišnjice turizma Punat, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Obzirom na vrlo nepregledni ulaz s Državne ceste 102 u naselje Krk, Poglavarstvo Grada Krka postiglo je dogovor s Hrvatskim cestama da se na potezu jednog kilometra neposredno prije ulaska u grad Krk rezervira za promotivne aktivnosti institucija i tvrtki koje imaju sjedište u gradu Krku,  upućujemo podnositelja prijedloga - Općinu Punat da reklamni pano povodom proslave 100-te obljetnice turizma u Puntu može postaviti na dionici predmetne prometnice, nakon prvog ulaza u grad (između dva ulaza u grad, na poziciji gdje žele i ishode potrebna odobrenja i suglasnosti). 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zamolbi  Udruga Sportart iz Rijeke, M. Balote 63, za sufinanciranje Basket toura 2008. godine, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava  iznos od 5.000,00 kn.

b) Djelomično se udovoljava zamolbi ŠRD Čavlena Poljica za financiranje podmirenja troškova autobusa jednodnevnog izleta za članove društva, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava  iznos od 2.500,00 kn.

c) Udovoljava se zamolbi Kluba podvodnih aktivnosti Bios I za sponzorstvo u organizaciji čišćenja podmorja grada Krka i plaža (međunarodnu eko-akciju Krk)  koja će se održati 17. 05. 2008. godine, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava nabavka potrebnih namirnica kod Trgovine Krk d.d. Trgovina Krk d.d. dostavit će Gradu Krku, Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti, račun u kojem će biti specificirani stvarni troškovi  namirnica za učesnike eko akcije.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja  zamolbi za sponzorstvo Atletskog kluba Krk a) za pokroviteljstvo na Gradskoj utrci za Dan grada 2008. godine, b) za pokrivanje dijela troškova nastupa na Memorijalu Vučko i Krosu Novog Lista, c) prijedlog za izgradnju jame za skok i troskok na SRC Josip Pepi – Uravić,   nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zamolbi Atletskog kluba Krk, za sufinanciranje Gradske utrke za Dan Grada Krka, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava  iznos od 5.000,00 kn.

b) Udovoljava se zamolbi Atletskog kluba Krk, za sufinanciranje dijela troškova putovanja na Memorijal Vučko i Kros Novog lista, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava  iznos od 5.000,00 kn.

c) U svezi prijedloga Atleskog kluba Krk za izgradnju jame za skok i troskok na Sportskom centru Josip Uravić - Pepi zadužuje se Anton Malatestinić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti da zajedno sa Atletskim klubom izradi adekvatno tehničko rješenje jame za skok i troskok s financijskim pokazateljima za realizaciju prijedloga.
...
(Iz Zapisnika 61. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

 

60. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (24. travnja 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući pismo namjere Adria Centra d.o.o. iz Zagreba za izradu UPU-a broj 24 zone Glavotok, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić, višeg stručnog referenta za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Odgađa  se donošenje zaključka po prijedlogu/pismo namjere Adria Centra d.o.o.  iz Zagreba, Medvedgradska 56, za izradu UPU-a broj 24 zone Glavotok, obzirom da predloženo arhitektonsko-urbanističko rješenje za obuhvat predmetnog UPU-a nije u skladu s odredbama Zakona o Prostornom uređenju i gradnji i odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Obrazloženje: Zakonom  o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine broj: 76/07, članak 71. stavak 2. dozvoljava da smještajni kapaciteti Zone T1 budu 70 % hoteli i 30% vile. Prema priloženom arhitektonskom-urbanističkom rješenju za cijeli obuhvat predmetnog UPU-a, smještajni kapaciteti hotela obuhvaćaju 55% ukupnog smještaja, dok samostojeće vile obuhvaćaju 45%  ukupnog smještaja. Također, člankom 60. stavak 4. navedenog Zakona propisano je da se dokumentom Prostornog uređenja užeg područja može odrediti viši prostorni standard od onog određenog u dokumentu šireg područja ako je to tim dokumentom tako određeno. Slijedom prednjeg utvrđenja člankom 69. stavak 3. Prostornog plana uređenja Grada Krka propisano je da se u T1,T2.., mogu kao smještajne građevine graditi samo smještajne građevine hoteli iz skupine hotela, te objekti sporta i rekreacije. Nadalje, ocjenjujemo da je prilikom izrade arhitektonsko-urbanističkog rješenja i UPU-a, potrebno imati u vidu i odredbe Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, kojim se propisuju Opći uvjeti i mjerila za razvrstavanje hotela iz skupine hotela. 
Slijedom navedenog očekujemo da Adria Centar d.o.o. dostavi usklađeno urbanističko arhitektonsko rješenje.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući zamolbu Udruge Novi Grad Centra za kreativno osmišljavanje slobodnog vremena mladih, Rijeka za odobrenje financiranja programa Udruge Novi Grad za potrebe O. Š. Fran Krsto Frankopan u Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Udruge Novi Grad - Centra za kreativno osmišljavanje slobodnog vremena mladih iz Rijeke, Željeznički prolaz 2A, za  sufinanciranje kreativnih radionica za potrebe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Krku, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava iznos od 20.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka u predmetu razmatranja zahtjeva stranih grupa za korištenje javne površine u svrhu sviranja južnoameričke muzike u gradu Krku i to, Grupe Don Lunas iz Ekvadora, Grupe Indios iz Bolivije, Grupe Andes-Collasuyu iz Bolivije, i Grupe Leyenda, iz Južne Amerike, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

U svezi zahtjeva stranih grupa za korištenje javne površine u svrhu sviranja južnoameričke muzike u gradu Krku i to, Grupe Don Lunas iz Ekvadora, Grupe Indios iz Bolivije, Grupe Leyenda iz Južne Amerike i Grupe Andes-Collasuyu iz Južne Amerike, Gradsko poglavarstvo Grada Krka određuje dva dana u tjednu za korištenje javne površine u tu svrhu i to ponedjeljak i četvrtak, kada se odobrava svakoj pojedinoj (naprijed navedenoj) Grupi korištenje javne površine (na Šetalištu sv. Bernardina) na način da svaka Grupa ima pravo na jedan nastup tjedno. Obzirom na naprijed navedeno zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav Grada Krka da s time u svezi izradi raspored korištenja javne površine na Šetalištu sv. Bernardina u svrhu sviranja južnoameričke muzike u gradu Krku.

-  Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zamolbi Triatlon kluba Swibir za sufinanciranje međunarodne utrke u triatlonu Krk3atlon, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu odobrava  iznos od 4.000,00 kn.

b) Prihvaća se zamolba Doma za starije i nemoćne osobe Mali Kartec Krk za  sufinanciranje Festivala sportske rekreacije osoba sarije dobi, te se u svezi s time na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 15.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog  Idejnog Projekta za rekonstrukciju i dogradnju lukobrana krčke luke, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te prezentacije ovlaštene projektantske tvrtke Rijekaprojekt, Rijeka, predstavnica Dijana Jurišić, dipl. ing. građ., projektantske tvrtke, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K 

Podržava se prijedlog Idejnog Projekta za rekonstrukciju i dogradnju lukobrana krčke luke te se Županijskoj lučkoj upravi Krk daje podrška za nastavak izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju lukobrana Krčke luke, te za izmjenu granica lučkog područja čime bi se omogućila realizacija projekta. 

Prihvaća se Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje lukobrana krčke luke broj 05-057 izrađen od Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka uz slijedeće prijedloge:

 • Operativni plato u jugozapadnom dijelu luke – isključiti iz projekta.
 • Gatove (dva) između operativnog zaštitnog gata i operativnog ribarskog gata – isključiti iz projekta.
 • Produžetak primarnog lukobrana – izmjestiti 30m u smjeru SE (jugoistok).
 • Produžetak operativnog ribarskog gata – završiti obalnim zidom u smjeru EW (istok–zapad). Zadržati dosadašnji smjer.
 • Prilazni put za primarni lukobran i na samom lukobranu - prilagoditi postojećim gabaritima).

Prijedlog izmjene granica lučkog područja Grad Krk naručiti će kod ovlaštenog geodeta i dostaviti Županijskoj lučkoj upravi Krk.
...
(Iz Zapisnika 60. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

59. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (07. travnja 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog O. Š. Fran Krsto Frankopan u svezi regulacije prometa pored Osnovne škole u Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje prijedlog O. Š. Fran Krsto Frankopan Krk u svezi regulacije prometa pored Osnovne škole u Krku. Poglavarstvo ocjenjuje da će cjelovito prometno rješenje  biti adekvatno riješeno nakon izgradnje novog Dječjeg vrtića i jaslica, te preseljenja postojećeg Dječjeg vrtića iz Frankopanske ulice. Kao privremeno rješenje  predlaže se da se uz novu zgradu Osnovne škole postavi zaštitna ograda u cilju zaštite i sigurnosti učenika škole. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav da u dogovoru sa ovlaštenim predstavnicima škole i policijske postaje Krk izrade predmetno rješenje (postavljanje predmetne zaštitne ograde).

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće

Z A K L J U Č K E

a) Udovoljava se zamolbi O. Š. Fran Krsto Frankopan Krk za sufinanciranje organizacije Državnog natjecanja učenika Osnovnih škola u poznavanju hrvatskog jezika, te se u svezi s time na teret Proračuna za 2008. godinu ima isplatiti iznos od 5.000,00 kn. 
  
b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje izrade internet portala mjesta Vrh, te se u svezi s time na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu ima isplatiti iznos od 6.500,00 kn plus troškovi PDV-a.
 
c) Obzirom na zamolbu Gradske glazbe Krk za sufinanciranje nabavke novih uniformi (ljetnih i zimskih), odobrava se isplata sredstava iz Proračuna Grada Krka  Krka za 2008. godinu  za nabavku istih u iznosu od 4.806,80 sa PDV-om, sukladno predračunu tvrtke Usluga d.d. iz Rijeke.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedloge  a) Mjesnog odbora Kornić o početku izrade UPU Sportsko rekreacione zone Dunat; b) o početku izrade UPU naselja Kornić, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

a) Prihvaća se prijedlog (incijativa)  Mjesnog odbora Kornić za izradu UPU Sportsko rekreacione zone Dunat u naselju Kornić. Sukladno odredbama članka 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji Poglavarstvo predlaže da 50 % troškova izrade snosi Grad Krk i Vecla d.o.o.,  a  50%  troškova izrade vlasnici/investitori zemljišta unutar obuhvata Plana. U cilju izrade UPU-a iz prednjeg stavka potrebno je da Gradska uprava pripremi radni prijedlog odluke o izradi UPU-a Sportsko rekreacione zone Dunat u naselju Kornić sa svim potrebnim elementima i mjerilima (pravna osnova plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i polazišta plana, stručne i katastarsko-topografske podloge, popis tijela prema posebnim propisima, rokovi, izvori financiranja i dr.) utvrđenim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji .

b) Prihvaća se prijedlog (inicijativa) Mjesnog odbora Kornić za izradu UPU naselja Kornić. U cilju izrade UPU-a iz prednjeg stavka potrebno je da Gradska uprava pripremi radni prijedlog odluke o izradi UPU-a naselja Kornić, sa svim potrebnim elementima i mjerilima (pravna osnova plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i polazišta plana, stručne i katastarsko-topografske podloge, popis tijela prema posebnim propisima, rokovi, izvori financiranja i dr.) utvrđenim  Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
...
(Iz Zapisnika 59. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

58. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (25. ožujka 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Izvješća o ostvarenju Socijalnog programa Grada Krka za 2007. godinu i planirana financijska sredstva za korisnike Socijalnog programa u 2008. godini, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Tonija Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 • Prihvaća se prijedlog Izvješća o ostvarenju Socijalnog programa Grada Krka za  2007. godinu i planirana financijska sredstva za korisnike socijalnog programa u 2008.
 • U svezi prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu (norođenčadi koja sada iznosi 1.000,00 kn po novorođenom djetetu) poglavarstvo predlaže da se novčana pomoć poveća na sljedeći način: za prvo  novorođeno dijete 2.000,00 kn; za drugo novorođeno dijete 2.500,00 kn; za treće novorođeno dijete 3.000,00 kn; za četrvto novorođeno dijete 3.500,00 kn; ako obitelj ima više od četvero djece cenzus naknade se povećava za svako sljedeće novorođeno dijete 1.000,00 kn. 

- Uvodno obrazloženje po predmetnom prijedlogu podnijeli su  gradonačelnik Darijo Vasilić i Josip Staničić predsjednika Upravnog vijeća koji su iscrpno obrazložili  predmetnu incijativu za  izmjenu i usklađenje upravljanja Centra za kulturu Grada Krka.

Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, posebno je istaknuto da u cilju realizacije predmetne incijative potrebno je da: ravnateljica Centra pripremi radni prijedlog novog Statuta, te obzirom na činjenicu da se ukida Upravno vijeće koje ju je imenovalo, svoj mandat stavi  na raspolaganje kako bi se nakon davanja prethodne suglasnosti na novi Statut od strane   Gradskog  vijeća koje je osnivač Centra moglo raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.   

Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, nakon  provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K 

Načelno se prihvaća prijedlog Centra za kulturu Grada Krka vezano za potrebu usklađivanja rada Centra s odredbama Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. Zadužuje se ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka da u roku od 60 dana pripremi radni nacrt Statuta u skladu sa pokrenutom incijativom.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav u svezi naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu (za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju komunalnih voda), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Sukladno članku 13. Odluke Grada Krka o priključenju na komunalnu infrastrukturu, iznos naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu iznosi 7.047,00 kn za 2008. godinu, a koji se utvrđuje prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Nova cijena  naknade za priključenje  počinje se primjenjivati od 01. travnja 2008. godine. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući pismo namjere Maria Seitz iz Rijeke, za dodjelu koncesije za izgradnju malonogometnog terena s umjetnom travom na športsko rekreativnom centru Josip Pepi - Uravić u Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Tonija Malatestinića, pročelnika za proračun i društvene djelatnosti, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Načelno se podržava pismo namjere - zamolba  za dodjelu koncesije za izgradnju malonogometnog terena s umjetno travom na športsko rekreativnom centru Josip Uravić - Pepi u Krku, s time da se predlaže da vrijeme koncesije (zakupa) bude 10. godina, a da maksimalna površina koja se daje u zakup iznosi 2500m2 zbog predviđenog uređenja i izgradnje otvorenog dječjeg igrališta. Poglavarstvo predlaže da umjesto zakupnine navedene površine, Gradske sportske udruge imaju pravo korištenja sportskog terena 3 h dnevno bez naknade. U cilju realizacije predmetnog projekta potrebno je provjeriti status predmetnog zemljišta kao i trasu buduće zapadne obilaznice koja će prolaziti u neposrednom okuženju. 
...
(Iz Zapisnika 58. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

57. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (26. veljače i 04. ožujka 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Novog Lista d.d. Rijeka o prijedlogu Ugovora o poslovnoj suradnji za 2008. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2008. godinu sa Novi List d.d. Rijeka, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava 1.250,00 kuna u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, po svakoj zakupljenoj polovini stranice, svakog pojedinog broja tiskovine.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Kanal Ri d.o.o. Rijeka, o prijedlogu Ugovora o poslovnoj suradnji za 2008. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2008. godinu sa Kanal Ri d.o.o. Rijeka, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn mjesečno u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, po emisiji.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Melody d.o.o. o prijedlogu Ugovora o sufinanciranju festivalske večeri festivala MIK 2008. godine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju festivalske večeri festivala MIK 2008., te će se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu isplatiti iznos od 90.000,00 kn. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Turističke zajednice otoka Krka u svezi prijedloga Ugovora o radu hladnog pogona TZ otoka Krka i zajedničkih programa, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju rada TZ otoka Krka i zajedničkih programa za 2008. godinu, te će Grad Krk iz  Proračuna Grada Krka za 2008. godinu  participirati Turističkoj zajednici iznos od  35.134,91. kn. 

- Uvodno obrazloženje po predmetnoj problematici podnijela je Radmila Živanović Čop, stručni suradnik Ureda Grada, koja je iscrpno izvijestila nazočne o svim potrebnim radnjama i aktivnostima koje je potrebno učiniti u cilju stvaranja svih uvjeta za početak primjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Krka, na koji Program je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo potrebnu suglasnost, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Tijekom rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni i u kojoj je osobito istaknuto da je potrebno preferirati zakup u odnosu na prodaju; definirati zakupnike koji su već podnijeli zahtjev, odnosno koji imaju Ugovor o zakupu zemljišta, zaključen s  PGŽ, a koji ugovor je istekao; da se Natječaj za zakup/prodaju objavi u Narodnim novinama; da se u što skorijem roku zatraži procjena zemljišta koja će biti predmet zakupa/prodaje od Porezne uprave u Krku; da Komisija koja obavlja poslove uvođenja u posjed, obavlja i sve druge poslove vezane uz provođenje postupka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
   
Nakon rasprave, na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Krka, a)  imenovanje komisije za provođenje postupaka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (prodaje i zakupa), b) prijedlog ( smjernice) za raspisivanje prvog natječaja, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

a) Gradsko poglavarstvo u komisiju za provođenje postupaka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (prodaje i zakupa) imenuje sljedeće osobe: Blaženko Pavičić, geodet; Saša Grgantov, agronom; Radmila Živanović Čop,  stručni suradnik Gradskog poglavarstva; Marinko Bajčić, predstojnik Ureda Grada i Đimi Skomeršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav. 

b) Prihvaća se prijedlog Smjernica za raspisivanje prvog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u svezi zamolbe za financiranje Programa obnove trajnih nasada za 2008. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i  Radmile Živanović-Čop, stručnog suradnika Grada, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 • Prihvaća  se prijedlog Programa Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u svezi zamolbe za financiranje Programa obnove trajnih nasada za 2008. godinu, te kriterija za ostvarivanje prava za sufinanciranje sadnica od strane Primorsko - goranske županije.
 • Kao uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje sadnica na području Grada Krka potrebno je da podnositelj zahtjeva – korisnik  ima prebivalište na području Grada i da je zemljišna čestica na kojoj se sade sadnice također  na području Grada Krka. Ukoliko su ispunjena oba uvjeta Grad Krk će sufinancirati nabavku sadnica.
 • U slučaju kad podnositelj zahtjeva za nabavku sadnica ne zadovoljava kriterij količine sadnica po Županijskoj  odluci, Grad preuzima 50% financiranja nabavke sadnog materijala. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog/zamolbu knjižare Pontes za obnovu poda i vrata u knjižari, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

                                          Z A K L J U Č A K 

Djelomično se udovoljava prijedlogu/zamolbi Knjižare Pontes za obnovu vrata i poda knjižare u Krku, te će se iz Proračuna Grada Krka za 2008. godinu isfinancirati troškovi  demontaže postojećih dotrajalih ulaznih vrata kao i nabava i ugradnja novih drvenih ulaznih vrata sa štokom (220,00 kn plus  6.885,48 kn, u koje iznose nisu uračunat iznos PDV-a ), a ostale stavke  troškovnika, obzirom da se radi o uređenju interijera zakupnik bi trebao sam snositi.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  povodom razmatranja zamolbi/ prijedloga za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće 

Z A K L J U Č K E

 • Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Kornić u svezi financiranja postave za dvije Australske rešetke na dionici ceste Krk-Dunat. U svezi s tim  zadužuje se Upravni odjel za Komunalni sustav da kontaktira nadzornog inžinjera Grada Krka Mladena Karabaića  za izradu skice  i troškovnika za australske rešetke, te će odabirom najpovoljnijeg ponuđača biti izabran izvođač.  
 • Redagara art, vl. Anton Žužić iz Krka, Vrbnička 32, daje se odobrenje za organiziranje smotre mladih bendova u gradu Krku dana 03. svibnja 2008. godine na plaži iza Jedriličarskog kluba u vremenu od 15.00 h (03. svibnja) do 02.00 h (04. svibnja). Organizator programa je dužan nakon završetka programa vratiti (očistiti) javnu površinu u prvobitno stanje, te je za vrijeme trajanja programa zabranjen unos staklene ambalaže na gore navedenu površinu. 
 • Prihvaća se zamolba udruge umirovljenika za financiranje tečaja informatike, te se s time u svezi odobrava iznos od 11.200,00 kn koji će biti isplaćen početkom nove školske godine kad edukacija tečaja informatike započne.

-   Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Udruge Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka ,Podružnica Poljica-Šotovento u svezi zamolbe za financiranje održavanja centralnog spomenika u Nenadićima i spomenika u Skrbčićima, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Marinka Bajčića Predstojnika ureda Grada, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se zamolba Udruge Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka ,Podružnica Poljica-Šotovento u svezi zamolbe za financiranje spomenika s time da se na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu isplatiti iznos od 15.600,00 kn (za spomenik u Skrpčićima, preostali traženi iznos od 9.394,00 kn biti će isplaćen u zadnjem tromjesečju tekuće godine.
...
(Iz Zapisnika 57. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

56. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (07. veljače 2008.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog   Ugovora Doma Zdravlja PGŽ, Ispostava Krk o sufinanciranju pružanja hitne pomoći stanovnicima otoka Krka za 2008. godinu, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Načelno se prihvaća prijedlog ugovora o sufinanciranju pružanja hitne pomoći stanovnicima otoka Krka za 2008. godinu, (kojim se povećava naknada od 1,00 kn na 1, 75 kn po stanovniku), s time da će se konačni dogovor oko visine sufinanciranja postići na sjednici Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, koja je zakazana za 08. veljače 2008. godine. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog   Turističke zajednice Grada Krka za financiranje preuređenja prostora Ureda Turističke zajednice Grada, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Turističke zajednice Grada Krka, za financiranje preuređenja prostora Ureda Turističke zajednice Grada, te će Grad Krk osigurati sredstva u iznosu od 123.738,00 kn  uvećano za iznos PDV-a.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog za izbor najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave roba, radova i usluga: a) Čiščenje prostorija Grada Krka u 2008. godini b) Izrada oznaka spomenika kulture na području Grada Krka c) Izgradnja i održavanje KDS-a Grada Krka d) Izgradnja školskog igrališta kod O.Š. Fran Krsto Frankopan u Krku e) Popločenje pješačke staze na kupalištu Dražica  f) Izgradnja kameno betonskog potpornog zida na platoima ispod župne crkve u Linardićima – II faza, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Radmile Živanović - Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, nakon rasprave, donijelo je slijedeće Odluke: 

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 68/07 čiji je predmet: Čiščenje prostorija Grada Krka, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Ekus d.o.o. Malinska, sa sjedištem u Malinskoj, Jazz bb, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 3.761,56  kuna  mjesečno u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Ecooperativa d.o.o. Jurdani, sa sjedištem u Jurdanima ,Jušići 30, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 2.891,40  kuna mjesečno,  u koji je iznos uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  Ecooperativa d.o.o. Jurdani, sa sjedištem u Jurdanima, Jušići 30, koja glasi na iznos od 2.891,40 kuna mjesečnom, u koji iznos je uključen PDV.

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 69/07 čiji je predmet: Izrada oznaka spomenika kulture na području Grada Krka, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Alca script d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Hećimovićeva 8, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 229.360,00  kuna u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda More moje slano d.o.o. Mokošica, sa sjedištem u Mokošici, Gorava 27, Donje Obuljeno, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 204.803,84  kuna,  u koji je iznos uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  More moje slano d.o.o. Mokošica, sa sjedištem u Mokošici, Gorava 27, Donje Obuljeno, koja glasi na iznos od 204.803,84 kuna, u koji iznos je uključen PDV.

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 64/07 čiji je predmet: Ustupanje radova na izgradnji dječjeg igrališta za potrebe O.Š. Fran Krsto Frankopan u gradu Krku, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  četiri ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda G.P: Krk d.d. iz Krka, Slavka Radića 31, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 199.175,00 kuna u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Rijekaasfalt d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Šenoina 15, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 205.126,05 kuna,  u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Mariška d.o.o. Vrbnik, sa sjedištem u Vrbniku, Frankopanska 13, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 229.103,06 kuna,  u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Iskopi i prijevoz Slavuj, sa sjedištem  u Omišlju, Pušća 13, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 197.204,17 kuna, u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke, za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda Iskopi i prijevoz Slavuj, sa sjedištem  u Omišlju, Pušća 13, koja glasi na iznos od 197.204,17 kuna u koji iznos je uključen PDV.

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 71/08 čiji je predmet: Popločenje pješačke staze na kupalištu Dražica,  od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda TGM d.o.o. Krk, sa sjedištem u Krku, Matka Laginje 24, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 94.635,74  kuna u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Mariška d.o.o. Vrbnik, sa sjedištem u Vrbniku, Frankopanska 13, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 89.214,12  kuna,  u koji je iznos uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda Mariška d.o.o. Vrbnik, sa sjedištem u Vrbniku, Frankopanska 13, koja glasi na iznos od 89.214,12 kuna, u koji iznos je uključen PDV.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog  Hrvatske udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja za pristupanje u Udrugu gradova maslina i ekstra djevičanskog ulja, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Hrvatske udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja za pristupanje u Udrugu gradova maslina i ekstra djevičanskog ulja, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava 10.000,00 kn za uplatu članarine.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog  ponudu za nastavak suradnje u svezi pružanja besplatnog bežičnog interneta od strane Krk sistemi d.o.o. Krk, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog ponude o poslovnoj suradnji u svezi pružanja besplatnog bežičnog interneta od strane Krk sistemi d.o.o. Krk, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka  za 2008. godinu odobrava 42.700,00 kuna uključujući PDV.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom razmatranja zamolbi/ prijedloga za sponzorstva i financijske potpore, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Prihvaća se prijedlog Sporazuma Udruge Lijepa naša o suradnji u provođenju Međunarodnog programa Eko - škole u RH za 2008. godinu, te se s time u svezi na teret proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava iznos 5.000,00 kn.
 • Obzirom na zamolbu Streličarskog kluba MauraKal za sufinanciranje troškova odlaska na prvenstvo Hrvatske za odrasle i djecu do 14 godina, Poglavarstvo  predlaže da se predmetno sufinanciranje prijevoza isfinancira iz redovnog programa i odobrenih sredstava Udruge za 2008. godinu.
   Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti da po dostavi Izvješća o radu i financijskih izvješća od udruga i klubova, izradi analizu svih potpora klubovima i udrugama (kako programskih sredstava tako i po pojedinačnim zaključcima Poglavarstva) u cilju preglednosti trošenja sredstava iz proračuna po toj osnovi.
 • Nije moguće udovoljiti zamolbi Matice Hrvatske, ogranak Delnice za sponzoriranje Kataloga I drvo priča....

...
(Iz Zapisnika 56. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

55. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (21. siječnja 2008.)
...
- 01. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući  prijedlog Brusić Igora iz Krka, Lakmartinska 2, za uvrštavanje obaveze izrade Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u Izmjenu i dopunu UPU-a naselja Krk, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić Višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K   

Prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk,  za  neizgrađene  dijelove    građevinskog  područja  (definirane   PPU–om  Grada  Krka) predvidjeti  izradu  detaljnih  planova. Obuhvate  detaljnih  planova  predvidjeti  kao  logične  prostorne   cjeline,  koje  neće  biti  velikih  površina  kako  bi  se  omogućila  što  lakša  provedba  istih. Nakon  donošenja  UPU-a  odredit  će  se  prioriteti  i  dinamika  donošenja  DPU-a,  te  će  se   sukladno   tome  opremati  građevinsko  zemljište  infrastrukturom.

- 02. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući  prijedlog Maracich Liliane i grupe građana, za uvrštavanje obaveze izrade Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u Izmjenu i dopunu UPU-a naselja Krk, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić Višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K   

Prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk,  za  neizgrađene  dijelove    građevinskog  područja  (definirane   PPU–om  Grada  Krka) predvidjeti  izradu  detaljnih  planova. Obuhvate  detaljnih  planova  predvidjeti  kao  logične  prostorne   cjeline,  koje  neće  biti  velikih  površina  kako  bi  se  omogućila  što  lakša  provedba  istih. Nakon  donošenja  UPU-a  odredit  će  se  prioriteti  i  dinamika  donošenja  DPU-a,  te  će  se   sukladno   tome  opremati  građevinsko  zemljište  infrastrukturom.

- 03. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Slobodana Šimunovića, iz Rijeke, Dinka Šimunovića 22, za određivanje neposredne provedbe UPU-a u izmjenama i dopunama UPU-a naselja Krk, za katastarske čestice 1058/3 i 1029/4 k.o. Krk  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić Višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk,  za  neizgrađene  dijelove    građevinskog  područja  (definirane   PPU–om  Grada  Krka) predvidjeti  izradu  detaljnih  planova. Obuhvate  detaljnih  planova  predvidjeti  kao  logične  prostorne   cjeline,  koje  neće  biti  velikih  površina  kako  bi  se  omogućila  što  lakša  provedba  istih. Nakon  donošenja  UPU-a  odredit  će  se  prioriteti  i  dinamika  donošenja  DPU-a,  te  će  se   sukladno   tome  opremati  građevinsko  zemljište  infrastrukturom.

- 04. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Marijana Udine iz Krka, Vrbnička 32 i Ane Karagić iz Zagreba, Side Košutića 12, za suvlasničku diobu nekretnina radi gradnje u skladu s prostornim planom, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Ines Galjanić Višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Parcela z.č. 2240/1 k.o. Krk-grad  nalazi  se  u  izgrađenom  dijelu  građevinskog  područja  naselja  Krk  te  se  sukladno  točki  (4-3) UPU-a  naselja  Krk  nije  mogla  parcelirati prema važećem UPU-a naselja Krk. Za  sve  interpolacije  u  izgrađenim  dijelovima  građevinskog  područja,  prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk  predvidjeti  neposrednu  provedbu  plana, na  način  da  se  utvrdi  mreža  obaveznih  prometnica.

- 05. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Janje i Vinka Josipovića iz Krka, Dubrovačka 4, za prostorno uklapanje objekta na z.č. 3399/3 k.o. Krk-grad, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk   izrađivač plana će  za  izgrađeni  dio  građevinskog  područja  izvršiti  analizu  postojeće  izgradnje  te  sukladno  rezultatima  analize u  nekim  dijelovima  naselja  gdje  prevladava  gušća   struktura izgradnje,  utvrditi  nešto  veći  kig  i  kis  (ali  u  granicama  dozvoljenim  PPU Grada  Krka). Također   je  potrebno  izvršiti   analizu  naselja u  smislu  visinskih  razlika  terena  te  za  dijelove  naselja  gdje  teren  nalaže  izgradnju  suterena utvrditi  mogućnost  S+P+1  odnosno  sukladno  tome  veći  kis. Veličine  kig-a  i  kis-a  u  odnosu  na  važeće  odredbe  UPU-a  oprezno  povećati  samo  u  dijelovima  naselja  i  to  na  način  da  se  ne  odrede  maksimalne  veličine  zadane  PPUG Krka. Prilikom izrade Izmjena i dopuna UPU-a predmetni objekat neće se razmatrati pojedinačno nego u okviru dijela naselja.

- 06. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Roberta Rista, iz Krka, za neposrednu provedbu plana, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić, višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk  odredbama  plana  sukladno  zaključku  sa  11. sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Krka  održane  16. veljače 2007.  dozvoliti  neposrednu  provedbu plana  za  gradnju  na   središnjem  Trgu J. bana Jelačića  ali  je  u  odnosu  na  idejno  arhitektonsko  rješenje  Novi  trg u  Krku autora  Nenada  Kocijana, dipl. ing. arh.,  potrebno  umanjiti  tlocrtnu  razvijenost,  visinu  objekta  i  terase,  povećati  udaljenost  od  nogostupa. Idejno  arhitektonsko  rješenje  središnjeg  Trga J. bana Jelačića  prezentirat  će  se  u  okviru  javne  rasprave  UPU-a  naselja  Krk. Svi  imovinsko  pravni  odnosi  riješit  će  se  sukladno  spomenutom zaključku  Gradskog  vijeća  Grada  Krka.

- 07. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ino - inžinjering d.o.o. Njivice, za  legalizaciju građevina koje nemaju legalan status, a u vlasništvu su Zlatni otok d.d.,  kroz postupak izrade Urbanističkog plana Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić Višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 • Pečenjara u auto-kampu Ježevac  izgrađena  na  k.č. 3623 k.o. Krk-grad  nije  predmet  Izmjene  i  dopune  UPU-a  naselja  Krk.
 • Turistička  agencija  izgrađena  na  k.č. 2108/3 k.o. Krk-grad  - obzirom da  se objekat  prema uvjetima propisanim  PPU-om  Grada Krka, ne može uklopiti u radnu zonu  potrebno  je  prilikom  Izrade  izmjene  i  dopune  ispitati  mogućnost prenamjene  tog  dijela  zone  u  mješovitu  kako  bi  se  moglo  izvršiti   uklapanje  objekta.
 • Konoba  uz  hotel  Koralj    na  z.č.2354/7 k.o. Krk-grad  -  u  postupku  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk   ispitati  mogućnost  uklapanja  prema  uvjetima  o  ZOP-u. 

- 08. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Hrvatske Karmelske provincije Sv. Oca Josipa u Krku zastupane po Ino - inžinjering d.o.o. Njivice, za  prenamjenu i dogradnju pomoćne građevine u polivalentnu dvoranicu, na z.č.2512/1 k.o.Krk-grad, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić, višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Investitor  je  dužan  dostaviti  idejno  arhitektonsko  rješenje  namjeravanog  zahvata te  će  izrađivač plana  u  postupku  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk   ispitati  mogućnost  uklapanja  prema  uvjetima  o  ZOP-u.

 
- 09. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući Idejno arhitektonsko- urbanističko rješenje na lokaciji u gradu Krku, na z.č. 2037/1, k.o. Krk, te prijedlog tvrtke Bonaca d.d. Krk, vlasnika Mira i Ivana Marića, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić, višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

UPU-om  naselja  Krk  dozvolit  će  se  izgradnja  višestambenih  objekata  samo  na  parcelama  u  vlasništvu  Grada  Krka.

- 10. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Župe Uznesenja B. D. M. Krk, Dr. Dinka Vitezića 6, za rekonstrukciju Mahnićevog doma u Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić, višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

U  načelu  se  podržava  rekonstrukcija  Mahnićevog  doma. Izmjenom  i  dopunom  UPU-a  naselja  Krk  dozvolit  će  se  neposredna  provedba  plana  za  rekonstrukcije  u  staroj  gradskoj  jezgri,  ali  temeljem  propisane  dokumentacije  ovjerene  od   nadležnog  Konzervatorskog  odjela  u  Rijeci. Idejno  arhitektonsko  rješenje  sa  ovjerom  navedenog  odjela  investitor  je  dužan  što  hitnije  dostaviti    Gradu  Krku.

- 11. Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog G.P. Krk, iz Krka, Stjepana Radića 31, za neposrednu provedbu poslovnog kompleksa G.P. Krk, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Ines Galjanić, višeg stručnog referenta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te provedene rasprave donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prilikom  izrade  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk  odredbama  plana  dozvoliti  neposrednu  provedbu  za  poslovni  kompleks  GP  Krka  prema  predloženom  obuhvatu. Podnositelj  zahtjeva  je  prije  pokretanja  postupka  Izmjena  i  dopuna  UPU-a  naselja  Krk,  dužan  dostaviti  dokaz  o  pravnom  interesu. Građevine  stanovanja  su  inkompatibilne  sa   poslovnom  namjenom. Ukoliko  za  izgrađene   objekte  postoji  građevinska  dozvola   utvrdit  će  se odredbe  za  rekonstrukciju  istih.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući imovinsko-pravne predmete, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović - Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, te provedene rasprave, donijelo je slijedeće Zaključke i to:

Z A K LJ U Č  K E

 • Predlaže se Gradskom vijeću Grada Krka donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova, na temelju ugovora  - ustupanje radova na izgradnji i održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka za 2008.  2009. i 2010. godinu i to izvođača: GP KRK d. d. Krk, sa sjedištem u Krku , Stjepana Radića 31. (vidi prilog Zapisniku predmetni Zaključak s obrazloženjem koji čini njegov sastavni dio).
 • Odgađa se donošenje zaključka u svezi davanja prijedloga Gradskom vijeću Grada Krka donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova, na temelju ugovora - obnova vodoravne prometne signalizacije  na podučju Grada Krka za 2008., 2009. i 2010. godinu.

Nalaže se Povjerenstvu za pripremu i provedbu postupka nabave da izvrši provjeru jediničnih cijena iz ponuda prispjelih na predmetno nadmetanje, na način da jedinične cijene iz prispjelih ponuda uklopi u troškovnike poslova koji su bili izvršeni na obnovi vodoravne prometne signalizacije u proteklom razdoblju, kako bi bilo moguće utvrditi natjecatelja koji nudi nanjiže cijene u ovom postupku.

Z A K LJ U Č A K

Udovoljava se zahtjevu Katedre Čakavskog sabora Kornić, Placa 32, za donošenje Odluke o osnivanju i preuzimanju brige o Zavičajnoj etnografskoj zbirci Kornić, te se u svezi s time zadužuju stručne službe Grada da pripreme prijedlog Odluke o osnivanju predmetne etnografske zbirke. 

Z A K L J U Č A K

Donosi se zaključak o raspisivanju natječaja radi prodaje neizgrađeno građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to z.č. 1452/157površine 754 m2, k.o. Vrh, koje se nalazi u mjestu Salatići, te se za prodaju istog određuje početna cijena u iznosu od 30 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju kuna/EUR Narodne banke Hrvatske na dan isplate. Nalaže se Imovinsko pravnoj službi da sukladno točki 1. ovog zaključka objavi oglas javnog nadmetanja u glasilu Narodne Novine, u roku od 15 dana računajući od dana donošenja ovog zaključka.   

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog za izbor najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave roba, radova i usluga: a) Izgradnja javne rasvjete u dijelu ulice Narodnog preporoda u Krku; b) Izgradnja javne rasvjete i popločenje partera u ulici Matije Gupca u Krku c) adaptacija nužnog smještaja u vlasništvu Grada Krka (N. U. Algarotia 5), d) adaptacija i uređenje uredskih prostorija Grada Krka e) Tehničke i poslovne usluge za 2008. godinu f) Nabava živežnih namirnica za korisnike socijalnog programa u 2008. godini g) Vođenje knjigovodstveno računovodstvenih poslova za udruge u 2008. godini,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović - Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, nakon rasprave, donijelo je slijedeće Odluke:                                          

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 55/07 čiji je predmet: Izgradnja javne rasvjete u dijelu ulice Narodnog preporoda u Krku, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda G.P: Krk d.d. iz Krka, Slavka Radića 31, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 69.955,41 kuna u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Rijekaasfalt d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Šenoina 15, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 61.122,00 kuna,  u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  Rijekaasfalt d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Šenoina 15, koja glasi na iznos od 61.122,00 kuna u koji iznos je uključen PDV.

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 52/07 čiji je predmet: Adaptacija i uređenje uredskih prostorija Grada Krka, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda VDA GRAĐENJE , iz Krka, Zagrebačka 53, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 154.126,70 kuna u koji iznos je uključen PDV;  ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Dis intertrade d.o.o. Krk, sa sjedištem u Krku, Slavka Nikolića 38 c, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 165.905,92 kuna,  u koji je iznos uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  VDA GRAĐENJE iz Krka, Zagrebačka 53, koja glasi na iznos od 154.126,70 kuna, u koji iznos je uključen PDV.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog za izbor najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave roba, radova i usluga: a) Usklađenje urbanističkog plana uređenja naselja Krk; b) Provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović - Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, nakon rasprave, donijelo je slijedeće Odluke: 
                                          

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 62/07 čiji je predmet: Usklađenje urbanističkog plana uređenja naselja Krk;  od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda CPA d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u  Zagrebu, Odranska 2, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 195.200,00 kuna u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Urbanistica d.o.o. Zagreb,sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 5, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 189.100,00 kuna,  u koje iznose je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  Urbanistica d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 5, koja glasi na iznos od 189.100,00 kuna, u koji iznos je uključen PDV.

O D L U K A

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 60/07 čiji je predmet: provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka,  od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Ciklon d.o.o. Zadar, sa sjedištem u  Zadru, Put Murvice 14, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 96.380,00 kuna u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.
 • Ponuda Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Brajšina 13, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 79.983,20 kuna,  u koje iznose je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Brajšina 13, koja glasi na iznos od 79.983,00 kuna, u koji iznos je uključen PDV.
...
(Iz Zapisnika 55. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)