Izvješća s Kolegija gradonačelnika (2011.)

ODRŽAN 106. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(29. prosinca 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 106. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Caritasa Biskupije Krk da se tradicionalna akcija Za 100 radosti pomogne donacijom od 1.000,00 kn. Sredstva prikupljena ovom humanitarnom inicijativom biti će usmjerena prema onima kojima je pomaganje najpotrebnije - starijim, siromašnim i bolesnim osobama. Kao i svake godine za realizaciju programa koje provodi Dom za starije i nemoćne Mali Kartec Kolegij je odobrio 8.500,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je kao potpora radu Auto klubu Krk odobreno 2.000,00 kn. U nastavku, razmotrena je zamolba Sabine Barbiš i Maria Depicolzuanea za sufinanciranje snimanja dokumetarnog filma Ta na na koji predstavlja nastavak istraživanja pokrenutog projektom Zlatne i srebrne točke kojim je pučka glazba prenesena u grafički vizual. Sam filmski uradak koncipiran je kao niz intervjua sa zanimljivim protagonistima posvećenih čuvanju pučke glazbene baštine otoka Krka. Kako je ovdje riječ o financijski zahtjevnoj inicijativi, sukladno donesenom zaključku, o visini podrške moći će se raspravljati tek u drugom polugodištu naredne godine. Nadalje, odbijena je zamolba udruge malih sirara PGŽ Prigorža za dodijelu srdestva potrebnih kako bi se ostvarile planirane aktivnosti u narednoj godini, obzirom da je natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih Grada Krka u 2012. zatvoren još sredinom listopada. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najavljeno je pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju školskog trga (Trga Krčkih glagoljaša) i izgradnju pothodnika koji će povezivati zgradu osnovne škole i novu sportsku dvoranu. Procijenjena vrijednost navedene investicije iznosi 2.000.000,00 kn (bez PDV-a), a dogovoreni rok izgradnje - 8 mjeseci. U postupku javne nabave za obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova za potrebe neprofitnih udruga s područja Grada Krka u narednoj godini odabrana je zajednička ponuda knjigovodstvenih servisa Nautilus u vlasništvu Vesne Badurine i Feral  u vlasništvu Jelisave Bistričić. Mjesečno izdvajanje Grada po udruzi za spomenute poslove iznosi 510,00 kn. Osim toga, u postupku javne nabave za obavljanje tehničkih i poslovnih usluga koje proizlaze iz Zakona o gradnji za potrebe Grada u narednoj godini odabrana je ponuda Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inžinjera građevinarstva Eda Hera. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okuliša najprije su razmotrena pitanja vezana uz izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok, kao i Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat. U nastavku, prihvaćeno je izvješće s javne rasprave na kojoj su analizirane Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići prihvaćena je ponuda Bravarsko građevinskog obrta Colić iz Bajčića za izradu i montažu zaštitne kovane ograde oko skulpture Bogorodice ispred mjesne crkve u naselju Linardići, i to na iznos od 3.321,00 kn. Također, prihvaćena je ponuda GPP Mikić d.o.o. iz Omišlja za dodatne građevinske radove na Gradskom groblju Krk (plato do novoizgrađenih betonskih niša) ukupno vrijedne 10.078,00 kn. Kako se projekt uređenja spomenutog dijela groblja tijekom realizacije po nalogu projektanta mijenjao došlo je do većeg obima posla, kao i naknadnih radova što je rezultiralo navedenim povećanjem. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o provođenju mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka za 2012. na iznos od 84.076,65 kn, kao i prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka za 2012. na iznos od 25.719,30 kn. Oba spomenuta ugovora kao i prošle godine potpisuju se s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na inicijativu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, razmotren je naputak o obvezama jedinica lokalne samouprave nakon nedavnog usvajanja Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća. Uz to, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Radiom OK za narednu godinu. Godišnja financijska obveza Grada, sukladno spomenutom dokumentu, tako iznosi 50.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo prihvaćena je ponuda tvrtke Elektron-Krk za energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, i to na iznos od 5.535,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 105. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. prosinca 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 105. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem sugestija članova Odbora za društvene djelatnosti vezanih uz prijedlog financiranja programa udruga za narednu godinu o kojem će konačnu odluku uskoro donjeti gradski vijećnici. Iako je spomenuti prijedlog Odbor jednoglasno prihvatio izdvojene su mane u radu pojedinih udruga na kojima bi, kako je zaključeno, članovi istih trebali poraditi. Streličarskom klubu Maura kal odbijena je zamolba za sufinanciranje odlaska četvero streličara na turnir održan u Varaždinu, obzirom da za traženu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nema slobodnih sredstava. Prihvaća se obrazloženje Glazbene škole Mirković iz Opatije o sudjelovanju Stefany Žužić iz Krka u radu iste. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je u postupku javne nabave za ustupanje građevinskih radova na rekonstrukciji poslovne zgrade smještene u gradu Krku, Ulica J. J. Strossmayera 9, pored pet pristiglih ponuda kao najpovoljnija odabrana ona tvrtke Mar. Vel. Corporatio d.o.o. iz Omišlja, i to na iznos od 531.000,00 kn (s uključenim PDV-om). Kako je suvlasnik zgrade u međuvremenu odustao od zajedničke realizacije navedene investicije, inzistiravši na podjeli radova i njihova financiranja, s odabranom tvrtkom trebalo bi, obzirom na nove okolnosti, postići dogovor oko prihvaćanja djelomičnog izvršenja poslova. U postupku javne navbave za ustupanje radova na uređenju starog kupališta Dražica, točnije funkcionalno-prostornih dijelova jugoistočnog sunčališta, sukladno projektu arhitekta Nenada Kocijana, pored četiri pristigle ponude kao najpovoljnija odobrana je ona tvrtke Mar. Vel. Corporatio d.o.o., i to na iznoz od 412.000,00 kn. Polovicu navedene investicije financirati će tvrtka Riviera Adria d.d., a u sufinanciranje će se uključiti i Primorsko-goranska županija. Kao najpovoljniji natjecatelj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Skrpčići, korisne površine od 52,20 m2 i pomoćnog prostora od 18,10 m2, radi obavljanja trgovačke djelatnosti utvrđena je Trgovina Krk d.d., ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 205 €. Kao najpovoljniji natjecatelj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Milohnići, korisne površine od 40,20 m2, radi otvaranja turističke agencije utvrđena je Turistička agencija Molnar-Gabor iz Malinske, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 111 €. Kao najpovoljniji natjecatelj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog na prvom katu zgrade u gradu Krku, Vela placa 3, korisne površine od 53,20 m2, radi obavljanja djelatnosti uredskog poslovanja utvrđena je tvrtka Pečarić Consult d.o.o. iz Rijeke, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 410 €. Razmotrivši prijedlog Miljenka Milohnića iz Milohnića da kupi z.č. 2251 površine 705 m2, k.o. Linardići, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, odlučeno je kako će se za formiranje početne cijene najprije ishoditi procjena sudskog vještaka. Odbijen je prijedlog Ivice Pešića iz Čavla za kupnju/zakup z.č. 2293, k.o. grad Krk, površine 1977 m2, obzirom da je predmetna parcela upisana kao javno dobro. Na prijedlog HEP Elektroprimorja Rijeka dozvoljava se zasnivanje prava služnosti na z.č. 1958/4, z.č. 1327/4, z.č. 1329/1 i z.č. 1401/4, sve k.o. grad Krk, radi izgradnje dvadeset kabelskih priključaka. Prihvaćen je prijedlog Tomislava Kirinčića iz Krka, vlasnika Knjigovodstveno ugostiteljskog obrta Phoenix, za zaključenje ugovora vezanog uz organizaciju Krčkog karnevala 2012. Nadolazeći Karneval započinje 08. siječnja 2012. podizanjem karnevalske zastave, a u nastavku slijedi pet zabava subotom (od 21. siječnja do 18. veljače) i tri programa nedjeljom namijenjena najmlađima (od 29. siječnja do 12. veljače). U razmatranju predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćeno je izvješće o prethodnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja 26 - Dunat. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je raspravljen popis dužnika, i to za obvezu plaćanja: komunalnog doprinosa, zakupa poslovnog prostora, komunalne naknade, naknade za priključenje, zakupa javne površine, održavanja kablovske televizije, naknade za reklamne panoe, te ostale refundacije. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu TKD Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodoopskrbe naselja Linardići. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Gradskom pjevačkom zboru Krk za organizaciju Božićno-novogodišnjeg koncerta koji će se 28. prosinca 2011. s početkom u 18.30 sati održati u SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 10.000,00 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Odluke o subvenciji naknade za razvoj sukladno kojom će Grad Krk u narednoj godini osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode. Kako se bliže božićno-novogodišnji blagdani odlučeno je da se u noći između 24. i 25. prosinca 2011., te 31. prosinca 2011. i 01. siječnja 2012. radno vrijeme ugostiteljima produži do 05.00 sati. Na samome kraju Kolegija prezentiran je Energetski certifikat, a predloženo je i uređenje Energetskog kutka koji bi Krčanima trebao omogućiti da što jednostavnije dođu do materijala vezanih uz energetiku.

--------------------

ODRŽAN 104. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. prosinca 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 104. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem naručenih troškovničkih radova, procijenjenih na 46.504,00 kn, kojima je uređeno dječje igralište u Park šumi Dražica, kao i razlike u količini naručenog posla u iznosu od 22.561,00 kn. Uz to, prihvaćen je fakturirani iznos Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske za izvršeni nadzor vezan uz izvođenje radova na prethodno spomenutom igralištu, i to u iznosu od 10.701,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije Mjesnom odboru Vrh odobreno je 1.500,00 kn za organizaciju Božićno-novogodišnjeg koncerta koji se u tamošnjoj župnoj crkvi planira održati 07. siječnja 2012., a na kojem će nastupiti pjevački zbor Zvon iz Dobrinja i dječji zbor iz Vrha. U nastavku, uspoređeni su prihodi Proračuna Grada Krka za 2010. i 2011., a potom razmotrene one financijske obveze Grada koje tijekom prosinca imaju prioritet kod plaćanja. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti krčkoj podružnici Udruge antifašista i antifašističkih boraca otoka Krka, odobreno je 3.600,00 kn za kupnju poklon paketa koji će uskoro biti podijeljeni najstarijim članovima/icama ovog aktivnog udruženja. Radi se 30 paketa čija pojedinačna vrijednost iznosi 120,00 kn. Na nedavno održanoj Sjednici Socijelnog vijeća Grada Krka, što su podržali i članovi Kolegija, odlučeno je kako će se sredinom prosinca i socijalno potrebitima uručiti prigodni paketi. U ovom slučaju radi se o 61 paketu (Krk - 30, MO Kornić - 6, MO Vrh - 13, MO Skrpčić-Pinezić - 3, MO Poljica - 6, MO Milohnić - 3) čija pojedinačna vrijednost iznosi 400,00 kn, a koji se sastoje od niza prehrambenih namirnicica i nekolicine higijenskih potrepština. Osim što će posjetiti potrebita domaćinstva, članovi Socijalnog vijeća, kao i svake godine, susresti će i štićenike smještene u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, Centru za rehabilitaciju Fortica, Domu za djecu i mladež Oštro, te Domu za psihički bolesne odrasle osobe Turnić. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe naprije je kao najpovoljniji natjecatelj za kupnju k.č. 2211/3 (z.č. 1032/2), k.o. grad Krk, površine 899 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište smješteno na području uređenom Detaljnim planom uređenja Mali Kankul, utvrđena Mirjana Komadina Mergl. Nakon što je Kolegij prihvatio prijedlog o istome će uskoro raspravljti i gradski vijećnici. Također, prihvaćen je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci da se zaključi izvansudska nagodba radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu smještenom na području Prnibe koje je 27. srpnja 1991. bilo izvan zone gradnje, a nalazilo se u šumskogospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma, te će se slijedom predložene nagodbe sa sadašnjeg upisa vlasništva Grada Krka upisati kao vlasništvo Republike Hrvatske. Nadalje, odlučeno je kako će tijekom prosinca biti pokrenut postupak javne nabave za ustupanje radova na izgradnji potpornog ogradnog zida na dijelu k.č. 3771, k.o. grad Krk. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je zaključeno kako će prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine biti usklađen s odredbama Vlade RH kako bi na konačno odlučivanje mogao biti proslijeđen Gradskom vijeću. Osim toga, raspravljeni su i prihvaćenji sljedeći dokumenti iz područja zaštite i spašavanja: prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, prijedlog Plana zaštite i spašavanja na području Grada Krka, te prijedlog Plana civilne zaštite na području Grada Krka. Osim toga, na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb PGŽ razmotrena je mogućnost povećanja broja mrtvozornika na području Grada Krka, a na prijedlog Županijeske skupštine PGŽ, odnosno Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja, raspravljalo se o novim kandidatima s područja Grada Krka za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci.

--------------------

ODRŽAN 103. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(05. prosinca 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 103. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćenjem prijedloga Primorsko-goranske županije da vrijednost nabave parketa za Sportsku dvoranu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iznosi 250.000,00 kn. Za navedenu investiciju iz Proračuna Primorsko-goranske županije planirano je izdvajanje od 150.000,00 kn (60%), a iz Proračuna Grada Krka izdvajanje od 100.000,00 kn (40%). Uz to, Grad Krk kao suradnika zaduženog za skrb o tome da dokumentacija i postupak nabave parketa budu usklađeni sa Zakonom o javnoj nabavi imenovao je nadzornog inžinjera Eda Hera. Nadalje, okupljene članove Kolegija s nekolicinom predmeta upoznao je Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla d.o.o. Najprije se razmatrala inicijativa Krune Mršića da turističku ponudu grada Krka obogati polupodmornicom koja bi turistima nudila mogućnost izleta osobito atraktivnih noću. Tako je naposlijetku odobren privez u zoni vezova za gospodarske djelatnosti, ali i postavljanje pontona radi pristupa polupodmornici koja će obzirom na potrebnu dubinu biti odmaknuta od obale. Postavljanje pulta za prodaju karata i promociju izleta odobreno je na lokaciji preko puta Sunčanog sata. U nastavku, prihvaćena je ponuda Bravarskog obrta Meštrija iz Krka za izradu metalne konstrukcije u obliku konture grada Krka koja će se koristiti kod uređenja rotora smještenog na ulazu u sam grad. Vrijednost ponude iznosi 13.000,00 kn. Uz to, zaključeno je kako će Grad zajedno s Turističkom zajednicom Grada Krka u narednoj godini osigurati 20.000,00 kn za prezentaciju krčke pomorske baštine na Festivalu mora i mornara u Brestu (Francuska) kao najvećem ovakvom događanju u Europi. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk dana je suglasnost za sufinanciranje programa izborne nastave - informatike i talijanskog jezika - obzirom da će iste dijelom financirati i nadležno Ministarstvo. Za realizaciju Humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta kojeg jedanaestu godinu za redom organizira Osnovna škola Fran Krsto Frankopan izdvaja se 4.000,00 kn. Ovaj koncert na kojem inače nastupa više od 400 mladih pjevača s područja čitavog otoka održati će se 22. prosinca 2011. u Sportskoj dvorani Srednje škole Hravatski kralj Zvonimir s početkom u 17.00 sati. Tradicionalni prijem krčkih stipendista ove se godine planira upriličiti 28. prosinca u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 11.00 sati. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda firme   Omega Engineering d.o.o. iz Dubrovnika za izradu konzervatorske podloge PPU Grada Krka. Vrijednost same izrade iznosi 61.500,00 kn, s time da je naglašeno kako je posao na podlozi završen, te kako je ista verificirana. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo nakon razmatranja zahtjeva tvrtke Thema d.o.o. iz Rijeke da se izgradi ogranak dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Linardići, kako bi se stekli uvjeti priključenja stambene građevine na vodovodnu mrežu, zaključeno je kako izgradnja mjesnih vodovodnih mreža nije planirana Proračunom Grada Krka, obzirom da se još uvijek grade transportni cjevovodi za naselja Žgaljići, Linardići, Milohnići i Brzac. Nakon rasprave o prijedlogu Nikše Franova iz Krka da se u dijelu Ulice Mali Kartec postavi jedan stup javne rasvjete zato što je razmak između postojećih prevelik, zbog nedostatka financijskih sredstava ova investicija, iako planirana u 2011., prebačena je u Program gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo najprije je zaključeno kako će 2012. Grad u suradnji s Županijom i nadležnim Ministarstvom pokušati ostvariti zajednički program subvencioniranja lokalnog poduzetništva. Osim toga, prihvaćen je prijedlog članova Energetskog tima koji će djelovati konzultacijski tijekom izrade Enegetskog akcijskog plana Grada Krka. Osim Čedomira Milera i Igora Hrasta u ovo su tijelo imenovani Dean Kosić (TKD Ponikve d.o.o.), Darko Fanuko (Frisd d.o.o.), Radovan Karabaić (Elektron d.o.o.), Robert Rušin (HEP) i Robert Dujmović (Muraj d.o.o.).

--------------------

ODRŽAN 102. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 102. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno prihvaćanjem zahtjeva Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk da im se iznosom od 2.911,76 kn pomogne kupnja računala potrebnog u radu čitave ustanove. Odbija se zahtjev Gradskog pjevačkog zbora Krk za odobrenje sredstava potrebnih kako bi se unajmilo stotinjak kostima za pjevače iz Krka, Vrbnika i Dobrinja, koji bi se nosili tijekom Božićno-novogodišnjeg koncerta. Kako cijena najma jednog kostima iznosi 200,00 kn Grad Krk ne raspolaže sredstvima predviđenim za ovu namjenu. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja odobreno 2.000,00 kn pomoći potrebnih kako bi mogli registrirati vozila. Odbijena je zamolba KUD-a Vrelo iz Fužina da se njihovom puhačkom orkestru financijski pomogne odlazak na međunarodni susret puhača koji se u srpnju sljedeće godine planira održati u Minnesoti (SAD). Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić odobreno je izdavanje suglasnosti za organiziranje četvrte po redu humanitarne akcije Slatki otok. Ova hvalevrijedna inicijativa, kao jedan od zaštitnih znakova predblagdanskog ozračja grada i otoka Krka, održati će se 23. prosinca 2011. na prostoru Vele place. Ski-klubu Rijeka odbijen je zahtjev za sufinanciranje monografije koja se izdaje povodom zlatnog jubileja ovog sportskog udruženja. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe donesene su odluke o početku postupaka javnih nabava za: usluge održavanja, podrške i poduke informatičkog sustava Grada Krka u 2012.;  knjigovodstvene usluge za potrebe neprofitnih udruženja Grada Krka u 2012.; tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji za potrebe Grada Krka u 2012.; te lož-ulje za potrebe Grada Krka u 2012. U nastavku prihvaćen je prijedlog da svi voditelji gradskih odsjeka definiraju potrebu za provođenjem javne nabave koja bi mogla biti žurna ili je planirana za početak naredne godine zato što 01. siječnja 2012. na snagu stupa novi Zakon o javnoj nabavi za koji, da bi se počeo primjenjivati, Vlada treba donjeti nekoliko uredbi. Kako stari zakon prestaje važiti po njemu se više neće moći postupati, a same odredbe, obzirom na predstojeće izbore, mogle bi biti donesene sa zakašnjenjem, što dovodi do možebitne nemogućnosti provođenja postupaka javne nabave tijekom siječnja i veljače 2012. godine. O prijedlogu Mjesnog odbora Vrh da se odredi lokacija na javnoj površini, odnosno proširenju preko puta zgrade osnovne škole, za postav kioska za prodaju pekarskih proizvoda, zatražiti će se prethodno mišljenje Osnovne škole Fran Krasto Frankopan Krk. Odobrava se zamolbi Borisa Maligeca iz Krka za rad na štandu koji je predlagatelj imao u zakupu tijekom sezone 2011., i to na vrijeme od 24. od 31. prosinca 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon usklađivanja s konačnim prijedlogom Proračuna Grada Krka za 2012., prihvaćen je Plan rada javne rasvjete Grada Krka za narednu godinu. Ponovnim razmatranjem prijedloga Ugovora o priključenju/povećanju snage na obračunskom mjernom mjestu - Obala Hrvatske mornarice (uz zid Velikog parka), zaprimljenog po HEP-u, odlučeno je kako će se izvršiti, tijekom ljetnih mjeseci nužan, dokup priključne snage od 18,93 kW. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete novim ekološki prihvatljivima. Nakon razmatranja ponude tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za detaljno snimanje postojećeg stanja priključnih ormarića, i to na iznos od 2.200,00 kn po ormariću, odlučeno je kako će se obzirom na visinu spomenute zatražiti dodatne ponude. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu TKD Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju kanalizacijskog kolektora od Ježevca do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka i dovod vode do uređaja s pristupnim putem. Osim toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka za čišćenje i uređenje bedema na potezu od Vele place do kule na obali. Vrijednost ponude iznosi 15.343,02 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je Prijedlog Odluke o Etičkom kodeksu Gradske uprave Grada Krka, kao i Prijedlog Odluke o Uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Na znanje je primljen Radni prijedlog Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

--------------------

ODRŽAN 101. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(21. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 101. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem projekta uređenja jugozapadnog dijela Krčke luke kojeg je okupljenim članovima Kolegija predstavio Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla d.o.o. Ovaj projekt, kojeg potpisuje riječka tvrtaka Fluming d.o.o. i koji podrazumijeva podizanje obalnog zida na potezu od pristaništa za brodove pa sve do brodogradilišta, trebao bi biti financiran sredstvima Lučke uprave, Primorsko-goranske županije, ali i Grada Krka čija ukupna participacija tako iznosi 400.000,00 kn. U nastavku, prihvaćena je ponuda splitske tvrtke Lama d.o.o. za informacijskim povezivanjem dviju lokacija: Grada Krka i Vecle d.o.o. Kako se ovdje radi o poslovima vrijednim 34.657,16 kn, trećinu istih financirati će spomenuto trgovačko-komunalno društvo. Nadalje, članovima Kolegija projekt sportske dvorane krčke osnovne škole zajedno s pripadajućim trgom predstavio je riječki arhitekt Idis Turato u pratnji ravnatelja škole Serđa Samblića. Morfološki, zgrada sportske dvorane, iako prati specifičnu arhitekturu škole, usklađena je s ambijentom starogradske jezgre tako da njezina visina odgovara visini zidova koji obujmljuju tamošnji prostor. Prema tome, ovim projektom, u prvi plan ponovo izlazi arhitektura kršćanske akropole koja s jedne strane zatvara Trg Krčkih glagoljaša tijekom rasprave, obzirom na orjntaciju, nazivan - školskim. Osim prostrane dvorane prilagođene različitim sportovima, ali i ostalim društvenim namijenama, ovaj objekt, pored ostalog, obuhvaća presvlačionice, potrebne sanitarije, te prostoriju u kojoj će biti prezentiran najvrijedni dio arheološkog lokaliteta (apsida srednjovjekovne samostanske crkve) nad kojim će uskoro startati izgradnja same dvorane. Ona će se s korpusom osnovne škole povezati podzemnim hodnikom, a jedna od inicijativa jest i da se s takozvanog školskog trga posve uklone vozila/promet. Nakon jednosatne prezentacije Kolegij je prihvatio izmjene u odnosu na prvotni projekt dvorane, kao i projekt trga, te se uskoro kreće u ishođenje lokacijske dozvole za trg, te izmjena dozvole za dvoranu. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije na zahtjev Županijskog sportskog saveza organizacija Županijskog malonogometnog klupskog prvenstva čije će se utakmice odvijati u riječkoj Dvorani mladosti pomognuta je s 1.000,00 kn. Uz to, prihvaćeni su uvjeti Erste & Steiermärkische banke koji vode potpisivanju produženja Ugovora o okvirnom kreditu po poslovnom računu Grada Krka u visini od 1.500.000,00 kn. Rješavajući premete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren broj prijava pristiglih nakon raspisivanja javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koji djeluju na području Grada Krka za predstojeću godinu. Kako doznajemo, na spomenuti natječaj pristigla je ukupno 91 prijava od kojih će financijsku potporu dobiti one koje zadovoljavaju natječajne uvjete, odnosno one koje sadrže programe od interesa za Grad Krk. Na zahtjev Udruge Zlatni otok pjeva prijevoz natjecateljica i njihovih navijača na snimanje zabavne tv-emisije Pjevaj moju pjesmu, pomaže se iznosom od 1.200,00 kn. Odobrava se zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka za financiranje prigodnih poklon paketa koji će, povodom nadolazećih blagdana, biti uručeni najstarijim članovima udruženja. Vrijednost jednog takvog paketa iznosi 120,00 kn. Udruzi ovčara Ponikve financijski se pomaže nabava petero električnih pastira od kojih svaki vrijedi 1.100,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljeno je i usvojeno Izvješće s prethodne rasprave za Izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao i Izvješće s prethodne rasprave za UPU 2 - Kornić. Razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., kao investitor, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodovodne mreže naselja Skrpčići i Pinezići. Ukupna dužina mjesne mreže u naselju Skrpčići iznosi 3.333 m, a one u naselju Pinezići 5.720 m. Sve dionice vodovodne mreže prolaze javnim putevima. Nakon kratke rasprave prihvaćen je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. U nastavku, prihvaćena je i ponuda Uslužnog obrta Emico iz Kastva za servisiranje, montažu (demonatžu) i održavanje božićno-novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete. Radovi obuhvaćeni ponudom procijenjeni su na 85.029,90 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove svim političkim strankama koje su to zatražile, obzirom na predizbornu kampanju, dopušteno je korištenje javne površine (Vele place) za organizaciju predizbornih akcija.

--------------------

ODRŽAN 100. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(14. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 100. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnošno donošenjem odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi Vela placa 1 u gradu Krku, s dosadašanjom zakupnicom Zlatom Justić, odnosno podzakupnikom TD Vali d.o.o. u vlasništvu Vinka Brusića, i to na rok od tri godine. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, na zahtjev Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije, organizacija jedanaestog po redu Donatorskog bala koji će se 02. prosinca 2011. održati u opatijskom Hotelu Ambasador, pomognuta je s 1.000,00 kn. Sredstva dobivena organiziranjem ovog događanja tradicionalno se usmjeravaju u realizaciju po županiju korisnih projekata, a ovogodišnji iznos tako će biti uložen u opremanje skladišta za intervencije u katastrofama. Humanitarna akcija Pjesmom za nadu koju organizira Klub žena operiranih dojki Nada iz Rijeke podržana je iznosom od 1.000,00 kn. Cilj ove hvalevrijedne inicijative jest prikupiti sredstava za kupnju jednog rukava potrebnog za linfnu drenažu koja se vrši u prostorijama udruženja. U nastavku, na znanje je primljena obavijest Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije o stupanju na snagu novog Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10). Naime, ovim Zakonom uređeno je da se humanitarna pomoć može osigurati prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, te organiziranjem humanitarnih akcija. Međutim, zahtjeve za provođenje takvih aktivnosti potrebno je podnjeti Uredu državne uprave PGŽ, i to najmanje 30 dana prije njihova planiranog početka. Za nepoštivanje zakonskih odredbi predviđene su visoke novčane kazne. U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na poticaj tvrtke Quada-projekt k.d. iz Zagreba, nastavljeno je razmatranje mogućnosti za otvaranje nove turističke zone Strigar. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Josipa Mrakovčića iz Pinezića za otklanjanje problema prihvata oborinskih voda s javne površine koje ulaze u predlagateljevu parcelu stvarajući značajnu štetu. U Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu tako bi trebala ući izgradnja linijske rešetke dugačke 15 m, a rad na istoj procijenjen je na 27.330,60 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Jadranka Jelušića iz Pinezića za rješavanje problema prihvata oborinskih voda koje se za vrijeme intenzivnijih oborina slijevaju u predlagateljev stambeni objekt. Izgradnjom linijske rešetke dugačke 9 m, s procijenjenom vrijednošću radova od 18.732,90 kn, također bi trebao biti dopunjen Program izgradnje komunalne infrastrukture za narednu godinu. U navedeni Program nastojati će se uvrstiti i izgradnja upojnog bunara, za čiju je izgradnju potrebno izdvojiti 47.379.60 kn, kojim bi se trebao otkloniti problem što ga stvaraju oborinske vode, a na kojeg upozoravaju stanovnici Ulice Runjak u Pinezićima. U nastavku, raspravljalo se o problemu šteta koje oborinske vode nanose dvijema susjednim parcelama na adresi Salatići 14 i 14b, te poslovnom prostoru smješetenom u prizemlju zgrade u Ulici Slavka Nikolića 38b. Što se prvog zahtjeva tiče, prihvaćeno je rješenje izgradnje dodatnog slivnika i oborinskog kanala koji bi imao funkciju primanja i odvodnje oborinskih voda koje izlaze kroz poklopac upojnog bunara, a nakon razmatranja drugog, usvojen je prijedlog rekonstrukcije dijela nogostupa kod stambenih zgrada u Ulici Slavka Nikolića 38, kao i otvaraje obližnjeg upojnog bunara. Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Odluke o oslobađanju Županijske uprave za ceste PGŽ  od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju dijela Županijske ceste ŽC 5125, na dionici Dunat - Punat.

--------------------

ODRŽAN 99. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(09. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 99. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom na temu izrade Strategije razvoja poljoprivrede Grada Krka. Prema riječima Čedomira Milera, zamjenika gradonačelnika, nedavno su pokrenute prve aktivnosti/radionice koje bi trebale rezultirati definiranjem spomenutog dokumenta čiji je naručitelj Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, a na kojem u suradnji s ovdašnjim timom radi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kako su predstavnici navedene institucije predložili četiri opcije za razvoj poljoprivrede na našem području, odabir one najadekvatnije uskoro bi, kao radno tijelo Gradskog vijeća, trebao razmotriti Odbor za poljoprivredu. Stav Odbora na jednoj od narednih sjednica biti će prezentiran članovima Kolegija. U nastavku, prihvaćen je Ugovor o izradi Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka (State Employee Assistance Program - SEAP) čiji je izvršitelj Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. Cijena izrade ovog dokumenta iznosi 69.000,00 kn, a isti bi trebao biti dovršen do travnja sljedeće godine. Kako je Grad Krk jedan od potpisnika Energetske povelje, čime se uključio u provođenje SGE projekta (Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske), ovim Planom trebala bi se stvoriti baza koja bi diktirala postupanja prema budućim projektima Grada vezanim uz energetiku. Sukladno inicijativi Grada, da u dogledno vrijeme, dođe do statusa povlaštenog proizvođača električne energije prihvaćena je ponuda Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za analizu opravdanosti izgradnje fotonaponskog postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu, konzalting u procesu autorizacije fotonaponske instalacije, te statičku provjeru nosivosti krovne konstrukcije zgrade Gradske uprave obzirom na način pričvršćivanja fotonaponske instalacije, ali i možebitno ispitivanje alternativnih lokacija. Navedeni poslovi sukladno predmetnoj ponudi procijenjeni su na 29.520,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se četiri objekta u gradskom vlasništvu (Gradska uprava, Društveni centar Krk, Vecla i Dječji vrtić Katarina Frankopan) opreme električnim vodomjerom koji će putem električnih impulsa omogućiti daljinsko čitanje stanja potrošnje vode. Grad će pritom preuzeti trošak nabave daljinskog sustava mjerenja za četiri navedene zgrade, dok će Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. financirati nabavu i ugradnju samih vodomjera. Na inicijativu Odsjeka, Grad se priključio projektu ENECERT kojeg je pokrenula riječka Udruga Cezar, i to s ciljem kreiranja i provođenja modela zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, kao i osoba bez radnog iskustva, pravnih ekonomskih i građevinskih struka, jačanjem njihovih kapaciteta vezanih uz zanimanja iz energetskog sektora čiju potrebu nameće usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s onim europskim. Ovaj projekt, usmjeren na dodatnu edukaciju nezaposlenih, trebao bi startati krajem 2012. godine i trajati narednih 18 mjeseci. Sudjelovanjem u nacionalnom projektu SOOV (Sustav otkupa ovčje vune) Grad se, na inicijativu firme Kristan nautika d.o.o. iz Pinezića, obvezao da će ovčare s područja Grada Krka subvencionirati iznosom od 2,00 kn po prikupljenom kilogramu sirove vune. Obzirom na učešće u projektu SGE, Grad je dužan provesti energetski pregled zgrade i dobiti pripadajući certifikat. Sukladno spomenutom, za obavljanje prethodno navedenog posla prihvaćena je ponuda tvrtke Elektron d.o.o., i to na iznos od 17.589,00 kn.  Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove najprije je razmotren i prihvaćen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu. Ovim dokumentom, o kojem će uskoro raspravljati i gradski vijećnici, uređuje se dinamika ulaganja prikupljenih sredstava u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobra na području Grada Krka. Prihod ovogodišnje spomeničke rente iznosi 220.000,00 kn, od čega se dio planira utrošiti u obnovu gradskih zidina (140.000,00 kn), a dio u obnovu Frankopanskog kaštela (80.000,00 kn). U nastavku, raspravljalo se o inicijativi doktora opće/obiteljske medicine otoka Krka da se na preustroj Hitne medicine Primorsko-goranske županije, zbog značajnih nedostataka, stavi moratorij, što je Kolegij i podržao. Po tom pitanju uskoro bi trebala krenuti peticija za povratak na stari ustroj. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu je dostavio Odluku o povećanju svog učešća u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac, i to s 50% na 60% sredstava ukupno procijenjene vrijednosti investicije koja iznosi 37.856.679,00 kn. Učešće Fonda tako se uvećava za 10% iliti 3.758.667,90 kn, te sada iznosi 22.552.007,40 kn. U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrena je primjedba firme Debeljak d.o.o. na Izmjenu i dopunu dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao i prijedlog vlasnika građevinskih čestica K1-28, K1-29, K1-30 i K1-31, koji se odnosi na njihovo spajanje, a sukladno tome i izmjenu odgovarajućeg DPU-a. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za izradu gis baze podataka za evidenciju lokacijskih i građevinskih dozvola. Vrijednost ovog angažmana iznosi 6.150,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova na rekonstrukciji poslovno stambene građevine smještene na adresi J. J. Strossmayera 9 u gradu Krku. Spomenuti radovi procijenjuju se na 500.000,00 kn (bez PDV-a), a rok njihova izvršenja određen je na 60 dana. Također, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, površine 40 m2, smještenog u prizemlju negdašnje škole u Milohnićima za obavljanje dijelatnosti turističke agencije, kao i davanje njegova manjeg dijela na korištenje Turističkoj zajednici Grada Krka za potrebe Turističkog ureda. Cijena zakupa ovog poslovnog prostora iznosi 2,75 € po m2 s time da troškovi njegova uređenja padaju na teret potencijalnog zakupca. Uz to, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup uredskog prostora (negdašnji HZZO) koji se nalazi na katu zgrade smještene na Veloj placi. Cijena zakupa iznosi 7,7 € po m2. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Štefice Sriće iz Rijeke da se odredi lokacija za postavljanje ugostiteljske terase ispred kuće smještene na adresi Trg Kamplin 6, odnosno njezina drugog ulaza u Ulici Nadbiskupa Stepinca, s time da će se točne dimenzije terase definirati nakon utvrđivanja situacije na samome terenu. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti odbijena je zamolba za sufinanciranje Europskog prvenstva u motociklizmu i Svjetskog prvenstva motora s prikolicom koji se 2012. planiraju održati na Automotodromu Grobnik, kao i zamolba za sufinanciranje redovnog programa riječkog Moto kluba Motoscena, obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za traženu namjenu nema planiranih sredstava. Za tiskanje edukativno-informativne brošure na temu alkoholizma, koja je dijelom Programa promocije sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti SAM što se provodi u svim županijskim srednjim školama, izdvojeno je 2.000,00 kn. Ovaj su Program zajednički pokrenuli Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, MUP - Policijska uprava PGŽ i PGŽ. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije za obnovu tradicijeske barke, guca iz 1912., što su je inicirali Turistička zajednica Grada Krka i Jedriličarski klub Plav izdvojeno je 20.000,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo odobrena je zamolba Zajednice Talijana Krk za davanje besplatnog priključka na kabelsku televiziju s time da će se potrebni građevinski radovi izvesti o njihovom trošku.

--------------------

ODRŽAN 98. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(03. studenog 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 98. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno donošenjem zaključka da financiranje Turističke zajednice otoka Krka ostaje na prošlogodišnjim planskim veličinama, a ne kao što je predloženo s povećanjem od 8,54%. Plesnoj skupini Monfrina iz Krka za odlazak na smotru starogradskih plesova koja će se 19. i 20. studenog 2011. održati u Đakovu izdvojeno je 3.025,00 kn, što predstavlja 50% traženog iznosa, dok ostatak mogu podmiriti iz redovnih prihoda ili sponzorskih donacija. Načelno je prihvaćena inicijativa Jedriličarskog kluba Plav iz Krka za preuzimanje troškova obnove guca iz 1920., dugačkog 4,20 m, iako će konačna odluka biti donesena nakon detaljne analize ponude brodogradilišta kojem je povjerena obnova ove stare tradicijske barke. Nakon kratke rasprave o mogućnostima organiziranja dočeka Nove godine na prostoru Vele place, potvrđen je tradicionalni program u prijepodnevnim satima, dok onog u večernjim i noćnim, zbog svake godine sve slabijeg odaziva, neće biti. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je usvojen prijedlog dodjele stipendije učenicima, studentima i polaznicima poslijediplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2011./2012. Na prethodno raspisan natječaj tako su pristigle 42 zamolbe, od čega 15 učeničkih, 25 studentskih i dvije polaznika poslijediplomskih studija. Stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn u konačnici je dobilo 15 učenika, dok će stipendiju u mjesečnom iznosu od 700,00 kn, odnosno 1.000,00 kn, primati 23 studenata, odnosno dvoje poslijediplomanata. Na zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan za davanje suglasnosti vezane uz sufinanciranje izborne nastave (drugog stranog jezika i informatike) Grad Krk prihvaća sufinanciranje onih programa koje financijski već ne pomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, te se od škole traži da Grad o istome i obavijesti. Na zamolbu Grada Vukovora da se financijski pomagne angažman asistenata u nastavi, potrebnih tamošnjim školarcima uključenim u poseban obrazovni program, zaključeno je kako će se u skladu s financijskim mogućnostima razmotriti može li se kroz gradski proračun za 2012. udovoljiti ovakvom traženju. Za organizaciju Matematičkog kongresa koji će se između 18. i 21. lipnja sljedeće godine održati u Rijeci izdvojeno je 1.000,00 kn. Riječ je o događanju međunarodnog karaktera na kojem se očekuje sudjelovanje dvjestotinjak matematičara iz Hrvatske i inozemstva. Na zahtjev Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljivanje trećeg izdanja sveučilišnog udžbenika Osnove anatomije pomognuto je iznosom od 2.000,00 kn. Obzirom na ograničeni fond nastavnih sati i opterećenost programom izdavanje ove vrijedne publikacije pomoći će studentima različitih studijskih grupa da olakšano savladaju predviđeno gradivo. Za izdavanje knjige Kultura parkiranja, autora Roberta Maršanića, izdvojeno je 1.000,00 kn. Ova knjiga, iako namijenjena širokom krugu čitatelja, najviše će poslužiti u posebnoj edukaciji svih sudionika vezanih uz cestovni promet. Kao pomoć u snimanju dviju novih pjesama, Alenu Poliću, članu Eko-udruge Jabuka i ovogodišnjem pobjedniku MIK-a, odobreno je 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Građevinskom poduzeću Krk, inače izvoditeljima radova na izgradnji osnovnoškolske sportske dvorane, dana je suglasnost za zauzimanje javne površine na dijelu Trga Krčkih glagoljaša radi organiziranja gradilišta, s time da u ovom trenutku nema potrebe za uklanjanjem ondje izraslih kestenova. Prihvaćena je ponuda tvrtke TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke za vršenje usluge Koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji osnovnoškolske sportske dvorane. Mjesečna cijena ove usluge iznosi 3.800,00 kn (bez PDV-a). Naime, temeljem Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima investitor mora imenovati koordinatora/e za zaštitu na radu, i to posebno za fazu projekta, a posebno za fazu izvođenja radova. Razmatrajući ponudu Zadruge Lumark iz Koprivnice za prometovanjem turističkim vlakićem po gradu Krku zaključeno je kako zbog već organiziranog turističkog mini-busa u ovom trenutku nema potrebe za uvođenjem alternativnih oblika prijevoza. U nastavku raspravljen je zahtjev stanara Lakmartinske ulice i dijela Ulice Mate Balote u gradu Krku da se u Ulici Narodnog preporoda, kod skretanja u Lakmartinsku, obilježi pješački prijelaz. Odsjek za komunalno gospodarstvo, potaknut ovim zahtjevom, zatražio je službeno mišljenje Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, koja je odobrila obilježavanje pješačkog prijelaza, ali 50 m niže od tražene lokacije, ili na traženoj lokaciji uz realizaciju dodatnih radova, o čemu će biti obaviješteni i podnositelji zahtjeva. Rješavajući predmete Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011., a Zračnoj luci Rijeka dana je suglasnost na prijedlog sufinanciranja Projekta ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network in the Adriatic, i to u razini udjela koje u strukturi vlasništva zračne luke imaju pojedini vlasnici, pa tako i Grad Krk. Tijekom Kolegija Nenad Kocijan, dipl. ing. arh., predstavio je idejno rješenje rekonstrukcije groblja, odnosno mogućnosti njegova proširenja na jugoistočnom i sjeverozapadnom dijelu, kao idejno rješenje adaptacije zgrade budućeg Muzeja grada Krka smještene na Trgu Kamplin. Oba su idejna riješenja prihvaćena.

--------------------

ODRŽAN 97. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(24. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 97. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići da im se povodom blagdana sv. Franje financijski pomogne organizacija pučke fešte. U tu svrhu izdvojeno je  3.000,00 kn, što predstavlja iznos kojim se za realizaciju sličnih događanja pomagalo i ostalim mjesnim odborima. Karate klubu Krk Croatia za organizaciju prvenstva regije što će se 31. listopada 2011. održati u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 2.000,00 kn. Osim toga, za sanaciju zapadnog krila krčkog benediktinskog samostana procijenjenu na 2.000.996,14 kn predviđeno je izdvajanje od 100.000,00 kn. Polovica spomenutog iznosa tako će, kao potpora ovoj značajnoj investiciji, biti izdvojena 2012., a ostatak 2013. godine. U nastavku Kolegija raspravljen je Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu o kojem će konačnu odluku na skorašnjoj sjednici donjeti gradski vijećnici. U odnosu na ovogodišnji, ukupni prihodi/rashodi Proračuna za 2012. smanjeni su za 2,0% iliti 1.100.000,00 kn, te iznose 55.220.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Veslačkom klubu Glagoljaš iz Omišlja odobrena financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn kako bi njegovi članovi, među kojima se nalaze i mladi krčki sportaši, mogli nastaviti svoje sudjelovanje na još dvije regate, kao i na Zimskom duatlonu kojim započinje njihova sljedeća sportska sezona. Objavljivanje knjige kolumni pisanih na kornićarskom dijalektu Ča ćakulaš? autorice Marije Gračaković, inače suradnice Novog lista, pomognuto je iznosom od 5.000,00 kn. Zamolba Grada Vukovora za priključenje Grada Krka akciji Solidarnost za Vukovar koja podrazumjeva dodjeljivanje stipendije jednom vukovarskom studentu ili studentici biti će razmotrena na sljedećem sastanku Koordinacije otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Za objavu vrijedne publikacije Tradicijske barke Jadrana koju potpisuje Lucian Keber izdvojeno je 1.000,00 kn. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je dogovoren početak postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju starog kupališta Dražica u gradu Krku. Vrijednost nabave procijenjena je na 485.000,00 kn (bez PDV-a), a investiciju će u 2012. zajednički financirati Grad Krk i Riviera Adria d.d. Uz to, donesena je odluka o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog u Kvarnerskoj 15 s Obrtničkom komorom Rijeka, i to na daljnji rok trajanja zakupa od pet godina. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Trgovačko komunalnog društva Ponikve d.o.o. za zaključenje ugovora o darovanju 767/7416 dijela zemljišne čestice 1683/1, k.o. Krk, površine 767 m2, radi rješavanja pitanja naknade u postupku izvlaštenja koje se vodi po zahtjevu Ponikve radi izgradnje Gravitacijskog kolektora s pristupnom cestom prema uređaju za pročišćenje otpadnih voda Krk, i to s Adalcizom Jurina iz Krka vlasnicom zemljišne čestice 1683/5, k.o. Krk, površine 767 m2, koja ulazi u sastav predmetne izgradnje. Ukupna vrijednost nekretnine za koju se predlaže darovanje procijenjena je na 66.979,44 €, a konačnu odluku uskoro bi trebalo donjeti Gradsko vijeće. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sukladno prijedlogu tvrtke Quada projekt k.d., raspravljen je problem eventualne uspostave nove turističke zone Strigar, kao i zahtjev Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da se procjeni koliko će izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka utjecati na sam okoliš. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćena zamolba Mjesnog odbora Kornić za sanaciju maslinarskog puta na području Valdavanja. Potrebni radovi procijenjeni su na 4.772,00 kn. Također, prihvaćena je ponuda Antenskog servisa Sat Ive iz Krka za obavljanje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na održavanju CATV sustava grada Krka. Isti obuhvaća izradu godišnjeg plana održavanja, kontrolu kvalitete izvedenih radova na samom održavanju, stručni nadzor, te predlaganje radova na njegovu unaprijđenju. Cijena za obavljanje nadzora iznosi 32.208,00 kn godišnje. Uz to, prihvaćena je još jedna ponuda Antenskog servisa Sat Ive, i to ona za nabavu satelitske stanice vrijedne 29.130,03 kn, zemaljske stanice vrijedne 20.639,04 kn, te antene vrijedne 1.346,99 kn. Njihova implementacija pridonjeti će osuvremenjivanju sustava kabelske televizije. Na samome kraju Kolegija prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

--------------------

ODRŽAN 96. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(17. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 96. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, TKD Ponikve d.o.o. oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa za vodoopskrbu naselja Milohnići (k.o. Poljica, k.o. Linardići), Brzac (k.o. Linardići) i Žgaljići (k.o. Poljica). Mjesto priključka na budući transportni cjevovod nalazi se u spojnom vodomjernom oknu s reducir ventilom koji će se izvesti na autobusnom stajalištu u naselju Brzac, odnosno ulazu u naselje Žgaljići. Kako je prethodno razmatrana Odluka o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu, radi usklađivanja s istom Odsjek za komunalno gospodarstvo donio je prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011., prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011., kao i prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. Nakon rasprave, usvojeni su svi navedeni prijedlozi. Nadalje, odbijena je zamolba Darka Markote iz Rogotina za prodaju voća na prostoru parkirališta za dostavu ispred Disco cluba Jungle. Prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Vrh za sanaciju makadamskih puteva na nerazvrstanoj cesti Vrh - Sv. Juraj koja je oštećena uslijed kišnih oborina. Sukladno ponudi Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha radi se o investiciji vrijednoj 27.704,52 kn. Osim toga, prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Poljica za uređenje parka na ulazu u naselje Poljica. Za izgradnju tamošnjeg kamenog zida izdvojeno je 26.800,00 kn. Rješavajući predmete odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zaključeno je kako će se produžiti ugovor s tvrtkom Frisd d.o.o., i to za Web GIS najam servera uz informaciju o godišnjem broju posjeta. Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije raspravljeno je izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2011. godine.  Na samome kraju Kolegija, prihvaćeni su radni prijedlozi Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka i Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk koji će na raspravu i usvajanje biti proslijeđeni Gradskom vijeću.

--------------------

ODRŽAN 95. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(10. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 95. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem financijske pomoći koju je za izdavanje dvojezične slikovnice Ćuk Krki i Matić Malić zatražio Uslužni obrt Redagara Art u vlasništvu Tončija Žužića. Za ovu namjenu Grad će u idućoj proračunskoj godini izdvojiti 4.000,00 kn. Osim toga, prihvaćena je ponuda istog uslužnog obrta za otkup trideset primjeraka dvojezičnog izdanja Kuharice krčkog trubadura, i to po maloprodajnoj cijeni od 30,00 kn po komadu. Na zahtjev Karate kluba Krk Croatia da im se u dogledno vrijeme dodijeli dvorana br. 1 u Društvenom centru Krk zaključeno je kako zbog polivalentnog karaktera traženog prostora Grad nema namjeru dvoranu unaprijed rezervirati tek jednom udruženju. Izdavanje Početnice za svirku sopela i kanat po starinsku Ivana Pavačića Grad će u sljedećoj proračunskoj godini pomoći iznosom od 4.000,00 kn. Za realizaciju prvog sureta folklornih grupa koji će se 15. listopada 2011. održati u Bajčićima, na zahtjev Folklornog društva Poljica, izdvojeno je 5.000,00 kn. Uz to, Odsjek za proračun i financije zadužen je da svim udrugama, korisnicama gradskog Proračuna, uskoro isplati sredstva za treći kvartal. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. za zaključenje Ugovora o davanju 1 dijela zemljišne čestice 1501/5, k.o. Krk, površine 428 m2, radi rješavanja pitanja naknade u postupku izvlaštenja koji se vodi po zahtjevu Ponikve radi izgradnje Gravitacijskog kolektora s pristupnom cestom prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, s Matom Mrakovčićem iz Krka, vlasnikom 1683/4, k.o. Krk, koja ulazi u sustav izgradnje. Kunačnu odluku, po ovom pitanju, tijekom sljedećeg saziva trebalo bi donjeti Gradsko vijeće. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je nadstranačkoj Udruzi Volim Hrvatsku iz Zagreba dopušteno da 15. listopada 2011. u gradu Krku održi informativno-edukativnu prezentaciju svojih aktivnosti. Kako Uslužni obrt Emico u vlasništvu Željka Grpca od veljače ove godine ne izvršava s Gradom ugovoreni nadzor nad izvođenjem radova na održavanju i proširenju CATV sustava Grada Krka biti će pokrenut postupak raskidanja predmetnog Ugovora. Mjesnom odboru Milohnići odobreno je 33.671,25 kn za uređenje poljoprivrednog puta prema području Vardemanju - dužine 220 m i širine 2,5 m. Spomenuta investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za tekuću godinu i predviđena je iznosom od 35.000,00 kn. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće o smanjenju financijskih troškova za plaćanje utroška električne energije na objektima javne rasvjete Grada Krka. Sukladno spomenutom dokumenu istaknuto je pet postotno smanjenje potrošnje električne energije. Naime, kako se na godišnjoj razini za potrošnju električne energije javne rasvjete izdvaja oko 800.000,00 kn, radi se o uštedi od oko 40.000,00 kn. Odbijena je zamolba Gordane Munjaković, vlasnice salona cvijeća Verbena iz Svetog Ivana Zeline, za ambulantnu progaju cvijeća i cvjetnih aranžmana tijekom listopada na području grada Krka, zato što Grad u svojeim odlukama nema predviđen takav način prodaje, a kao alternative predložene su prodaja na Zelenoj tržnici ili u sklopu sajma robe široke potrošnje koji se jednom mjesečno održava na parkiralištu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi.

--------------------

ODRŽAN 94. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(03. listopada 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 94. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno raspravom o prijedlogu I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Konačan prijedlog, nakon uvažavanja možebitnih sugestija, Kolegiju bi iznova na razmatranje trebao biti proslijeđen za tjedan dana. Kao najproblematičniji dio Proračuna izdvojeni su rashodi, što je (za otprilike 10%) dovelo do smanjena mnogih pozicija koje dopuštaju takvu intervenciju. Ovaj načelno prihvaćen prijedlog I. Izmjene Proračuna Grada Krka pokazuje prihode u iznosu od 52.567.600,00 kn, što u odnosu na planirh 56.320.000,00 kn otkriva smanjene za 6,7% iliti 3.752.399,22 kn. U nastavku, Mjesnom odboru Vrh odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju pučke fešte povodom blagdana sv. Mihovila, zaštitnika tamošnje župe. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćena zamolba četiriju djevojaka s područja otoka Krka za sufinanciranje puta u Zagreb gdje će zajedno sa svojim navijačima sudjelovati u HRT-ovoj zabavnoj emisiji - Pjevaj moju pjesmu. Za sufinanciranje prijevoza izdvaja se 1.000,00 kn. Odbijena je inicijativa Fakultetskog odbora svih studenata Medicinskog fakulteta za sufinanciranje smještaja osmero osoba koje bi u sklopu projekta Zdravi otoci provodili akciju mjerenja tlaka i glukoze u krvi namijenjenu svim otočanima. Naime, identične akcije na našem području, najmanje jednom mjesečno, provodi Gradsko društvo Crvenog križa Krk. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan odobrena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn što će pomoći realizaciju Male staroslavenske akademije čiji će se 14. saziv održati između 11. i 14. listopada 2011. godine. Riječ je o projektu namijenjenom darovitim učenicima sedmih razreda, ali i učiteljskom kolektivu koji će uz brojne vanjske suradnike svojim učenicima ove godine približiti povijesnu epizodu o sudjelovanju krčke galije Cristo Ressussitato u Lepantskoj bitki. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćene su ponude riječkog arhitekta Idisa Turata za projektantski (58.000,00 kn bez PDV-a) i građevinski nazor (69.500,00 kn bez PDV-a) nad izgradnjom osnovnoškolske sportske dvorana koja bi svoja vrata krčkim školarcima trebala otvoriti početkom sljedeće školske godine. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa za vodoopskrbu naselja Lakmartin, na potezu Muraj-Lakmartin. Na zahtjev grupe građana iz Lakmartinske ulice kbr. 33, 35 i 39 i Ulice Mate Balote kbr. 57a, 59 i 59a, u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infranstrukture za 2012. godinu, trebalo bi ući uređenje, odnosno asfaltiranje odvojka Lakmartinske ulice dugog stotinjak metara, te njegovo opremanje dvama tijelima javne rasvjete. Na inzistiranje Melite Bjelić i Melanije Tomić iz Krka da se uredi način odvodnje oborinskih voda u Ulici Krčkih iseljenika, zaključeno je kako će se s ciljem detaljnijeg uvida u problem pokrenuti postupak izrade tehničke dokumentacije budućeg nastavka oborinske kanalizacije. U nastavku odbijena je zamolba Mladena Kraljića iz Krka da mu se omogući korištenje rampe nedaleko Caffetterije, jer za dostavu postoji točno određeno vrijeme namijenjeno svima koji u pješačkoj zoni obavljaju bilo kakvu djelatnost. Tvrtki Milohnić d.o.o. iz Nenadića dana je suglasnost za održavanje prezentacije solarnih sistema i opreme za centralno grijanje, i to 04. listopada 2011. kod ulaza u Veliki park, između 09.00 i 15.00 sati. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, nakon razmatranja pisma namjere riječke tvrtke Melody, zaključeno je kako Grad, obzirom na tražena sredstva, ne može u sljedećoj godini prihvatiti domaćinstvo festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ovom prilikom, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. obavještava kako 04. listopada (utorak) između 09.00 i 13.00 sati zbog popravka kvara na cjevovodu sljedeće ulice neće imati vodu: Ivana Mažuranića, Vatroslava Lisinskog, Kralja Tomislava, Otokara Keršovanija, Bodulska, Ivana Zajca i Trg Bana Josipa Jelačića.

--------------------

ODRŽAN 93. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(26. rujna 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 93. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedane započelo je rješavanjem predmeda Odsjeka za komunalno gospodarstvo iliti raspravom o mogućnosti asfaltiranja odvojka Crikveničke ulice u gradu Krku, iako neki od njegovih djelova nisu imovinsko-pravno riješeni, odnosno još uvijek se nalaze u privatnom vlasništvu. Nakon razmatranja tehničkog rješenja sanacije potporno-ogradnog zida na placi u naselju Pinezići zaključeno je kako obzirom na obim predviđenih poslova treba zatražiti novo tehničko rješenje, i to samo u smjeru sanacije postojećeg stanja. Udovoljava se zamolbi Pekarskog obrta Ilirija Krk za postavljanje triju barskih stolova ispred fast food pogona Fortuna na lokaciji neposredno do pekare Ilirija (Trg Bana J. Jelačića) uz naknadu od 400,00 kn po barskom stolu za zauzetu javnu površinu. Nakon što je Odsjek za komunalno gospodarstvo po nalogu Komunalnog društva Vecla d.o.o. za izgradnju dječjeg igrališta u Park šumi Dražica prikupio tri ponude (Mariška d.o.o. - 48.430,00 kn; Zidarski obrt Zidar Ivo  - 51.122,00 kn; Građevinski obrt Gratel - 45.092,50 kn), kao najpovoljnija odobrana je ona Građevinskog obrta Gratel na iznos od 45.092,50 kn. Radovi na uređenju započinju 27. rujna, dok novouređeno igralište svoja vrata planira otvoriti već 25. listopada. U nastavku, razmotren je prijedlog dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koji će nakon dodatnog razmatranja biti isporučen Trgovačko komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren Prijedlog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima, te stipendija za poslijediplomske studije. U odnosu na prethodni, ovogodišnji natječaj, koji će biti objavljen 02. listopada, donosli nekolicinu izmjena od kojih se najznačajnija tiče uvijeta vezanih uz prijavljivanje srednjoškolca polaznika proizvodih zanimanja koji će, ukoliko ih za stipendiju kandidira mentor ili ravnatelj, osim primjerenog vladanja morati pokazati i izvrsnost u predmetima praktične nastave. Osim toga na dodjelu stipendije, čiji će broj ove godine biti ograničen, po prvi će puta utjecati i rezultati s odrađenih natjecanja. Na zamolbu Gradskog pjevačkog zbora Krk, prihvaćeno je pokroviteljstvo nad obilježavanjem desetgodišnjice djelovanja sveprisutnih krčkih pjevača koji su osim na većini gradskih i otočkih manifestacija svoje umjeće pokazali nastupivši i u rimskoj bazilici sv. Petra. Osim toga, prihvaćena je inicijativa Centra za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice s ciljem održavanja radionica koje bi roditelje djece s poteškoćama u razvoju educirale da kroz igru svojim mališanima pruže određena znanja, ali i radnu terapiju. Predviđeno je da se radionice, uz organizacijsku podršku Grada, održavaju u krčkom Domu zdravlja ili Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk. Nakon razmatranja zamolbe Tatjane Udović iz Marinića da joj se pomogne u financiranju objavljivanja autobografske priče Borba za život, predloženo je javljanje na još uvijek otvoren natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba, obzirom da su ove godine sredstva za spomenutu namjenu u potpunosti realizirana. Udruzi Knezovi Krčki Frankopani odobreno je 1.000,00 kn za odlazak na sedmi po redu srednjovjekovni sajam koji se između 23. i 25. rujna održao u Šibeniku. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je suglasnost da Atletski klub Krk od 01. rujna 2011. do 30. lipnja 2012. radi organiziranja atletskih radionica koristi vrtićke prostorije. Streličarskom klubu Maura kal dopušta se korištenje prostorija Društvenog centra Krk za redovno održavanje treninga. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka smještenog u prizemlju negdašnje škole u naselju Skrpčići. Osim toga, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Milohnići za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka smještenog u prizemlju negdašnje škole u naselju Milohnići, i to za obavljanje turističke djelatnosti. No, prije raspisavanja natječaja potrebno je izraditi tlocti s točno obilježenom kvadraturom koja će biti predmet samog natječaja. Prihvaćen je prijedlog Istvana Nagya iz Mađarske za kupnju 1/5 dijela gr.č. 107/5 k.o. Kornić, obzirom da je predlagatelj vlasnik preostalog dijela parcele ukupne površine 146 m2. Nadalje, odbijen je prijedlog Fikreta Dedića za kupnju dijela k.č. 2389/9, površine 7 m2, k.o. Krk, radi formiranja parkirališnog mjesta ispred kuće predlagatelja izgrađene na k.č. 2389/10, k.o. grad Krk. Odbijen je i prijedlog Dee Delfin, vlasnice kuće u Ulici Galija 18, za davanje suglasnosti za držanje stola na javnoj površini tijekom ljetnih mjeseci. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su podaci potrebni za izmjenu i dopunu Glavnog plana razvoja turizma PGŽ koje temeljem ugovora s Turističkom zajednicom Kvarnera izrađuje opatijski Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije su prihvaćeni prijedlozi Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, kao i na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Uz to, prihvaćen je Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme (kompjuterizirana CT angiografija - MSCT i magnetska rezonanca - MRI) za potrebe opatijske Thalassotherapie u skladu sa zaključkom donesenim na Koordinaciji općinskih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Naime, sve JLS otoka Krka obvezale su se u razdoblju od 2011. do 2013. osigurati srestva u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, s time da participacija Grada Krka iznosi 245.958,00 kn. Za uzvrat, Thalassotherapia se obvezala osobama koje imaju prebivalište na području otoka Krka obaviti pregled MSCT ili MRI u roku od 30 dana od primitka uputnice, kao i osigurati uvjete za obavljanje pregleda srčanih bolesnika u ambulanti krčkog Doma zdravlja.

--------------------

ODRŽAN 92. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. rujna 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 92. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik,), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Mjesnog odbora Milohnići za kupnju namještaja potrebnog za opremanje Društvenog doma Brzac, točnije prostorije namijenjene održavanju sastanaka. Ovdje se radi o devet stolova i 35 stolica čija vrijednost, sukladno ponudi salona namještaja Klek iz Krka, iznosi 35.000,00 kn. Spisateljici i novinarki Tatjani Udović iz Viškova odbijena je zamolba za sufinanciranje slikovnice o Halubjanskim zvončarima obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nisu planirana tražena sredstva. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka za sudjelovanje trojice ribolovaca na Svjetskim olimpijskim igrama u udičarenju štapom s brodice, kao i štapom s obale, nedavno održanim u Italiji (Livorno, Genova, Lucca), odobrena pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Nakon razmatranja zamolbe Športsko-ribolovnog društva Čavlena iz Poljica da im se financijski pomogne sudjelovanje na jednom od natjecanja u udičarenju, zaključeno je kako će se o predmetu ponovo odlučivati nakon šta ovo udruženje prethodno dostavi izvješće o realiziranom programu za prvih šest mjeseci 2011. godine. Krčkoj Udruzi ovčara Ponikve Grad će odlazak njezinih članova na sajam poljoprivrede u Gudovac subvencionirati pokrivanjem 50% troškova prijevoza, dok će se ostatak financirati sredstvima redovne djelatnosti udruženja. Na upit Otvorenog kazališta Omišalj o mogućnosti realiziranja satova glume i nenasilne komunikacije (subotom od 17.00 do 21.00 sat) u Velikoj vijećnici, odgovoreno je kako se isti mogu održavati jedino u prostorijama Društvenog centra Krk, i to u dogovoru s djelatnikom krčkog Centra za kulturu - Sašom Lončarićem. U nastavku Kolegija raspravljeno je izvješće o realiziranom programu udruga Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. iz kojeg proizlazi da od ukupno 83 udruge, polugodišnje izvješće o radu nije predalo njih 16. Spomenutim udrugama (klubovima, društvima ili ustanovama) tako će do dostave traženog dokumenta biti obustavljena svaka isplata. Na zahtjev Košarkaškog kluba Krk organizaciju četrnaestog po redu Memorijalnog turnira Zlatko Franolić Grad će, kako je odlučeno, pomoći iznosom od 4.000,00 kn. Obzirom na restrikcije koje nalažu prihodi Proračuna odbijena je zamolba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za sufinanciranje povećanog broja sati ondje organizirane dječje likovne radionice. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je prihvaćena ponuda Lido grupe d.o.o. iz Koprivnice za obavljanje vantroškovnih radova na uređenju i adaptaciji Male vijećnice Grada Krka ukupno vrijednih 25.648,00 kn (u što nije ubrojen PDV). Nakon što je raspravljeno još jedno očitovanje tvrtke SET d.o.o. iz Samobora na temu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, zaključeno je kako će po tom pitanju biti iniciarno sazivanje Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odbora za gospodarstvo, kao i Savjeta za prostorno uređenje. U nastavku raspravljeni su pojedini segmenti Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kao i obveze Grada koje iz istog proizlaze. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, načelno je prihvaćena inicijativa Hotela Krk d.o.o. za izgradnju nogostupa od raskrižja Puntarske i Ružmarinske ulice do Depadanse Villa Lovorka, a za izradu troškovnika zadužen je Odsjek. Nadalje, Kolegij je na znanje primio prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine kojeg je isporučilo TKD Ponikve d.o.o., a Čedomir Miler, Đimi Skomeršić i Marinko Bajčić nakon pomnije analize na sljedećem Kolegiju predstaviti će eventualne prijedloge i sugastije kako bi se mogao definirati konačni tekst predmetne Odluke. Tijekom daljnje rasprave prihvaćena je ponuda tvrtke Techo-val d.o.o. iz Njivica za isporuku i ugradnju samostojećih PVC razvodnih ormara za smještaj brojila utrošaka električne energije (u dijelu Ulice Kralja Tomislava i na raskrižju ulica Narodnog preporoda i Ljudevita Gaja), čija vrijednost iznosi 25.680,56 kn (s uračunatim PDV-om). Uz to, prihvaćena je i ponuda Građevinskog poduzeća Krk za privremeno osiguranje i zaštitu dijela istočnog gradskog bedema na mjestu provedenih zaštitnih arheoloških istraživanja, i to na iznos od 26.199,00 kn (s uračunatim PDV-om). Obrtničkoj radnji Ane u vlasništvu Steva Kranjeca iz Krka dopušteno je postvljanje dvaju barskih stolova ipred kioska smješetenog nedaleko Disko kluba Jungle uz naknadu od 400,00 kn po stolu za zauzetu javnu površinu.

--------------------

ODRŽAN 91. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(05. rujna 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 91. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik,) i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, i to najprije neprihvaćanjem zamolbe Ante Dragića iz Zadra za sufinanciranje monografije pod nazivom Pomorsko gospodarstvo Hrvatske u 20. stoljeću jer u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nema planiranih sredstava. Nadalje, prihvaćeno je financijsko izvješće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk proizašlo iz održavanja 10. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Primorsko-goranske županije iz kojeg je vidljiv ostvaren manjak u iznosu od 10.689,43 kn. Za tu će se razliku, sukladno zaključku, osim participacije Grada zatražiti pomoć ostalih otočkih općina koje nisu sudjelovale u financiranju Festivala. Nakon razmatranja ponude tvrtke Djurišević d.o.o. iz Viškova za organizaciju sajma široke potrošnje na prostoru Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, zaključeno je kako, obzirom na kvalitetu postojeće organizacije, nema potrebe za promjenom ugovorenog partnera iliti tvrtke Vijaj d.o.o. iz Kastva. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za traženu namjenu planiranih sredstava, odbijena je zamolba riječke Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za sufinanciranje obljetnice kojom bi njezini članovi obilježili sjećanje na poginule suborce i prijatelje. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćen Prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koji djeluju na području Grada Krka za 2012. godinu. Kratka obavijest o Javnom pozivu biti će 11. rujna 2011. objavljena u Novom listu, dok će tekst poziva s pristupnicom biti istoga dana dostupan na Službenim stranicama Grada Krka (Aktualno | Natječaji). U nastavku, odgođeno je davanje suglasnosti Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk za praćenje izbornih programa, te voditeljstvo u područnim školama, i to do izrade integralnog programa društvenih djelatnosti za 2011./2012. godinu s planiranim restrikcijama koje nalažu prihodi Proračuna. Uz odobravanje Kolegija, prihvaćena je inicijativa Odsjeka da se organizira susret prvašića iz Krka i Vrha s gradonačelnikom tijekom kojeg će se najmlađim školarcima uručiti simbolični poklon paketići. Cijena jednog paketića tako iznosi 15,00 kn, a isti će primiti 60 učenika (njih 38 iz Krka i 22 iz Vrha). Učeniku trećeg razreda gimnazijskog programa Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk Gordanu Nekiću i njegovu mentoru profesoru Borisu Bolšecu pojedinačno je dodijeljena nagrada u iznosu od 500,00 kn zbog sudjelovanja na državnoj razini natjecanja iz informatke. Nakon rasprave o zahtjevu Hrvatskog saveza informatičara da se Srednjoeuropska informatička olimpijada - CEOI 2013. održi u gradu Krku, zaključeno je kako obzirom na smanjene prihode Proračuna, ali i one u društvenim djelatnostima, Grad ne može prihvatiti domaćinstvo spomenutom događanju. Obzirom na priložen troškovnik, ukupna vrijednost programa iznosi 558.000,00 kn, od čega bi participacija Grada iznosila 150.000,00 kn. Udruzi invalida kvarnerskih otoka dodijeljeno je 1.000,00 kn za odlazak u francuski Orleon gdje će se održati Prvi miting - pristupačnosti moru namijenjen osobama s invaliditetom. Povijesnom društvu otoka Krka dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn za tiskanje knjige fra. Petra Ruje pod nazivom Putevima sv. Franje. Riječ je o zanimljivoj publikaciji koja na 250 stranica objedinjuje studije i članke o hrvatskim franjevcima trećoredcima - glagoljašima. Ukupni trošak njezina objavljivanja iznosi 37.000,00 kn, a u sufinaciranje se do sada osim Povijesnog društva otoka Krka uključio i zagrebački Provincijat franjevaca trećoredaca. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe odabrana je najpovoljnija ponuda za izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk. Pored dvije pristigle, one zajedničke Građevinskog poduzeća Krk d.d. i tvrtke Lemal d.o.o. iz Rijeke na iznos od 6.947.772,00 kn, te ponude tvrtke Zagorje-tehnobeton d.d. iz Varaždina na iznos od 7.841.316,00 kn, kao povoljnija odabrana je zajednička ponuda Građevinskog poduzeća Krk d.d. i tvrtke Lemal d.o.o. iz Rijeke. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljena su očitovanja Omega engineeringa d.o.o. iz Rijeke, ugovorenog izvođača Konzervatorske podloge Grada Krka za Prostorni plan uređenja Grada Krka i Konzervatorske podloge Zone A za potrebe Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, te je sukladno u očitovanju iznesenim razlozima dopušteno produženje ugovorenih rokova. Uz to, istaknuto je da je čuvena srebrna pala, danas u zbirci sakralnih umjetnina smještenoj u crkvi sv. Kvirina rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci zaštićena kao pokretni spomenik kulture. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćen je novi troškovnik izvedenih radova na izgradnji ogradnog zida Mjesnog groblja Kornić. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, kao i Prijedlog Izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Mjesnom odboru Poljica za organizaciju pučke fešte odobren je iznos od 3.000,00 kn. Ugostiteljskom obrtu Viktorija iz Krka, obzirom na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ne može se udovoljiti zamolbi, odnosno produljiti radno vrijeme, jer se radi o objektu brze prehrane.

--------------------

ODRŽAN 90. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(27. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 90. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka,  Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik,) Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje, na inicijativu Čedomira Milera, započelo je prihvaćanjem ponude Marine Weltrusky za pripremu i provedbu internih audita među zaposlenicima Gradske uprave, a vezano uz daljnje održavanje ISSO 9001 standarda. Ova 500 € vrijedna ponuda  temelji se na planu koji obuhvaća pripremu i provedbu internih audita (dokumentaciju i poslovne procese), te izradu izvješća s prijedlozima za poboljšanje. Uz to, zaključeno je i kako će se školovanju za interne audite priključiti dvoje zaposlenika Gradske uprave, i to vježebenici Josipa Mrakovčić i Igor Hrast, a za njihovu pojedinačnu edukaciju izdvojeno je 3.250,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo ukratko su raspravljeni planovi u okviru projekta ZOOB, kao i oni vezani uz projekt energetske učinkovitosti, točnije mogućnost postepenog uvođenja LED rasvjete u okviru programa Energetski učinkovita gradska rasvjeta. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je Turističkoj zajednici Grada Krka dana suglasnost za zatvaranje prometa u užem dijelu grada Krka, i to u vremenu od 18.00 do 03.00 sata, radi nesmotrenog održavanja ovogodišnjeg Krčkog sajma koji se tradicionalno održava 08., 09. i 10. kolovoza. Istom predlagatelju dana je suglasnost za produženje radnog vremena tijekom trajanja spomenute manifestacije (do 03.00 sata), kao i pružena pomoć u ishođenju 30 kartica za besplatno parkiranje samih  izlagača. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije područja Kvarnera kao avio-destinacije. Grad Krk, kao jedan od osnivača Zračne luke Rijeka, u sufinanciranju navedenih usluga sudjelovati će iznosom od 10.667 € (80.000,00 kn), a Turistička zajednica Grada Krka iznosom od 5.492 € (41.190,00 kn). Turistička zajednica Kvarnera, kao formalni nositelj oglašavanja s Hrvatskom turističkom zajednicom potpisala je Ugovor o marketinškim uslugama zračnih prijevoznika, u ukupnom iznosu od 341.309,97 €, od čega 50% snosi Hrvatka turistička zajednica, a 50% Turistička zajednica Kvarnera zajedno s kvarnerskim općinama, gradovima, turističkim zajednicama, komorama i turističko-hoteljerskim subjektima. Na inicijativu Vladimira Žica, voditelja projekta KRK3ATLON, za organizaciju trećeg izadanja ove triatlonske utrke, koja se na Dunatu planira održati početkom rujna, izdvojeno je 2.500,00 kn. Realizacija atraktivne izložbe fotografija na otvorenom pod nazivom Prijatelji mora, koju organizira riječka Udruga Livingstone, Grad će omogućiti podrškom u iznosu od 8.000,00 kn, dok će na trošak Turističke zajednice Grada Krka biti angažiran zaštitar koji će od 19. do 26. kolovoza noću na Gradskoj rivi čuvati postavljene izložbene panoe.  Odbijena je zamolba tvrtke Legenda d.o.o. iz Kastva da se 08. i 09. kolovoza na javnoj gradskoj površini postavi omanji štand pored kojeg bi se svim zainteresiranim prolaznicima mjerio protok energije kroz tijelo, obzirom da u spomenutom terminu nema raspoloživog  gradskog prostora. U nastavku, dana je suglasnost TKD Vecla d.o.o. da Kajak timu Sportskog društva Starter kod Ribarskog mula odobri zakup pulta za bukiranje dnevnih programa kajakarenja. Mjesnom odboru Milohnići, na inicijativu Miljenka Milohnića, odobrena je suglasnost za održavanje pučke fešte u naselju Milohnići, i to 06. kolovoza uz nastup grupe Forte. Boćarskom klubu Brzac za organizaciju memorijalnog boćarskog turnira Josip Zec koji se u Brscu planira odigrati 20. kolovoza, izdvojeno je 5.000,00 kn. Rješavajući predmete odsjeka za Komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćena ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića za uređenje dvaju puteva u naselju Milohnići (dužine 340 m i širine 3 m). Ova investicija vrijedna 46.063,50 kn predviđena je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Uz to, prihvaćena je ponuda Hrvatskog restauratorskog zavoda za izvođenje nadzora prilikom demontaže objekta prislonjenog na zidove negdašnje samostanske crkve, te konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim arheološkim nalazima pronađenim na zemljištu stare gimnazije gdje će uskoro započeti izgradnja osnovnoškolske sportske dvorane. Ukupna vrijednost navedenih radova procijenjena je na 30.000,00 kn. Raspravljajući o problemu kameno-betonskog zida u Ulici Galija u gradu Krku koji je statički popustio istaknuta je potreba što skorije sanacije o čemu će biti obaviješteni njegovi vlasnici koji su dužni istu realizirati jer će u protivnom Grad to učiniti na njihov trošak. Rok za sanaciju iznosi 30 dana, a Grad će o ovom pothvatu zatražiti mišljenje riječkog Konzervatorskog odjela. Obzirom da se pokazalo kako je dosadašnjih 16 parkirališnih mjesta za motore i skutere kod Velikog parka premalo, prihvaćena je inicijativa da se za iduću turističku sezonu rezerviraju dodatna parkirališna mjesta na potezu od poslovnice Fine do Lučke kapetanije. Nadalje, prihvaćen je zahtjev Trgovačkog obrta Galija iz Srdoča za prodaju voća i povrća u pokretnom kombiju na raskrižju Dunat, i to od 21. srpnja do 28. kolovoza 2011. uz paušalnu naknadu od 2.500,00 kn. Francu Buidgesu dana je suglasnost za ulično sviranje gitare na prostoru Vele place osim u vrijeme održavanja drugih manifestacija. Pizzeriji Kantun odobreno je postavljanje reprezentacijske vitrine za pokaz ribe (dimenzija 126 x 88 cm; 1,11 m2) na javnoj površini po cijeni od 400,00 kn po m2. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljena je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na konačan prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Krka. Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije usvojen je Polugodišnji obračun Proračuna Grada Krka koji će 23. kolovoza na odlučivanje biti proslijeđen Gradskom vijeću. Sljedeća sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Krka održati će se 05. rujna.

--------------------

ODRŽAN 89. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(19. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 89. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka,  Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik)  i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe Josipa Repeca iz Kornića kojem se daje suglasnost za šetnju magarcem na javnim površinama grada Krka uz obvezu vidljivog isticanja cjenika usluga koje naplaćuje od svojih korisnika. Na znanje je primljena inicijativa grupe građana da se asfaltira dio Ulice Mate Balote u gradu Krku. Kako se u dijelu spomeute ulice nalaze i objekti čiji su vlasnici komunalni doprinos plaćali po starom Zakonu o komunalnim djelatnostima (važećem prije 1996.) isti su dužni sudjelovati u sufinaciranju asfaltiranja, obzirom da plaćanjem komunalija nisu participirali u njegovu sufinanciranju, kao ni u izgradnji javne rasvjete. Prihvaća se zamolba Marijane Sindičić Baotić iz Krka za korištenje javne površine radi prodaje lavande, i to isključivo na Trgu Kamplin uz fasadu stare zgrade dječjeg vrtića i dnevni zakup u iznosu od 50,00 kn. Goranu Kosiću, studentu Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke, odobreno je pokretno slikanje na javnim gradskim površinama. U nastavku prihvaćena je inicijativa Odsjeka za izdavanje naloga Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. da se svakodnevno održava čistoća u Ulici Veli dvor u Krku koja se inače ne nalazi na popisu ulica za svakodnevno čiščenje. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se uz pristupni put prema gradskog groblju postave tri drvene klupice. Rješavajući predmete odsjeka za gospodarstvo usvojen je prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, koja će uskoro s ciljem prihvaćanja biti predložena Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinkih radova na području Grada Krka, dok su u Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk predloženi - Marinko Bajčić (za predsjednika), Višnja Bogdanić (za člana) i Marinka Margan (za člana). Radi skorašnjeg saziva Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog Odluke o odabiru banke za obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka, kao i prijedlog Odluke o određivanju osoba za potpisivanje dokumentacije platnog prometa, kao i pravo na uvid i stanje/promet žiro-računa Proračuna Grada Krka. Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o. dana je suglasnost da u sudski registar upiše novu djelatnost, i to proizvodnju i promet gnojiva, te poboljšanje tla. Tvrtki Krčki dvori d.o.o. dana je suglasnost za prijedlog programa događanja u Caffe baru Casa del padrone tijekom srpnja i kolovoza, međutim bez traženog produljenja radnog vremena. (Organizator je dužan pridržavati se svih propisa koji prate samu djelatnost.) Udruzi za promicanje obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli odobreno je 2.000,00 kn za organizaciju sedmog po redu ljetnog kampa za mlade s invaliditetom u Kampu Ježevac. Humanitarnoj udruzi Za bolje sutra odobrena je trodnevna prigodna prodaja ručno izrađenih predmeta na Veloj placi, s ciljem pomaganja potrebitim obiteljima s troje ili više djece. Udruzi Veterana Domovinskog rata otoka Krka odobreno je 5.000,00 kn za organiziranje proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja koja će se 05. kolovoza 2011. održati u svetištu Majke Božje Goričke u Batomlju. 

--------------------

ODRŽAN 88. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 88. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem Ugovora koje je Atletski klub Krk potpisao s roditeljima čija će djeca pohađati Ljetnu sportsku akademiju. Grad će ovu inicijativu pomoći iznosom od 6.600,00 kn, i to na način da svakom prijavljenom djetetu omogući potporu u iznosu od 200,00 kn. Odlazak triju članica Šahovskog kluba Krk (Lore Kukić, Karmen Mrakovčić i Antonele Bogdanić) na pojedinačno juniorsko prvenstvo Hrvatske koje će se od 23. do 30. srpnja 2011. održati u Topuskom, Grad će pomoći iznosom od 1.000,00 kn. Odbijen je zahtjev Katedre čakavskog sabora za sufinanciranje dodatnih aktivnosti koje se kao dio programa udruženja mogu prijaviti sljedeće godine, a za isplatu drugog i trećeg kvartala potrebno je najprije podnijeti financijsko izvješće za 2010. godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo načelno je prihvaćena inicijativa tvrtke HR-koncept d.o.o. iz Nedelišća da krčki proizvođači hrane putem specijaliziranog web-sustava (www.finoteka.hr) ostvare promociju vlastitih proizvoda. Godišnja članarina po oglašivaču stoji 450,00 kn, dok grupna godišnja članarina iznosi 1.050,00 kn. Svi zainteresirani za ovakav oblik promocije, radi prikupljanja potrebnih podatka, mogu se javiti Igoru Hrastu na sljedeći telefonski broj: 051 401 123. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije odbijena je zamolba Udruge Hrvatski festival klapa i mandolina za sponzoriranjem ovogodišnje manifestacije budući da za spomenutu namjenu u Proračunu Grada Krka nisu osigurana tražena sredstva. Udruzi umirovljenika Grada Krka za organizaciju prvog po redu boćarskog sureta svih otočkih udruga umirovljenika, koji se planira održati 10. kolovoza 2011., izdvojen je iznos od 1.425,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe najprije je donesena odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u gradu Krku. Na inicijativu Marije Dujmović i Nade Pintar iz Krka da se podigne dosadašnji iznos godišnje zakupnine za dijelove parcela u njihovom vlasništvu koje Grad Krk ima u zakupu, obzirom na traženo izvješće Odsjeka za proračun i financije, predlaženo je povećanje od 5%. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je prihvaćena zamolba Hrvoja Šarića iz Bjelovara, vlasnika obiteljske kuće u naselju Bajčići, da iznosom od 14.072,00 kn (prema troškovniku izrađenom od strane TKD Ponikve d.o.o.) sufinancira izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže, te da shodno tome bude oslobođen od plaćanja naknade za priključenje. Uz to, prihvaćena je inicijativa grupe građana za asfaltiranje odvojka Ulice Lina Bolmarčića koje će kao projekt ući u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. Odbijena je zamolba tvrtke BSF FICTOR d.o.o. iz Zagreba za prodaju fučkalica na javnoj površini obzirom na zauzetost svih raspoloživih pozicija. Odobrena je zamolba Kulturno-umjetničkog laboratorija iz Krka da se jedne večeri tijekom srpnja ili kolovoza ugasi javna rasvjeta na Trgu Kamplin radi održavanja Festivala eksperimetalnog filma i videa - (A)FEFV. Radi realizacije istog odobreno je korištenje javne površine, odnosno Trga Kamplin. Auto kući Lenac d.o.o. iz Rijeke odobren je zahtjev za korištenje javne površine s ciljem prezentacije Nissanovih vozila, i to 07. listopada 2011. Podnositelj zahtjeva dužan je Gradu platiti naknadu u iznosu od 600,00 kn za korištenje javne površine i naknadu električne energije. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Zlatnog otoka d.o.o. da im se dvadeset parkirališnih mjesta ispred ulaza u Autokamp Ježevac dade u zakup, i to uz godišnju cijenu od 500,00 kn po mjestu. Korisnicima javne površine na poziciji stare Zelene tržnice odbijena je zamolba za prodaju artikala izvan zakupljenih štandova. Rješavajući predmete Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je prihvaćena inicijativa mjesnog odbora Milohnići da se u periodu od 01. srpnja do 31. kolovoza zabrani izvođenje građevinskih radova na području naselja Linardići i Milohnići. Na samome kraju, Mjesnim odborima Milohnići i Kornić, dana je suglasnost za održavanje pučkih fešti koje će Grad sufinancirati iznosom od 3.000,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 87. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(04. srpnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 87. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik) i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje, na inicijativu Čedomira Milera i podršku Javne ustanove Priroda, započelo je donošenjem zaključka da se lokve uz pješačke i kolne staze, zbog svoje iznimne biološke raznolikosti, zaštite postavljanjem višejezičnih tabli s upozorenjem, kako bi se spriječilo sve intenzivnije hvatanje i uznemiravanje tamošnje, uglavnom zaštićene, faune. Rješavajući predmete  Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Klubu športskih ribolovaca Sv. Fuska odobreno je održavanje dviju ribarskih fešti u uvali Sv. Fuska, i to 30. srpnja i 13. kolovoza 2011., u trajanju od 21.30 do 04.00 sata. Nadalje, odbijena je zamolba Ugostiteljskog obrta Vignole u vlasništvu Ermana Lužine za produljenjem radnog vremena, s time da je traženo moguće realizirati jedino uz organiziranje manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Krka. Nakon kratke rasprave o problemu nedostatka prostora u Krčkoj luci, na koji je ukazala Udruga brodara grada Krka, zaključeno je kako jedino Lučka uprava Primorsko-goranske županije ima ovlasti da iznađe adekvatno riješenje. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, pored pet prikupljenih, odabrana najpovoljnija ponuda za izvođenje građevinskih radova odvodnje oborinskih voda na platou do Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Kao najpovoljnija, odabrana je ona Građevinskog obrta Gratel, u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa, i to na iznos od 57.133,50 kn. Spomenuti radovi trebali bi startati početkom listopada 2011., a u vrijeme trajanja Sajma široke potrošnje, koji se ondje održava, izvođač je dužan s platoa ukloniti sve strojeve. Iznova razmotrivši zhtjev tvrtke Altmann & Partner d.o.o. iz Salatića, zaključeno je kako Grad Krk nema ni pravnog, ni ekonomskog, interesa sudjelovati u izmještanju transportnog cjevovoda koji prolazi predlagateljevim zemljištem. Nakon ponovnog razmatranja, Udruzi za promicanje indijeske glazbe i plesa Avadhuta dana je suglasnost za korištenje javne površine, i to 17. i 19. srpnja, ujutro, na kraju Ribarskog mula, te 18. i 20. srpnja, navečer, na Štetališta Sv. Bernardina. Tvrtki Alfacommerce d.o.o. iz Njivica, sukladno Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni,  odbijena je zamolba za produženje istih na stambenim objektima u Ulici Smokvik, u gradu Krku, obzirom da se radi o lokaciji u čijem se susjedstvu nalaze iznajmljivači. U nastavku, prihvaćena je zamolba Miroslava Akrapovića iz Zagreba za prodaju dječje igračke (letećeg helikoptera) uz naknadu od 50,00 kn dnevnog zakupa. Osim toga, razmotreni su izvedbeni projekt krajobraznog uređenja kružnog toka na raskrižju Dunat (izvedba - 284.908,19 kn), te idejni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja prostora oko kipa Bogorodice na placi u naselju Linardići (izvedba - 30.511,38 kn). Oba projekta potpisuje tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, podržana je inicijativa Krunoslava Zmajle iz Malinske za rješavanje pristupnog puta u naselju Linardići. No, kako su prema Prostornom planu uređenja Grada Krka pristupni putevi javne površine, Grad preuzima obvezu njihova uređivanja (odnosno podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole), te će s predlagateljem koji snosi troškove, Sukladno zakonu o prostornom uređenju i gradnji, sklopiti odgovarajući ugovor. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, odbijen je zahtjev Humanitarne udruge Banka hrane Republike Hrvatske da tijekom srpnja ili kolovoza organizira prikupljanje hrane, obzirom da Grad u traženim terminima ne raspolaže slobodnim javnim površinma, te kao alternativu predlaže održavanje akcije tijekom listopada. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je zaključeno kako će potpore za kupnju udžbenika i školskog pribora za nadolazeću školsku godinu, za sve osnovnoškolce iznositi 200,00 kn po učeniku, kao i za srednjoškolce, s time da se u ovom slučaju potpora ne daje izravno učenicima već isključivo Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir. Udruzi demo bendova grada Krka za organizaciju trećeg po redu festivala Evo ti pa slušaj odobrena je pomoć u iznosu od 3.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je prijedlog Turističke zajednice Grada Krka da se, kao i prethodnih godina, iznosom od 200.000,00 kn sufinanciraju ovogodišnje manifestacije u organizaciji predlagatelja.

--------------------

ODRŽAN 86. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(27. lipnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 86. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno dozvoljavanjem da tvrtke Auto-sport i Maraton Koncept iz Konjščine, tijekom dviju nadolazećih zabavnih manifestacija (Car Show, Šetnja s dinosaurima) koje će se u njihovoj organizaciji održati na prostoru Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, na stupove javne rasvjete prikače plakate koji ne bi trebali biti postavljeni u pješačkoj zoni, niti na visini manjoj od dva metra. Malonogometnom klubu Krk za organizaciju županijskog turnira koji će se na terenima Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi održati od 01. do 03. srpnja 2011. odobreno je 2.000,00 kn kojima će se djelomično pokriti trošak saveznih sudaca. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti odlučeno je kako će dvije maturantice Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka, Ines Pavičić i Mateja Kosić, kao učenice generacije (prva za gimnazijski, a druga za ekonomski program) biti nagrađene iznosom od 1.000,00 kn. Uz to, odbijen je zahtjev Streličarskog kluba Maura kal da im se za treninge osigura adekvatniji prostor, obzirom da Grad ne raspolaže interijerom traženih karakteristika. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je razmotren i načelno prihvaćen prijedlog Zlatnog otoka d.d. za zakup dijela parkirališta ispred Autokampa Ježevac (sedam parkirališnih mjesta) s time da će predlagatelji zajedno s predstavnicima Odsjeka za komunalno gospodarstvo prije donošenja konačnog zaključka in situ razmotriti situaciju. U nastavku, načelno je prihvaćen prijedlog Marije Dujmović i Nade Pintar za povećanje zakupnine zemljišta koju Grad Krk plaća predlagateljicama s time da se do donošenja konačnog zaključka Odsjek za propračun i financije zadužuje da predloži princip po kojem bi se spomenuta zakupnina trebala povećavati. Žonglerskom udruženju Street art dana je suglasnost da tijekom turističke sezone dvaput tjedno (ponedjeljkom i četvrtkom) na prostoru Ribarskog mula organizira četrdesetpetominutne žonglerske performanse. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da se za vrijeme koncerta Đorđa Balaševića Tiffany Pub, u vlasništvu Tomislava Kirinčića, opremi s dodatnih šest stolova. Prihvaćena je i zamolba tvrtke Teri - trgovina d.o.o. iz Zagreba da se do 30. lipnja dopusti produžetak građevinskih radova na poslovno-stambenom objektu u gradu Krku (Sv. Ivana bb). Na samome kraju prihvaćena je inicijativa Marinka Glibe za rješavanje problema kojeg u Ulici Bartola Kašića u gradu Krku stvaraju oborinske vode, te je Odsjeku za komunalno gospodarstvo predloženo da po ovom pitanju naruči izradu tehničkog rješenja.

--------------------

ODRŽAN 85. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. lipnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 85. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno odobravanjem 1.000,00 kn potpore Hrvatskom časničkom zboru Primorsko-goranske županije za organizaciju Sniper kupa koji će se 30. i 31. srpnja, u čast dvadesete obljetnice osnivanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, održati na streljeni Kovačevo na Grobniku. Uz to, prihvaćena je inicijativa Odsjeka da se, sukladno Ugovoru o sufinanciranju udruga Grada Krka, od svih iz Proračuna financiranih udruga zatraži izvješće o realiziranom programu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. Rok određen za dostavu spomenutog izvješća je 31. kolovoz  2011. godine. Na zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan sudjelovanje osnovnoškolaca i srednjoškolaca s područja Grada Krka na 21. Kampu mladih informatičara Hrvatske pomaže se iznosom od 10.000,00 kn. Riječ je programu koji se održava od 18. do 28. lipnja, a koji pored mladih otočana okuplja najbolje informatičare srednjoškolske i osnovnoškolske dobi pozvane temeljem natječaja HSIN-a. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je prihvaćena ponuda Sudija Perivoj d.o.o. za projekt krajobraznog uređenja dječjeg igrališta u Park šumi Dražica koji obuhvaća izradu idejnog i izvedbenog projekta dječjeg igrališta i hortikulturnog uređenja s planom nabave i sadnje raslinja, te program jednogodišnjeg održavanja raslinja. Cijena njegove izrade iznosi 26.500,00 kn. Sama lokacija budućeg dječjeg igrališta predviđena je Projektom revitalizacije Park šume Dražica definiranom 2007. godine. Osim toga, prihvaćena je i ponuda GPZ d.d. Rijeka za izradu glavnog projekta rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat - Punat (590 m). Cijena njegove izrade iznosi 34.500,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, prihvaćena zamolba Antonije Fijačko iz Bajčića za umanjenje plaćanja obveze komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevine - obiteljske kuće - na z.č. 2077, k.o. Poljica, u naselju Bajčući. Odobrena je i zamolba Ugostiteljskog obrta Frankovac u vlasništvu Vlatka Milohnića da se konobi Pud brest u Milohnićima odobri korištenje javne površine za postav triju barskih stolića s po dvije barske stolice, i to uz naknadu od 1.000,00 kn. Odbijen je zahtjev Auto kuće Lenac d.o.o. iz Rijeke da početkom rujna na javnoj gradskoj površini organizira prezentaciju vozila marke Nissan, te se kao alternativa predlaže termin nakon 01. listopada. Ne udovoljava se zahtjevu korisnika javnih površina (ugostitelji i mjenjačnice) kojim se traži dozvoa za postavljanje panoa-cjenika na javnu površinu. Postav istih dozvoljava se na zakupljenoj javnoj površini, kao i naslanjanje na ogradu terase. Udovoljava se zahtjevu Denisa Mrakovčića iz Krka za produženje izvođenja fasaderskih radova na stambenom objektu, i to do 01. srpnja 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Trgovačko komunalnom društvu Ponikve dana je suglasnost za dopunu djelatnosti, odnosno upisa u sudski registar nove djelatnosti - proizvodnje električne energije.

--------------------

ODRŽAN 84. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(13. lipnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 84. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko pravne službe i Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko pravne službe, odnosno zaprimanjem obavijesti Županijskog izbornog povjerenstva o osiguravanju sredstava iz Proračuna Grada potrebnih za organizaciju izbora članova vijeća nacionalnih manjina, kao i predstavnika nacionalnih manjina, koji će se održati 10. srpnja 2011. Kao najpovoljniji natjecatelj za zakup zemljišta radi formiranja okućnice, i to dijela k.č. 3267/1, površine 67 m2 u gradu Krku, s početnom zakupninom od 67,00 kn godišnje, utvrđen je Kruno Marević. Osim toga, kao najpovoljniji natjecatelj za zakup zemljišta radi formiranja okućnice, i to dijela k.č. 3330/1, površine 371 m2 u gradu Krku, s početnom zakupninom od 371,00 kn godišnje, utvrđen je Darko Sindičić. Najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera 24 u gradu Krku, površine 40,44 m2, s određenom djelatnošću prodaje unikatnih predmeta - suvenira (gift shop) i početnom zakupninom od 401 € mjesečno, pored tri pristigle ponude, utvrđen je Vilim Mandekić, vlasnik Trgovačkog obrta Reful, zato što je jedini udovoljio svim natječajnim uvjetima. U nastavku, odbijen je zahtjev Marije Dujmović i Nade Pintar iz Krka, suvlasnica k.č. 2852/10 i k.č. 2852/11, k.o. grad Krk, čije dijelove Grad Krk ima u zakupu, da se dosadašnji iznos godišnje zakupnine od 10.631,00 kn za 2011. poveća na 15.000,00 kn po zakupniku. Prihvaćen je prijedlog Gorana Stanića i Dina Jakovljevića za zakup javne površine radi uređenja ugostiteljske terase ispred Konobe Bachus u gradu Krku, s time da se dopušta postavljanje triju uz fasadu položenih stolova maksimalne dubine do 60 cm, te uz svaki od njih postav po dviju stolica. Načelno je prihvaćen prijedlog tvrtke Meifang d.o.o. sa sjedištem u Krku za korištenje terase uz prodajni objekt na Šetalištu Sv. Bernardina bb za postav pokretnih polica uz fasadu trgovine, i to maksimalne širine do 0,5 m. Djelomično je prihvaćen i prijedlog Teri trgovine d.o.o., te se od tri tražena, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama, daje suglasnost za postavljanje jednog kioska veličine do 12 m2 na k.č. 3617/8, k.o. grad Krk, u vlasništvu Nuo Nušija, i to za obavljanje isključivo trgovačke djelatnosti prodaje proizvoda u originalnom pakiranju. Odbijen je zahtjev Knjigotiska d.o.o. iz Splita za davanje u zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta za prodaju knjiga, obzirom da za spomenutu namjenu nema raspoloživih lokacija. Prihvaćen je prijedlog Carla Leskošeka iz Krka za zakup javne površine radi kovanja/prodaje zlatnika s otiskom grada, kao i prijedlog Milana Kukića iz Karlovca da javnu površinu tijekom ljetnih mjeseci koristi za izvođenje glazbenih performansa. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša načelno je prihvaćen prijedlog tvrtke Set d.o.o. iz Samobora za izmjenu DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, odnosno objedinjavanje građevinskih parcela K-28, K-29, K-30 i K-31, s time da uvijeti građenja ostanu nepromijenjeni. Uz to, doznajemo da 16. lipnja 2011. započinju radovi na rekonstrukciji Male vijećnice Grada Krka koji bi trebali završiti u roku od 45 dana. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotren problem povlaštenog parkiranja onih koji rade u starogratskoj jezgri što nije predviđeno Odlukom o organizaciji i naplati parkiranja, te se njegovo rješavanje odgađa do poduzimanja razgovora s nositeljima koncesije za spomenutu djelatnost. Nadalje, prihvaćena je zamolba tvrtke Magnus d.o.o. iz Dobrinja za potpisivanje Aneksa Ugovora o građenju, i to na izgradnji linijske rešetke, okna, slivnka i oborinskog kanala na raskrižju Kvarnerske ulice i pristupnog puta stambenim zgradama Fani. Navedenim Ugovorom o građenju radovi su bili ugovoreni na iznos od 51.277,47 kn. Kako je prilikom izvođenja došlo do povećanja obima radova zbog potrebne izmjene tehničkog rješenja radi prilagodbe instalacijama koje postoje u trupu Kvarnerske ulice, izvođaču su priznati dodatni radovi u iznosu od 10.418,75 kn. Udovoljava se zamolbi Josipa i Nade Rafaj iz Krka za desetodnevno produženje izvođenja fasaderskih radova na njihovu stambenom objektu, kao i zamolbi Slavka Bonettija iz Rijeke za nastavak izvođenja radova na izgradnji stambene građevine smješreni u zoni DPU Mali Kankul, i to do 30. lipnja 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je slikaru Ivici Blažiću iznosom od 1.500,00 kn pomognut odlazak na prestižnu izložbu Europa E-N (Asimetrična Europa) u Leipzig, gdje sudjeluje kao član umjetničke grupe ABS. Riječ je o koncepcijskom projektu koji razmatra problem post-tranzicijskog vremena, a selektiran je od strane najeminentnijih europskih kustosa. Novo izdanje knjige Krk - Splendidissima Civitas Curictarum Anne Marie Fiorentin, Grad će podržati otkupom 250 primjeraka, po pojedinačnoj cijeni od 100,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 83. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(06. lipnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 83. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odnosno davanjem preporuke Veljku Kosiću, prema gradskom Trgovačkom društvu Vecla, i to za dodjelu veza u Krčkoj luci. Prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Poljica za sklapanje ugovora radi održavanja mjesnih puteva i niskog raslinja u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2011. godine. Uz to, podržana je inicijativa Organizacijskog odbora mladih naselja Brzac za organizaciju pučke fešte kojom bi se 25. lipnja obilježila Petrova. Tim povodom Grad je prihvatio plaćanje najma dvojice zaštitara. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je prihvaćeno rješenje tvrtke Futura trade iz Lovrana za preregulaciju prometa na potezu od križanja ulica Stjepana Radića i Narodnog preporoda do križanja ulica Stjepana Radića, Borik i Vinogradske. Spomenuto će rješenje na davanje prethodne suglasnosti uskoro biti proslijeđeno Policijskoj postaji Krk. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ivana Borića iz Krka za izradu novog pješačkog prijelaza na raskrižju Ulice Slavka Nikolića sa Zagrebačkom. Po tom pitanju, Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da od Policijske postaje Krk zatraži prethodnu suglasnost, kao i točnu lokaciju budućeg pješačkog prijelaza. Na prijedlog predstavnika Policijske postaje Krk donesena je odluka da se radi regulacije prometa u gradu Krku angažiraju dva djelatnika Bijele patrole, i to za period od 01. srpnja do 30. kolovoza. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je novi nacrt idejnog projekta Boćarskog doma u naselju Linardići, te se s ciljem dobivanja funkcionalnije i logičnije urbanističke regulacije prihvaća inzistiranje Odsjeka na sitnijim korekcijama samog rješenja. Osim toga, Google-ovu timu dozvoljeno je snimanje starogradske jezgre radi širenja Street View-a, inače aplikacije koja putem Google Eartha omogućava gledanje panoramskih slika u 360°. Rješavajući predmete Odsjeka za drštvene djelatnosti, najprije je razmotreno izvješće s nedavno održane Sjednice Odbora za društvene djelatnosti na temu suradnje lokalnih udruga u kulturi s Centrom za kulturu Grada Krk osobito u zimskim mjesecima. Pritom se kratko raspravljalo o osnivanju Kulturnog vijeća, problemu nedostatka prostora za realizaciju kulturnih programa, ali i novom načinu vrednovanja programa koji svake godine pristižu na natječaj za zadovoljenje javnih potreba u kulturi. U nastavku, Društvu tjelesnih invalida Grada Rijeke odbijena je zamolba za sufinanciranje riječkog susreta osoba s invaliditetom Republike Hrvatske, obzirom da za spomenutu namjenu u gradskom Proračunu nisu planirana tražena sredstva. Ivanu Pavačiću Jecaliću iz Gostinjca za izdavanje vrijedne Početnice za svirku sopela i kanat po starinsku odobreno je 5.000,00 kn. Wakeboard klubu Krk iznosom od 1.500,00 kn pomaže se organizacija sedmog po redu međunarodnog natjecanja u wakeboardu za osobe s inavliditetom - Krk Handi Tricks 2011. Temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja za postignute rezultate na državnom natjecanju, trima učenicama Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, kao i njihovm mentoricama, odobrava se novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, Nogometnom klubu Krk dana je suglasnost za iznajmljivanje parkirališta Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Prpi, i to za potrebe organizacije izložbe dinosaura i auto show-a koji će se održati jedan vikend u srpnju i dva u kolovozu.

--------------------

ODRŽAN 82. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(30. svibnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 82. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno načelnim prihvaćanjem zamolbe Gradskog pjevačkog zbora Krk da im se prostor namijenjen probama, smješten u Društvenom domu Krk, opremi stolom i stolicama. Zahtjev Turističke zajednice Punat za sufinanciranje manifestacije Krajanska noć 2011. odbijen je obzirom da za spomenutu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nisu planirana tražena sredstva. Veteranima Nogometnog kluba Krk odobreno je 2.000,00 kn za organizaciju memorijalnog nogometnog turnarira Tonči Skomeršić Fortunato koji se planira održati 11. lipnja. Ove će godine na turniru sudjelovati Nogometni klub Prelog iz Preloga i Nogometni klub Radnik iz Karlovca. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti nakon što je prihvaćen prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk za sufinanciranje jedne od edukativnih ekskurzija, zaključeno je kako će od školske godine 2011./2012. Grad sufinancirati samo izlete učenika četvrtih i osmih razreda. Na zahtjev Mirele Sparožić, urednice osnovnoškolskog lista Sopelica, za tiskanje istog izdvojeno je 2.300,00 kn. U skladu s međusobnim dogovorom svih otočkih općina Grad će preuzeti 16% ukupnih troškova, ili 7.355,09 kn, proizašlih iz organiziranja nedavno održane manifestacije Sportaš otoka Krka za 2010. godinu. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka nakon dvije knjige na temu lokalne antifašističke povijesti krenula je u objavljivanje treće pod nazivom Borbene grupe otoka Krka, koju kao i prethodne dvije potpisuje profesor Ivan Kovačić. Izdavanje ove vrijedne publikacije, čijom će se promocijom tijekom lipnja obilježiti 70. obljetnica antifašističke borbe naroda Hrvatske, Grad pomoći će iznosom od 9.000,00 kn. U nastavku Kolegija prihvaćena je Odluka o nagrađivanju učenika i učitelja za postignute rezultate na državnim natjecanjima temeljem koje se samo sudjelovanje na natjecanju honorira s 500,00 kn, a osvajanje prvog mjesta s dodatnih 1.500,00 kn, osvajanje drugog sa 750,00 kn i osvajanje trećeg s 500,00 kn. Sudjelovanje mladih, ali i nagrađivanih, šahistica Katarine i Antonele Bogdanić na državnom prvenstvu, koje se od 19. do 25. lipnja održava u Rapcu, sufinancirati će se iznosom od 3.200,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, kao  najpovoljnija natjecateljica za zakup poslovnog prostora na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku za koji je određena djelatnost obrazovanja i poučavanja (škole stranih jezika), s početnom mjesečnom zakupninom od 65 €, odabrana je Milica Žužić. U nastavku, odbijen je prijedlog Putujućeg zabavnog parka Internacional, u vlasništvu Gvera Sime, za korištenje lokacije parkirališta nadomak nogometnog igrališta u periodu od 01. srpnja do 01. rujna. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove odobrena je zamolba Pekarskog obrta Ilirija za produženje radnog vremena izdvojenog pogona fast fooda u sklopu pekare Fortuna, i to do 04.00 sata u periodu između 01. srpnja i 31. kolovoza. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je s ciljem izgradnje puta na k.č. 3333/1, k.o. grad Krk, smještenog u zoni Detaljnog plana uređenja Areal Skomeršić, dogovoreno naručivanje njegova idejnog projekta zato što je navedeno područje u većoj denivelaciji (postoji razlika u visinama zemljišta i pristupnog puta zemljišnim česticama). Nadalje, prihvaćena je zamolba Dragice Radivoj iz Krka za izradu sekundarnog kanalizacijskog kolektora ispred njezinog objekta u dijelu Kvarnerske ulice radi spajanja na kanalizacijski sustav, s time da će Grad preuzeti troškove iskapanja dijela javne površine, i to od kanalizacijskog okna do njezina ogradnog zida. Odobrava se zahtjevu Zidarske radnje Fuga, u vlasništvu Mihovila Kosića, za izvođenje radova na zapadnom krilu krčkog benediktinskog samostana tijekom ljetnih mjeseci, obzirom da radovi neće proizvoditi značajnu buku. Uz to, na kraju Koegija prihvaćen je zahtjev Autocentra Integra d.o.o. iz Rijeke za korištenje javne površine (Gradske rive) s ciljem prezentacije vozila marke Suzuki koja će se održati 11. lipnja između 09.00 i 14.00 sati.

--------------------

ODRŽAN 81. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(23. svibnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 81. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prikazom izvješća o uspješnom sudjelovanju učenika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan na državnim natjecanjima. Silvija Kosić, pod mentorstvom prof. Gordane Božić, tako je zauzela visoko drugo mjesto na natjecanju iz geografije, a Elisabetta Stanić, pod mentorstvom prof. Ivane Fugošić, četvrto na natjecanju iz talijanskog jezika. Obje učenice, kao i njihove mentorice, biti će nagrađene zasluženom financijskom potporom. Na zahtjev atletske grupe Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir za odlazak osmero njezinih članova u pratnji trenera na Plitvički maraton izdvaja se 1.860,00 kn, iliti 50% tražene potpore. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Crikvenice odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju državnih susreta u MATP-u (Motor Activity Training Program). Riječ je o značajnoj manifestaciji koja osobama s najtežim stupnjem motoričkih i senzoričkih oštećenja omogućava sudjelovanje u jednom sportskom događanju. Iznova razmatrajući prijedlog privatne specijalističke ordinacije za psihijatriju dr. Ankice Vidas i Doma za starije i nemoćne Mali Kartec, zaključeno je kako Grad u sufinanciranju psihijatrije u krčkom domu umirovljenika može participirati mjesečnim iznosom od 1.500,00 kn, odnosno s 18.000,00 kn godišnje. Na inicijativu Odbora za društvene djelatnosti Kolegij je prihvatio prijedlog da Centar za kulturu Grada Krka preuzme koordiniranje krčkih udruga u kulturi, čime bi se kroz stvaranje programa u kojem bi iste sudjelovale obogatila krčka kulturna ponuda, osobito u zimskim mjesecima. Rješavajući predmete Imovinske-pravne službe, nakon razmatranja inicijative Marije Čutul iz Vrha za kupnju z.č. 941/1 površine (cca) 100m2, k.o. Vrh, Kolegij je predložio zakup iste. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Fahira Aljića iz Krka, vlasnika Ćevabdžinice Fad, da se uz čeoni zid objekta postavi pomoćna terasa širine do jedan metar. Također, prihvaćen je prijedlog Đurđice Hodanić iz Krka za (dnevni) zakup javne površine na Trgu Kamplin radi prodaje suvenira i mirisnih predmeta od lavande. Rješavajući predmete Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove Kolegij je dao prethodnu suglasnost na predloženu cijenu vodnih usluga. Naime, Skupština TKD Ponikve d.o.o. na sjednici održanoj 27. travnja 2011. donjela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga. Odluka je donesena radi usklađivanja cijena vodnih usluga s Uredbom o njihovoj najnižoj osnovnoj cijeni i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Sukladno toj Uredbi, vodna usluga mora sadržavati i cijenu za socijalno ugrožene građane u količini nužnoj za osnovne potrebe kućanstava. Tako je cijena za socijalno ugrožene definirana na 60% od osnovne cijene vode, pa fiksni dio iznosi 28,80 kn mjesečno po korisniku, a varijabilni dio 2,49 kn/m3. Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 2 m3 mjesečno po njegovu članu. Osim krčkom gradonačelniku, na davanje prethodne suglasnosti, ova je dopuna proslijeđena i općinskim načelnicima. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije su, na inicijativu investitora Ivana Brauta iz Krka, razmotrene ponude za probijanje puta do građevinske parcele br. 3 u zoni DPU Turči - visoka zona u gradu Krku. Od tri dostavljene ponude (Iskop i prijevoz Slavuj - 68.230,56 kn; Magnus d.o.o. - 114.328,99 kn; Dabiskop d.o.o. - 57.032,64 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, i to na iznos od 57.032,64 kn. Troškove probijanja puta Grad će kompenzirati s troškovima dijela budućeg komunalnog doprinosa. Pored dvije ponude koje je Mjesni odbor Kornić dostavio za izgradnju ogradnog zida na dijelu mjesnog groblja Kornić (Građevinski obrt Piljo: izgradnja dvostranog kamenog zida - 62.889,00 kn i izgradnja betonskog zida - 47.599,10 kn; Zidarsko fasaderski obrt Kornić: izgradnja dvostranog kamenog zida - 65.174,63 kn i izgradnja betonskog zida - 50.230,13 kn) Kolegij je kao povoljniju prihvatio ponudu Građevinskog obrta Piljo iz Kornića na iznos od 62.889,00 kn za izgradnju dvostranog kamenog zida u dužini od 67 m. Na kraju Kolegija, prihvaćen je troškovnik odvodnje oborinskih voda na platou do nogometnog igrališta kojeg potpisuje nadzorni inžinjer Edo Hero. Troškovnikom su predviđeni radovi na izgradnji upojnog bunara veličine (cca) 130 m3, postava 90 m rubnjaka, izrada betonskog stubišta, izrda metalne pocinčane ograde stubišta, te izrada dva slivna okna. Prema aproksimativnim cijenama radovi se procijenjuju na 89.790,00 kn. Nakon prihvaćanja troškovnika kreće se u prikupljanje ponuda.

--------------------

ODRŽAN 80. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(16. svibnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 80. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, i to najprije raspravom o poteškoćama s prijemom digitalnog televizijskog signila u domaćinistvima na području Grada Krka. Kako doznajemo, o istom je obaviještena Agencija za elektroničke medije Republike Hrvatske koja će, s ciljem detekcije problem, na teren poslati svoje djelatnike, te ukoliko se zaključi da smetnje uzrokuje talijanski televizijski signal, jedno od rješenja predstavlja mogućnost preuzimanja svih zemaljskih programa direktno putem satelita. U nastavku, potpisan je ugovor s Veterinarskom stanicom Crikvenica d.o.o. za pružanje usluge hvatanja životinja-lutalica po godišnjoj cijeni od 23.360,00 kn. Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić odobrena je zamolba za održavanje humanitarne akcije Traversić, koja će se 10. lipnja održati na prostoru negdašnje zelene tržnice (sjeverno od ugostiteljske terase Caffettarije XVIII. stoljeće). Riječ je o sajmu rabljene odjeće čiji je prihod namijenjen školovanju učenika bez očeva u školskoj godini 2011./2012. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije prihvaćen je zahtjev za sufinanciranje međunarodnog nogometnog turnira Kvarnerska rivijera 2011. koji će se između 23. i 25. svibnja održati na nogometnom terenu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Na turniru će sudjelovati četiri ekipe - FC Augsburg (Njemačka), FC Vitesse Agovv (Nizozemska), NK Hajduk (Split) i NK Krk (Krk) - a ukupan trošak smještaja dviju ekipa podijeliti će Grad Krk i Općina Dobrinj, dok će se o smještaju treće pobrinuti Općine Malinska-Dubašnica, Omišalj i Punat. Gostujuće ekipe boraviti će u Hotelima Bor i Dražica, a cijena trodnevnog smještaja po ekipi iznosi 30.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je prihvaćeno Izvješće o javnoj raspravi, te Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk. U nastavku, raspravljen je prijedlog tvrtke Romanof d.o.o. iz Rijeke za izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka s ciljem postavljanja solarnih ćelija, površine 6.000 m2, na dijelu parcele z.č. 416/1 k.o. Vrh. Kako su Izmjene i dopune PPU Grada Krka u postupku, odnosno Plan je u fazi dobivanja prethodnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje, njegovim konačnim prijedlogom nisu određene lokacije za postav solarnih ćelija, već Plan sadrži opće odredbe i način korištenja sunčeve energije. Nakon stupanja Plana na snagu, biti će potrebna projektna analiza o mogućnostima zahvata na spomenutom području. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, u okvirima realizacije projekta ZOOB (Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo) prihvaćena je ponuda Javne ustanove Natura Histrica za organizaciju dvodnevne radionice na temu biološke raznolikosti, i to na iznos od 43.500,00 kn. Radionica za četrdesetak sudionika, na kojoj će sudjelovati i stručnjaci s otoka Krka, održati će se 19. i 20. svibnja na području Istre. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihavćen je prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka koji će s cilje rasprave i prihvaćanja biti proslijeđen Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćena zamolba riječke Udruge Spirit, te se realizacija međunarodnog festivala Uhvati dan pomaže iznosom od 1.000,00 kn. Riječ je o događanju kojem je zadaća kroz filmske projekcije (u Krku, Rabu, Opatiji, Delnicama i Rijeci) progovoriti o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Realizacija programa Škola u prirodi (Gerovo) i tri ekskurzije u organizaciji Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Krapina, Nin-Zadar-Šibenik i Dubrovnik-Cavtat) subvencionirati će se iznosom od 50,00 kn po učeniku. Osim toga, Grad će iznosom od 200,00 kn po polazniku s područja Grada Krka subvencionirati Ljetnu sportsku akademiju koja će se između 04. i 14. kolovoza, u organizaciji Atletskog kluba Krk, održati u gradu Krku. Riječ je o sportskim radionicama namijenjenim djeci osnovnoškolskog uzrasta i obuci za nešto mlađe neplivače.

--------------------

ODRŽAN 79. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(09. svibnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 79. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je nastavkom prošlotjednog obrazloženja Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu koji će na konačno razmatranje uskoro biti proslijeđen Gradskom vijeću. U okvirima rasprave o ostalim predmetima Odsjeka za proračun i financije prihvaćana je inicijativa Centra za kulturu Grada Krka da se uđe u osmišljavanje trajnog vizualnog identiteta Festivala folklora otoka Krka koji se ove godine održava u Vrbniku, a sljedeće u gradu Krku. Nadalje, odbijene su zamolbe Obiteljskog centra Primorsko goranske županije za financijsku pomoć u adaptaciji poslovnih prostora, te Sufreta Čočića iz Njivica za sufinanciranje nastupa na europskom natjecanju u obaranju ruke, zato što u ovogodišnjem Proračunu za spomenute namjene nisu planirana tražena sredstva. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je usvojena zamolba nagrađivane krčke autorice Elfride Matuč Mahulje za sufinanciranje njezine osme po redu knjige - Smrt je baby blue / Živi sam itekeko!, te je za tu svrhu izdvajeno 2.000,00 kn. Također, usvojena je i zamolba grafičarke Andree Staničić, te se iznosom od 1.883,00 kn sufinancira trošak avionske karte do Pariza gdje će ova mlada krčka umjetnica sudjelovati na međunarodnoj izložbi plakata Create Europe, Create Your Hope. Na zahtjev Hrvatskog saveza brodomaketara odlazak njegovih članova na europsko natjecanje brodomaketara koje će se sredinom lipnja održati u talijanskom gradu La Spezia, sufinancirati će se iznosom od 2.000,00 kn. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Gradskog društva Crvenog križa Krk da se jubilarnim darivateljima krvi na prigodnoj svečanosti, koja se 20. svibnja planira održati u Hotelu Malin, uz zahvalnice podijele i vrijedne publikacije. S područja Grada Krka za 75 darivanja biti će zahvaljeno Josipu Mahulji i Branku Galoviću, a za 50 darivanja Sanjinu Žaniću, Draganu Toljaniću i Nedeljku Jakovcu. Nadalje, odbijene su zamolbe za sufinanciranje realizacije programa riječkog Moto kluba Motoscena i splitske Humanitarne udruge Anst. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije su razmotreni prijedlozi Karmen Bohorč iz Zagreba, Obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Franić iz Varaždina i Igora Srdoča iz Rijeke za zakup javnih površina, te je zaključeno da im se u dnevnom zakupu ponude lokacije na Trgu Kamplin. Uz to, odbijen je prijedlog tvrtke Polutnik d.o.o. za obavljanje djelatnosti prodaje suvenira i domaćih proizvoda u dvorištu kuće smještene u Ulici J. J. Strossmayera 24 u gradu Krku, kao i prijedlog iste za obavljanje ugostiteljskih usluga na Trgu Kamplin, podno Frankopanskog kaštela. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćene su zamolbe glazbenih sastava Andes Collasuyu i Dos Lunas za povremene nastupe na Šetalištu Sv. Bernardina tijekom ljetnih mjeseci. Razmatrajući zahtjev Bistro-pizzerije Kantun iz Krka za postavljanje tende-pergole koja se sastoji od montažne drvene konstrukcije pokrivene bordo platnom, zaključeno je kako se podnositelj zahtjeva za ishodovanje suglasnosti najprije mora obratiti Konzervatorskom odjelu u Rijeci - što predstavlja uvjet u slučaju prihvaćanja spomenutog rješenja. Nadalje, prihvaćen je Ugovor tvrtke Mariška d.o.o. za usluge rada radnika, kamiona i mini bagera na arheološkom iskapanju za potrebe istraživanja samostana klarisa u gradu Krku, i to na iznos od 73.759,41 kn. Na znanje je primljena inicijativa Udrge veterana Domovinskog rata otoka Krka za oslobađanje branitelja dijela naknade za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te će ista biti razmatrana na skorašnjoj Koordinaciji otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je razmotrena i načelno prihvaćena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku koja pored ostalog uključuje novo jednosmjerno uređenje prometa u dijelu Ulice Stjepana Radića, dijelu Ulice Augusta Cesarca i dijelu Puta Sv. Fuske u Pinezićima, kao i preuređenje parkirališta do Velikog parka u parkoralište namijenjeno isključivo motociklima. Po inicijativi stanovnika naselja Linardići za izmjenu i dopunu Odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, prije donošenja zaključka, biti će zatraženo mišljenje tamošnjeg Mjesnog odbora. U nastavku, prihvaćen je Ugovor o suorganizaciji održavanja festivalske večeri MIK-a koji će se ove godine na Trgu Kamplin održati 20. lipnja, kao i Ugovor o međusobnim obvezama vezanim uz organizaciju festivala. Ugovori su sklopljeni s tvrtkom Melody iz Kastva, a sredstva potrebna za realizaciju samog festivala iznose 105.000,00 kn. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata (do 03.00 sata) tijekom održavanja nadolazeće manifestacije Krčka vinska promenada. Na kraju Kolegija Športsko ribolovnom društvu Lovrata iz Krka odobreno je 5.000,00 kn za odlazak četvero njegovih članova na europsko prvenstvo u ribolovu rukom iz brodice koje će se sredinom svibnja održati na Pagu.

--------------------

ODRŽAN 78. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(02. svibnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 78. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka,  Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe i Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zajhtjeva Športsko-ribolovnog društva Lovrata i Streličarskog kluba Maura kal za isplaćivanjem sredstava prvog i drugog kvartala obzirom na povećanu aktivnost spomenutih udruženja tijkom narednih mjeseci. Boćarskom klubu Krk za organizaciju tradicionalnog turnira Dan grada Krka 2011. odobreno je 1.500,00 kn. Atletskom klubu Krk odbijen je zahtjev za povećanjem financija po tekućem programu sporta budući da su sredstva u ovogodišnjem Proračunu namijenjena istom limitirana. Također, sukladno zahtjevu Atletskog kluba Krk odobrena im je što skorija uplata sredstava namijenjenih drugom kvartalu, a organizacija gradske utrke Krk-trk pomognuta je iznosom od 2.000,00 kn. Izdavanje zbirke Metamorfoza okamenjene duše krčke pjesnikinje Antonije Martinčić podržano je iznosom od 1.000,00 kn. Uz to, za otkup knjige Vjenceslava Cenčića Ivan Krajačić Stevo - ja o sebi, drugi o meni, Kolegij je predvidio 1.000,00 kn. Istim iznosom podržana je inicijativa maturanata Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir za organizacijom programa kojim će se obiželjiti opraštanje škole od 118 učenika. U nastavku, odbijena je zamolba Odbojkaškog kluba DKM za organizaciju Ljetne škole odbojke na području Dobrinjštine, obzirom da za ovu inicijativu u Proračunu nisu planirana tražena sredstva, kao i zamolba za sufinanciranje 14. sportskih susreta udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana - Novi vinodolski 2011. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, Kolegij je najprije odbio zamolbu Svjetlane Borojević za postavljanje stalka na zakupljenu javnu površinu, budući da traženo nije bilo predmet javnog natječaja. Ne udovoljava se ni zamolbi Karmen Bohorić za produljenjem dnevnog zakupa, kao ni zahtjevu Vinka Dujmovića za premještanje štanda na novu lokaciju. Kako su na javni natječaj za pomoćne građevinske radove na lokaciji buduće sportske dvorane osnovne škole pristigle tri ponude, kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke Mariška d.o.o., i to na iznos od 199.592,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljena je zajednička molba Građevinskog obrta Eurogradnja (vl. Idriz Gušterović) i tvrtke Kvalitet Cerna d.o.o. (vl. Mihovil Magdić) za izradu parcelacije i potrebne dokumentacije za put preko z.č. 2046/1, k.o. grad Krk, sukladno DPU Turči - visoka zona u gradu Krku, tijekom koje je zakljčeno da je parcelacija dovršena i provedena u katastru, dok je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tijeku. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen troškovnik Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja iz Rijeke za prvu etapu zaštitnih arheoloških istraživanja dijela gradskih zidina, i to na ukupan iznos od 56.000,00 kn (26.000,00 kn za terensko-arheološki nadzor u trajanju od 20 radnih dana, 13.000,00 za dvoje vanjskih suradnika i 14.000,00 kn za geodetska snimanja). Kako su za izradu nogostupa na dijelu ceste između naselja Salatići i grada Krka prikupljene tri ponude (Zidarski obrt Ivo, Zidarska radnja Fuga i Magnus d.o.o.), kao najpovoljnija odabrana je ona Zidarskog obrta Ivo na iznos od 45.030,30 kn. Spomenuta investicija nalazi se i u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. i planirana je iznosom od 50.000,00 kn. Pored dvije prikupljene ponude za farbanje stupova javne rasvjete (Uslužni obrt V. R. Dodić i Tehno-val d.o.o.), kao povoljnija odabrana je ona Uslužnog obrta V. R. Dodić, i to na iznos od 31.057,50 kn. Ova se investicija nalazi u Planu rada javne rasvjete za 2011. i planarana je iznosom od 31.000,00 kn. Na kraju kolegija utvrđen je Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu koji će biti predstvljen na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća. 

--------------------

ODRŽAN 77. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. travnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 77. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je manje službeno nego li inače - podjelom upravo objavljene knjižice koja bi trebala biti dijelom zbirke Vejskih poveda. Prvu od deset knjižica s Legendom o ribarskom duhu i ukletom brodu financijski je podržao Grad Krk, a ista je objavljena u nakladi autorice Jarmile Gospodnetić. U nastavku, kao predstavnici Grada Krka u Upravno vijeće Centra za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije imenovani su Goran Marević, tajnik Udruge maslinara i vinara Drobnica, te Čedomir Miler, kao njegov zamjenik. Kratka rasprava o platou ispred Caffetterie XVIII. stoljeće završila je zaduženjem Odsjeka za komunalno gospodarstvo da u dogovoru sa zakupcima prostora u kojem se nalazi spomenuti ugostiteljski objekt dogovori postavljanje protuklizne površine. Osim toga, prema riječima zamjenika gradonačelnika, uskoro će startati energetski pregledi zgrada u gradskom vlasništvu, kao i edukativne radionice na temu upravljanja imovinom namijenjene zaposlenicima Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je razmotren zahtjev Ivana Pavana iz Rijeke za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja 21, tj. građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - Ježevac. U konačnici, prihvaćena je inicijativa predlagatelja koji je voljan financirati izradu urbanističkog plana (što po prikupljenim ponudama iznosi 150.000,00 kn) te PGP-a, no za sve ostalo vezano uz prostorno-plansko planiranje biti će potrebno sačekati završetak izmjena Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Krka. Na zahtjev Darka Mršića iz Linardića da se nekolicina parcela u njegovu vlasništvu (k.o. Linardići i k.o. Poljica) uključe u građevinsko zemljište, zaključeno je kako su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka u završnoj fazi, a istima se ne predviđa širenje građevinskih područja. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe pored tri pristigle ponude (Dinocop d.o.o., Domeni d.o.o. i GP Krk d.d.) za semaforizaciju Vršanske ulice kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke Domeni d.o.o., i to na iznos od 92.000,00 kn. Spomenuti radovi trebali bi biti završeni početkom lipnja. Tijekom rasprave o peredmetima Odsjeka za društvene djelatnosti Katedri čakavskog sabora Grobinšćine odobreno je 1.500,00 kn za tiskanje knjige klasične poezije Pleteri soneta i sestina lirika, autorice Vlaste Juretić. Gradskoj glazbi Krk dodijeljena sredstva za 2011. uvećana su za 5.000,00 kn obzirom da se, pored ostalog, povećava honorar njezina voditelja. Načelno je prihvaćena i inicijativa psihologinje Ankice Vidas te ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Mali Kartec Mladena Pokrajčića za zbrinjavanje, lječenje i skrbljenje psihički bolesnih osoba smještenih u domu, no prije donošenja konačne odluke potrebno je uslugu i financijski prikazati. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Kolegije je najprije prihvatio prijedlog Odluke Dječjeg vrtića Katarina Frankopan o upisu djece za pedagošku godinu 2011./2012. Također, prihvaćen je prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da organizaciju jednog od koncerta u okvirima ovogodišnjih Ljetnih priredbi Grad Krk pomogne iznosom od 15.000,00 kn (Protect - 5.166,00 kn, te najam rasvjete i razglasa - 9.840,00 kn). Uz to daznajemo da će Ministarstvo kulture RH obnovu gradskih zida u ovoj godini sufinancirati iznosom od 60.000,00 kn. Na kraju Kolegija riješeni su predmeti Odsjeka za komunalno gospodarstvo. Tako je najprije prihvaćena zamolba Vladimira Franolića iz Krka za betoniranje zajdničkog dvorišta, te će spomenuti radovi biti uvršteni u program za 2012. godinu. Prihvaćena je i zamolba Teri - trgovine d.o.o. za izgradnju dijela vodovodne i kanalizacijeske mreže u odvojku Ulice Sv. Ivana u gradu Krku radi priključenja tamošnje stambeno-poslovne zgrade na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Uz to, prihvaćene su i ponude tvrtki Zagrebački holding d.o.o. (24.672,00 kn) i Artmetali Košćak (8.118,00 kn) za opremanje dječjim spravama igrlašita u naselju Poljica i Milohnići, i to na inicijativu tamošnjih mjesnih odbora.

--------------------

ODRŽAN 76. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(11. travnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 76. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno prihvaćanjem zamolbe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Zavoda za anatomiju) kojom se izdavanje vrijednog sveučilišnog udžbenika Anatomija živčanog sustava pomaže iznosom od 2.000,00 kn. Kako je ove godine Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir domaćin državnog natjecanja u poznavanju klasičnih jezika za učenike osnovnih i srednjih škola Kolegij je odobrio sponzorstvo u iznosu od 2.000,00 kn za tisak prigodnih info-biltena koji će biti podijeljeni svim sudionicima natjecanja. Također, prihvaćena je ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka za provođenje arheoloških istraživanja, ali i ostalih radova, na lokaciji nedavno pronađene crkvice sv. Sofije. Vrijednost istraživanja koje je proveo arheolog Nino Novak, uz ostale radove, iznosi 42.742,50 kn, a ovaj zanimljiv lokalitet biti će prezentiran tijekom otvaranja nove trase tematske šetnice Putevima zlatnih kapi krčkog blaga. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je odlučeno da se Ženskoj klapi Mažuran iz Omišlja za podmirenje duga prema voditelju Borisu Mohoriću odobri iznos od 3.000,00 kn. Malonogometnom klubu Krk odobreno je 1.000,00 kn potopre za nabavku opreme obzirom da je udruženje nedavno ušlo u ligaška natjecanja. Kako je Odbor za odabir sportaša godine otoka Krka na nedavno održanoj sjednici donio Odluku o najboljim sportašicama, sportašima i sportskim kolektivima u 2010. godini, dogovoreno je da se podjela priznanja upriliči 14. travnja 2011. u Restoranu Intrada (Malinska) s početkom u 19.00 sati. Kao i prethodnih godina uoči uskršnjih blagdana najpotrebnijima će se u ime Grada Krka podijeliti poklon paketi u vrijednosti od 400,00 kn. Podjelu paketa provesti će članovi Socijalnog vijeća Grada Krka, i to 15. i 16. travnja, a biti će ih podijeljeno ukupno 66 - 64 za odrasle i 2 za djecu. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Kolegij je prihvatio izvješće o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina na području grada Krka sukladno natječaju objavljenom 28. veljače 2011. godine. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Karmen Bohorč iz Zagreba za dnevnu prodaju unikatnog nakita na lokaciji kod Sunčanog sata za vrijeme trajanja uskršnjih praznika (od 18. do 30. travnja). Uz to, prihvaćen je prijedlog Alise Škvorc iz Krka za sporazumni raskid ugovora (zaključenog 2010. na trogodišnje razdoblje) o zakupu javne površine na Trgu Kamplin. Ista će za obavljanje djelatnosti prodaje eko-proizvoda biti predložena Igoru Šimuniću iz Punta koji je sudjelovavši u natječaju objavljenom 28. veljače za lokaciju na Trgu Kamplin ponudio zakupninu od 6.000,00 kn. Na natječaj za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta pristigla je samo ponuda Građevinskog poduzeća Krk, a za obnovu vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka samo ponuda firme Futura Trade d.o.o. iz Lovrana. Konačnu odluku o istome na sljedećoj sjednici donjeti će Gradsko vijeće. Kao najpovoljniji ponuditelj za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to 3/10 dijela z.č. 1766/1 k.o. Krk, ukupne površine 73 m2, izabrana je Branka Turčec (155€/m2), dok je kao najpovoljnija ponuda za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to z.č. 1478/205 površine 230 m2, z.č. 1478/206 površine 58 m2, te z.č. 1478/207 površine 15 m2, sve k.o. Kornić, odabrana ona jedinstvena Laure Vančine, Ane Dujmović i Frana Mrakovčića (75€/m2). Nadalje, prihvaćen je prijedlog Idriza Gušterovića iz Krka za kupnju z.č. 1331/12, površine 14 m2 i 45/48 dijela z.č. 1331/4 i 1331/5, površine 18 m2, budući da se iste nalaze u sastavu građevinskih parcela u vlasništvu predlagatelja. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Kolegij je najprije potaknut zamolbom Građevinskog obrta Eurogradnja i tvrtke Kvalitet Cerna d.o.o. odobrio izradu parcelacijskog elaborata za put preko z.č. 2046/1 k.o. grad Krk - sukladno Detaljnom planu uređenja Turči visoka zona u gradu Krku. Razmotrivši prijedlog Roberta Žužića iz Krka da se u uvali Sv. Juraj planira sidrište, te prijedlog Velimira Kaštelaca iz Malinske da se proširi građevinsko područje naselja Brzac, Kolegij je podsjetio na završenu javnu raspravu vezanu za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo načelno je prihvaćen prijedlog Odsjeka za preregulaciju prometa u dijelu Ulice Stjepana Radića u gradu Krku. Cilj spomenute preregulacije je na dionici od Marketa Belveder do franjevačkog samostana uspostaviti jednosmjerni promet zbog izgradnje nogostupa što bi se trebalo odraziti na povećanu sigurnost školaraca, ali i ostalih sudionika u prometu. Također, prihvaćen je i prijedlog preregulacije prometa u Ulici Augusta Cesarca u gradu Krku čiji je cilj uspostava jednosmjernog prometa zbog rješavanja problema parkirnih mjesta, kao i veće sigurnosti pješaka. U nastavku prihvaćena je ponuda Zidarsko-fasaderskog obrta Kornić za izgradnju Lovačkog doma Kornić. Na samome kraju Kolegija razmotren je prijedlog programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu, a istoj ustanovi odobrena je zamolba za korištenje javne površine na Trgu Kamplin s ciljem realizacije nekolicine događanja.

--------------------

ODRŽAN 75. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. ožujka 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 75. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe odnosno donošenjem Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina na području grada Krka sukladno natječaju objavljenom 09. ožujka 2011. Kao najpovoljniji natjecatelj za mjesto namijenjeno prodaji nakita na lokaciji ispod gradskih zidina odabran je Boris Maligec (50.002,00 kn), dok je mjesto za iznajmljivanje skutera do Velikog parka dodijeljeno firmi HSD Gradnja d.o.o. (10.600,00 kn), a mjesto za prodaju pizza, sendviča i tjestenine na Šetalištu Sv. Bernardina obrtu Mariolina d.o.o. (15.000,00 kn). Prihvaćen je prijedlog Nikole Palića iz Krka da s djelatnošću na javnoj površini koju ima u zakupu započne 01. travnja iako je ugovoreni datum početka 01. svibnja. Također, prihvaćen je prijedlog Državnog inspektorata za produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora u gradu Krku (Lukobran 5) na daljnji rok od pet godina. Odbijen je zahtjev Cemila Ayduguna iz Krka za dodjelu ugostiteljske terase na Obali hrvatske mornarice. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije najprije je prihvaćena zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se sudjelovanje Stefany Žužić na ovogodišnjem Novigradskom proljeću sufinancira iznosom od 2.000,00 kn. Nakon kratke rasprave o zahtjevu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ povezanog sa sufinanciranjem programa praćenja utjecaja objekata DINA-Petrokemije d.d. na okoliš, odlučeno je kako će donošenje konačnog zaključka biti prepušteno Koordinaciji gradonačelnika Grada Krka i načelnika općina otoka Krka. Nadalje, Centar za kulturu Grada Krka dobio je suglasnost da s dobavljačem potpiše Ugovor vezan uz obnovu rasvjete Galerije Decumanus s time da istu prethodno potvrdi i Gradsko vijeće. Načelno je prihvaćena inicijativa Instituta društvenih znanosti iz Zagreba za nastavkom projekta pod nazivom Otok Krk na starim geografskim kartama što podrazumijeva izdavanje bogato opremljene knjige. No kako se spomenuta publikacija bavi otočkom poviješću zatražiti će se financijska participacija i ostalih općina. Za realizaciju 6. Kongresa Hrvatskog neurološkog društva koji će se između 25. i 28. svibnja 2011. održati u Opatiji Kolegij je odobrio 4.000,00 kn. Cilj ovog susreta koji se organizira svake četvrte godine jest postizanje regionalne usklađenosti i umrežavanja svih susjednih neuroloških društava sa svrhom sustavnog liječenja neuroloških oboljenja. U nastavku, prihvaćen je zahtjev Streličarskog kluba Maura Kal za dovršenjem uređenja sreličarskog poligona. Nakon betoniranja postolja ondje će se postaviti drvena kućica i tako konačno osposobiti prostor namijenjen treniranju krčkih streličara. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćeno Izvješće o radu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. Nadalje, razmotreni su programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ usmjereni na populacijske skupine koje zahtjevaju posebnu javnozdravstvenu skrb, i to redom: Debljina je bolest - hrana može biti lijek, Skrinig osteoporoze, te edukativne radionice namijenjene osobama starije životne dobi. Izbornu skupštinu Udruge umirovljenika Grada Krka koja će se u Hotelu Dražica održati 02. travnja 2011. Kolegij je podržao iznosom od 7.000,00 kn. Također, Udrugama umirovljenika Šotoventa i Grada Krka za nabavku poklon paketa namijenjenih bolesnim i starijim članovima odobreno je 9.000,00 kn (75 x 120 kn), a za četvero krčkih umirovljenika koji se posjećuju i darivaju pred uskršnje blagdane izdvojeno je 1.600,00 kn (4 x 400 kn). Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćeno je Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, a potpisan je i Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje od 2011. do 2013. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćen je zahtjev Marinka Klobučara iz Krka da izvrši probijanje puta u dijelu Detaljnog plana uređenja Kružni tok, kao i kompenzacija uloženog (23.837,00 kn) s budućim komunalnim doprinosom.

--------------------

ODRŽAN 74. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(21. ožujka 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 74. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno razmatranjem zamolbe Nine Spicijarić iz Svetog Vida za sufinanciranje jezičnog, povijesnog i kulturološkog istraživanja na području otoka Krka u okvirima doktorskog studija. Kako je natječaj za dodijelu stipendija na poslijediplomskim studijima završen krajem prošle godine u tekućem Proračunu za spomenutu namjenu nema planiranih sredstava. Karate klubu Krk Croatia za organizaciju 3. Krk cupa odobren je iznos od 4.000,00 kn. Samo natjecanje održati će se 11. lipnja 2011. u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir uz planirano učešće dvjestotinjak natjecatelja raspoređenih u 50 kategorija. Nogometnom klubu Krk odobreno je 30.000,00 kn za financiranje radova koji prethode postavljanju kontenjera u kojem će biti spremljeni uređaji i alati potrebni za održavanje nogometnih terena. Učenicima 4. G razreda Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju tradicionalne završne svečanosti. Nakon analize zamolbe Gradskog pjevačkog zbora Krk i Klape Kaštadi povezane s dodjeljivanjem stalnog prostora namijenjenog održavanju proba zaključeno je kako su za takve i slične namjene predviđene dvorane Društvenog centra Krk o čijem rasporedu korištanja brine Saša Lončarić iz krčkog Centra za kulturu. Rješavajući predmete odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćen prijedlog Agencije za društvene inovacije i Općine Bilje da se manifestacija Dani Baranje u gradu Krku održi između 25. i 30. lipnja 2011. Uz kulturno-umjetničke sadržaje ovo zanimljivo događanje nuditi će gastro-delicije, rukotvorine i publikacije o turističkim zanimljivostima iz baranjskog kraja. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Odsjeka, te će sredstva po Programu javnih potreba u kulturi za 2011. dodijeljena Hrvatskom kulturnom društvu Braće Radić - ogranku Kornić u iznosu od 25.000,00 kn biti prenesena novoosnovanom Kulturnom društvu Kornić. Kolegij je prihvatio program odgajateljice Sunčice Maračić kojim se planira provođenje likovnih radionica što će se u poslijepodnevnim satima održavati u prostoru Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk. Radionice su namijenjene ne samo djeci obuhvaćenoj redovitim vrtićkim programom već i ostalim predškolarcima s područja Grada Krka. Također, prihvaćena je zamolba Gradskog društva Crvenog križa Krk da se sredstva iz prihoda jedinica lokalne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa uplaćuju u mjesečnom ritmu. Kako odobrena sredstva Grada za 2011. iznose 120.000,00 kn, riječ je o mjesečnim uplatama od 10.000,00 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Udruge za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s poteškoćama u razvoju Moj prijatelj iz Njivica za jednokratnu uplatu sredstva (3.000,00 kn) ostvarenih po Programu javnih potreba za socijalno-humanitarne udruge, društva i ustanove za 2011., kako bi se što prije provela akcija čiščenja, poravnavanja i ograđivanja zemljišta namijenjenog održavanju terapija. Uz to valja istaknuti kako svatko dijete s poteškoćama u razvoju sukladno programu udruženja ima besplatno terapijsko jahanje. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je prihvaćen prijedlog Ivana Mrakovčića iz Skrpčića za davanje u zakup dijelova z.č. 303 k.o. Skrpčići radi formiranja okućnice. Također, prihvaćen je i prijedlog Gorana Marevića iz Krka za produženjem ugovora kojim se regulira zakup dijela z.č. 3267/1 k.o. grad Krk za potrebe držanja ogrijeva i uređenje vrta. Odbijen je zahtjev Antona Mrakovčića iz Kornića za određivanje naknade dijelova z.č. 100/3, gr.č. 101, gr.č. 6/5, gr.č. 36/1, sve k.o. Kornić, na način da predlagatelj umjesto isplate naknade traži drugo neizgrađeno građevinsko zemljište u omjeru 1:3. Prihvćen je prijedlog Deana Karabaića iz Krka za postavljanje privremenog objekta na lokaciji do Frankopanskog kaštela (Šotobaterije) za vrijeme trajanja nadolazeće turističke sezone. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je odobrena zamolba Turističke zajednice Grada Krka za korištenje javnih površina tijekom sljedećih manifestacija: Putevima zlatnih kapi krčkog blaga (25. travnja), Proljeće na kotačima (30. travnja - 01. svibnja), Scuba fest (13. - 14. svibnja), Krčka vinska promenada (26. - 29. svibnja), More zove (10. lipnja), Krčki sajam (08. - 10. kolovoza) i Dani smokava (02. - 04. rujna). Nadalje, prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Zemljani radovi iz Krasa za proširenje poljskog puta Polača - Kambuni u iznosu od 40.128,75 kn obzirom da se spomenuta investicija nalazi u Programu gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture za tekuću godinu. Također, prihvaćena je i ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo za sanaciju kamenog kruga (čirkola) smještenog u krčkom Velikom parku, i to na iznos od 14.687,75 kn. Na samome kraju Kolegija osim što je potpisan Ugovor o financiranju vodnog doprinosa za izgradnju Mjesne vodovodne mreže naselja Vrh, Salatići i Kosići, ukratko je raspravljen i tijek realizacije spomenika - Krčka pralja - koji se planira postaviti na platou ispred Krušije u gradu Krku.

--------------------

ODRŽAN 73. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(14. ožujka 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 73. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo razmatranjem predmeta Odsjeka za proračun i financije tj. prihvaćanjem Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, ali i zajedničkih aktivnosti za 2011. godinu. Dok je za financiranje hladnog pogona predviđen iznos od 35.089,02 kn, učešće Grada u realizaciji programa zajednice iznosi 53.771,36 kn. Odbijen je zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljevanje - Područne službe Rijeka za sufinanciranjem organizacije četvrtog Sajma poslova obzirom da u tekućem Proračunu za spomenutu namjenu nisu planirana financijska sredstva. Za izdavanje Školskog lista Sopelica Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, Grad će 50% potrebnih sredstava osigurati iz svog Proračuna, dok bi ostatak trebalo podmiriti iz redovnih prihoda škole. Realizaciju izleta osnovnoškolaca iz Krka i Vrha koji se svake godine provode u svibnju Grad će u ovoj školskoj godini subvencionirati iznosom od 50,00 kn po učeniku. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij se najprije složio kako će nabavku lijeka za teško bolesnog Ivana Žulja iz Iloka pomoći iznosom od 500,00 kn. Udruzi demo bendova otoka Krka odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju Prvomajskog inkubatora čiji će se glazbeni dio ove godine održati 29. i 30. travnja na Plaži Plav. Načelno je prihvaćen prijedlog Filatelističkog društva Krk za postavljanje izložbe filatelije u ulaznom holu zgrade Gradske uprave, no donošenje konačne odluke odgađa se do završetka uređenjea Male vijećnice i ulaznog hola čiji se početak planira u lipnju ove godine. Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je razmotren zajednički zahtjev Željka Cvitkušića, Josipa Sintića i Milana Sokolovskog iz Krka za proširenje dijela Plavničke ulice, te je zaključeno kako sporni pristupni put (širok 4 - 4,5 m; dugačak 32 m s okretištem) u potpunosti odgovara parametrima iz Prostornog plana uređenja Grada Krka (čl. 3.). Uz to, raspravivši prijedlog Zdenke Mijatović iz Opatije za proširenje građevinskog područja naselja Linardić, Kolegij je zaključio kako do ishođenja suglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka neće razmatrati zahtjeve vezane uz proširenje građevinskih područja. Analizirajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćena je inicijativa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu te će se naručeni sadni materijal korisnicima s područja Grada Krka (po natječaju za program Obnova trajnih nasda u 2011. godini) sufinancirati s 1/3 ukupne cijene iliti iznosom od 2.621,65 kn.

--------------------

ODRŽAN 72. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(07. ožujka 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 72. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti odnosno prihvaćanjem izvješća o broju i oblicima priznatih isplaćenih socijalnih pomoći za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. Sukladno tom izvješću u navedenom razdoblju isplaćeno je 1.184 pomoći ukupne vrijednosti 535.780,58 kn (od čega mjesečnih novčanih pomoći - 165, a mjesečnih novčanih pomoći za osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju - 56; jednokratnih novčanih pomoći izravno korisniku - 44; jednokratnih novčanih pomoći za podmirenje troškova stanovanja - 26; jednokratnih novčanih pomoći za podmirenje troškova školskih knjiga - 8; jednokratnih novčanih pomoći za troškove ogrijeva - 21; subvencija učeničkih putovanja - 8; prava na besplatnu organiziranu marendu - 265; prava na besplatan javni prijevoz za učenike - 69; prava na besplatan boravak u dječjem vrtiću - 59; prava na pomoć u naravi (paketi hrane) - 256; prava na subvenciju troškova smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i Domu za stare i nemoćne Dub - 24; produženih boravaka djece u školi - 63; prava na pomoć za školovanje srednjoškolaca i studenata - 116; prava na podmirivanje pogrebnih troškova - 1). U nastavku zasjedanja, zaključeno je kako će se nova Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta početi primijenjivati od 01. travnja 2011. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za izgradnju oborinske kanalizacije i asfaltiranja dijela Ulice Vlade Tomašića, te izgradnju oborinske kanalizacije u dijelu Ružmarinske ulice. Pored tri pristigle kao najpovoljnija odobrana je ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. u kojoj su potrebni radovi procijenjeni na iznos od 191.602,00 kn. Uz to, donesena je i Odluka o poništenju postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju kupališta Dražica obzirim da ni jedna od dvije pristigle ponude nije zadovoljila tražene propozice. Također, donesena je Odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na semaforizaciji raskrižja Vršanske ulice i Ulice Slavka Nikolića. Radovi bi, sukladno zaključku, trebali biti dovršeni do 31. svibnja 2011. U nastavku, načelno je prihvaćen troškovnik izgradnje potpornog zida na dijelu z.č. 3771, k.o. grad Krk, u vlasništvu Miljenka Krželja i Srebrenke Šantić koji će, s ciljem potpisivanja sporazuma, zbog davanja suglasnosti najprije biti proslijeđen vlasnicima parcele. Kolegij je prihvatio prijedlog Milice Žužić iz Krka za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu (Kvarnerska 23) radi organiziranja škole stranih jezika. Dijani Jerković iz Krka pružena je suglasnost za daljnje obavljanje djelatnosti prodaje voća i povrća na prostoru parkirališta TPC-a Krk. U nastavku, raspravljalo se o problemu rješavanja vlasničkih odnosa za formiranje ulica na području DPU Kružni tok, Ulice Slavka Nikolića i DPU Sv. Petar. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je pored četiri zaprimljene ponude za izgradnju linijske rešetke, okna slivnika i oborinskog kanala na raskrižju Kvarnerske ulice i pristupnog puta prema stambenim zgradama Fani kao najpovoljnija odabrana ona tvrtke Magnus d.o.o., koja radove procjenjuje na 51.277,47 kn. Kao najpovoljnija za nastavak izgradnje nogostupa u dijelu Ulice Slavka Nikolića pored četiri pristigle odabrana je ponuda Građevinskog obrta Gratel, i to na iznos od 13.109,34 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se naruči izrada deset brončanih ferala za starogradsku jezgru grada Krka. Izrada brončanih ferala s konzolama prema ponudi tvrtke Metalko Buje d.d. procijenjena je na 69.999,99 kn za što su u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. planirana sredstav. Također, prihvaćen je Ugovor s Građevinskim obrtom Gratel za uređenje staze na kupalištu Dražica, i to na iznos od 34.804,08 kn. Spomenute radove istom vrijednošću sufinancirati će i Vecla d.o.o. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je odbijen prijedlog Hrvatskog skijaškog saveza da Grad Krk preuzme domaćinstvo manifestacije proglašenja najuspješnijih skijaša Hrvatske u sezoni 2010./2011. budući da za spomenuto u Proračunu nema osiguranih sredstava. U nastavku, ukratko se raspravljalo o potencijalnim kandidatima za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci obzirom da Grad Krk ima zadaću predložiti troje svojih kandidata o čemu će konačnu odluku uskoro donjeti Gradsko vijeće. Na samome kraju prihvaćena je ponuda tvrtke OKORAK d.o.o. za pripremu projekta mjere 301 IPARD programa (nerazvrstane ceste) procijenjena na 30.000,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 71. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. veljače 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 71. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove odnosno prihvaćanjem Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati podzajma (broj 15/HV-2010.)  kojeg supotpisuju Grad Krk, Hrvatske vode i TKD Ponikve d.o.o. Osim toga, Kolegij je dao suglasnost TKD Ponikve d.o.o. na Odluku o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga koja je na skupštini spomenutog udruženja definirana 11. veljače 2011. Naime, ovaj akt donesen je radi usklađivanja cijena vodnih usluga s Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Do stupanja na snagu Zakona o vodama javna vodoopskrba, te odvodnja, pročiščavanje, crpljenje i odvoz otpadnih voda bili su uređeni kao komunalne usluge u nadležnosti Zakona o komunalnom gospodarstvu. Uvođenjem zakona o vodama te su usluge izdvojene iz Zakona o komunalnom gospodarstvu kao vodne usluge. Sukladno novoj Odluci o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga, cijena javne vodoopskrbe nije izmijenjena u odnosu na dosadašnju dok je ona odvodnje otpadnih voda korigirana, i to fiksni dio s 24,00 na 26,00 kn; cijena za kućanstvo korigirana je s 2,10 na 2,60 kn po m3, a za gospodarstvo s 5,00 na 6,20 kn po m3. Cijena crpljenja i odvoza otpadnih voda nije korigirana i izuzeta je iz Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je najprije prihvatio prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. Ukupna sredstva za realizaciju ovog programa procijenjena su na 3.871.436,93 kn od čega je za uređenje javnih površina izdvojeno 625.052,02 kn, uređenje nerazvrstanih cesta 2.377.473,83 kn, uređenje groblja 105.981,64 kn, javnu rasvjetu 497.438,86 kn, te pripremu gradnje i prostorno-plansku dokumentaciju 265.490,58 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. Ukupna sredstva za realizaciju ovog programa procijenjena su na 5.278.761,40 kn od čega je za čiščenje javnih površina izdvojeno 1.241.178,64 kn, održavanje javnih površina 2.263.002,70 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 499.157,33 kn, održavanje javne rasvjete 1.250.153,67 kn, te održavanje groblja 25.269,06 kn. Također, prihvaćen je i prijedlog Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. Ukupna sredstva za realizaciju ovog programa procijenjena su na 4.204.347,66 kn od čega je za opskrbu pitkom vodom izdvojeno 3.120.480,97 kn, a za odvodnju i pročiščavanje otpadnih voda 1.083.866,69 kn. Prijedlozi svih triju izvješća biti će tijekom ožujka na razmatranje i usvajanje proslijeđeni Gradskom vijeću. U nastavku, Kolegije je prihvatio zamolbu Mjesnog odbora Poljica da se australska rešetka izradi i postavi na dijelu puta za Čavlenu tako da bi se spriječilo učestalo upadanje stoke na mjesno kupalište. Sukladno ponudi Bravarsko-građevinskog obrta Colići za ovu namjenu biti će izdvojeno 11.279,10 kn. Prihvaćena je inicijativa Liburnia klasik kluba iz Opatije da 09. travnja 2011. u poslijepodnevnim satima u okvirima susreta s prijateljskim klubom iz Italije na Gradskoj rivi organizira izlužbu tridesetak oldtimer automobila. Za organizaciju susreta zadužuju se Turistička zajednica Grada Krka i KD Vecla d.o.o. Prihvaćena je i ponuda Zanatskog obrta Meštrija iz Krka za izradu i montažu ograde na zidu igrališta novouređenog dječjeg vrtića u naselju Vrh, kao i rukohvata na desnoj strani stepeništa, te nadstrešnice nad ulazom u zgradu. Vrijednost radova procijenjena je na 42.650,07 kn. U nastavku, prihvaćena je zamolba Andrijane Kvasić iz Kornića za oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje obiteljske kuće na vodovodnu mrežu, i to zbog dokumentiranog ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Kolegij je potom prihvatio inicijativu Mjesnog odbora Milohnići da se u kanal za postav vodovodnih cijevi, na dionici od naselja Brzac do naselja Milohnići, te od centra naselja Brzac do novog naselja Brzac, ugradi kabel JR - u ukupnoj dužini od 788,00 kn. Vrijednost spomenutih radova procijenjena je na 31.283,45 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Kolegij je prihvatio zamolbu predstavnice krčkih ovčara Zore Kosić, te će njezino stručno putovanje u Španjolsku sufinancirati iznosom od 1.000,00 kn. Nakon ponovne raspreve o detaljnije priloženom prijedlogu Programa preventivne zdravstvene zaštite duševnih bolesti dr. Ankice Vidas zaključeno je kako je Grad iznosom od 100,00 kn spreman sufinancirati polaznike grupnih terapija, kao i pojedinačne polaznike koji su korisnici Socijelnog programa. Na kraju Kolegija u okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je Ugovor o sufinanciranju pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima otok Krka za 2011. s time da će kao i prošle u sufinanciranju stalnih dežurstava i pripravnosti sudjelovati sve otočke jedinice lokalne samouprave, te će za tu namjenu iz svog proračuna izdvajati po 1,75 kn za svakog stanovnika sa svog područja. Ukupna mjesečna obveza Grada Krka tako će iznositi 9.609,25 kn.

--------------------

ODRŽAN 70. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(18. veljače 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 70. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe odnosno donošenjem odluke o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju kupališta Dražica u gradu Krku. Spomenuto uređenje planira se provesti u dvije faze od koje bi prva trebala biti okončana do travnja, a druga do kraja godine. Osim toga, donesena je i odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji oborinske kanalizacije i asfaltiranju dijela Ulice Vlade Tomašića, te izgradnji oborinske kanalizacije u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku. Nastavak sastanka donio je prihvaćanje prijedloga Denisa Okanovića iz Kornića, zakupnika gradskog poslovnog prostora smještenog u Društvenom domu Kornić, za prijeboj ulaganja u ugradnju ventilacijskog sustava u tamošnji ugostiteljski objekt, i to njegovom zakupninom. Ukupna vrijednost investicije iznosi 16.008,12 kn. Naime ovaj zahtjev potaknuo je raspravu o prevelikim zakupnima poslovnih prostora u naseljima na području Grada Krka. Tako je odlučeno da se koefincijenti potrebni za izručunavanje vrijednosti zakupnine u Zoni III smanje za 50% u odnosu na koeficijente Zone I. No, konačnu odluku donjeti će vijećnici na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća. U nastavku, definirane su posljednje stavke prijedloga natječaja za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata (štandova) na području Grada Krka u 2011. godini. Uz to, donesena je i odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici Stjepana Radića bb s dosadašnjim zakupnikom Tomislavom Kirinčićem na daljnji rok od pet godina, kao i odluka o zakupu poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera s dosadašnjom zakupnicom Klaudijom Žic također na daljnji rok od pet godina. Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, najprije je prihvaćen prijedlog Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se za potrebe održavanja 10. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Primorsko-goranske županije na korištenje ustupe tereni Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Ovo se natjecanje planira održati 14. svibnja 2011., a u istom sudjeluje petnaestak vrtića s oko šestotinjak mališana. Kolegij je prihvatio izvješće o radu Turističke ambulante Krk za period od 15. lipnja do 15. rujna 2010. godine sukladno kojem je tijekom navedenog perioda ostvareno ukupno 7617 ambulantnih pregleda, 476 izlazaka na teren i 214 hitnih prijevoza. Riječ je o velikom broju aktivnosti na koje je postojeća organizacija odgovirila krajnje učinkovito i efikasno uz opasku o podignutoj kvaliteti zaštite i smanjenom vremenu čekanja pacijenta. Iznosom od 5.000,00 kn pomognuta je organizacija maskiranih zabava subotom u Mjesnom domu Bajčić, i to na zahtjev Mjesnog odbora Poljica. Nadalje, prihvaćen je prijedlog ugovora Županijeske lučke uprave Krk o sufinanciranju radova na sanaciji T-privezišta u akvatoriju Krčke luke s ukupnom predračunskom vrijednošću radova od 210.175,02 kn, od čega obveza Grada iznosi 50% iliti 105.087,51 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćena zamolba roditeljia da im se pomogne u sufinanciranju troškova prijevoza koji proizlaze iz posjćivanja bolesnog djeteta (dvaput tjedno) smještenog u kraljevičkom Centru za rehabilitaciju Fortica. Na zahtjev Bosnimira Ličanina, voditelja budućeg Otvorenog kazališta Krk, Kolegij je za odrađivanje proba i izvođenje predstava odobrio korištenje prostora Društvenog doma Krk, ali ne i nabavu tražene opreme (rasvjete, reflektora i ozvučenja) obzirom da za spomenutu namjenu nema planiranih sredstava. U nastavku, prihvaćena je zamolba Kluba liječenih ovisnika Gromača za sufinanciranje prijevoza u Sarajevo budući da klub ove godine obilježava petu godišnjicu svog vrlo uspješnog djelovanja. Za organizaciju tradicionalnog susreta Matice umirovljenika Primorsko-goranske županije koji će se u Park šumi Golubnjak održati 03. srpnja 2011. odobren je iznos od 1.000,00 kn. Rješavanje predmeta odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša započelo je raspravom o zahtjevu Plodina d.d. Rijeka za financiranje izmjene Urbanističkog plana naselja Krk i izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone 29 na području Sv. Petar u gradu Krku. Kolegij je nadalje odbio ponudu firme Emi projekt d.o.o. za izradu GIS baze nerazvrstanih cesta na području otoka Krka. Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je kao najpovoljnija ponuda za građevinske radove u izgradnji dijela javne rasvjete na ulazu u grad Krk, pored tri pristigle, odabrana ona Zidarskog obrta Zidar Ivo, i to na iznos od 24.219,19 kn. Uz to, prihvaćen je prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izradi programa preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Krka i stručnom nadzoru nad provedbom tih mjera za 2011. godinu u iznosu od 12.815,00 kn. Nakon što je razmotrena ponuda Građevinskog poduzeća Krk za izvođenje građevinskih radova potrebnih za semaforizaciju Vršanske ulice i Ulice Slavka Nikolića na iznos od 194.661,03 kn, Imovinsko-pravna služba dobila je zaduženje da za iste pokrene postupak javne nabave. Osim toga, prihvaćen je i prijedlog ugovora tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o nadzoru redovnog održavanja zelenih površina na području grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011., i to na iznos od 67.000,00 kn. Na kraju Kolegija u okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotren je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krka, kao i prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru (imenovanju) članova odbora Gradskog vijeća.

--------------------

ODRŽAN 69. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(07. veljače 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 69. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odnosno analizom natječaja Primorsko-goranske županije - odnosno Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu - namijenjenog županijskim gradovima i općinama za sufinanciranje bespovratnim poticajnim sredstvima u okviru Programa razvoja malih poslovnih zona u 2011. godini. Nakon kratke rasprave zaključeno je kako će Grad na spomenuti natječaj (otvoren do 03. travnja 2011.) kandidirati izradu projekta cesta u privrednoj zoni Sveti Petar kao i izradu geodetskog elaborata za isto područje. U nastavku razmotrena je inicijativa građana za uređenje dijela obale na potezu od Šetališta Sv. Bernardina do brodogradilišta budući da je obala na tom dijelu znatno niža od visine u ostatku luke zbog čega je opasna za korištenje, ali i estetski neprihvatljiva. Grad je, nakon razmatranja, prihvatio inicijativu te će zajedno s Lučkom upravom Krk sufinancirati sanaciju spomenutog područja, i to nakon što Vecla d.o.o. izradi njezino idejno i tehničko rješenje. Osim što bi se podizanjem obale omogućio normalan pristup brodicama, ovim zahvatom pješake bi se uklonilo s obližnje prometnice koja svojom širinom ne omogućava siguran prolaz i odvijanje prometa. Nadalje, Kolegij je prihvatio prijedlog Gradskog odbora HDZ-a Krk za opozivom trojice njegovih članova iz radnih tijela Gradskog vijeća. Spomenute opozive, ali i prijedloge novih imenovanja, najprije će razmatrati Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, nakon čega će na odlučivanje biti upućeni Gradskom vijeću. Razmatrajući prijedlog Streličarskog kluba Maura kal za korištenje novouređenih prostorija Društvenog centra Krk Kologij je predložio da se zbog neadekvatnosti traženih prostorija treninzi kluba održavaju u prostoru suterena zgrade ili južnom dijelu dvorišta. No konačna odluka biti će donesena nakon razgovora sa Sašom Lončarićem, djelatnikom Centra za kulturu Grada Krka. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Kolegij je rok za dovršenje uređenja sunčališta ispod Hotela Dražica produžio do 15. ožujka 2011., a načelno je prihvatio i zamolbu Andrijane Kvasić iz Kornića za oslobađanje od plaćanja vodovodnog priključka zbog sudjelovanja predlagateljice u financiranju radova komunalne infrastrukture vrijednih 20.664,00 kn, što je moguće realizirati tek nakon dostave računa. U nastavku, s riječkom tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. potpisan je ugovor o provođenju mjera dezinsekcije i deratizacije na području Grada Krka za 2011. (84.000,00 kn), kao i ugovor o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka za 2011. godinu (25.700,00 kn). Na prijedlog Odsjeka prihvaćena je i ponuda Građevinskog poduzeća Krk za asfaltiranje platoa ispred groblja u gradu Krku, i to na iznos od 46.000,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljene su i usvojene Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone 26 u Gradu Krku, a prihvaćen je i prijedlog nabave novih topografskih karata u mjerilu - 1:25000, obzirom na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka koje u jednom dijelu grafičkih priloga koriste topografske karte spomenutog mjerila. U okvirima rasprave o predmetima Odsjeka za drštvene djelatnosti Kolegij je najprije kao predstavnicu Grada u Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka u 2010. imenovao Marinku Margan - stručnu suradnicu za društvene djelatnosti. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju programa udruga, klubova, društava i ustanova za 2011. godinu. Na samome kraju Kolegija, za sufinanciranje tiska knjige pjesnika Nikole Kraljića - Na nebu se ne prlja rublje - izdvojeno je 1.000,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 68. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(31. siječnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 68. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, tj. prihvaćanjem zamolbe Krčke biskupije - Župnog ureda Krk za sufinanciranje izleta članova župnih zborova Kapljice i Kap u Čunski (otok Lošinj). Kako spomenuti zborovi djeluju u formi udruge, te kako u tekućim programima za njihov rad nisu planirana financijska sredstva, kao svojevrsna nagrada za brojne prošlogodišnje aktivnosti odobren im je iznos od 6.000,00 kn. Karate klubu Krk Croatia odobreno je 900,00 kn za sufinanciranje odlaska njegove članice i hrvatske reprezentativke Sare Siddiqui na Europsko prvenstvo u karateu koje će se između 08. i 12. veljače 2011. održati u Novom Sadu. Također, Nogometnom klubu Krk odobreno je 850,00 kn pomoći za podmirenje mjesečnog troška održavanja Internet stranice obzirom da iz vlastitih sredstava nisu u mogućnosti snositi navedeni trošak. U nastavku Kolegija raspravraljalo se o rasporedu korištenja novouređenih prostorija negdašnjeg dječjeg vrtića odnedavno pretvorenog u Društveni centar Krk. Budući da je nastava tjelesnog odgoja krčkih osnovnoškolaca, i to radnim danima od 08.00 do 13.15 sati, premještena u novouređen prostor Centra, dogovoreno je kako će iste prostorije (dvije dvorane) članovi krčkih udruga moći koristiti između 15.00 i 21.00 sat. Raspored korištenja samih prostorija u popodnevnim satima trebao bi složiti, a potom i koordinirati, Centar za kulturu Grada Krka, odnosno Saša Lončarić - inače zadužena za kontakt s korisnicima. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćen prijedlog povećanja naknada za novorođenu djecu, i to na način da naknada za prvo djete kao i dosad iznosi 2.000,00 kn, dok se za drugo s 2.500,00 kn povećava na 3.000,00 kn, a za treće s 3.000,00 na 4.000,00 kn. Ako obitelj ima više od troje djece naknada se za svako sljedeće povećava se za 2.000,00 kn. Tako je temeljem statistike o novorođenoj djeci u 2010. za navedenu svrhu u tekućoj godini iz Proračuna izdvojeno 200.000,00 kn. Nadalje, prihvaćena je zamolba otočke Udruge pčelara Kadulja za sufinanciranje edukacije njezinih članova s područja Grada Krka. Naime, spomenuto udruženje broji 73 člana od kojih samo 17 ispunjava uvjete za oznaku Hrvatski otočki proizvod što jasno govori o potrebi ulaganja u podizanje razine stručne osposobljenosti pčelara putem formalnog obrazovanja. Dvomjesečnu edukaciju tridesetak otočnih pčelara provoditi će Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, i to po cijeni od 3.000,00 po polazniku. U ovaj program uključeno je i šest pčelara s područja Grada Krka koji će, sukladno dosadašnjim potporama u poljoprivredi, biti subvencionirani iznosom od 1.000,00 kn. U nastavku, prihvaćena je inicijativa Agencije za društvene inovacije Općine Bilje da u gradu Krku, surađujući s ostalim baranjskim općinama i gradovima, tijekom lipnja ove godine organizira manifestaciju - Dani Baranje na otoku Krku - koja bi predstavila tamošnja kulturno-umjetnička društva, gastronomiju i obrt. Osim toga, Grad je podržao ciljeve zagrebačke Udruge Pragma koja pravo na stan promiče kao ljudsko i socijalno pravo, te je spreman - ovisno o njezinoj cijeni - otkupiti određenu količinu publikacije Želim znati: Pravo na stan. Temeljem zamolbe Sanjina Purića iz Krka da se uredi pristupni put do čestica u njegovu vlasništvu, Kojegij je zadužio Odsjek za komunalno gospodarstvo da izradi tehničko rješenje temeljem kojeg će biti naručeni grubi zemljani radovi, dok će se asfaltiranju samog puta pristupiti nakon postavljanja komunalne infrastrukture. U nastavku, prihvaćena je ponuda Hrvatskog restauratorskog zavoda za provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja područja na kojem će uskoro niknuti nova sportska dvorana, i to na iznos od 69.000,00 kn. Odsjek za komunalno gospodarstvo pritom se obvezao da će sakupiti ponude građevinskih obrta za angažiranje radne snage i najam strojeva. Razmatrajući predmete Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove Koleg je raspravio prijedlog Odluke o osnivanju Radnog tima za provedbu modela upravljanja imovinom Grada Krka u koji su imenovani: Darijo Vasilić (voditelj radnog tima), Čedomir Miler (zamjenik voditelja), Marinko Bajčić (član), Radmila Živanović Čop (članica), Ines Galjanić (članica), Mladen Pavačić (član) i Robert Trzija (član). U nastavku prihvaćena je zamolba Družine d.o.o. i Knjigovodstveno ugostiteljskog obrta Phoenix da se tijekom veljače za vrijeme održavanja subotnjih karnevalskih zabava radno vrijeme šatora na autobusnom kolodvoru i Caffe bara Melody produži do 05.00 sati. Također, radno vrijeme Caffettarie XVIII. st. produljeno je do 02.00 sata.

 


Novouređene prostorije Društvenog centra Krk razgledali su gradonačelnik Darijo Vasilić, predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić i voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo
Đimi Skomeršić

 

--------------------

ODRŽAN 67. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(24. siječnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 67. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, tj. odbijanjem zamolbe Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza za financiranje stručne publikacije Ovčarski-kozarski list obzirom da za spomenutu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nisu planirana financijska sredstva. Nakon što je predstavništvo Karate kluba Krk Croatia dostavilo rješenje o kategorizaciji Sare Siddiqui od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Grad je prihvatio prijedlog Odsjeka te ovu mladu i perspektivnu sportašicu nagradio iznosom od 3.000,00 kn. Eko-etno udruzi Jabuka odobreno je 3.000,00 kn pomoći kako bi pokrili troškove snimanja pjesme kojom će konkurirati u natječaju za sudjelovanje na ovogodišnjem Festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom iz Požege odobreno je 1.000,00 kn pomoći za izgradnju rampe kojom bi se osobama u invalidskim kolicima omogućilo da nesmetano dođu do prostorije udruženja. Nadalje, raspravljalo se o nastavku projekta obnove gradskih zidina i realizaciji odobrenih sredstava talijanske regije Veneto u iznosu od 114.000,00 €, budući da je na zahtjev Grada rok za njegovu realizaciju pomaknut do 30. rujna 2011. godine. Naposlijetku je zaključeno da Odsjek za komunalno gospodarstvo s arheologom Rankom Starcem dogovori nastavak arheoloških istraživanja dijela gradskih zidina (u potezu od Vrata slobode do zgrade bivšeg dječjeg vrtića) da bi se potom pristupilo izradi projektne dokumentacije koja mora dobiti suglasnost Ministarstva kulture. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je prihvaćena zamolba ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Mali Kartec Mladena Pokrajčića da se iznosom od 19.127,00 kn pomogne opremanje njegova hola namješatjem (dvosjedima, foteljama i stolovima) što bi pridonjelo boljoj kvaliteti života brojnih korisnika ustanove. Nakon kratke rasprave o organiziranju likovne radionice u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan koja bi bila namijenjena svoj djeci predškolske dobi, Kolegij je načelno prihvatio inicijativu s time da se prije donošenja konačnog zaključka mora zatražiti mišljenje vrtićkog Upravnog vijeća, precizirati iznos gradske subvencije i provjeriti koliko ima zainteresiranih za pohađanje takve radionice. U nastavku, odlučeno je kako će ove godine provođenje akcije Prvi koraci u prometu - namijenjene učenicima prvih razreda osnovnih škola - biti povjereno Autoklubu Krk. Nadalje, prihvaćen je prijedlog novog uredništva Povijesnog društva otoka Krka, sukladno zaključku Koordinacije načelnika/gradonačelnika otoka Krka, da sve jedinice lokalne samouprave učestvuju u sufinanciranju Krčkog zbornika tako da godišnje iz svog proračuna izdvoje 3,00 kn po stanovniku (Grad Krk - 16.500,00 kn). Na taj bi se način stvorili uvjeti za redovito izlaženje ove vrijedne publikacija koja bi odsad pokrivala cjelokupan društveni život otoka Krka. Raspravljejući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije su analizirane ponude za izradu projektne dokumentacije sanacije stambeno-poslovne zgrade smještene na adresi J. J. Strossmayera 9 u gradu Krku. Kako je Odsjek zaprimio tri ponude prihvaćena je najpovoljnija, i to ona tvrtke Veja d.o.o. iz Krka (Vršanska 26/k) na iznos od 31.242,80 kn. Ponuda uključuje izradu glavnog projekta s ishodovanjem suglasnosti konzervatora, izradu troškovnika i etažiranje. Također, prihvaćen je zahtjev Hrvatskih cesta d.o.o. da se stupovi javne rasvjete postave uz novoizgrađeni rotor na ulaza u grad Krk. Prema procjeni Odsjeka okvirna vrijednost potrebnih građevinskih radova iznosi 34.270,00 kn, izrada i postav mjernog ormarića - 32.153,00 kn, dobava i postav šestero rasvjetnih stupova - 66.192,00 kn, te ishodovanje elektro suglasnosti i dokup potrebne angažirane snage u HEP-u za 3kW - 5.000,00 kn. Razmotrivši molbu Tomislava Brauta u ime stanovnika Ulice Vjencislava Novaka u gradu Krku da se ista asfaltira zaključeno je kako će navedena investicija biti uvrštena u rebalans Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011. ili u Program za 2012. godinu. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je zaključeno kako će Grad Krk uređenje skloništa za životinje u Omišlju pomoći iznosom od 32.397,42 kn. Nadalje, prihvaćena je ponuda stomatologinje Karoline Kokić Borić iz Krka za pružanje preventivne zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima u Krku i Vrhu, i to po godišnjoj cijeni od 28.000,00 kn. Obzirom da je Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk odlučilo da za svaku luku na njezinom području formira Odbor za dodjelu vezova, Grad Krk je za članove Odbora u lukama Krk, Glavotok i Valbiska imenovao: Josipa Staničića (Krk), Josipa Depopea (Valbiska) i Radu Barića (Glavotok). Zadaća ovog tijela jest razmatrati molbe/žalbe za dodjelu stalnih godišnjih vezova, njihovo ocjenjivanje temeljem određenih kriterija i predlaganje rješenja Upravnom vijeću Županijske lučke uprave Krk. Osim predstavnika lokalne samouprave Odbor čine i predsjednik sportskog ribolovnog društva na čijem je području luka, član Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, direktor trgovačkog društva s kojim Županijska lučka uprava Krk ima sklopljen ugovor o suradnji, te ravnateljica Županijske lučke uprave Krk. Na kraju Kolegija u okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe zaključen je Ugovor o djelu s ing. el. Franjom Magašem za ažuriranje projektne dokumentacije javne rasvjete, i to na iznos od 15.000,00 kn. Osim toga, Kolegij je tvrtki Fiomar d.o.o. iz Krka (Narodnog preporoda 21), inače zakupniku poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, predložio da uređnje prostora i nabavu stolarije (što je procijenjeno na 39.000,00 kn) sufinancira s 50%.

 --------------------

ODRŽAN 66. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(17. siječnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 66. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, administrativna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti tj. rješavanjem zamolbe pjesnika Ivana Šarlovića da mu se finacijski pomogne izdavanje zbirke Knjiga od sna i ljubavi koja se sastoji od deset ciklusa poezije koji zajedno broje 263 pjesme uglavnom religiozne, domoljubne i povijesne tematike. Na poslijetku je odlučeno kako će Grad objavljivanje zbirke pomoći iznosom od 500,00 kn. Nadalje je analiziran prijedlog Programa preventivne zdravstvene zaštite duševnih bolesti kojeg je dr. Ankica Vidas proslijedila Gradu zatraživši financijsku podršku. Iako Grad načelno zanima navedeni Program predlagateljica je dužna precizirati pružanje uluga, kao i njihov financijski okvir. Na inicijativu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Grad je prihvatio članstvo u Znanstvenom vijeću za promet. Spomenuto tijelo u svom radu potiče, unaprijeđuje, koordinira i pomaže izradu studija, projekata i stručnih istraživanja, te organizira znanstvena savjetovanja iz područja cestovnog, željezničkog i PT prometa. Članovi ovog vijeća putem svog predstavnika aktivno sudjeluju na njegovim sjednicama predlažući studije i programe koji su bitni za razvoj sredina iz kojih dolaze. U nastavku, kao i prethodnih godina, odobrena je participacija Grada u iznosu od 8.000,00 kn da bi se s Udrugom Lijepa naša mogao zaključiti Sporazum o suradnji u provođenju Programa Međunarodne Eko-škole za Republiku Hrvatsku u 2011. godini. Naime, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan ima status Eko-škole što predstavlja jedno od najviših priznanja koje neka škola na globalnoj razini može dobiti za predano ekološko odgajanje i obrazovanje svojih učenika, djelatnika, kao i samog stanovništva. Nadalje, ukratko je analizirana statistika djece tijekom prošle godine rođene na području Grada Krka. Tako doznajemo da je u prošloj godini rođeno ukupno 74 djece, od čega 35 djevojčica i 39 dječaka. Samo na području grada Krka rođeno je 47 djece, odnosno 20 djevojčica i 27 dječaka. (Detaljnija statistika biti će prikazana u zasebnom članku!) Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša najprije su raspravljeni prigovori za proširenje Krčke luke Udruge malih brodara otoka sjevernog Jadrana (Klub Krk), te je zaključeno kako Grad i nadalje stoji iza zaključaka koji su doneseni na zajedničkom sastanku. Osim toga, odobrena je zamolba Sabine Barbiš, studentice Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, za dostavu digitalnih orto-foto podloga i važećih prostornih planova za područje grada Krka s ciljem izrade diplomskog rada na temu muzeja pučke glazbe s polivalentnom dvoranom. Kako bi se s izgradnjom nove sportske dvorane trebao urediti parter između same dvorane i osnovne škole, kao i Trg krčkih glagoljaša, dogovoreno je da se krene u izradu geodetske podloga za prostor trga. Također, kratko se razgovaralo i o skorašnjem naručivanju arheoloških istraživanja koje je potrebno provesti na lokaciji buduće osnovnoškolske sportske dvorane. U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo na inicijativu Mirande Šebelje prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se rampe za invalide izvedu na postojećem nogostupu preko puta Robne kuće Krk, paralelno s tamošnjim parkirališnim prostorom, i to na početku nogostupa i preko puta ulaza u Robnu kuću, s time da se ukine jedno parkirališno mjesto i na njegovu mjestu označi pješački prijelaz. Osim toga, na nogostupu kod Ugostiteljskog obrta Neptun također bi trebale biti izgrađene slične rampe, a problematično stepenište na spoju Zagrebačke ulice i Ulice Slavka Nikolića trebalo bi dobiti rukohvat. U nastavku, razmotrena je zamolba stanovnika Ulice Augusta Cesarca da se u istoj omoguće i dodijele parkirna mjesta, no donošenje zaključka odgođeno je dok Odsjek ne predloži adekvatno rješenje. Analizirajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove zaključeno je kako će Grad iznosom od 7.500,00 kn financirati odlazak Klape Kaštadi iz Poljica na proslavu 19. obljetnice priznanja Republike Hrvatske koju Hrvatsko-njemačka zajednica Karlsruhe svake godine obilježava prigodnom svečanošću. Naime, suradnja Primorsko-goranske županije sa spomenutom zajednicom započela je tijekom Domovinskog rata sakupljanjem znatnih količina humanitarne pomoći što se  do danas nastavilo suradnjom s krčkim Domom za starije i nemoćne Mali Kartec. Dok će Grad financirati nastup klape, Primorsko-goranska županija pokriti će troškove smještaja njezinih članova, a Mali Kartec prijevoza. U okvirima rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, na kraju Kolegija, razgovaralo se, pored ostalog, o ovogodišnjem natječaju za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata, te povjeravanju održavanja groblja u Krku, Korniću, Vrhu i Milohnićima Trgovačko komunalnom društvu Vecla d.o.o., i to po godišnjoj cijeni od 97.233,00 kn (+PDV).

--------------------

ODRŽAN 65. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(10. siječnja 2011.)

U uredu gradonačeknika održan je 65. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe odnosno analizom zahtjeva Mirjene Žic iz Punta za dovođene u prvobitno stanje z.č. 2446/2 kojoj je tijekom izgradnje vodoopskrbe Poljica smanjena površina. Nakom kratke rasprave Grad je izrazio spremnost na nagodbu oko obeštećena, obzirom da je proširenjem ceste za 60 m2 smanjeno spomenuto zemljište (inače smješteno izvan zone gradnje), i to po cijeni od 10 € po m2. Nadalje, udovoljeno je zahtjevu Mjesnog odbora Kornić i Antona Mrakovčića iz Kornića da se za vrijednost zemljišta zauzetog proširenjem puta u dijelu naselja Kornić u ukupnoj površini od 53 m2 (i to po cijeni od 37,5 € po m2) umanji komunalni doprinos koji će predlagatelj biti obvezan platiti Gradu prilikom izgradnje obiteljske stambene građevine. Razmotrivši prijedlog Ane Toljanić iz Krka za izgradnju pristupnog puta na z.č. 498/10 k.o. Krk radi pristupa masliniku, Kolegij je zaključio da se predlagateljica obrati Državnom odvještvu koje zastupa Republiku Hrvatsku u čijem je vlasništvu spomenuto zemljište. Na prijedlog Ivice i Željka Jerkovića za zamjenu nekretnine u zoni planiranja društvenih sadržaja - z.č. 2297 k.o. grad Krk, površine 1108 m2 - u vlasništvu predlagatelja za nekretninu u vlasništvu Grada koja se nalazi u zoni stambene izgradnje, zaključeno je kako Grad trenutno nije u mogućnosti realizirati predloženu zamjenu s time da se na raspravu može iznova računati nakon donošenja prostornih planova. U nastavku Kolegija razmotreni su predmeti Odsjeka za društvene djelatnosti, i to najprije prijedlog trenera Karate kluba Krk, Samuela Roksandića, da se u prostorima budućeg Društvenog doma osigura oprema kluba koja nije u vlasništvu osnovne škole, obzirom da će se ondje održavati nastava tjelesnog odgoja. Kako Grad nema mogućnosti da neku od prostorija Društvenog doma namijeni samo jednom udruženju, Karate klub Krk, kao i ostale udruge, biti će dužan brinuti o svojoj opremi, odnosno uklanjanju (svih) rekvizita nakon odrađenih treninga. Nadalje, Studentskoj udruzi FOSS MedRi za organizaciju 54. humanitarnog bala medicinara odobren je iznos od 1.000,00 kn. Ovogodišnja manifestacija održati će se 20. svibnja u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner, a prikupljena sredstav biti će donirana obitelji Behlić. Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je prijedlog Pijun Multimedije - novoosnovane udruge za suvremeno kulturno-umjetničko stvaranje - za financiranje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, no tek za razdoblje nakon 01. siječnja 2012. godine. Na kraju Kolegija razmotreni su predmeti Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. Tako se raspravljalo o možebitnim članovima (i njihovim zamjenicima) Popisnog povjerenstva otoka Krka koje će imati važnu ulogu u provođenju nadolazećeg popisa stanovništva, kućanstava i stanova. Na prijedlog Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, nabavku voćnih sadnica i loznih cijepova za 2011. Grad je spreman subvencionirati, i to s 50% od ukupne vrijednosti pojedinačnog zahtjeva (s time da vrijednost pojedinačnog zahtjeva može iznosti maksimalno 500,00 kn).