Izvješća s Kolegija gradonačelnika (2012.)

ODRŽAN 143. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. studenog 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 143. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Vrh da im se financijski pomogne organizacija tradicionalnog Božićnog koncerta koji će se u tamošnjoj župnoj crkci uz gostovanje Pjevačkog zbora Zvon iz Dobrinja održati 13. siječnja 2013. godine. Na inicijativu Caritasa Biskupije Krk Grad će se u desetu po redu humanitarnu akciju Za tisuću radosti priključiti iznosom od 1.000,00 kn. Ove će godine dobrovoljni prilozi biti usmjreni prema obiteljima koje se teško nose s teretom dugova. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je s ciljem legalizacije mrtvačnice i pratećih zgrada na mjesnom groblju Poljica prihvaćena ponuda ovlaštenog inžinjera geodezije Antona Graškovića za geodetsko snimanje i izradu elaborata u visini od 2.500,00 kn, kao i ponuda tvrtke PRING Projekt d.o.o. iz Rijeke za snimak izvedenog stanja (objekti do 100 m2) na iznos od 5.700,00 kn. Također kako bi se realizirala legalizacija Društvenog doma u naselju Bajčići prihvaćena je ponuda Antona Graškovića za geodetsko snimanje i izradu elaborata u visini od 2.500,00 kn, kao i ponuda tvrtke PRING Projekt d.o.o. za snimak izvedenog stanja (javna građevina) na iznos od 15.300,00 kn. Kako je javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ dostavila mišljenje o Konačnom prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, isti je, kako bi se ishodovala suglasnost, proslijeđen Primorsko-goranskoj županiji. Nakon rasprave o zajedničkom prijedlogu triju obrta Kamen-dekor, Colići i Adut, zastupanih po Marinku Klobučaru iz Krka, a vezanom uz izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka kako bi se istim izvan građevinskog područja predvidjela mogućnost izgradnje hale (800 m2) za potrebe poslovanja, zaključeno je da za sada prema važećem Prostornom planu Primorsko-goranske županije nije moguće izvan naselja otvarati nove poslovne zone, no ukoliko se novim Planom predvidi gradnja poslovnih objekata izvan građevinskog područja u tom će se slučaju i Grad očitovati o ovoj inicijativi. U nastavku razmotren je izračun površina koje bi trebale postati  dijelom rekonstruirane prometnice Stjepana Radića s kružnim tokom, i to s ciljem definiranja dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćene su ponude tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja: prva, za pronalaženje najpodesnijih lokacija na kojima bi se bušili upojni bunari, i to u dijelu Dubrovačke ulice u gradu Krku, te na autobusnoj stanici u naselju Salatići, na iznos od 7.000,00 kn, te druga, za bušenje i izradu sustava upojnih bunara na iznos od 25.000,00 kn. Razmatrajući zamolbu Antuna Kraša iz Pinezića za rješavanje problema odvodnje oborinskih voda i sanaciju vododerine na pristupnim putevima do parcele u njegovom vlasništvu, zaključeno je kako će se za asfaltiranje dijela Ulice Potok u dužini od 50 m (cca) sredstva osigurati u Rebalansku Proračuna Grada Krka za narednu godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćena je ponuda Privatne dentalne ordinacije dr. Karoline Kokić Borić iz Krka za pružanje preventivne zaštite za djecu u krčkom i vršanskom vrtiću tijekom 2013., kao i prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Poliklinikom Ivaniš prim. dr. Nikole Ivaniša iz Rijeke. Predmet netom spomenutog Ugovora realizacija je programa zdravstvene zaštite, odnosno besplatnih ultrazvučnih pretraga za stanovnike Grada Krka. (Iste obuhvaćaju: ultrazvuk štitne žljezde i vrata, dojki, trbušnih organa, jetre, žuči, gušterače, aorte, donje šuplje vene, slezene, bubrega, prostate, mokraćnog mjehura, male zdjelice, limfnih čvorova, te želuca i crijeva.) Također, Čedomiru Franoliću iz Krka dana je suglasnost da za potrebe realizacije humanitarne akcije, 31. prosinca 2012. između 10.00 i 15.00 sati, koristi sljedeću javnu površinu: od Galerije Dagmar do početka Ulice Jurja Križanića u ukupnoj površini do 10 m2.

--------------------

ODRŽAN 142. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(17. studenog 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 142. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe,  Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno razmatranjem i usvajanjem Prijedloga Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktire za 2012., zatim Prijedloga Odluke o I. Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012., kao i Prijedloga Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu. Sve tri odluke proizlaze iz usklađivanja programa Odsjeka za komunalno gospodarstvo s III. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2012., tako da se i one na konačno odlučivanje proslijeđuju Gradskom vijeću. Na prijedlog Odsjeka odobren je otpis potraživanja dugova nastalih obračunom kamata na plaćena potraživanja, i to manjih od 30,00 kn, radi (povećanih) vrijednosti poštarina za pošiljke kojima se provodi ovrha i/ili dužnici pozivaju na podmirenje dugova. Nadalje, prihvaćena je ponuda Servisa za plamenike i automatiku Elektroterm u vlasništvu Gorana Čargonje iz Čavli za nabavu novog plamenika (Riello RL 44 TC), snage do 500 kW, na kotlu centralnog grijanja zgrade Gradske uprave. Obzirom na dotrajalost i predimenzioniranost postojeće kotlovnice Odsjek za gospodarstvo zadužen je da pokrene izradu dokumentacije potrebne za njezinu rekonstrukciju. Nakon dobivenog stručnog mišljenja, prihvaćena je zamolba tvrtke Mateo d.o.o. iz Krka da se na poslovnom prostoru u vlasništvu Grada, smještenom na adresi J. J. Strossmayera 27, postojeća ulazna vrata, radi njihove dotrajalosti, zamjene novima. Izrada identičnih vrata načinjenih od hrastova drva iznosi 8.100,00 kn. Obzirom na zamolbu Tomislava Murgića iz Zagreba, Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da pokrene inicijativu održavanja spojnog puta između Omišaljske i Dobrinjske, odnosno Dobrinjske i Vrbničke ulice u gradu Krku, a nakon što se utvrdi status puteva te imovinsko-pravno stanje, razmotriti će se i njihovo uvrštavanje u programe Odsjeka za komunalno gospodarstvo. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je zahtjev Mesnice-marketa Žužić, u vlasništvu Vjekoslava Žužića iz Krka, za realizaciju potpore projektu Krčki pršut, odobrene 17. travnja, ove godine, u iznosu od 30.000,00 kn. Isplata traženog iznosa biti će realizirana podsredstvom Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije s kojim Grad ima potpisan ugovor o sufinanciranju (manifestacije Drobnica fest, Strategije održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka i ostalih aktivnosti vezanih uz poljoprivredu/gospodarstvo). U nastavku, prihvaćena je zamolba tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka za produženje rednog vremena ugostiteljskom objektu Casa del padrone, i to između 21. i 30. prosinca do 03.00 ujutro te 31. prosinca do 04.00 ujutro. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je i prihvaćen konačni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Također, prihvaćeno je i idejno rješenje, odnosno koncepcija uređenja novog gradskog galerijskog prostora (negdašnja knjižara Pontes). Sukladno predstavljenoj koncepciji radi se o moderno i funkcionalno definiranom prostoru, čistih linija te izuetno prilagodljivom, čije se uređenje (građevinski, obrtnički i instalacijski radovi te opremanje) procjenjuje na iznos od 380.000,00 kn (bez pridodane vrijednosti PDV-a). Inicijativa Spomenke Češkić da joj se parcela uvrsti u građevinsko područje biti će na odlučivanje proslijeđena Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je sporazumni raskid ugovora sa Željkom Skomeršićem vezanim uz zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu smještenom na Trgu Sv. Kvirina u gradu Krku. Sljedeći Kolegij na rasporedu je 28. prosinca 2012. s početkom u 09.00 sati.

--------------------

ODRŽAN 141. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(11. studenog 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 141. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe,  Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom i prihvaćanjem III. Izmjena Proračuna Grada Krka za ovu godinu, o kojima će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Nakon razmatranja prijedloga Udruženja obrtnika otoka Krka vezanog uz sufinanciranje njihovih programskih aktivnosti u narednoj godini, zaključeno je kako je Grad zainteresiran pružiti podršku, ali prethodno očekuje konkretne prijedloge. Nadalje, prihvaćena je Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka (korištenje okvirnog kredita po poslovnom računu) kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., i to u okvirnom iznosu od 1.500.000,00 kn, prema uvjetima banke kreditora, u razdoblju od 02. siječnja do 30. prosinca naredne godine. Kako se ovogodišnja Grobnička skala planira održati 22. prosinca, nastavno na zaključak Kolegija donesen 31. srpnja, Grad će prethodno dogoverenu potporu festivalu, u iznosu od 10.000,00 kn, realizirati u dva jednaka obroka, i to ove, odnosno naredne godine. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju dvanaestog po redu humanitarnog Božićno-novogodišnjeg koncerta, koji svake godine okuplja više od 400 raspjevanih mališana, odobren iznos od 3.000,00 kn. Ovogodišnji koncert održati će se 20. prosinca u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir s početkom u 17.00 sati, a prikupljena sredstva, biti će donirana potrebitima. Udruzi roditelja poginulih branitelja Primorsko-goranske županije odobreno je 1.000,00 kn pomoći za obilježavanje dvadesete godišnjice osnutka. U nastavku, Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odebrena su sredstva za realizaciju programa edukacije mladih o smislu i vrijednosti suhozida, ujedno i potrebi zaštite okoliša. Traženih 10.000,00 kn biti će izdvojeno iz redovnih sredstava Grada namijenjenih (su)financiranju sličnih programa. U narednoj godini prihvaćeno je sufinanciranje inicijative Doma zdravlja Primorsko-goranske županije pod nazivom Program pripreme trudnice za porod i roditeljsku funkciju. Ovaj će tečaj četiri patronažne sestre i jedan viši fizoterapeut provoditi četiri puta godišnje, a njegovi ukupni troškovi iznose 5.796,00 kn. Zagrebačkom nakladniku Lukodrom d.o.o., također u narednoj godini, odobreno je 5.000,00 kn za objavu Antologije pjesništva otoka Krka urednice prof. Katice Ivanišević. Ova će jedinstvena pjesnička zbirka obuhvatiti četrdesetak pjesnika vezanih uz otok Krk koji su pjesme pisali ili još i danas pišu, od Frana Krste Frankopana i Josipa Petrisa, pa sve do Antuna Bonifačića, Mata Dvorničića ili Nikole Kraljića. Sabini Barbiš i Mariu Depicolzuaneu odobreno je 5.000,00 kn za tisak knjižice Pij! - priča o bukaleti, kojoj je osim upoznavanja s povijesti bukalete zadaća osigurati i njezinu bolju budućnost. Internet portalu Otok Krk za realizaciju projekta Izbor osobe godine odobreno je 1.000,00 kn. Obzirom na zamolbe Zrakoplovnog kluba Krk i Udruge Pokret za život koji svoje programe nisu dostavili na javni poziv za sufinanciranje javnih potrena u društvenim djelatnostima zaključeno je kako će ih se u narednoj godini, ovisno o financijskim prilikama, nastojati uključiti u program financiranja gradskih udruga. Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo doznajemo kako je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske odobrilo 140.000,00 kn za uređenje kupališta Dražica u ovoj godini. Uz to, načelno je podržana inicijativa škole VID - obrazovanje i poučavanje za izradu tiskanog ili digitalnog (Ipad aplikacija) vodiča Rutom grada povijesti i kulture koji bi predstavljao nadgradnju informacijskih ploča postavljenih tijekom 2009. godine. Sufinanciranje istog biti će predmet dogovora Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, a analizirane su i primjedbe zaprimljene tijekom ponovljene javne rasprave Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena zamolba Dalibora Blaževića iz Lakmartina za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Lakmartin, dužine 150,00 m, kako bi se stvorili uvjeti da objekt u vlasništvu predlagatelja bude priključlen na vodoopskrbu naselja Lakmartin. Obzirom da se ova investicija ne nalazi  u planu proširenja vodovodne mreže naselja Lakmartin TKD Ponikve d.o.o., ista će se uvrstiti u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Krka, ali tek nakon 2013. godine. Pored tri zaprimljene ponude za sanacijske radove i izradu nove hidro izolacije na ravnom krovu drugog kata zgrade Gradske uprave, kao najpovoljnija izabrana je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo, u vlasništvu Vlada Kosića iz Vrha, na iznos od 28.163,75 kn. Uz to, prihvaćena je i ponuda tvrtke Hausler d.o.o. vezana uz radove na sanaciji i uređenju novih uredskih prostorija Gradske uprave, i to na iznos od 10.083,33 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je Prijedlog Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za ovu godinu. Tvrtki Riviera Adria d.d. iz Poreča dana je suglasnost za koncesiju zatvorenog tipa u pomorskom dobru Kampa Krk (ranije Kampa Politin).

--------------------

ODRŽAN 140. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(03. studenog 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 140. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe,  Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem Izvješća s 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti, održanog 30. studenog. Tema netom organiziranog sastanka bili su programi javnih potreba u društvenim djelatnostima za narednu godinu koji su razmatrani, a potom i prihvaćeni, po tematskim cjelinama: socio-humanitarne udruge, klubovi, društva i ustanove, zatim sport, poljoprivreda, tehnička kultura i kultura. I dok se najmanje raspravljalo o programima tehničke kulture i kulture, članovi Odbora svojim su se pimjedbama i prijedlozima uglavnom referirali na programe triju preostalih grupacija. Tijekom rasprave o socio-humanitarnim udruženjima postavilo se pitanje financiranja onih udruga koje nemaju sjedište na području Grada Krka. Problem vezan uz sport i ove se godine očitovao u činjenici da mnogi mladi krčki nogometaši, obzirom na profesionalizam, ne uspijevaju ući u seniorsku ekipu Nogometnog kluba Krk, i tako, unatoč željama, održati kontinuitet u bavljenju ovim sportom. Problem vezan uz financiranje udruga u poljoprivredi uglavnom je sveden na komentiranje sredstava dodijeljenih Drobnici, koja bi obzirom na svoje brojno članstvo značajan dio prihoda mogla ostvarivati putem članarina. U nastavku Kolegija, razmotreno je izvješće o dodijeljenim pomoćima temeljem Odluke o socijelnoj skrbi Grada Krka, što je definirano na također nedavno održanog sjednici Socijelog vijeća Grada Krka. Tako je pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove ogrijeva ostavrilo petnaest korisnika što će se podmiriti sredstvima iz gradskog Proračuna, dok njih petero ima pravo na naknadu za ogrijev koja će biti isplaćena iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju učeničkih putovanja ostavrio je jedan korisnik, jednako kao i pravo na mjesečnu novčanu pomoć, zatim podmirenje troška dopunskog zdravstvenog osiguranja, te pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje putnih troškova. Pravo na besplatan učenički ili studentski prijevoz ostvarilo je dvoje korisnika, kao i pravo na pomoć pri školovanju učenika ili studenta. Jednokratnu novčanu pomoć ostvarila su i četiri korisnika smještena u domovima i (udomiteljskim) obiteljima. Također, sredinom ovog mjeseca, uslijediti će i tradicionalna podijela (400,00 kn vrijednih) poklon paketa. Grad Krk će tako svojim najpotrebitijim sumještanima podijeliti ukupno 103 pomoći, a iz Socijalnog programa za navedene je aktivnosti izdvojeno 50.000,00 kn. Kako bi pred nadolazeće blagdane mogli darivati svoje najstarije i bolesne članove Udruzi umirovljenika Grada Krka, Udruzi umirovljenika Poljica - Šotovento te Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, kao i u prethodnoj godini, odobrena je financijska pomoć za kupnju ukupno stotinu poklon paketa, pojedinačno vrijednih 120,00 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Centra za kulturu Grada Krka vezan uz pretplaćivanje na specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora - TIM4PIN. Godišnja pretplata na ovu stručnu publikaciju, koja donosi niz vrijednih savjeta ponajviše vezanih uz primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti, iznosi 1.100,00 kn. Gradskoj glazbi Krk odobreno je 5.000,00 kn za kupnju pet rabljenih, ali dobrih klarineta, za potrebe realizacije programa škole sviranja puhačkih instrumenata za djecu školskog uzrasta s područja Grada Krka. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesene su tri odluke o početku postupka nabave, i to za: potrebe lož ulja u 2013., knjigovodstveno-računovodstvene usluge za udruge s područja Grada Krka u 2013., te tehničko-poslovne usluge koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji za 2013. godinu.  Također, donesena je odluka o prodaji z.č. 2251, površine 705 m2, k.o. Linardići, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Brzac, inače vlasništvo Grada Krka. Obzirom da na predmetnoj parceli postoji opterećenje (nelegalan prolaz) njezina početna cijena definirana je u iznosu od 80,00 EUR po m2. Vezano uz ponovljen prijedlog Marie Elene Spasić Stanić i Gorana Stanića za proširenje ugostiteljske terase Koktel bara Volsonos, zaključeno je kako će se do sljedeće sjednice Gradskog vijeća utvrditi mogućnost premiještanja štandova smještenih uz gradske zidine na alternativne lokacije, a prihvaćena je i inicijativa da se naruči idejno rješenje terase s pripadajućim troškovnikom. Što se razmještaja štandova tiče, jedan od prijedloga išao je usmjeru da se lokalnim izrađivačima i proizvođačima gradskih suvenira označenih markicom Dar iz Krka dodjeli lokacija preko puta terase uz zid Velikog parka. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreno je (pozitivno) mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci o Konzervatorskoj podlozi Zone A za potrebe UPU1 - Krk. Također, usvojen je Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, a HEP-u ODS d.o.o. dana je suglasnost na izdavanje nove lokacijske dozvole za gradnju TS Skrbčići. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćeni su: prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013., prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. te prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. O istima uskoro će raspravu otvoriti i gradski vijećnici. Prihvaćena je zamolba tvrtke Plodine d.d. iz Rijeke za plaćanje komunalnog doprinosa u dvanaest jednakih mjesečnih obroka, za izgradnju supermarketa s uredskim i ugostiteljskim prostorijama na k.č. 1277/5, 1274/1, te dijelovima k.č. 1276 i 1278, sve k.o. Krk, grad Krk. Raspravljajući o troškovniku vezanom za popravak sunčališta ispod Hotela Dražica, kao i na plaži Dražica, koja su oštećena tijekom posljednjeg velikog nevremena, zaključeno je kako se direktor TD Vecla d.o.o. Nedeljko Dunato zadužuje da od  projektanata zatraži tehničko rješenje potrebne sanacije kako bi se sa sigurnošću otklonila mogućnost ponavljanja iste situacije. Nadalje, prihvaćena je nadopuna ponude Zidarskog obrta Zidar Ivo, u vlasništvu Vlada Kosića, za građevinske radove na proširenju pješačke staze od parkirališta Robne kuće do stepenica Doma zdravlja. Predmetna nadopuna vrijedi 12.232,50 kn, a odnosi se na ugradnju alkaten cijevi za buduću optičku mrežu grada Krka, te izgradnju javne rasvjete. Također, prihvaćen je i predračun (u ukupnom iznosu od 135.133,71 kn) za izgradnju kabelske mreže javne rasvjete u naseljima Pinezići (87.468,81 kn), Vrh (18.982,50 kn), Brzac (24.521,68 kn) i Linardići (7.161,43 kn) u kojima nije ugrađena instalacija javne rasvjete, a u kojima se gradi mjesna vodovodna mreža. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je prijedlog imenovanja suca porotnika za mladež, kao i inspekcijski nadzor provedbe Zakona o zaštiti i spašavanju.

--------------------

ODRŽAN 139. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(19. studeni 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 139. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno prihvaćanjem prijedloga raspodjele sredstava vezanih uz financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju na području Grada Krka za narednu godinu. Po objavi javnog poziva Odsjek je zaprimio 91 prijavu, a odlučeno je kako će se obzirom na propozicije natječaja, ali i ostale kriterije, financirati ukupno 76 programa. U kategoriji socijelno-humanitarnih udruga (društava, klubova i ustanova) od 30 prispjelih prijedloga, s 280.000,00 kn, financirati će se ukupno 26 programa, među kojima su i programi dvaju novih udruženja: Udruge Grad na gori iz Batomlja i Udruge žena operiranih dojki Nada iz Rijeke. U kategoriji sportskih udruga od 22 prispjela prijedloga, s 1.000.000,00 kn, financirati će se ukupno 19 programa, među kojima se kao nov izdvaja program Kluba podvodnih aktivnosti Bios iz Krk. U kategoriji udruga u kulturi od 19 prispjelih prijedloga, s 340.000,00 kn, financirati će se ukupno 16 programa, među kojima se kao premijeran izdvaja program Multimedijalne udruge Krčka beseda iz Krka. U kategoriji udruga u tehničkoj kulturi (kojoj su pridružene građanske inicijative), sa 150.000,00 kn (130.000,00 kn + 20.000,00 kn), financirati će se ukupno 9 programa (8 + 1), među kojima se kao premijeran izdvaja program Foto kluba Krk. U kategoriji udruga u poljoprivredi sa 150.000,00 kn, financirati će se ukupno 6 programa, među kojima su i programi dvaju novih udruženja: Udruge vinara otoka Krka i Udruge pčelara Kadulja iz Krka. Integralni rezultati natječaja uskoro će se moći preuzeti sa stranica Odsjeka za društvene djelatnosti. Nadalje, prihvaćena je ponuda obrta Redagara Art (u vlasništvu Antona Žužića iz Krka) za organizaciju pričaonica koje će se u adventsko vrijeme održati u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk i Gradskoj knjižnici Krk. Radi se o nastupu vrijednom 1.250,00 kn koji uključuje scenografiju, lutke, osvjetljenje i razglas. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, usvojen je Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015., koji sadrži jednu koncesiju, i to onu za obavljanje pogrebnih poslova (procijenjene godišnje naknade u iznosu od 10.000,00 kn) na rok od pet godina (od 2014. do 2019.). Također, prihvaćen je prijedlog Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o. za ugovarnje izgradnje vodovodne mreže na način da Grad Krk u narednoj godini financira 10% iliti 1.977.704,73 kn, a Hrvatske vode preostalih 90% projekta ukupno vrijednog 19.777.047,14 kn. U nastavku, raspravljena su dva programa kreditiranja poduzetnika trenutno aktualna na području Primorsko-goranske županije - Poduzetnik u PGŽ (mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge) i Poduzetnik u turizmu (poduzetnici registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti), nakon čega je zaključeno kako se Grad namjerava uključiti u subvencioniranje (kamatne stope), ali uz uvijete koje tek treba definirati. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe,  načelno je prihvaćen prijedlog Petra Oršića iz Krka za zamjenu nekretnine u predlagateljevu vlasništvu (zemljište nadomak nogometnog igrališta), no prije donošenja konačne odluke valja izvršiti izmjeru i procjenu. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta EMICO (u vlasništvu Željka Grbca iz Kastva) za montažu i demontažu božićno-novogodišnje dekorativne rasvjete, kao i dobavu novog rasvjetnog materijala za servisiranje postojeće opreme. Vrijednost ponude iznosi 87.081,25 kn. Prihvaćena je zamolba Milana Žužića iz Krka za obročno plaćanje komunalnog doprinosa vezanog uz gradnju stambene građevine na k.č. 1452/145 k.o. Vrh - naselje Salatići, pod uvjetom da podnositelj zamolbe pruži odgovarajuće jamstvo. Također, prihvaćena je zamolba Gordane Munjaković (vl. Salona cvijeća Verbena iz Sv. Ivana Zeline) za prigodnu prodaju božićnih drvca i ostalih aranžmana u razdoblju između 20. i 24. prosinca 2012., na površini preko puta Malenog parka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na znanje je primljena ponuda agencije Adria Marketing iz Rijeke za izradu gradskog glasnika, te je zaključeno da je Grad Krk događanja odlučio pratiti isključivo putem službenog Internet portala. Razmatrajući predmete zamjenika gradonačelnika, odlučeno je kako će se prezentacija pod nazivom Grad Krk - siguran grad, održati 04. prosinca 2012. u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 10.00 sati. Također, prezentacija Energetske zadruge otoka Krka planira se organizirati 23. studenog 2012., a točni podaci o njezinom održavanju biti će uskoro objavljeni. Na samome kraju Kolegija, raspravljalo se o ideji da Gradska uprava jednom tjedno (najvjerojatnije srijedom - u skladu sa županijskom ispostavom) radno vrijeme produži na čitav dan (maksimalno do 18.00 sati), tako da stranke koje nisu u mogućnosti u regularno radno vrijeme realizirati svoj potrebe vezane uz Grad, to mogu učini u popodnevnim satima. O tome treba li jednom tjedno Gradska uprava imati produženo radno vrijeme, molimo vas, da odgovorite u našoj anketi.

--------------------

ODRŽAN 138. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. studenog 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 138. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je raspravom o predmetima Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom radnog Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2013. godinu, koji će se, nakon dorade, na konačno odlučivanje proslijediti gradskim vijećnicima. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi ratnih veterana Hrvatski domobran iz Rijeke odobreno je 1.000,00 kn pomoći za redovan rad, obzirom da udruženje ima značajan broj članova s područja grada Krka. Izdavačkom poduzeću Digital In d.o.o. iz Rijeke odobreno je 2.000,00 kn za otkup knjige Izvanparnički postupak u praksi, autora Miroslava Rista. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe odbijen je prijedlog Nevena Grbe iz Krka za zasnivanje prava zaloga na z.č. 1588/3, 9, 10 i 12, sve k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, radi osiguranja potraživanja Grada Krka na osnovama komunalnog doprinosa. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Klaudije Žic iz Krka za zasnivanje podzakupa poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi J. J. Strossmayera 23 u gradu Krku, površine 24,30 m2, i to s Lukom Dekanićem iz Krka za obavljanje djelatnosti prodaje suvenira i nakita. Prihvaćen i je i zajednički prijedlog tvrtki Orada Trade d.o.o. iz Rijeke i Luna Mare d.o.o. iz Krka, da Orada Trade d.o.o. preuzme potraživanje koje prema Gradu Krku ima Luna Mare d.o.o., s osnova Ugovora o kupoprodaji zemljišta za put na iznos od 47.200,00 €. Plaćanje će se izvršiti prijebojem s komunalnim doprinosom koji će biti određen za izgradnju na z.č. 1249/2 k.o. Krk, što ju je tvrtka Orada Trade d.o.o. kupila od prodavatelja Luna Mare d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćen je nacrt konačnog Prijedloga Prostornog plana Primorsko goranske županije (kao i Izvješće s javne rasprave), te se na konačno odlučivanje isti proslijeđuje Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je raspravljen Prijedlog Plana rada javne rasvjete Grada Krka za narednu godinu, te je odlučeno da se u isti uvrsti i tehničko rješenje za javnu rasvjetu na potezu od Robne kuće do Doma zdravlja. Temeljem požurnice Radovana Karabaića vezane uz rješavanje problema oborinskih voda u naselju Salatići (Salatići 14a) koje se iz postojećeg upojnog bunara razlijevaju po okućnici čineći štetu stambenoj zgradi, zaključeno je kako će se od tvrtke Geos d.o.o. zatražiti ponuda za izradu bušotine u postojećem upojnom bunaru radi odvoda vode u podzemlje. U nastavku, prihvaćen je prijedlog da se realiziraju sanacijski radovi i izradi nova hidroizolacija na ravnom dijelu krova iznad sanitarnog bloka drugog kata zgrade Gradske uprave, međutim uz razmotrenu ponudu tvrtke Hauesler d.o.o. iz Viškova, zatražiti će se dodatne. Prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Vrh za nabavu i financiranje 50 m3 jalovine za potrebe popravka i održavanja poljoprivrednih puteva na području naselja Vrh. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini. Ovom Odlukom Grad Krk će u Proračunu za 2013. osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode. Kako bi bila donesena konačna odluka ista se proslijeđuje Gradskom vijeću. Na iznos od 24.060,00 kn prihvaćena je ponuda tvrtke Lift modus d.o.o. iz Zagreba za interventni popravak dizala (LM 1051) u zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u gradu Krku.

--------------------

ODRŽAN 137. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(05. studenog 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 137. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, točnije raspravom o preraspodjeli sredstava boravišne i ekološke pristojbe, odnosno zaključkom kako je u Proračunu za narednu godinu određene projekte koji se odnose na podizanje kvalitete turističke destinacije potrebno povezati sa spomenutim izvorima prihoda. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, odgođeno je donošenje zaključka vezanog uz zamolbu Kluba podvodnih aktivnosti Bios I da im se pomogne u podmirivanju računa proizašlog iz kupnje materijala potrebnih za adaptaciju klupskih prostorija, sve dok se prethodno ne realizira uvid. Riječkoj Udruzi Livingston za organizaciju izložbe fotografija na otvorenom naziva Mediteranski eseji koja je u gradu Krku priređena krajem mjeseca kolovoza odobreno je 5.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je prihvaćen prijedlog dodjele stipendija srednjoškolcima, studentima i polaznicima poslijediplomskih studija za tekuću šk./ak. godinu. Po objavi natječaja Odsjek je zaprimio ukupno 53 zamolbe: 15 učeničkih koje u cijelosti udovoljavaju propozicijama natječaja, među kojima su i tri zamolbe učenika proizvodnih zanimanja, zatim 34 studentske, među kojima je šest zamolbi studenata prve godine studija, od kojih 28 udovoljava propozicijama natječaja, te četiri zamolbe poslijediplomanata. Ove će godine Grad tako podijeliti 47 stipendija (šestero više nego li prošle) čiji će korisnici obzirom na jednu od triju prethodno navedenih kategorija, između 01. studenog 2012. i 01. srpnja 2013., primati mjesečne stipendije u visini od 500,00 kn, 700,00 kn ili 1.000,00 kn. Nakladniku Poslovnoj zoni Rijeka A5 d.o.o., odobrava se 1.000,00 kn potpore za izdavanje brošure Nasilje i mladi koja predstavlja rezultat suradnje Primorsko goranske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, te Policijske uprave PGŽ koji u županijskim srednjim školama zajednički provode (petogodišnji) program Promocija sigurnosti i javnozdravstvene svijesti - S.A.M. Kako doznajemo, početkom sljedeće godine trebao bi izaći prvi broj časopisa Krčki val, zamišljen kao mjesečnik za kulturu življenja na otoku Krku. Jedna od osnovnih zadaća ovog projekta, kojeg potpisuje Denis Lešić, otvaranje je novog medijskog prostora koji bi trebao pridonijeti povezivanju i približavanju otočke zajednice. Stoga, načelno se prihvaća inicijativa da jedinice lokalne samouprave otoka, pa tako i Grad Krk, ovaj hvalevrijedan projekt pomognu s 2.000,00 kn mjesečno, iliti otkupom 100 primjeraka samog časopisa. U nastavku, razmotreno je izvješće o prispjelim prijavama po objavljenom javnom pozivu za sufinanciranje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi, odnosno programa građana koji djeluju u Gradu Krku za narednu godinu. Po objavi javnog poziva prispjela je ukupno 91 prijava, a sami rezultati biti će uskoro predstavljeni. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za nabavu robe/opreme za sportsku dvoranu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Pored četiri pristigle - Tome d.o.o. Omišalj (302.093,75 kn), Ghia Sport d.o.o. Pazin (320.336,25 kn), Final Sport d.o.o. Zagreb (523.852,81 kn) i Školski servis d.o.o. Zagreb (327.148,75 kn) - kao najpovoljnija izabrana je ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja na iznos od 302.093,75 kn. U nastavku, prihvaćeni su prijedlozi odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje: 1) k.č. 2281/10 (z.č. 851/10), površine 72 m2, te k.č. 2281/4 (z.č. 851/4), površine 154 m2, obje k.o. grad Krk, po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 87,12 €/m2; 2) z.č. 735/162 površine 107 m2, k.o. Kornić, po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 85,00 €/m2; 3) k.č. 2164 (dio z.č. 1051/3) površine 136 m2, k.o. grad Krk, po početnoj kupoprodajnoj cijeni od 87,12 €/m2. Na zananje je primljena obavijest Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam, o isteku Ugovora o koncesiji za plaže Ježevac i Politin, kao i prijedlozi novih lokacija za utvrđivanje granica pomorskog dobra, koji se na daljnju raspravu upućuju TKD Vecla d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša načelno je prihvaćena inicijativa Alojzije Franolić iz Malinske, tvrtke Muškalet d.o.o. iz Bogovića, te Gorana Marevića iz Krka za pokretanje ciljanih izmjena prostornog plana uređenja Grada Krka s namjerom uvrštavanja odredbi za gradnju turističkih apartmana s dvije smještajne jedinice. Ista će se razmatrati prilikom donošenja novog Prostornog plana uređenja Grada Krka, koji je potrebno uskladiti s onim Primorsko goranske županije. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, TKD Ponikve d.o.o. oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju fekalne kanalizacije zapadnog dijela grada Krka, i to za I. i II. fazu. Na samome kraju prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije (jesenja akcija).

--------------------

ODRŽAN 136. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(29. listopada 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 136. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odnosno prihvaćanjem idejnog projekta s ciljem ishodovanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne prometnice na k.č. 3671/6, 3666/2 i dijelu 3671/5 u gradu Krku, što su ga inicirali Željko i Đurđica Cvitkušić iz Krka. U nastavku razmotreno je idejno rješenje buduće galerije brodskih maketa Željka Skomeršića smještene u prostoru negdašnje knjižare Pontes. Sukladno, od strane Kolegija, prihvaćenom rješenju sam prostor trebao bi biti podijeljen u dvije cjeline od kojih jednu čini galerijski prostor ispunjen staklenim vitrinama, te radni prostor koji je od galerijskog odijeljen staklenom stijenom. Nakon razmatranja problema vezanog uz spuštanje razine poda zaključeno je kako će se za  uređenje ove galerije dati izraditi dva alternativna troškovnika od kojih će jedan uključivati spuštanje razine poda, a drugi prilagodbu zatečenog stanja uz postav potrebne (termo/hidro izlolacije). Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, u ime Atletskog kluba Krk, dana je suglasnost za korištenje vrtićke sportske dvorane kako bi se omogućilo održavanje atletskih radionica za predškolarace i školarce s područja Grada Krka. Te će se sportske radionice održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.30 do 20.00 sati, i to u vremenu od 15. listopada 2012. do 30. lipnja 2013. godine. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh odobreno je 1.500,00 kn za organizaciju gostovanja književnika Hrvoja Kovačevića. Navedena potpora tako će biti uložena u otkup knjiga gostujućeg autora kako bi se povećao knjižni fond školske biblioteke, odnosno pridonijelo stjecanju navika što ugodnijeg druženja s knjigom. Na zahtjev Jedriličarskog kluba Horizont iz Poreča mladom krčkom jedriličaru Marku Žužiću odobrena je nagrada u iznosu od 3.000,00 kn budući da je, temeljem sudjelovanja na međunarodnom kadetskom natjecanju i članstvom u nacionalnom kadetskom timu, kategoriziran kao daroviti sportaš VI. kategorije. Raspravljajući o nagrađivanju sportaša koji bilježe zapažene rezultate, zaključeno je kako će se do kraja godine definirati Pravilnik o nagrađivanju vrhunskih, vrsnih i darovitih sportaša. Udruzi ovčara Ponikve odobreno je 5.000,00 kn za kupnju električnih pastira kako bi se stoka zaštitila od najezde divljih svinja i tako barem djelomično spriječila značajna šteta. Obzirom da će se krajem srpnja sljedeće godine u gradu Krku iznova održati međunarodno natjecanje u orjentacijskom trčanju Croatia Open, Orjentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost da između 29. listopada i 09. studenog na zapadnom dijelu grada postavi crtača orjentacijskih karata koji će vršiti terenski rad kao preduvjet za izradu novog zemljovida. Vezano uz zahtjev krčke Udruge maslinara Drobnica odlučeno je kako će Grad rebalansom Proračuna, do kraja godine, osigurati još tri bruto plaće tajniku spomenutog udruženja. Na zamolbu Streličarskog kluba Maura Kal iz Krka da im se zbog neadekvatnog prostora u kojem se odžavaju treninzi tijekom zimskih mjeseci, na korištenje dodijeli prostor još uvijek nedovršene sportske dvorane osnovne škole, Kolegij je zaključio kako će se voditi računa o njihovim potrebama kada se dvorana stavi u funkciju, imajući  u vidu i potrebe ostalih sportskih udruženja. Na zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk odlučeno je kako će Grad financijski participirati u nabavi aparata za oživljavanje (defibrilatora) vrijednog 25.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Grad je iskazao interes za suradnju s tvrtkom Contextus d.o.o. iz Rijeke koja se bavi instaliranjem ecolight uređaja, tj. sustava za štednju električne energije u režimu javne rasvjete, i to u rasponu od 16% do 35%. Kako prvi korak predmete suradnje od same tvrtke zatražiti će se prijedlog ugovora kojim bi se reguliralo postavljanje jednog od takvih uređaja na području grada Krka radi izmjere efekta uštede električne energije. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je troškovnik za izradu portuna na Mjesnom groblju Kornić. Ova investicija vrijedna 13.000,00 kn biti će uvrštena u program rada za narednu godninu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotren je nalaz Državne revizije, kao i Ugovor o sufinanciranju Poštanskog ureda Kornić kojem je potrebna dorada. Kako bi se nedavno donesena Odluka o taksi prijevozu na području otoka Krka mogla dosljedno primijeniti potrebno je donijeti program posebnog ispita za auto-taksi vozača kojeg organiziraju jedinice lokalne samouprave otoka u suradnji s turističkim zajednicama. Taj će se ispit sastojati od poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području jedinica lokalne samouprave na kojima se obavlja prijevoz putnika. Dok će jedan član Povjerenstva pred kojim će se polagati ispit biti izabran iz redova Turističke zajednice otoka Krka, preostala dva biti će predstavnici Koordinacije čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka.


Čedomir Miler, Darijo Vasilić i Josip Staničić

--------------------

ODRŽAN 135. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(15. listopada 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 135. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom obveza Grada Krka prema Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan (Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh) za školsku godinu 2012./2013. Uz moguće uštede, odnosno racionalizaciju, biti će u gradskom Proračunu, za traženu namjenu, planirana sredstva. Riječ je sufinanciranju programa izborne nastave (informatike, talijanskog i njemačkog jezika), dodatku za voditelje škola i sufinanciranju produženog boravka. Temeljem zamolbe Istra filma iz Rijeke kojom se traži financijska pomoć za realizaciju dokumentarnog filma o jednom od naših najuglednijih istraživača glagoljaške kulture - Branku Fučiću - zaključeno je da će se, s ciljem definiranja modela sufinanciranja, ova tema uvrstiti u dnevni red Koordinacije otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Zbog nedostatnih proračunskih sredstava odbijen je zahtjev Hipodroma Oroslavlje za sufinanciranje programa kojim se potiče razvoj konjaničkog, odnosno kasačkog sporta. Kulturno-umjetničkom društvu Vrh odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju proslave dana sv. Mihovila. Budućnost održavanja MIK-a (Festivala Melodije Istre i Kvarnera) na području otoka Krka, odnosno način njegova (su)financiranja, uskoro će se, sa zadaćom postizanja zajedničkog dogovora, naći na dnevnom redu otočnih općinskih vijeća. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotreno, a potom i usvojeno, Izvješće o sufinanciranju školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola. Iznosom od 200,00 kn po učeniku tako je subvencionirano ukupno 175 srednjoškolaca za što je izdvojeno 35.000,00 kn, te ukupno 473 osnovnoškolca (MŠ Krk - 317; PŠ Vrh - 156) za što je iz gradskog Proračuna izdvojeno 94.600,00 kn. Također, prihvaćeno je i Izvješće o priznatim i dodijeljenim oblicima socijalne pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. U prethodnom razdoblju Odsjek za društvene djelatnosti tako je zaprimio 69 zahtjeva za priznavanje prava na različite oblike socijalne pomoći, od kojih je pozitivno riješeno čak 65. Riječ je o pravima na: besplatan boravak djeteta u dječjem vrtiću (5), besplatnu školsku marendu (28), besplatan produženi boravak (6), mjesečnu novčanu pomoć za školovanje (3), besplatan javni prijevoz (3), sufinanciranje školskih udžbenika (18) i jednokratnu novčanu pomoć (2). U nastavku, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju petnaestog po redu saziva Male staroslavenske akademija, koja će se na temu 110. obljetnice Staroslavenske akademije u Krku održati između 23. i 26. listopada, izdvojeno je 2.000,00 kn. Za realizaciju državnog sportskog natjecanja Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ odobrena je pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Na spomenutom sportskom događanju koje se, početkom ovog mjeseca, održalo u Virovitici sudjelovala su i tri otočana. Udruzi Pokret za život Krčke biskupije za obilježavanje 20. godišnjice rada, kojom prigodom će biti organiziran međunarodni znanstveni skup, izdvojeno je 2.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe, prihvaćen je prijedlog tvrtke Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču da se Ugovor o zakupu poslovnog prostora, smještenog na adresi Obala Hrvatske mornarice 3 u gradu Krku, zaključi na daljnji rok od deset godina. Na prijedlog Snježane Gržetić iz Krka, dozvoljava se podzakup javne površine, odnosno privremenog objekta za prodaju cvijeća, smještenog nedaleko Disko kluba Jungle. Predlagateljica navedenu javnu površinu u podzakup namjerava dati tvrtki Calimero d.o.o. iz Rijeke koja je također registrirana za obavljanje poslova vezanih uz prodaju cvijeća. Pred istek predmetnog ugovora 01. lipnja 2013. biti će za spomenutu lokaciju raspisan novi natječaj. Također, na prijedlog Klaudije Žic iz Krka dozvoljava se podzakup poslovnog prostora smještenog u Ulici J. J. Strossmayera u gradu Krku. Predlagateljica navedeni poslovni prostor, za koji Ugovor o zakupu ističe 01. ožujka 2016., u podzakup namjerava dati tvrtki Ippon d.o.o. iz Krka. Odbijen je prijedlog Luke i Barbare Makek iz Zagreba za priznavanje prava vlasništva na k.č. 2998/4 k.o. grad Krk, površine 25 m2, u naravi vrt smješten uz stambenu građevinu u Ulici J.J. Strossmayera 24 u gradu Krku. Nakon analize zahtjeva vezanih za javnu površinu koja se proteže ispod gradskih zidina, preko puta Velikog parka, zaključeno je kako će situacija zasad ostati nepromijenjena. Istu će nadalje dijeliti dvije ugostiteljske terase i četiri lokacije za postav privremenih objekata - štandova. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Vladimira Šebelje iz Krk za davanje u zakup z.č. 1286/1 ili 1287/1, obje k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada Krka, radi postavljanja montažnog plastinika za uzgoj cvjetnih sadnica , te reciklažu drvenog biljnog otpada. Davanju u zakup tražene lokacije prethoditi će natječaj. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je, nakon ponovljene rasprave o zamolbi Zorana Mršića iz Krka za smanjenje komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito sagrađene zgrade (k.č. 580/37 k.o. Vrh), zaključeno kako je tražena naknada za legalizaciju (koeficijent namjene) usklađena s namjenom iz projektne dokumentacije, dok cijena komunalnog doprinosa, sukladno Odluci o kumunalnom doprinosu, ne ovisi o namjeni objekta, već se usklađuje s njegovim obujmom. Obzirom na inicijativu građana iz Ulice Mate Balote u gradu Krku da se prije asfaltiranja dijela spomenute ulice posatavi sustav javne kanalizacije, navedeni radovi nastojati će se uvrstiti u program za narednu godinu. Kako su sredstva namijenjena za komunalne radove na području Mjesnog odbora Kornić ograničena, tek će se naknadno utvrditi hoće li se krenuti u uređenje puta prema lokvi Kapulovo. Na iznos od 3.817,50 kn prihvaćena je ponuda tvrtke FRISD d.o.o. iz Krka za zamjenu zastarijelih osigurača, nabavu i ugradnju FID-ove zaštitne sklopke, siguronosne sklopke i automatskih osigurača u prostorijama drugog kata zgrade Grada Krka. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke FRIST d.o.o. za proširenje Wireless FreeAccess sustava na tri nove lokacije u gradu Krku (zgrada Gradske uprave, plaža Punta di Galeto i Ribarski mul) na iznos od 27.901,34 kn, kao i ponuda održavanja sustava tijekom ljetnih mjeseci na iznos od 6.750,00 kn, te zimskih mjeseci na iznos od 3.375,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se kandidatkinjom za mjesto ravnateljice navedene predškolske ustanove iznova imenuje Irena Žic Orlić. Na ovu će temu raspravu uskoro otvoriti i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćena je ponuda konzervatora Nine Novaka za povremeni nadzor nad arheološkim istraživanjima i konzervatorskim radovima na crkvi i ostacima samostana sestara klarisa (Trg Krčkih glagoljaša), te stalni direktivni konzervatorsko-arheološki nadzor nad radovima konzerviranja i djelomične rekonstrukcije istočnih gradskih bedema. Cijena nadzora iznosi 22.500 kn, s time da će 50% iznosa biti plaćeno po potpisu Ugovora, a ostatak nakon predaje svih izvještaja koji se odnose na vršenje nadzora. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćen je prijedlog ugovora između Grada Krka i tvrtke FRISD d.o.o. kojim se regulira mjesečni najam WebGIS servisa, i to na iznos od 1.100,00 kn. Prema izvješću zamjenika gradonačelnika tijekom veljače i ožujka sljedeće godine započeti će edukacija građana, tvrtki i obrazovnih ustanova o mogućnostima korištenja gradske optičke mreže.

--------------------

ODRŽAN 134. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(01. listopada 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 134. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno analizom i prihvaćenjem prijedloga natječaja za dodjelu stipendija učenicima, studenentima, kao i polaznicima poslijediplomskog studija za školsku/akademsku godinu 2012./2013. U odnosu na prethodni ovogodišnji će natječaj donijeti nekoliko novina. Najprije, za polaznike prvih razreda srednje škole i prve godine studija, tražiti će se ukupan prosjek ocjena svih prethodnih razreda osnovne, odnosno srednje škole, koji će morati biti najmanje 4,7. U dijelu natječaja koji se odnosi na učenike proizvodnih zanimanja ukupan traženi prosjek ocjena smanjuje se na 3,8, a u dodijeljivanju stipendije u obzir se, kao dosad, više neće uzimati potvrde mentora ili ravnatelja. Jedna značajna promjena naći će se i u dijelu natječaja namijenjenog studenata, odnosno polaznici druge, treće ili viših godina studija kako bi aplicirali na predmetni natječaj morati će u svim prethodnim akademskim godinama svoga studija imati postignut prosjek ocjena najmanje 3,8, ali i ostvareno najmanje 55 ECTS bodova. Prije Kolegija prijedlog je razmatrao i podržao Odbor za društvene djelatnosti. U nastavku, riječkom Klubu Nada koji okuplja žene operirane od karcinoma dojke, među kojima ima i otočanki, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 1.000,00 kn, s ciljem rješavanja problema troška hladnog pogona. Naime, ovo udruženje, pored ostalog, svojim članicama pruža psihološku pomoć kako bi što bezbolnije prevladale strahove vezane uz tešku dijagnoszu. Jedriličarskom klubu Plav za realizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske za prijelazne klase koje se u gradu Krku održava između 11. i 14. listopada, ove godine, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn. Predviđa se kako će ovo zanimljivo sportsko događanje okupiti stotinjak natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Italije i Češke, s time da će kao novost jedrilice biti smještene duž Šetališta Sv. Bernardina što će bitno, u dane trajanja natjecanja, utjecati na ugođaj u samome gradu. Klubu za sportski ribolov Sveta Fuska odobreno je 10.000,00 kn za kupnju objekta u uvali Sveta Fuska koji će biti prilagođen aktivnostima kluba. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan za organizaciju devetog po redu natjecanja iz zavičajne povijesti - Ča je ča? - izdvojeno je 2.000,00 kn. Obrtu Redagara Art u vlasništvu Tončija Žužića iz Krka odobreno je 4.000,00 kn za tisak treće u nizu tematske slikovnice naziva - Ćuk Krki i pasara Bodulka. U skladu sa zaključkom Koordinacije otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka Udruzi veterana Domovinskog rata za proslavu Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te  Dan hrvatskih branitelja izdvojeno je 5.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je raspravljen zahtjev Anđelka i Loredane Mrakovčić iz Šila za vraćanje zemljišnih čestica (z.č. 109/1,2,3,6; k.o. Konić) u građevinsko područje naselja Kornić. Kako proširenje građevinskog područja zahtjeva izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka, i to uz prethodnu sveobuhvatnu analizu izgrađenog područja, ova će se inicijativa sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji na razmatranje proslijediti Gradskom vijeću. Nakon analize pisma Županijske lučke uprave Krk upućenog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, a vezanog uz davanje koncesije za djelatnost opskrbe plovila gorivom u Krčkoj luci, dana je, sukladno odredbama iz prijedloga novog Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, suglasnost na funkcioniranje postojeće benzinske crpke u Krčkoj luci sve do izgradnje novoplanirane (na području krčkog lukobrana ili uvale Valbiska, odnosno Lagdimor). Nadalje, usvojen je projekt tvrtke Kavazović - Limar d.o.o. iz Krka za rekonstrukciju ceste na predjelu Kartec u gradu Krku, što predstavlja preduvjet za traženje lokacijske dozvole. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćen je prijedlog suvlasnika stambeno-poslovne zgrade u gradu Krku (Ul. Dr. Dinka Vitezića 1) Roberta i Anne Ranzato iz Venecije za sufinanciranje krovopokrivačkih radova na sanaciji krova predmetne zgrade, i to proporcionalno zbroju veličine stambeno-poslovnog prostora u odnosu na veličinu krova. Ugostiteljskom obrtu Vili u vlasništvu Erana Demirija iz Krka odobrena je izrada novog vodovodnog priključka na javnoj površini kojeg podnositelj zahtjeva koristi za ugostiteljsku terasu, odnosno prodaju sladoleda. Također, udovoljava se zamolbi Antona Babića iz Krka za korištenje pilomata na Vratima slobode zbog ulaska vozila u grad radi obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine, i to za vrijeme obavljanja građevinskih radova na Trgu Krčkih glagoljaša, tj. dok isti bude zatvoren za promet. Na kraju Kolegija raspravljena je i prihvaćena treća Izmjenu Plana nabave za 2012. godinu.

--------------------

ODRŽAN 133. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(24. rujna 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 133. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem situacije vezane uz stanje Proračuna, te je zaključeno kako su ovogodišnji prihodi u osmomjesečnom razdoblju na razini planiranih i posve u skladu s onim prošlogodišnjima, no zbog izvanrednih rashoda koji se odnosne na dva ovršna postupka, što bi uskoro trebali stići na naplatu, do kraja godine, pa tako i u narednoj, biti će potrebno, na svim razinama, uvesti pojačane mjere štednje. Naime, kako je istaknuto, radi se o pravomoćnim sudskim presudama što predstavljaju rezultat u vrijeme bivše općine oduzete imovine. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Josette Blažić iz Krka da joj se sa 600,00 kn, odnosno 200,00 kn po djetetu, sufinancira kupnja školskih udžbenika i pribora. Kako su do danas zaprimljene i 22 zamolbe srednjoškolaca koji ne pohađaju školu u gradu Krku, te još šest zamolbi osnovnoškolava također za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i pribora, nakon obrazloženja, iste su prihvaćene. Krajnji rok za prijavu predmetnog sufinanciranja ističe 30. rujna. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe prihvaćena je ponuda tvrtke Zemljani radovi Linardić, u vlasništvu Josipa Linardića, za uređenje puta na području Mali Kankul u gradu Krku, na iznos od 70.000,00 kn (bez PDV-a). Kako je Ines Jugović istekao višegodišnji ugovor o zakupu javne površine za postav privremenog objekta (štanda) radi prodaje autohtonih krčkih suvenira, keramičkih segmenata starogradske jezgre, kao nova lokacija, umjesto one uz terasu Koktel bara Volsonis, predloženo je jedno od mjesta ispod Velikog parka - na potezu od Sunčanog sata do Krušije. Na zahtjev Foto kluba Krk da im se na korištenje dodjeli prostor, zaključeno je kako će se za traženu namjenu provjeriti jedan od ureda u stambenom kompleksu Fani, smještenom u Kvarnerskoj ulici. Rješavajući predmete odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena zamolba troje vlasnika stambenih objekata iz Zadarske ulice u gradu Krku, da pojedinačnim iznosom od 1.000,00 € sufinanciraju izgradnju javne kanalizacije (kanalizacijskog voda u dužini od 55 m) u navedenoj ulici. Po tom pitanju zaključeno je kako će od Trgovačko-komunalnog društva Ponikve biti naručena izrada tehničkog rješenja s pripadajućim troškovnikom. Darku Markoti iz Rogotina prodavanje voća u razdoblju od 01. listopada do 15. prosinca, ove godine, dozvoljeno je, bez naknade, na tržnici Trgovačkog centra Krk, i to uz mogućnost postava reklamnog panoa na mjestu rezerviranom za dostavu. Po zamolbi grupe građana odobrena je ponuda Građevinskog poduzeća Krk za asfaltiranje dijela Ulice Mali Kartec u gradu Krku, na iznos od 69.000,00 (bez PDV-a). Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog odluke kojom se osobom zaduženom za nepravilnosti imenuje Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove. Kako doznajemo, suradnja grada Krka i njemačke Općine Rockenhausen nastavlja se drugim posjetom krčke delegacije Rockenhausenu, i to tijekom mjeseca listopada, kada će zasigurno biti nastavljena rasprava, odnosno uspješna suradnja, vezana uz provođenje načela održivog razvoja.

--------------------

ODRŽAN 132. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. rujna 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 132. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno razmatranjem problema suvlasnika stambene zgrade smještene u Ulici Sv. Ivana 16 u gradu Krku vezanog uz nenamjensko korištenje tamošnjeg garažnog prostora (sada u funkciji prostora za stanovanje - studija), nakon čega je zaključeno kako će ova situacija biti proslijeđena građevinskoj inspekciji. Na inicijativu Zajedničkog obrta Gromača u vlasništvu Ivice Mrakovčića i Predraga Brauta odobroneo je korištenje deponije građevinskog materijala u naselju Kornić, obzirom na uređenje trimm staze Kornić i maslinarskog puta u smjeru Pakulove lokve. Razmotrivši zamolbu grupe građana iz Ulice Torkul u naselju Pinezići koji su asfaltiranje svoje ulice spremni sufinancirati s 40% ukupnog iznosa (iliti sa 65.769,50 kn), odlučeno je kako će se navedena investicija nastojati uvrstiti u Program gradnje komunalne infrastrukture za narednu godinu. Nadalje, prihvaćen je prijednog tvrtke Frist d.o.o. da se ponuda u iznosu od 46.784,88 kn za radove na drugom katu zgrade Gradske uprave (strukturno kabliranje, nabava i instalacija telefona, te ostali električarski radovi), zbog poskupljenja panel rastera resvjete, kao i naknadnih radova poveća na 50.754,38 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrena su i na znanje primljena očitovanja Mjesnog odbora Kornić i Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije vezana uz gradnju novih kapaciteta Marine Punat, a obzirom na inicijativu mještanina naselja Kornić Frana Mrakovčića, Grad će se, za provjeru pravovavljanosti dokumentacije potrebne za realizaciju zahvata širenja postojećih kapaciteta, obratiti urbanističkoj inspekciji. Kolegij je razmotrio i prihvatio primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije, kao i primjedbu na Stratešku studiju procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je Prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 2013. godinu. Prijedlog, koji će na Internet stranicama Grada Krka (čitav tekst natječaja) i Novom listu (informacija o natječaju) biti objavljen 23. rujna 2012., prethodno je razmotrio i prihvatio Odbor za društvene djelatnosti, a u odnosu na prethodnu godinu kod popunjavanja ovogodišnjeg obrasca biti će potrebno popisati sve članove udruženja, navesti njihove godine rođenja i mjesta prebivališta, kao i priložiti Rješenje nadležnog ureda o imenovanju odgovorne osobe. Boćarskom klubu Brzac za organizaciju međunarodnog memorijalnog turnira Josip Brzac, koji svake godine okuplja značajan broj uglavnom prvoligaških ekipa, odobreno je 5.000,00 kn. Udruzi umirovljenika Grada Krka za relizaciju programa u preostalom dijelu godine odobrena je pomoć u iznosu od 5.000,00 kn. Biskupiji Krk za organizaciju međunarodnog znanstvenog skupa na temu Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju koji će se 05. i 06. listopada održati u gradu Krku odobreno je 10.000,00 kn. Skup će okupiti 48 znanstvenika, od čega 16 inozemnih, koji se bave proučavanjem hrvatske glagoljaške tradicije. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog DHMZ-a da mjesečna naknada motritelju Klimatološke postake Krk bude 1.000,00 kn. Istu će isplaćivati Grad Krk, i to od 01. listopada ove godine nakon što odabrani motritelj završi obuku i provjeru znanja. Jedriličarskom klubu Plava dana je suglasnost da u vrijeme Državnog prvenstva za prijelazne klase (Laser Radial, Laser 4.7, 420, 29-er), između 11. i 14. listopada 2012., može koristiti prostor od Škverića do autobusnog kolodvora (u morskom dijelu), kao i Veliku vijećnicu Grada Krka. Tvrtki Krk Montaža d.o.o. iz Krk dana je suglasnost da 29. rujna ili 10. listopada ove godine na Plaži Plav (20.00 - 02.00) organizira koncert krčkih demo bendova.

--------------------

ODRŽAN 131. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(10. rujna 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 131. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić i Igor Hrast, stručni suradnici za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  Na samome početku ovotjednog zasjedanja doznajemo kako će najvjerojatnije u drugoj polovica rujna krenuti radovi vezani uz kanalizacijsku mrežu na relaciji Kornić - Dunat, za čije su investiranje zadužene Hrvatske vode. Također, predstavnici Grada sudjelovati će na zagrebačkoj radionici tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. tijekom koje će se razmjenjivati iskustva dobre prakse proizašla iz projekta upravljanja imovinom. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, osim što je raspravljena potreba donošenja nekolicine novih odluka, zaključeno je kako će se krčka meteorološka postaja postaviti u krugu Doma za starije i nemoćne osobe Mali Kartec, te će se za poravnavanje terena na kojem će ista biti stacionirana zatražiti najpovoljnija ponuda. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreno je Izvješće o javnoj raspravi vezanoj uz prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku što ga potpisuje Ured ovlaštenog arhitekta Zdenka Novosela. Javna rasprava trajala je između 20. i 28. kolovoza, dok je javno izlaganje održano 24. kolovoza 2012. godine. Tijekom trajanja rasprave prispjela je jedino primjedba HEP-a Elektroprimorja Rijeka, koji, zbog male površine građevinske čestice, traži smanjivanje najmanje dopuštene udaljenosti objekta trafostanice od granica čestice na jedan metar. Međutim, kako je istaknuto, primjedbu nije bilo moguće prihvatiti obzirom da se najmanja dopuštena udaljenost objekta trafostanice od granica građevinske čestice definira planom višeg reda, a promjene vezane za objekt trafostanice nisu bile predviđene Odlukom o izradi Izmjene i dopune ovog Plana. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije su donesene odluke o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora na daljnji rok od pet godina sa sljedećim zakupnicima: Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (Vela placa 3; 40,90 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 224,95 €; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Dr. Dinka Vitezića 1; 24,90 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 136,95 €; Karmen Podner (Istarski prolaz 1; 39,50 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 304,15 €; Zdravstvenom ustanovom Ljekarna Jadran (Vela placa 3; 80,0 m2) s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 792,00 €; te Vjekoslavom Šimićem (J. J. Strossmayera 1; 5,0 m2) s dosadašnjom mjesečnom zakupninom u iznosu od 55,00 €. Također, donesena je odluka o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora na daljnji rok od tri godine sa zakupnikom Ghetaldus d.o.o. (J. J. Strossmayera 23; 29,0 m2) s dosadašnjom mjesečnom zakupninom u iznosu od 365,00 €. Uz to, prihvaćen je prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za zaključenje Ugovora o korištenju poslovnog prostora (J. J. Strossmayera 9) za obavljanje djelatnosti Turističko informativnog centra. Razmatrajući prijedloge Nevenke Kovač iz Osjeka i Marije Grbić iz Slavonskog Broda, odlučeno kako je premještanje njihovih privremenog objekta (štandova) za prodaju suvenira s negdašnje tržnice na Šetalište Sv. Bernardina moguće jedino tijekom mjeseca listopada ove godine. Odbijen je prijedlog tvrtke Meifang d.o.o. iz Krka za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta za pripremu i distribuciju brze hrane. Prihvaćena je inicijativa Snježane Gržetić iz Malinske za davanje u podzakup javne površine na kojoj je postavljen kiosk za prodaju cvijeća nedaleko Disco kluba Jungle, uz inzistiranje Grada da se zadrži trenuta djelatnost, te nužnost prethodne dostave podataka o podzakupnicima. Odbijen je prijedlog Draženke Kalinić Medved iz Čakovca, vlasnice obrta Art Vi-Le, za određivanje lokacije na javnoj površini za 2013. godinu radi obavljanja djelatnosti likovne radionice. Prihvaćena je inicijativa vlasnika stanova u zgradi smještenoj na adresi Ružmarinska 19, izgrađenoj na k.č. 2524, k.o. Krk, za provođenje postupka urisa objekta u katastarski operat zato što se predmetna parcela još uvijek vodi kao pašnjak, a na istoj je upisano vlasništvo Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo odlučeno je kako će se radovi na uređenju kupališta Dražica prijaviti na natječaj Ministarstva turizma vezanog uz kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa unapređenja ponude turističkog sektora Korak više u 2012. godini. Rješavajući predmete odsjeka za društvene djelatnosti Otvorenom kazalištu Omišalj dopušteno je korištenje Velike vijećnice Grada Krka radi pripremanja predstave Smih naš bodulski, i to nakon 20. rujna, petkom ili subotom u večernjim satima. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk odobreno je 5.000,00 kn pomoći za nabavu pribora i alata potrebnog za realiziranje nastave iz lukovne kulture. Nakon sastanka Odbora za društvene djelatnosti, 13. rujna, biti će predstavljen prijedlog Natječaja za stipendiste Grada Krka u ovoj školskoj godini, kao i Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za narednu godinu. Košarkaškom klubu Krk za organizaciju Memorijalnog turnira Zlatko Franolić, koji će se ove godine održati u Malinskoj, odobrena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn (uz pripadajući PDV).  

--------------------

ODRŽAN 130. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(03. rujna 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 130. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić i Igor Hrast, stručni suradnici za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, i to prihvaćanjem zamolbe Udruge ovčara grada Krka kojoj se zbog posjete njenih članova tradicionalnom sajmu u Gudovcu dodjeljuje iznos od 2.000,00 kn. Na znanje je primljeno očitovanje Kluba podvodnih aktivnosti BIOS, koje predstavlja reakciju na primjedbe Krčana vezane uz nebrigu o zgradi u kojoj je klub smješten, kao i njezinu okolišu. Sukladno predmetnom očitovanju, dosad je na krovište postavljen novi crijep i popravljene vodovodne instalacije, dok se okoliš planira urediti tijekom druge polovice godine. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za to predviđenih sredstava odbijeno je predstavljanje inicijative Iskorjenimo ambroziju riječke Udruge Zdrav život, kao i financiranje projekta po prijedlogu Slavice Peloze vezanog uz organizaciju tromjesečne radionice modnog dizajna namijenjene krčkim  osnovnoškolcima. Iz Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir stiže obavijest kako se zbog sanacije parketa tamošnja Velika dvorana neće moći koristiti između 17. i 30. rujna, ove godine. Rješvajući predmete Imovinsko-pravne službe razmotrena su tri postupka javne nabave, od kojih su za prva dva već prethodno donesene odluke. Tako je u postupku za građevinsko-obrtničke radove na sanaciji i uređenju dijela poslovne zgrade Grada Krka, točnije njezina drugog kata, pored tri pristigle ponude kao najpovoljnija izabrana je ona tvrtke Hausler d.o.o. iz Viškova na iznos od 140.862,00 kn. U postupku za nabavu i montažu opreme za proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. godini, pored tri pristigle ponude, kao najpovoljnija izabrana je ona tvrtke Tehno-Val d.o.o. iz Njivica na iznos od 183.681,00 kn. U postupku za sredstava dugoročnog kredita u visini od 8.000.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta - izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku, pored tri pristigle ponude kao najpovoljnija izabrana je ona Hypo Alpe Adria Banke d.d. s davanjima u visini od 1.498.604,00 kn (radi se o kamatama, naknadama te svim drugim eventualnim troškovima potrebnim za realizaciju tog kredita). Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreno je Izvješće o javnoj raspravi za Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk održanoj između 23. i 30. srpnja 2012. Tijekom javne rasprave zaprimljene su tri primjedbe - HAKOM-a, Građevinskog poduzeća Krk i Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Rijeka - pored kojih je potonja podnesena izvan propisanog roka. I dok je HAKOM predložio da ove ciljane izmjene obuhvate promjene u domeni elektroničkih komunikacija, Građevinsko poduzeće Krk obzirom na kasniju analizu uvidjelo je da tlocrtna površina njihove upravne zgrade i dogradnje iznosi cca 250 m2 više nego li je prethodno traženo, te stoga predlaže veću površinu građevine. Nakon duže rasprave, ni jedna, ni druga primjedba nisu prihvaćne, prva zato što ista ne predstavlja predmet ovih ciljanih izmjena, a druga zato što zakonskim propisima UPU mora biti usklađen s planom višeg reda (PPUG-om), a izmjenom tlocrtne površine navedene građevine, on to prestaje biti. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za prelaganje cjevovoda na području Kornića (na k.č. 4155/1, 4162/1, 4162/3, 4165/1). Radi se o izgradnji cjevovoda duljine 169,84 m s ciljem podizanja brane na akumulaciji Ponikve čime će se podići nivo vode te potopiti stara crpna stanica, kao i dijelovi postojećeg transportnog cjevovoda Ponikve, koji će se na dva mjesta presjeći i izvršiti spajanje s novom trasom. Auto kući Lenac d.o.o. iz Kastva dopušta se korištenje javne površine na području grada Krka kako bi 24. rujna 2012. promovirala svoja vozila. Podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu od 100,00 kn po m2 zauzete površine, te 300,00 kn paušala za trošak električne energije. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane kojeg (su)potpisuju Grad Krk i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovim Ugovorom Ministarstvo je u Državnom proračunu za predmetnu investiciju u ovoj godini osiguralo iznos od 1.800.000,00 kn, dok će sukladno mogućnostima i raspoloživim sredstvima u narednoj planirati 1.837.423,47 kn. Mjesnom odboru Poljica dana je suglasnost za organizaciju pučke fešte 24. rujna, ove godine, a za organizaciju iste odobrena je financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kn. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krk odobreno je 12.750,00 kn za legalizaciju građevine (k.č. 2092, z.č. 1362/1) u vlasništvu Grada koja je na korištenje dodijeljena spomenutom udruženju. Studentima Filmske akademije u Beču (Filmakademie Wien) odobreno je da bez naknade za potrebe snimanja zajedničkog kratkometražnog igranog filma koriste nekolicinu gradskih lokacija, i to u drugoj polovici rujna. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je kako će Grad Krk i ove godine sudjelovati u projektu Primorsko-goranske županije i REA-e Kvarner pod nazivom Zelena energija u mom domu, što podrazumjeva sufinanciranje troškova opreme i ugradnje sustava na obnovljive izvore energije u kućanstvima. Ukupni troškovi nabave i ugradnje takvog sustava bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 40% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 8.000,00 kn po kućanstvu. Objava javnog natječaja predviđena je za listopad s rokom ugradnje sustava do sredine iduće godine za one koji ostvare pravo na sufinanciranje, što znači da će se isplata sredstava sufinanciranja vršiti 2013. Odlučeno je da Grad Krk u ovogodišnji projekt uđe s osam subvencija, odnosno da za narednu godinu, s ciljem njegove realizacije, u Proračunu osigura iznos od 64.000,00 kn. Na samome kraju doznajemo kako će Grad Krk biti predstavljen kao primjer dobre prakse gospodarenja energijom, i to u jednoj od prezentacija UNDP-a (United Nations Development Programme).

--------------------

ODRŽAN 129. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(30. srpnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 129. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odnosno usvajanjem Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk čija je izrada povjerena zagrebačkoj tvrtki Urbanistica d.o.o. Kako je istaknuto na početku rasprave radi se o zahtjevnom planu površine od 60 ha s velikim brojem detaljnih planova i nizom obuhvaćenih zahtjeva, bilo pravnih ili fizičkih osoba. Sredinom mjeseca kolovoza tako će, vezano uz navedeno, startati javna rasprava (u trajanju od 30 dana), a sam Urbanistički plan svi zainteresirani moći će u .pdf formatu preuzeti sa Službenih stranica Grada Krka (Prostorn planovi > Arhiva 2012.). Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo određeno je kako će se, sukladno Smjernicama za izvještavanje korisnika i Sporazuma o partnerstvu, kompletna dokumentacija vezana uz nedavno zaključen projekt ZOOB pohraniti u Gradskoj arhivi, smještenoj u zgradi Gradske uprave. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što su razmotrene četiri prikupljene ponude (Zidarski obrt Zidar Ivo - 82.494,50 kn; Domeni d.o.o. - 85.190,00 kn; Mariška d.o.o. - 200.671,25 kn; Građevinski obrt Gratel - 73.355,00 kn) za izvođenje građevinskih radova vezanih uz proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. godini, kao najpovoljnija izabrana je ona Građevinskog obrta Gratel u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa na iznos od 73.355,00 kn. Nakon što su razmotrene tri prikupljene ponude (Zidarski obrt Zidar Ivo - 42.907,50 kn; Mariška d.o.o. - 43.089,25 kn; Građevinski obrt Gratel - 38.816,00 kn) za građevinske radove na k.č. 3440/7, k.o. grad Krk, kao najpovoljnija izabrana je ona Građevinskog obrta Gratel u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa na iznos od 38.816,00 kn. Radi obveza prema nadolazećem Krčkom sajmu, odbijen je zahtjev Udruge Avadhuta iz Karlovca, koja promiče indijsku kulturu i vegetarijanstvo, za korištenje javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina 09., odnosno 07. kolovoza. Nakon razmatranja ponude Rasadnika i trgovine Lavanda u vlasništvu Krešimira Dijanića iz Krka, izvođenje sanitarnog reza lovora koji se širi prema prometnici na području Portapisane (preko puta negdašnjeg Restorana Neptun) prepušteno je krčkom Komunalnom društvu Vecla. Udruzi Moj otok iz Punta dana je suglasnost za održavanje prezentacije proizvođača i izvođača koji sudjeluju u akciji Moj otok Krk bez azbesta na parkiralištu ispred zgrade Gradske uprave, kao i na platou ispred Erste banke, i to 25. kolovoza, ove godine. Odbijen je zahtjev Cedevite d.o.o. iz Zagreba za dodjelu javne površine radi maloprodaje, obzirom da nije moguće osigurati površinu kakva se potražuje. U adaptaciji poslovnih prostorija Kluba liječenih ovisnika, smještenih u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1, Grad će participirati iznosom od 17.800,00 kn, čime se pokriva trošak nabave i montaže dvoje klima uređaja, dok će se o daljnjem (su)financiranju ovog 74.403,50 kn vrijednog zahvata zasigurno raspravljati na Koodrinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Grad Krk obzirom na financijsku situaciju ne može prihvatiti supokroviteljstvo Festivala Grobnička skala 2012. Međutim u narednoj godini, kao potpora toj glazbenoj smotri, osigurati će se iznos od 10.000,00 kn. Udruzi Umirovljenika Grada Krka za organizaciju boćarskog turnira povodom Krčkog sajma odobreno je 1.500,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 128. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(23. srpnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 128. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe grupe građana (Ante Čabraja, Grge Čabraja, te Antuna i Ružice Mrakovčić) da temeljem desetogodišnjeg prebivališta na području otok Krka, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, za obračun istog koriste pravo na njegovo smanjenje.  Temeljem Odluke o komunalnom redu odobrena je zamolba trgovine Minipak - Takamak u vlasništvu Zdenka Petraka iz Krka da se u slijepom prolazu Strossmayerove ulice u gradu Krku, pred poslovnim prostorom, dozvoli postavljanje reklamne konstrukcije (metalnih, odnosno drvenih, nosača i platna). Obzirom na prethodno spomenuku odluka, a vezano uz zamolbu Trgovačko-uslužnog obrta Reful u vlasništvu Vilima Mandekića iz Krka za držanje stalaka za prodaju razglednica na vratima i ertama ulaza u poslovni prostor, zaključeno je kako Kolegij nema ovlasti dati traženo odobrenje. U nastavku, prihvaćena je zamolba Poljoprivredne zadruge Otok Krk za izlaganje krčkog sira, maslinovog ulja i vina ispod ugostiteljskog objekta Vignole, i to bez naknade obzirom da se radi o autohtonim domaćim prozvodima. Kako je natječaj prethodno proveden, a lokacija dodijeljena, odbijen je prijedlog Ranka Tintora iz Zagreba za dodjelu javne površine vezane uz djelatnost oslikavanja tijela. Glede zahtjeva tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka da im se dozvoli postavljanje reklamnog panoa na dijelu šetnice ispred Case del padrone, zaključeno je kako se traženo na javnim površinama namijenjenim pješačkoj komunikaciji ne dozvoljava. Na inicijativu Mjesnog odbora Linardići prihvaćena je ponuda obrta Zemljani radovi Linardići u vlasništvu Josipa Linardića iz Malinske za uređenje puta na području Vardemanje, nedaleko naselja Milohnići - Linardići (dužine 410,0 m, a širine 2,5 m), na iznos od 60.453,13 kn. Ovu investiciju koja se nalazi u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., Grad će 50% financirati, ove, a ostatak naredne godine. Na inicijativu Mjesnog odbora Linardići prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskom d.o.o. iz Nenadića za proširenje puta Polača - Kambuni, nedaleko naselja Linardići (dužine 300,0 m, a širine 2,5 m), i to na iznos od 29.750,00 kn. I ova investicija dijelom je Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog diobe suvlasničke zajednice na k.č. 1332/2, površine 6204 m2, kojoj je Grad Krk vlasnik u 1/6 dijela, a Milan Sokolovski iz Krka u preostalih 5/6, o čemu će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Nakon provedenog natječaja, najpovoljnijim natjecateljem za davanje koncesije u obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, odabran je KDS Dimnjačar-Primorje u vlasništvu Mensura Bajrektarevića iz Klenovica. Sukladno Odluci i Planu raspodjela javnih površina za obavljanje trgovačke djelatnosti odbijen je prijedlog tvrtke Stanek Media d.o.o. iz Kućan Marofa za postavljanje privremenog objekta za prodaju knjiga na trgu ispred Robne kuće Krk. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali kankul u Gradu Krku, kojeg uskoro očekuje javna rasprava. Nadalje, prihvaćena je ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana za izradu idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju mrtvačnice i popratnog objekta na Mjesnom groblju Vrh, na iznos od 13.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, za izgradnju Društvenog doma Linardići, odnosno nabavu krovnog materijala, a prema ponudi dobavljača, odobrena je financijska potpora u iznosu od 56.000,00 kn. Prihvaćena je inicijativa Državnog hidrometeorološkog zavoda Zagreb za osiguranje dijela sredstava potrebnih za nastavak rada klimatološke postaje u gradu Krku s ciljem kontinuiranog praćenja stanja atmosfere. Predloženo je njezino postavljanje u dvorišru Doma umirovljenika Mali Kartec. Tvrtki Eko hrana d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za formiranje privremenog parkirališta na zemljištu uz Kružni tog, a isto mora biti uređeno prema Odluci o uređenju prometa u Gradu Krku. Prihvaćena je zamolba Streličarskog kluba Maura kal iz Krka za postavljanje streličarske mete na Trgu Kamplin tijekom ostatka ljetne sezone. Udruzi demo bendova grada Krka odobreno je 1.000,00 kn pomoći za pokriće dijela putnih troškova glazbenom sastavu Buco i Kalašnjikovi koji je nastupio na ovogodišnjem sedmom po redu Dogana festivalu održanom u Imotskom. Turističkoj zajednici Grada Krka, a vezano uz organizaciju Krčkog sajma, dane su sljedeće suglasnosti: za korištenje javne gradske površine i prošireno radno vrijeme, za zatvaranje prometa u užem dijelu grada, te za parking izlagača.

--------------------

ODRŽAN 127. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(16. srpnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 127. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno usvajanjem Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. Sukladno istome,  Proračun Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja realiziran je u iznosu od 28.325.206,03 kn (39,6%), ostvarivši planiranu razinu. Tako je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno 1.589.379,00 kn više, što predstavlja rezultat boljeg prihoda od poreza na dohodak, povećane pomoći (subvencija regije Veneto za obnovu istočnog dijela gradskih zidina), boljeg prihoda od imovine, povećane komunalne naknade, te prihoda od prodaje gradskog zemljišta. Smanjenje, ponajviše zbog stanja opće recesije, bilježi prihod od poreza na promet nekretninama, te prihod od komunalnog doprinosa. Rashodi za spomenuto razdoblje ostvareni su u iznosu od 28.113.699,59 kn, i kao takvi veći su od planiranih. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2012. godinu na raspravu i odlučivanje proslijeđuje se Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo dogovorena je dinamika obnove istočnog dijela gradskih zidina, a zaključeno je i kako će Grad na natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske prijaviti tri projekta, i to daljnju sanaciju istočnog dijela gradskih zidina, zaštitu guvna kao tradicijske graditeljske baštine otoka Krka, te uređenje prostora zavičajne zbirke pomorstva u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotreno je stanje vezano uz prihod komunalne naknade u prvom pougodištu ove godine ostvaren u iznosu od 2.344.000,00 kn, što u odnosu na prošlogodišnje razdoblje ukazuje na povećanje od 400.000,00 kn. Nakon prošlotjedne odgode i prikupljanja novih ponuda za ličenje montažnih autobusnih čekaonica na području Grada Krka (njih deset) prihvaćena je ona Soboslikarskog obrta Art Color u vlasništvu Mirka Jurešića iz Krka na iznos od 30.720,00 kn. Udruzi za razvoj i promoviranje ulične umjetnosti dana je suglasnost za izvođenje performansa njihovu žongleru, dvaput tjedno na prostoru Ribarskog mula, kada se ondje ne odvija neko gradsko događanje. U nastavku, prihvaćena je inicijativa triju predlagatelja iz naselja Brzac za priključenje na tamošnji vodovodni ogranak s time da će predlagatelji zajednički financirati građevinske (23.336,00 kn), a Grad monterske (20.871,00 kn) radove. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljena je i podržana inicijativa da Grad Krk bude jedan od osnivača Energetske zadruge Kvarner, o čemu će konačnu odluku donjeti gradski vijećnici. Carlu Leskošeku iz Krka odobrena je nova lokacija na Šetalištu Sv. Bernardina za izradu i prodaju kovanih zlatnika s motivom grada Krka. Mjesnom odboru Milohnići dana je suglasnost za organizaciju pučke fešte u naselju Linardići, 28. srpnja, a odobrena je i financijska pomoć za njezinu realizaciju u iznosu od 3.000,00 kn. Također, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, dana je suglasnost za organizaciju pučke fešte u naselju Milohnići, 04. kolovoza, a vezano uz organizaciju iste, odobreno je financiranje zaštitarske službe i pokretnih sanitarnih jedinica. Nadalje, načelno je prihvaćena financijska potpora za realizaciju projekta međunarodne kulturne suradnje Komunicirajmo baštinu s ciljem sudjelovanja nekolicine krčkih autora i Kulturno-umjetničkog društva Vrh u programu povodom obilježavanja 60. godišnjice Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Folklornom društvu Poljica odobrena je zamolba za financiranje putnih troškova nastalih njihovim sudjelovanjem na 12. Mediteranskim folklornim susretima održanim u Poreču. Prihvaćena je i zamolba Športskog ribolovnog društva Lovrata za sufinanciranje troškova ručka u iznosu od 1.500,00 kn vezanog uz organizaciju 7. Kupa grada Krka, međunarodnog natjecanja u udičarenju iz brodice.

--------------------

ODRŽAN 126. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(09. srpnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 126. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta što ih je Kolegiju iznio zamjenik gradonačelnika, a nakon kraće rasprave dogovoreno je skorašnje kretanje u ishođenje lokacijske dozvole vezane uz projekt Optičke mreže Grada Krka. Po tom pitanju trebao bi biti realiziran i sastanak s predstavnicima Trgovačko komunalnog društva Ponikve d.o.o. kako bi se postigao dogovor oko postavljanja spomenutom inicijativom definiranih cijevi (za optičke kabele) u ulicama u kojima se gradi vodovodna i kanalizacijska mreža. Uz to, razmotrena je mogućnost da se u drugoj polovici kolovoza, zbog velikog interesa, organizira još jednog predavanje na temu Krk bez azbesta, i to uz prezentaciju zamjenskih materijala. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Carlu Leskošeku iz Krka za izradu i prodaju ručno kovanih zlatnika s motivom grada Krka, uz dnevni zakup od 50,00 kn, odobrena je lokacija na Trgu Kamplin. Bogoljubu Jankoviću iz Rijeke za prodaju dječjih svjetlećih igračaka, također uz dnevni zakup od 50,00 kn, odobrena je lokacija na Šetalištu Sv. Bernardina. Kako je za ličenje montažnih autobusnih čekaonica na području Grada Krka prikupljena jedna, cijenom visoka, ponuda, donošenje konačne odukle odgođeno je do uvida u možebitne alternative. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za ishodovanje povlaštene parkirne karte za službeno vozilo. Nadalje, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel, u vlasništvu Ivana Dude iz Krasa, za nabavu i postav sedam prozorskih klupčica u prostorima negdašnje Narodne obrane (zgrada Grada Krka). Vrijednost ponude iznosi 2.625,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe načelno je prihvaćen prijedlog Dragutina Kosića za kupnju dijela z.č. 3882/1, površine 237 m2, te dijela k.č. 403/1, površine 79 m2, po cijeni od 150 € po m2, koji su zauzeti izgradnjom garaže i okućnice predlagatelja izgrađene na k.č. 3819 k.o. grad Krk. Ovaj predmet, na daljnju raspravu, upućuje se Gradskom vijeću. Prihvaća se prijedlog Gorana Marevića iz Krka za sporazumni raskih ugovora o zakupu javne površine na lokaciji kod Velikog parka, i to s 01. srpnjem, ove godine. Također, prihvaćen je prijedlog Dejana Uroševića iz Pule za izmještanje djelatnosti izrade i prodaje sprej-slika na Šetalište Sv. Bernardina. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je odlučeno kako će se iznosom od 200,00 kn sufinancirati trošak nabave udžbenika i ostalog pribora srednjoškolcima s područja Grada Krka, što će se provesti putem poštanskih uplata. Osim polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir na ovu subvenciju imaju pravo i učenici putnici, a kako bi istu ostvarili traženu dokumentaciju (preslika osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu, potvrda o upisu u srednju školu) prethodno je potrebno dostaviti Odsjeku za društvene djelatnosti (051 401 120). U nastavku, odbijena je zamolba Matice umirovljenika Primorsko-goranske županije za sufinanciranje susreta umirovljenika u Park šumi Golubnjak, kao i inicijativa Udruge specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za sufinanciranje hodočašća u svetište Majke Božje u Krasnom. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk koji se upućuje na javnu raspravu, a razmotren je i stav Savjeta za prostorno uređenje Grada Krka vezan uz idejno rješenje obiteljskog hotela (M.M.) čija se izgradnja planira na području Veliki Kartec u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Mjesnom odboru Kornić dana je suglasnost za održavanje pučke fešte Jakovlje u naselju Kornić, 25. srpnja (21.00 - 04.00), a prihvaćena je i zamolba za sufinanciranje troškova zaštitara u iznosu od 2.500,00 kn. Mjesnom odboru Brzac dana je suglasnost za održavanje pučke fešte u naselju Brzac, 21. srpnja (21.00 - 04.00),  a prihvaćena je i zamolba za sufinanciranje zaštitarske službe i Toi Toaleta. Uslužnom obrtu Marcellino u vlasništvu Marcela Soyera iz Krka dana je suglasnost za produženje radnog vremena, i to do 02.00 sata ujutro, za pokretni ugostiteljski objekt smješten na krčkoj autobusnoj stanici.

--------------------

ODRŽAN 125. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(02. srpnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 125. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno prihvaćanjem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankon da se polaznike ovogodišnjeg Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krk, njih dvadest i troje, pojedinačno subvencionira iznosom od 350,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir da se iznosom od 1.000,00 kn nagradi četvero najuspješnijih učenika, odnosno učenika generacije, a iznosom od 500,00 kn profesoricu Ljiljanu Karabaić koja je srednjoškolce pripremala za 27. međunarodni plitvički maraton. Nadalje, zaključeno je kako će Grad Krk iznosom od 200,00 kn po učeniku subvencionirati troškove nabave osnovnoškolskih udžbenika. Obzirom da u ovogodišnjem Proračunu nema za to osiguranih sredstava, odbija se prijedlog Udruge Žmergo iz Opatije za pomoć pri kupnji računalne opreme. Također, odbijen je prijedlog Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata iz Zagreba za pokroviteljstvo nad sportskim suretima djece dragovoljaca Domovinskog rata. Međutim, Grad je izrazio spremnost da sudjelovanje natjecatelja s područja Grada Krka na spomenutim sportskim igrama sufinancira direktno putem Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Grada Krka. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog Poljoprivredne savjetodavne službe za sporazumni raskid ugovora o korištenju poslovnog prostora (7 m2) koji se nalazi u gradu Krku na sdresi Kvarnerska 19. Kako za ovu godinu više nema slobodnih lokacija, odbijen je prijedlog Deana Srdoča za dodjelu iste radi obavljanja djelatnosti graviranja i prodaje metalnih predmeta, te bižuterije. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odbijen je prijedlog tvrtke Urbanistica d.o.o. kojoj je povjerena izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, za izmjenu ugovora vezanog uz izradu istog. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Forma biro u iznosu od 14.500,00 kn za izradu rješenja uređenja interijera galerije (negdašnja Knjižara Pontes) u koji će biti prenesena zbirka krčkog brodomaketara Željka Skomeršića. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćeno je obrazloženje nadzornog inžinjera Eda Hera, odnosno vantroškovnički radovi koji su u iznosu od 43.449,54 kn, prema ponudi tvrtke Marvel d.o.o. iz Omišlja,  nastali uređenjem krčkog kupališta Dražica. Naručitelji radova, Grad Krk, odnosno tvrtka Riviera adria d.d. iz Poreča, sufinancirati će navedene radove u iznosu od 50% njihove ukupne cijene. Tim povodom, zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede pregovarački postupak i izradi aneks ugovora. Obzirom da Odluka o komunalnom redu ne dopušta postavljanje reklamnih oznaka na javnoj površini starogradske jezgre, odbijena je zamolba Sabine Samblich Tocilj iz Krka, vlasnice galerije Fortis, za postavljanje pokretnog panoa na površini do poslovnog prostora (u dijelu Ulice Dr. Dinka Vitezića u gradu Krku). Međutim Kolegij predlaže da se isti postavi na zid iznad dva metra visine kako se ne bi ometala pješačka komunikacija. Nadalje, prihvaćena je zamolba Valentine Jozić za prodaju svjetlećeg programa na Ribarskom mulu, bez objekta, ali uz dnevni zakup od 50,00 kn. Prihvaćena je i inicijativa Mjesnog odbora Vrh za nastavak izgradnje (armirano-betonskog) potpornog zida u dijelu Ulice Staro selo u naselju Vrh. Vezano uz navedeno, pored dvije prikupljene ponude (Zidarski obrt Građevinar - 37.598,02 kn; Zidarski obrt Zidar Ivo - 32.977,73 kn), kao povoljnija odabramna je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo, u vlasništvu Vlade Kosića, na iznos od 32.977,73 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotren je i prihvaćen prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalnih manjina Grada Krka. Na ovu će temu, prilikom prvog sljedećeg Saziva, raspravljati i gradski vijećnici. Nakon kraće rasprave, zaključeno je, kako će Grad Krk za četvero policijskih službenika Policijske uprave Primorsko goranske, kojima je osiguran smještaj u okvirima smještajnog kapaciteta Policijske postaje Krk i koji će u gradu Krku boraviti tijekom srpnja i kolovoza, za sufinanciranje prehrane osigurati 10.000,00 kn. Obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu Josipa Gvozdića iz Soljana, obzirom na suglasnost Mjesnog odbora Kornić, odobrena je prodaja voća na području Dunata tijekom srpnja i kolovoza, i to uz dnevni zakup od 50,00 kn. Znanstveno edukativnom centru Višnjan za provođenje ciklusa edukacijskih radionica, seminara i susreta pod nazivom Višnjanski edukacijski projekt izdvojeno je 2.000,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 124. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. lipnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 124. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i vođenje projekata, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno zaprimanjem prigovora Humanitarne udruge Dobro srece iz Slavonskog Broda na zaključak Kolegija donesen 07. svibnja ove godine, pri kojem se i nadalje ostaje, a vezano uz dodjelu lokacije za provođenje višednevne humanitarne akcije prodaje slika, i to na Trgu Kamplin, umjesto Gradske rive, kako se iznova predlaže. Robertu Grubišiću iz Šmrike, poznatom MIK-ovcu, inače autoru mnogih pobjedničkih pjesama na spomenutom festivalu, za izdavanje prvog nosača zvuka koji će pružiti uvid u dvadesetgodišnju karijeru ovog glazbenika, odobrena je potpora, odnosno otkup albuma, u iznosu od 2.000,00 kn. Damjanu Grbcu iz Kastva za objavu nosača zvuka kojim će se prezentirati projekt čija je zadaća spajanje etno glazbe Kvarnera s jazzom, odobrena je potpora, odnosno otkup albuma, u iznosu od 2.000,00 kn. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Josipu Rušinu iz Brsca odbijena je zamolba za povrat sredstava uloženih u prekop javne površine radi izvođenja vodovodnog priključka za stambeni objekt na adresi Brzac 28. Nadalje, prihvaćen je zahtjev Žarka Trbovića, Josipa Zeca i Stanka Debelića, svo troje iz Brzca, za oslobođenje plaćanja naknade za priključenje na vodoopskrbnu mrežu naselja Brzac zato što su sami financirali građevinske radove iskopa i zatrpavanja kanala, a sukladno odluci Grada u visini od 25% prosječne hrvatske bruto plaće po svakom objektu do 200 m2 bruto površine. Od predlagatelja se traži da Gradu dostave račun vezan uz izvršenje spomenutih radova. Prihvaćena je ponuda tvrtke Lumin u vlasništvu Dubravka Frgačića iz Krka za hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Bajčići - Poljica, i to na iznos od 10.006,00 kn, s time da se navedeni radovi izvedu pod prihvatljivijim klimatskim uvjetima, odnosno tijekom mjeseca rujna. Prihvaćen je prijedlog grupe građana iz Ulice Gušternica u naselju Vrh, vezan uz zajdničku izgradnju mjesne vodovodne mreže u spomenutoj ulici, na način da predlagatelji preuzmu financiranje građevinskih, a Grad financiranje monterskih radova. Svi građani koji budu sudjelovali u ovoj inicijativi biti će oslobođeni plaćanja naknade za priključak na vodoopskrbnu mrežu naselja Vrh. Međutim, osim što je naglašeno da nadzor nad građevinskim radovima vrši TKD Ponikve d.o.o., potrebno je Gradu, kako bi se zaključeno realiziralo, dostaviti račun vezan uz samo izvršavanje. Prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića za izvršene dodatne radove nastale na uređenju sanitarija u prizemlju negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 11.144,50 kn. Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo prezentirana je završnica projekta Nek se lokalni glasovi čuju u kojem je sudjelovalo 15 jedinica lokalne samouprave Primorsko goranske županije, a među njima i Grad Krk. U utorak 26. lipnja 2012. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke tako će se organizirati prezentacija ostvarenih rezultata navedenog projekta uz svečano potpisivanje povelje suradnje s gradovima partnerima. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prethodna suglasnost dana je TKD Ponikve d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga, što donosi devetpostotno povećanje cijene odvoza otpada s primjenom od 01. srpnja 2012. za sve korisnike. U nastavku razmotreni su prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravog odjela Grada Krka, kao i radni prijedlog Plana prijema u službu Grada Krka za 2012. godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke za izradu idejnog projekta izgradnje prometnice po segmentima uz oborinsu odvodnju Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, na iznos od 29.000,00 kn. Vezano uz molbu Peradarskog obrta Oblić iz Krka za izmještanje peradarske farme iz naselja Vrh na lokaciju Kimpi, razmotreno je novo očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iz kojeg je jasno kako se peradarske farme mogu graditi izvan građevinskih područja. Upravo s cijem izmještanja peradarske farme iz naselja Vrh, Grad će krenuti u ciljane izmjene svog Prostornog plana uređenja. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke za parcelacioni elaborat prometnica (U 3.2 i U 3.3) na području uređenom Detaljnim planom uređenja dijela poslovne zone 29, Sv. Petar u gradu Krku, na iznos od 9.800,00 kn. Pored tri zaprimljene ponude za izradu idejnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića i gradnju kružnog toka, kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke na iznos od 27.500,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 123. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(11. lipnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 123. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno djelomičnim prihvaćanjem zamolbe Udruge Zlatni otok pjeva kojom se traži pomoć vezana uz plaćanje dosad nepokrivenih računa proizašlih iz organiziranja smotre mladih pjevača. U svrhu navedenog odobreno je 5.000,00 kn. Ženskom odbojkaškom klubu Rijeka odbijena je zamolba za sponzorstvo obzirom da za traženo u Proračunu nema planiranih sredstava. Šahovskom klubu Krk za sudjelovanje dviju natjecateljica, Antonele i Katarine Bogdanić, na pojedinačnom državnom prvenstvu koje će se u drugoj polovici lipnja održati u Osjeku izdvojeno je 2.000,00 kn. Izdavanje knjige Mirjane Kovačić i Čedomira Dundovića Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma Kolegij je podržao s 1.000,00 kn. Nakon ponovnog razmatranja zamolbe Hrvatskog saveza informatičara da grad Krk naredne godine bude domaćin Srednjoeuropske informatičke olimpijade, odlučeno je kako će se u Proračunu za 2013. osigurati 30.000,00 kn kojima se planira sufinancirati prehrana sudionika ovog događanja (njih stotinjak), a što će biti regulirano izravno s osnovnom školom. Ovogodišnji saziv Ljetne sportske akademije čiju organizaciju potpisuje Atletski klub Krk Grad će subvencionirati iznosom od 100,00 kn po djetetu s prebivalištem na području Grada Krka. Nedavno održanu proslavu 20. godišnjice Mićih Bodula i nabavu prigodnih majica Kolegij je podržao s 5.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko pravne službe, najprije je najpovoljnijim natjecateljem za zakup javne površine na lokaciji do trgovine Fortuna, za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, izabran Stevo Kranjec iz Krka, ponudivši zakupninu u iznosu od 14.000,00 kn. Najpovoljnijom natjecateljicom za zakup javne površine na prostoru stare tržnice, za obavljanje djelatnosti prodaje nakita, suvenira i natječaja, izabrana je Nevenka Kovač iz Osjeka, ponudivši zakupninu u iznosu od 10.500,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Cemila Aydugana za formiranje ugostiteljske terase na Portapisani, te se obzirom na spomenuto Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužuje da odredi njezine gabarite. Prihvaćen je prijedlog Marka Augustinovića iz Krka, vlasnika Obrta za upravljanje nekretninama Euro objekt, za davanje u zakup dijela k.č. 2018, k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada Krka, za postavljanje kontenjera za odlaganje alata. Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da odredi njegovu točnu lokaciju. Prijedlog Antona Jurine iz Krka za zaključenje kupoprodajnog ugovora za k.č. 3790/3, k.o. grad Krk, površine 116,5 m2 (parcela za izgradnju puta), odgađa se do uvida u građevinsku dozvolu. Prihvaćen je prijedlog Milana Kukića iz Karlovca za davanje u dnevni zakup javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina za sviranje, pjevanje i animaciju djece u večernjim satima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrene su izmjene u prometnom rješenju za neizgrađeni dio građevinskog područja Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, kao i, na inicijativu izrađivača tvrtke Urbanistica d.o.o., problemi vezani uz sportske objekte unutar stambenih zona, sportsko-rekreacijsku zonu Josip Uravić Pepi, odnosno definiranja minimalne kvadrature pripadajućih parcela, rješavanje platoa ispred Erste banke, te određivanje lokacija za dječja igrališta. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke za izradu podloge vezane uz legalizaciju objekta Sportsko rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, i to na iznos od 7.000,00 kn. Također, prihvaćena je inicijativa tvrtke Riviera Adria d.d. iz Poreča (upućena Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje) da se turističke zone Ježevac i Politin uvrste u građevinsko područje naselja Krk, kao i ponuda ovlaštenog inžinjera geodezije Antona Grškovića za izradu prometnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića kako bi se dobila lokacijska dozvola, i to na iznos od 9.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odlučeno je kako će se od Komunalnog društva Vecla zatražiti da dostavi ponudu koja će obuhvatiti košnju (nekoliko puta godišnje) danas zapuštenih bankina županijske ceste od tabele ulaza u grad do tabele prestanka naselja, što obuhvaća ulice Stjepana Radića, Narodnog Preporoda, dio Vršanske, te dio nerazvrstane ceste koja vodi prema Konzumu. Prema zahtjevu tvrtke Frigus Vecla d.o.o. iz Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izvedbu i ugradnju mjerno-priključnog mjesta na kupalištu Portapisana. Vrijednost radova iznosi 9.036,50 kn. Kolegij je podržao zamolbu Mjesnog odbora Poljica da se zgrada negdašnje osnovne škole u naselju Poljica priključi na tamošnju vodoopskrbnu mrežu. Prihvaćena je i ponuda Zanatskog obrta Zemljani radovi u vlasništvu Ivana Mršića iz Krasa za izradu potpornog zida ispred place u naselju Pinezići, na iznos od 19.500,00 kn. Kolegij je uvažio zamolbu Građevinskog poduzeća Krk d.d. da se gradnja sportske školske dvorane nastavi tijekom čitave turističke sezone. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika srpske nacionalne manjine Grada Krka. Sukladno navedenom prijedlogu, o kojem će imati prilike raspravljati i gradski vijećnici, predstavnik nacionalne manjine u Gradu Krku ostvaruje pravo na mjesečnu nagradu  u visini od 263,40 kn, što predstavlja 43,9% od iznosa naknade za rad vijećnika Grada Krka. U nastavku, iznova je razmotren problem korištenja igrališta u naselju Skrpčići, te je zaključeno kako će na ogradu igrališta biti obješena ploča s definiranim terminima njegova korištenja. Tako će se tijekom ljetnih mjeseci igralište moći koristiti između 08.00 i 13.00, odnosno 17.00 i 23.00 sata, a u skladu s time biti će regulirana i tamošnja rasvjeta. Na zamolbu Ljubice Gržičić otkupljene su tri grafičke mape (deset listova) s motivima Krk, inače radovi njezina pokojnog supruga arhitekta Zdravka Gržičića. Cijena pojedinačne mape iznosi 1.500,00 kn. Mladim šahistima Danielu i Dariu Dudi iz Krasa za sudjelovanje na pojedinačnom državnom prvenstvu koje će se održati u Osjeku odobrena je pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Na samome kraju, zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler otvorio je raspravu o mogućnosti sudjelovanja Grada u osnivanju Energetske zadruge Kvarner kao najboljeg i najednostavnijeg načina koji građanima omogućava da dođu do najkvalitetnije i financijski najpovoljnije opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, te energetski učinkovitih poslovnih i stambenih objekata.

--------------------

ODRŽAN 122. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(28. svibnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 122. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Boćarskog kluba Krk kojem se za organizaciju tradicionalnog turnira Dan grada Krka odobrava 2.000,00 kn. Poljoprivrednoj zadruzi otoka Krka odobrena je donacija u iznosu od 1.400,00 kn za troškove računovodstva i knjigovodstva. Vezano uz inicijativu Antona Justinića iz Krka koji predlaže oglašavanje na portalu Booking Croatia, odlučeno je da se za jednogodišnje razdoblje prihvati osnovni paket (vrijedan 3.990,00 kn), odnosno napredni paket (vrijedan 6.990,00 kn) ukoliko se u financiranje uključi i Turistička zajednica Grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti odbijen je zahtjev za sufinanciranje sureta osoba s invaliditetom u organizaciji Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke, kao i zamolba Dragutina Crnića iz Škrljeva da mu se financijski pomogne tiskanje knjige Legenda o Škrljevu i okolici od grada Klisa do Grobnika. Nakon ponovnog razmatranja zamolbe Hrvatskog saveza informatičara da grad Krk naredne godine bude domaćin Srednjoeuropske informatičke olimpijade, donošenje odluke odgođeno je sve dok se ne utvrde detalji vezani uz ukupno financijsko opterećenje Grada koje donosi organizacija takvog događanja. Kulturno umjetničkom društvu Vrh odobreno je 2.000,00 kn za gostovanje na smotri folklora koja će se početko lipnja ove godine održati u Tisnom na otoku Murteru. Za organizaciju Europskog prvenstva u motociklizmu i Svjetskog prvenstva motora s prikolicom Moto klubu Kvarner iz Rijeke odobreno je 5.000,00 kn. Zoranu Štimcu iz Krka za tisak knjige Gastronomija, koja sabire transkripte istoimene radio emisije, odobreno je 3.000,00 kn, i to na način otkupa 60 knjiga pojedinačne cijene od 50,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog tvrtke Olimpia d.o.o. iz Zagreba za prodaju k.č. 3861/6 k.o. grad Krk, površine 163 m2, u vlasništvu predlagatelja, inače zemljište za izgradnu puta na području Mali Kartec. Isplata naknade za zemljište izvršiti će se prijebojem vrijednosti komunalnog doprinosa koji će predlagatelj biti obvezan platiti Gradu za izgradnju stambene građevine na k.č. 3861/7 k.o. grad Krk. O prijedlogu tvrtke Konzum d.d. iz Zagreba za prodaju z.č. 1268/5, površine 773 m2, k.o. Krk, u vlasništvu predlagatelja, inače zemljište koje ulazi u sastav puteva na području uređenom Detaljnim planom uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Kolegij je izrazio pozitivan stav, najavivši provjeru povijesnog gruntovnog izvatka. Na prijedlog Željka Skomeršića iz Krka da mu se Ugovor o zakupu poslovnog prostora produži, ali bez plaćanja zakupnine, zaključeno je kako obzirom na propozicije Zakona o zakupu poslovnog prostora nije moguće potpisivanje ugovora pod drugačijim kondicijama (ukoliko se prethodno ne raspiše natječaj), te one ostaju iste dok predlagatelj ne prijeđe u novi poslovni prostor. Vezano uz prethodno, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da prikupi ponude za interijersko uređenje poslovnog prostora, inače budućeg muzeja, smještenog na adresi Strossmayerova 24. Kako Grad ne raspolaže adekvatnim prostorom odbija se prijedlog Malonogometnog kluba Krk za davanje na korištenje prostorije koja bi služila za održavanje sastanaka članova kluba, te odlaganje dresova i sportske opreme. Nakon razmatranja troškovnika vezanog uz radove na izgradnji pješačke staze, odnosno pješačkog spoja ulica Tina Ujevića i Slavka Nikolića u vlasništvu Grada Krka, odlučeno je kako će se tijekom ljeta provesti postupak prikupljanja ponuda. S tvrtkom Ernesto d.o.o. iz Rijeke zaključen je Ugovor o zakupu javne površine, odnosno ugostiteljske terase za objekt na Trgu Kamplin za koji su izdani minimalno tehnički uvjeti, a koji će poslovati pod nazivom Caffe/Coctail bar Smokvica. Vezano uz prijedlog Dinka Durakovića iz Krka za davanje u zakup javne površine na Trgu Kamplin radi postavljanja privremenog objakta za prodaju suvenira, odlučeno je kako najprije treba provjeriti postoji li slobodna lokacija, a ukoliko postoji, ista će biti dana u dnevni zakup. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije su razmotreni prijedlozi Mjesnog odbora Kornić, Zapisnik Savjeta za prostorno uređenje, te primjedbe samog Odsjeka, vezani uz raspravu na temu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Kornić. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Zidarskoj radnji Fuga u vlasništvu Mihovila Kosića iz Krka dana je suglasnost za dovršenje radova započetih na sanaciji benediktinskog samostana, i to do kraja lipnja ove godine. Prihvaćena je ponuda Zajedničkog zanatskog obrta Alu Krk u vlasništvu Ivice Šamanića i Davora Magaša iz Krka, za izradu i montažu vanjske i unutarnje prozorske stolarije (s IZO - termopan staklom) prostorija drugog kata zgrade Gradske uprave. Vrijednost radova iznosi 49.945,00 kn. Pored tri dostavljene ponude za izradu linijske rešetke u dijelu Ulice Golubić u Pinezićima (Zidarski obrt Zidar Ivo - 32.342,50 kn; Mariška d.o.o. - 29.937,50 kn; Građevinski obrt Gratel - 39.112,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika na iznos od 29.937,50 kn. Predmetna investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Pored tri dostavljene ponude za izradu linijske rešetke u dijelu Ulice Luvere u Pinezićima (Zidarski obrt Zidar Ivo - 21.241,25 kn; Mariška d.o.o. - 21.137,50 kn; Građevinski obrt Gratel - 25.850,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Mariška d.o.o. iz Vrbnika na iznos od 21.137,50 kn. Predmetna investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Pored tri dostavljene ponude za izradu slivnika i oborinskog kanala u dijelu naselja Salatići (Zidarski obrt Zidar Ivo - 7.386,26 kn; Mariška d.o.o. - 13.362,50 kn; Građevinski obrt Gratel - 8.662,00 kn) kao najpovoljnija prihvaćena je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo u vlasništvu Vlada Kosića iz Vrha na iznos od 7.386,26 kn. Predmetna investicija nalazi se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotrene su preporuke Policijske postaje Krk vezane uz nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te poslove privatne zaštite na javnim površinama. Orijentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost za organizaciju natjecanja u orijentacijskom trčanju na području grad Krka - 25. srpnja 2012. između 10.00 i 21.00 sat.

--------------------

ODRŽAN 121. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(16. svibnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 121. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno razmatranjem, a potom i prihvaćanjem prijedloga Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. koja će se uskoro naći na dnevnom redu Gradskog vijeća. Naime, II. izmjena Proračuna Grada Krka za ovu godinu koja podrazumjeva povećanje od 5.100.000,00 kn, osim zbog naknadnog uvrštavanja (potencijalne) donacije regije Veneto u iznosu od 800.000,00 kn za obnovu dijela gradskih zidina, kako je istaknuto, potrebna je i da bi se osigurala sredstva za kapitalni projekt izgradnje osnovnoškolske sportske dvorane, što obuhvaća izgradnju i opremanje same dvorane, te rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša. Budući da u vrijeme donošenje ovogodišnjeg Proračuna i njegove izmjene nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za navedenu namjenu sredstva pomoći planirana su u iznosu od 4.500.000,00 kn. No, kako je odobreno tek 1.500.000,00 kn predloženo je da se razlika pokrije zaduživanjem. Uz izmijenjene Projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2014. i Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014., raspravljeni su i prihvaćeni, također s ciljem proslijeđivanja gradskim vijećnicima, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012., prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku, te prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Auto klubu Krk odobreno je 1.050,00 kn za nabavu kaciga dvanaestero najuspješnijih polaznika edukacije vezane uz sigurnost u prometu. Ova akcija u suradnji s djelatnicima Policijske postaje Krk provedena je u svim otočkim osnovnim školama, a sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela. Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka iz Zagreba odobrena je donacija u iznosu od 2.000,00 kn, a u znak zahvale Grad će primiti 20 primjeraka raritetnog izdanja Krčkog kalendara iz 1955., te 35 primjeraka knjige Društvo krčkih Hrvata u Zagrebu, autora Tomislava Galovića. Udruzi Demo bendova grada Krka odobreno je 1.000,00 kn potpore za organizaciju festivala Kviri'n'Bass koji se 01. lipnja, između 19.00 i 02.00 sata, planira održati na plaži Lukobran. Međutim ova će se potpora realizirati nakon dobivanja odobrenja za korištenje javne površine, odnosno nakon ishođenja prijave javnog okupljanja. Udruzi Spirit iz Rijeke odobreno je 1.000,00 kn pomoći za organizaciju projekcije filmova s Međunarodnog festivala Uhvati film koja se planira prirediti u Koktel baru Volsonis. Ovdje se radi o novosadskom festivalu koji iz različitih diskursa tematizira invalidnost. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir da se sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i mentora nagrade sudionici državnih natjecanja. U nastavku razmotreno je izvješće Odbora za društvene djelatnosti čija je sjednica održana 08. svibnja, a u kratkom izlaganju na temu zaključaka Odbora, pored ostalog, izdvojene su primjedbe na rad Nogometnog kluba Krk, model potencijalne suradnje Centra za kulturu Grada Krka i udruga u kulturi, kao i princip raspodjele sredstava gradskim udruženjima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku, te će o istoj uskoro imati prilike raspravljati gradski vijećnici. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno projektu izvedenog stanja i snimanja priključnih ormarića na javnim površinama grada Krka, prihvaćena je ponuda Elektroinstalaterskog obrta Elbo u vlasništvu Kenislava Rušina iz Brsca za njihovu rekonstrukciju, i to: 12.188,75 kn za ormarić na Šetalištu Sv. Bernardina; 11.311,25 kn za ormarić iza cvjetarne na Trgu Bana J. Jelačića; 6.090,00 kn za ormarić kod Velikog parka; 7.236,25 kn, za prvi ormarić iza Kule na Obali Hrvatske mornarice; 23.400,00 kn za drugi ormarić iza Kule na Obali Hrvatske mornarice; te 19.731,25 kn za ormarić na Trgu Kamplin. Ukupno 79.957,50 kn. Nadalje, prihvaćena je zamolba Kulturno umjetničkog tradicionalnog sastava Andes abya yala art iz Vuke za prezentacijom glazbeno-plesne baštine Bolivije, ali bez mogućnosti predstavljanja i prodaje tamošnjih rukotvorina. Također, prihvaćena je inicijativa Grupe Dos Lunas Ecuador, za predstavljanje glazbeno-plesne tradicije Ekvadora. Kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta V. R. Dodić u vlasništvu Roberta Dodića iz Matulja, za farbanje stupova javne rasvjete na području grada Krka, i to na iznos od 46.437,50 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojena je zamolba Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići da se angažira osoba koja će tijekom ljetnih mjeseci održavati ulice i puteve na području mjesnog odbora.

--------------------

ODRŽAN 120. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(07. svibnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 120. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik). Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije Karate klubu Krk Croatia odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju četvrtog po redu Krk Cupa koji ove godine namjerava okupiti tristotinjak natjecatelja različitih uzrasta, a planira se, u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, održati 09. lipnja. Razmotrivši inicijativu Nogometnog kluba Rijeka zaključeno je kako Grad Krk i Nogometni klub Krk, obzirom na nedostatna financijska sredstva, ove godine nisu u mogućnosti potpisati organizaciju 60. međunarodnog omladinskog turnira Kvarnerska Riviera, već je predloženo da se na nogometnom terenu SRC-a Josip Uravić Pepi odigra tek jedna četvrtfinalna utakmica. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Atletskom klubu Krk za organizaciju pete po redu utrke Krk-trk izdvojeno je 2.500,00 kn. Spomenuto događanje planira se održati 03. lipnja, i to kao dio programa proslove Dana grada. Veteranima Nogometnog kluba Krk za organizaciju tradicionalnog Memorijalnog turnira Tonči Skomeršić odobreno je 2.000,00 kn. Ova sportska inicijativa planira se odigrati 02. lipnja. Prihvaćena je zamolba otočke Udruge pčelara Kadulja da se program edukacije za zvanje pčelar/ica, i to za dvanaestero njezinih članova/ica s područja Grada Krka subvencionira s 1.000,00 kn po polaznik/ci. Navedena potpora realizirati će se putem Centra za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Zračnoj luci Rijeka, kao podrška u provođenju humanitarne akcije kojom se prikupljaju sredstva za liječenje bolesne djece jednog od njezinih zaposlenika, izdvojeno je 1.000,00 kn. Razmotrivši zamolbu Kluba podvodnih aktivnosti Bios, zaključeno je kako spomenuto udruženje trenutno nije moguće uvrstiti u Program javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012., međutim sredstva potrebna za njezino djelovanje pokušati će se osigurati u drugoj polovici godine. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, temeljem provedenog javnog natječaja prihvaćen je prijedlog da se tvrtki Tehno-Val d.o.o. iz Njivica, obzirom da je na isti pristigla tek njezina ponuda, ustupe komunalni poslovi održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka za sljedeće trogodišnje razdoblje. Konačnu odluku o ovom predmetu uskoro će donjeti gradski vijećnici. Iako nije donesen konkretan zaključak, molba Kluba liječenih alkoholičara Gromača za adekvatnim rješenjem prostora za obavljanje djelatnosti iz djelokruga udruženja, navela je članove Kolegija na raspravu o nedovoljnom iskorištavanju potencijala gradskih poslovnih prostora koji su na korištenje dodijeljeni gradskim udrugama, kao i alternativama u rješavanju ovog pitanja. Prihvaćen je prijedlog Ankice Šišinački iz Kornića za dodjelu dnevnog zakupa javne površine na Trgu Kamplin za prodaju reciklažnog nakita od aluminija. Uskoro će, kako je odlučeno, biti raspisan natječaj za zakup javne površine na prostoru Stare tržnice (lokacija 40) obzirom da za istu nije utvrđen najpovoljnoji natjecatelj, odnosno natjecatelji koji su dali ponudu od nje su u međuvremenu odustali. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeno je Izvješće o prethodnoj raspravi provedenoj u tijeku izrade Urbanističkog plana uređenju UPU 25 - Kamp Glavotok. Nadalje slijedi javna rasprava. Obzirom na molbu Peradarskog obrta Oblić za izmještanje peradarske farme iz naselja Vrh na lokaciju Kimpi, s ciljem dobivanja povratne informacije o mogućem ishodu ove iznova pokrenute inicijative, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja biti će proslijeđen dopis. Prihvaćen je zahtjev Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka za izradom ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk. Prije nego li ovaj zahtjev bude implementiran u dnevni red nadolazećeg Gradskog vijeća, predlagatelj je dužan dostaviti način financiranja ciljanih izmjena, kao i predložiti izvođača istih. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Poljica za realizacijom dijela njihovog programa, i to izradu idejne skice na geodetskoj podlozi, kao i izradu troškovnika za izgradnju novih grobnih mjesta na Mjesnom groblju Poljica, prema ponudi tvrtke IN-KO d.o.o. iz Krka, na iznos od 20.000,00 kn; izradu i montažu vanjske stolarije na Društvenom domu Bajčići , prema ponudi tvrtke ALU Krk iz Krka, na iznos od 4.912,62 kn; te nabavu nekolicine sprava za dječje igralište, prema ponudi tvrtke Vojtek d.o.o. iz Belog Manastira, na iznos od 12.400,00 kn. Također, prihvaćen je zahtjev Mjesnog odbora Kornić za nabavu sprava za dječje igralište u naselju Kornić, prema ponudi tvrtke Vojtek d.o.o. iz Belog Manastira, na iznos od 20.000,00 kn. Rješavajući predmete Osjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Turističkoj agenciji Kompas travel d.o.o. iz Poreča dana je suglasnost za održavanje etape biciklističke manifestacije Radlfrühling Kvarner 2012. koja prolazi gradom Krkom, a planira se realizirati između 09. i 16. lipnja. Prihvaćena je zamolba Obrta za ribarstvo Rarog, u vlasništvu Kruna Mršića iz Pinezića, za odobrenje javnih okupljanja vikendom u uvali Jert, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna ove godine, kao i produženje radnog vremena od 21.00 do 04.00 sata. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, Odsjeku za proračun i financije naloženo je da Regionalnoj energetskoj agenciji Kvarner uplati participaciju u iznosu od 23.000,00 kn kako bi se dovršio program Zelena energija u mom domu. Na samome kraju, prihvaćena je ponuda Instituta za istraživanje i razvoj održivih eko sustava iz Zagreba za izradu elaborata zaštite okoliša Ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture s ciljem ishođenja potvrde Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti ulaganja s minimalnim nacionalnim standardima, te o usklađenosti ulaganja s europskim standardima iz područja zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa. Cijena izrade elaborata iznosi 18.750,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 119. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(30. travnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 119. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo raspravom na temu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011., koji će na konačno odlučivanje krajem svibnja biti proslijeđen Gradskom vijeću. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Društvu Naša djeca iz Malog Lošinja za organizaciju odgojno-obrazovne inicijative, pod nazivom Program odvojenog sakupljanja otpada, odobreno 500,00 kn. U istu su uključeni učenici četvrtih razreda osnovnih škola s područja Kvarnera, a do sada je u ovoj akciji sudjelovalo čak 2.000 školaraca. Domaćinstvo ovogodišnje manifestacije potpisuje Grad Rab. Odbijena je ponuda autora Gordana Žurga za otkup knjige Zračna luka Rijeka u europskom zračnom prostoru budući da za traženo u Proračunu Grada nema planiranih sredstava. Obzirom na uspješnu prošlogodišnju suradnju, Dječji vrtić Katarina Frankopan i Osnovna škola Fran Krsto Frankopan pozvani su da likovnim radovima sudjeluju na izložbi Prozori svijeta, prozori u svijet, koju zajednički priređuju Grad Šibenik, Međunarodni dječji festival Šibenik i šibenska Gradska knjižnica Juraj Šižgorić. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice odobreno je 1.000,00 kn potpore za organizaciju poligona kojim će se prezentirati vještine ruku, nogu, te kretanja za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Ovogodišnji Državni susreti tako će okupiti 150 sudionika iz različitih ustanova i udruga s područja Hrvatske, Slovenije, te Bosne i Hercegovine. Za sufinanciranje tiska knjige Svećenici i župe na području Krčke biskupije autora Antuna Bozanića, čija se promocija planira u sklopu programa obilježavanja blagdana sv. Kvirina, izdvojeno je 5.000,00 kn. Ekonomistima krčke srednje škole odobreno je 1.000,00 kn pomoći za organizaciju maturalne večeri. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Željkom Skomeršićem, vlasnikom obrta za izradu maketa brodova Leut, i to za prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku. Ugovor se produžuje na daljnjih pet godina s dosadašnjom zakupninom od 90 € mjesečno. Razmotrivši prijedlog Zeljka Skomeršića da mu se dodijeli veći prostor za osnivanje (pomorskog) muzeja koji bi na primjeren način mogao primiti njegove vrijedne artefakte, Kolegij je isti načelno prihvatio, predloživši kako bi se muzej mogao realizirati u prostoru negdašnje Knjižare Pontes, tako da bi u narednom razdoblju trebao pokrenuti izradu idejnog rješenja. Djelomično je prihvaćen prijedlog Trgovine Krk d.d. sa sjedištem u Malinskoj da se ulaganje u uređenje poslovnog prostora smještenog u prizemlju negdašnje škole u naselju Skrpčići kompenzira zakupninom. Naime, na inicijativu tamošnjeg mjesnog odbora u radove definirane postojećim troškovnikom trebalo bi uključiti i izgradnju armiranobetonske ploče između prizemlja i prvog kata zbog dotrajalog drvenog grednika. Kako bi se regulirali međusobni odnosi donesena je odluka o zaključenju ugovora o korištenju poslovnih prostora za one koji ih koriste bez plaćanja zakupnine (Udruga umirovljenika Grada Krka, Šahovski klub Krk, Caritas, Gradsko društvo Crvenog križa Krk, Dječji pjevački zbor Mići Boduli, Centar za kulturu Grada Krka, Turistička zajednica Grada Krka, Gradska glazba Krk, Gradska knjižnica Krk i Jedriličarski klub Plav). Na zamolbu akademske kiparice Ivane Popović da joj je dodijeli atelje, zaključeno je kako Grad trenutno ne raspolaže adekvatnim poslovnim prostorom za traženu namjenu. Kako u prostoru negdašnjeg Centra za socijelnu skrb nema raspoloživog prostora odbijen je prijedlog Športskog ribolovnog društva Lovrata za dodijelu prostorije radi obavljanja administrativnih poslova iz djelokruga kluba. U nastavku, Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je za vođenje evidencije nerazvrstanih cesta i izdavanje uvjerenja o parcelama koje čine nerazvrstane ceste. Nakon što je Biserka Šnidarić odustala od lokacije za prodaju suvenira i nakita na Trgu Kamplin, kao sljedeći najpovoljni natjecatelj izabrana je Marija Grbić. Odbijen je prijedlog Nevenke Kovač za davanje lokacije, površine 1 m2, na Šetalištu Sv. Bernardina, za prodaju posuda od gline, boca za maslinovo ulje i jadranskih spužvi, s plaćanjem dnevnog zakupa tijekom čitave turističke sezone. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena mogućnost da se na ulazu u naselje Skrpčići (iz smjera Krka) predloži lokacija za budući deponij građevinskog materijala. Kako je navedeno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske zaključeno je da će se nadležnom ministarstvu proslijediti upit o kupnji, zakupu ili dodjeli spomenutog zemljišta. Obzirom na inicijativu grupe mještana naselja Brzac za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Brzac (305 m), zaključeno je kako Grad u ovogodišnjem Planu gradnje komunalnih vodnih građevina nema predviđenu izgradnju spomenute dionice, te kako će se ista biti implementirana u plan za narednu godinu. Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Rijeka, odobreno je korištenje javne površine (istočni zid Velikog parka, prostor ispred Sunčanog sata i Kule, te Ribarski mul) s ciljem organiziranja akcije Kupujmo hrvatsko, koja bi se trebala održati 09. lipnja ove godine. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corporatio d.o.o. iz Omišlja za izvođenje vantroškovničkih radova koji nisu dio Ugovora o rekonstrukciji poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera 9 (Turističko-informativni centar). Cijena navedenih radova iznosi 68.703,75 kn. Također prihvaćena je i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izgradnju javne rasvjete u luci Sv. Fuska u naselju Pinezići, i to na iznos od 26.000,00 kn. Naime, radi se o rješenju s dva rasvjetna tijela. Rješavajući predmete Odsjeka opće, pravne i kadrovske poslove prhvaćena je zamolba Mjesnog odbora Kornić kojom se od Grada traži angažman kako bi se Poštanski ured Kornić održao otvorenim. Također, prihvaćena je zamolba Farme Plavnik d.o.o. za financijsku pomoć u nabavi cijevi i pripadajućih spojeva za opskrbu vodom otočića Plavnik. Za realizaciju predloženog zadužuje se Javna vatrogasna postrojba.

--------------------

ODRŽAN 118. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(16. travnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 118. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zamolbe Javne ustanove Priroda vezane za sufinanciranje istraživanja supova na području otoka Krka, s time da je kao razlog traženja takve podrške istaknuta ovogodišnja nemogućnost Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da financijski podrži navedeni projekt. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako će se ova inicijativa važna za očuvanje populacije supova sufinancirati iznosom od 5.000,00 kn. Kako je na Kolegiju održanom 24. listopada 2011. donesen zaključak kojim se benediktinkama s ciljem sanacije i adaptacije zapadnog krila samostana Uznesenja Blažene Djevice Marije odobravaju financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, Odsjeku za proračun i financije naložena je skora uplata polovoce navedenog iznosa, dok će im preostali dio na raspolaganju biti sljedeće proračunske godine. U nastavku Kolegija, raspravljeno je izvršenje Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2012. Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo na upit Turističke zajednice otoka Krka da im se financijski pomogne organizacija nadolazećeg predstavljanja otoka u Zagrebu, odgovoreno je kako se sve aktivnosti vezane uz promidžbu odvijaju u Turističkoj zajednici Grada Krka, pa je stoga i navedenu zamolbu potrebno proslijediti na njezinu adresu. Nadalje, Grad je iskazao interes za program POS-a kojeg provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), obzirom da su novim Urbanističkim planom uređenja naselja Krk, kao i naselja Kornić predviđene lokacije za izgradnju POS-ovih stanova. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obzirom na zamolbe, tvrtke MAR.VEL.CORP d.o.o. iz Omišlja, zbog izuzetno loših vremenskih prilika s početka godine, odobreno je produženje roka izvođenja radova na stambeno-poslovnoj zgradi smještenoj na adresi J. J. Strossmayera 9 u gradu Krku do 30. travnja 2012., kao i produženje roka izvođenja radova na uređenju kupališta Dražica u gradu Krku do 20. travnja 2012. Nakon što je razmotrena financijski zahtjevna ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta odvodnje oborinskih i sanitarno-potrošnih voda, te vodoopskrbe na Trgu Krčkih glagoljaša (Školskom trgu), zadužuje se Idis Turato, inače projektant trga, da Gradu dostavi tri ponude ovlaštenih projektanata za izradu navedenih projekata. Obzirom na zamolbe Šefika Džaferovića i Darka Jeneia, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izradu troškovnika za asfaltiranje dijela Ulice Kosići u naselju Vrh, s napomenom kako je Grad spreman ući u financiranje asfaltiranja i polaganja vodovodnih cijevi, jedino uz pedesetpostotnu participaciju predlagatelja. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost da na Glavnom mulu svoje automobile mogu parkirati sudionici eko-akcije koja će se 12. svibnja održati u sklopu ovogodišnjeg Scuba festa. Također, zaključeno je kako će Lučkoj upravi Krk biti proslijeđen dopis kojim se traži pristupanje radovima sanacije fuga na Glavnom i Ribarskom mulu obzirom na oštećenja nastala zbog velikih hladnoća, a uz napomenu kako je Grad navedene radove spreman podržati pedesetpostotnom participacijom. Nadalje, prihvaćeno je izvješće o rezultatima dodatnog georadarskog snimanja i bušenja upojnih bunara u dijelu ulica Slavka Nikolića i Bartula Kašića u gradu Krku, zaprimljenog od strane tvrtke GEOS d.o.o. iz Rovinja, kao izvoditelja radova. Rješavajući predmete odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, kao i plan/program održavanja županijskih i lokalnih cesta što su uspoređeni aktivnostima Hrvatskih cesta d.o.o. Nakon analize financijski zahtjevne ponude za izradu građevinsko-prometnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Stjepana Radića u gradu Krku, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da prikupi nekolicinu ponuda za izradu idejnog projekta dijela spomenute ulice. U nastavku, razmotrena je dinamika izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom iNovine d.d. iz Rijeke za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine 10,27 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250 €, mjesečno. Također, donesena je odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Tisak d.d. iz Zagreba za poslovni prostor (montažni paviljon) smješten u Malom parku, u gradu Krku, površine 8,34 m2, na daljnjih pet godina, s dosadašnjom djelatnošću i zakupninom u iznosu od 250 €, mjesečno. Kako je najpovoljniji natjecatelj Boris Maligec odustao od zaključenja ugovora o zakupu javne površine na lokaciji podno Gradskih zidina, najpovoljnijom ponudom utvrđena je sljedeća s najvišim iznosom zakupnine, i to ona Sanide Maligec iz Krka u iznosu od 26.200,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je istaknuto kako će se manifestacija Sportaš godine otoka Krka za 2011. održati 26. travnja 2012. u Narodnom domu Punat s početkom u 18.00 sati. Udruzi Demo bendova grada Krka odobreno je 5.000,00 kn za realizaciju glazbenog dijela ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora koji će se na Plaži Plav održati 27. i 28. travnja. Društvu Josip Broz Tito za izdavanje knjige Rijeka i regija u Titovo doba, svojevrsnog zbornika koji okuplja radove četrnaestero autora, odobreno je 2.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojen je prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, kao i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

--------------------

ODRŽAN 117. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(02. travnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 117. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćem troškovnika tvrtke Lumin d.o.o. iz Krka za nabavu i sadnju bilja u vrijednosi od 57.646,70 kn potrebnih za uređenje kružnog toka na ulazu u grad. Spomenuta površina trebala bi, po projektu ovl. kraj. arh. Dobrile Kraljić, biti uređena do početka ljeta. Odobrava se zamolbi tvrtke Vali d.o.o. iz Krka za postavljanje dvaju suncobrana na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt Caffetteria XVIII. stoljeće kako bi se od sunca zaštitile dvije sjedeće garniture s time da suncobrani ne izlaze iz gabarita same terase. Prihvaća se inicijativa tvrtke Frigus Vecla d.o.o. iz Krka da se HEP-u proslijedi zahtjev za izradu električnog priključka na lokaciji Portapisana radi prodaje sladoleda za koje je inicijator ishodovao koncesijsko odobrenje. Odsjek za komunalno gospodarstvo zadužen je da od HEP-a zatraži prijedlog ugovora. S ciljem rasprave na prvoj nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, i to s utvrđenim visinama popusta za branitelje Domovinskog rata sukladno prethodno usvojenim rješenjima otočkih općina koje su slične odredbe već uključile u svoje Odluke. Nadalje, prihvaćena je ponuda obrta IV AMBIJENTA iz Punta, na iznos od 29.400,00 kn, za izradu i montažu vanjske drvene stolarije (vratiju, prozora i izloga) na poslovnom prostoru novog Turističko-informativnog centra u gradu Krku. Kako je u rujnu prošle godine prihvaćen prijedlog tvrtke Hoteli Krk d.o.o. za izgradnju nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice (od Vile Lovorike do spojnog puta između Ružmarinske ulice i Šetališta Dražica) s ciljem realizacije navedenog zatražene su ponude. Pored dvije pristigle (Zidarski obrt Zidar Ivo u iznosu od 21.576,60 kn; Građevinsko poduzeće Krk d.d. u iznosu od 25.230,00 kn) prihvaćena je ona povoljnija Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Tomiju Kosiću iz Vrha, radi legalizacije garaže, dana je suglasnost na razmještanje nerazvrstane ceste uz prikupljenu svu potrebnu dokumentaciju i na vlastiti trošak, s napomenom kako je istu puno jednostavnije realizirati po Zakonu o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, odnosno negdašnjeg Bistroa Neptun. Pored tri pristigle ponude (SAK d.o.o. s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.328,00 €; Krčki dvori d.o.o. s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 3.700,00 €; Željka Cvitkušić Lužina - Ugostiteljski obrt Mare s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 2.610,00 €) kao najpovoljnija odabrana je ona Krčkih dvora d.o.o. iz Krka. Nadalje, utvrđeni su najpovoljniji natjecatelji za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka za 2012. godinu. Nakon kraće rasprave, donesena je odluka o početku postupka javnog natječaja za dodjelu koncesija za dimnjačarskih poslova obzirom da se o istoj mora očitovati Gradsko vijeće, a važeći ugovor za obavljanje navedenog posla istječe 01. srpnja ove godine. Dogovorena početna koncesijaska naknada iznosi 16.000,00 kn. Uz to, odlučeno je kako će uskoro biti raspisan natječaj za davanje u zakup javne površine za postav privremenog objekta do trgovine Fortuna, budući da važeći ugovor istječe 30. lipnja ove godine. Dogovorena početna godišnja zakupnina iznosi 13.500,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Vladilira Šebelje iz Krka, vlasnika Uslužnog obrta Žižula, za produženje ugovora o obavljanju poslova održavanja spomen obilježja vezanih uz NOB i Domovinski rat, te uz mjesečnu naknadu od 4.729,00 kn. Pekari Vrbnik dana je suglasnost za postavljanje jednostavne građevine (kioska) isključivo u dvorištu škole s time da je vlasničke odnose potrebno riješiti sa samom školom. Odbijen je prijedlog Nives Pavlešić iz Krka za kupnju z.č. 1904/1, k.o. grad Krk, površine 51 m2, koja prema navodima predlagateljice pripada stanu smještenom na adresi Galija 30. Obzirom na učestalo posklupljenje goriva prihvaćen je prijedlog Miljenka i Marina Crnčića, vlasnika Prijevozničkog obrta Miljenko, za povećanje cijene karte turističkog autobusa za nadolazeću turističku sezonu sa sadašnjih 5,00 na 8,00 kn. Međutim, česti korisnici ovog prijevoza imati će i nadalje prilike po staroj cijeni pribaviti karte, i to u boloku od 20, odnosno 10 karata, po cijeni od 100,00 kn, odnosno 50,00 kn. Nadalje, prihvaćena je inicijativa tvrtke Vali Krk d.o.o. za davanje u zakup privremene ugostiteljske terase za postavljanje triju stolova s manjim garniturama uz rub Caffetterie XVIII. stoljeće, prema Veloj placi. Prihvaćen je prijedlog Nevenke Kovač iz Osijeka za dnevni zakup javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina tijekom ovog travnja radi prodaje ručno izrađenih glinenih posuda. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti riječkoj Udruzi FOSS MedRi koja djeluje pri Medicinskom fakultetu, za organizaciju Humanitarnog bala medicinara, koji će se u svibnju održati u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji, dodijeljeno je 1.000,00 kn. Za sufinanciranje redovne godišnje skupštine Udruge umirovljenika Grada Krka izdvojeno je 5.000,00 kn. Udruzi specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za obilježavanje jubileja nizom prigodnih aktivnosti dodijeljeno je 1.000,00 kn. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, Područnoj školi Omišalj, za organizaiju državnog natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika odobreno je 1.000,00 kn. Predviđa se kako će ovo natjecanje okupiti oko dvjesto sudionika, a osim samog natjecanja biti će organizirano i nekoliko stručnih ekskurzija. Humanitarnoj organizaciji Dora iz Zagreba koja pomaže potrebite mališane za sufinanciranje jednodnevnog izleta svojih štićenika i volontera na otok Krk dodijeljeno je 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Kolegij je najprije raspravio prijedlog Hrvatske pošte o sufinanciranju gubitka u iznosu od 53.283,00 kn proizašlog iz rada poštanskog ureda Kornić, zaključivši kako Grad isti nije u mogućnosti podmiriti. Na samome kraju razmotren je radni prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, a unatoč neizvjesnoj sudbini, podržan je projekt izgradnje autoceste Rijeka - Žuta Lokva.

--------------------

ODRŽAN 116. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(19. ožujka 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 116. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno kratkom analizom i prihvaćenjem prijedloga izmjene Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. S ovom se izmjenom, koja će uskoro biti dijelom dnevnog reda Gradskog vijeća, krenulo kako bi Grad, u okviru IPARD programa, mogao potraživati sredstva Europske unije, i to s ciljem rekonstrukcije poljoprivrednih puteva na području Grada Krka. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 3.400.000,00 kn, a dosad je za pripremu projekta u 2011. utrošeno 170.000,00 kn. Ukoliko se iz Europske unije uspiju povući planirana sredstva navedeni iznos ući će u budući gradski Proračun. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćena je zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se trima školarcima iz grada Krka u potpunosti plati kotizacija za sudjelovanje u Novigradskom proljeću - tradicionalnoj školi stvaralaštva koja se ove godine priređuje između 05. i 12. svibnja. Cijena kotizacije po učeniku iznosi 2.115,00 kn, iliti ukupno 6.345,00 kn. Uz to, prihvaćena je i zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, te se maturantima gimnazijalcima organizacija maturalne zabave u Hotelu Malin pomaže iznosom od 1.000,00 kn. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za ustupanje radova na održavanju i remontu javne rasvejete na području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Također, donesene su i odluke o početku postupka javne nabave za nabavu i montažu opreme za proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. (procijenjene vrijednosti 244.100,00 kn s uključenim PDV-om), kao i za ustupanje građevinskih radova na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka za 2012. (procijenjene vrijednosti 112.400,00 kn s uključenim PDV-om). Potom je prihvaćen prijedlog Dragutina Kosića za kupnju dijela k.č. 3822/1, površine 237 m2, te dijela k.č. 403171 površine 78 m2, obje k.o. grad Krk, čiji su dijelovi zazuzeti izgradnjom okućnice i garaže predlagatelja. Prihvaćena je i molba Đura Tudora iz Krka za zamjenu nekretnina, i to 2500/3935 dijela z.č. 889 k.o. grad Krk, zemljište izvan zone gradnje (maslinik) u vlasništvu Grada Krka, za k.č. 3308/1, površine 154 m2, k.č. 3308/2, površine 144 m2, te k.č. 3308/3, površine 116 m2, sve k.o. grad Krk, zemljišta unutar građevinskog područja u vlasništvu predlagatelja. Nadalje, Grad je pokazao interes za inicijativu Tomislava Kirinčića iz Krka za produženje ugostiteljske terase Caffe bara Tiffany smještene na Trgu Kamplin, a koliko će iznositi kvadratura proširenja naknadno će utvrditi komunalni redar. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćeno je rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim se utvrđuje da kulturno-povijesna cjelina naselja Kornić (koja obuhvaća Kornić, Lakmartin, Muraj i Brautovce), zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, ima svojstvo kulturnog dobra. Ovo rješenje s ciljem rasprave biti će proslijeđeno Mjesnom odboru Kornić, kao i rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojim se utvrđuje da ruralna kulturno-povijesna cjelina naselja Lakmartin, zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, također ima svojstvo kulturnog dobra. U nastavku, razmotren je zahtjev tvrtke Glavotok d.o.o. za povećanje ugostiteljsko-turističke zone Kampa Glavotok kako bi tražena izmjena postala dijelom novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Kolegij je tako podržao inicijitivu da se se zona Kampa Glavotok s postojećih 5 ha, poveća na 15 ha, međutim unatoč traženom povećanju kapaciteta zone s postojećih 600 na 1.500 ležajeva, Grad je predložio povećanje kapaciteta na 800 do 1.000 ležajeva. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je razmotrena mogućnost financiranja izgradnje prometnice spoja Ul. Ivana Meštovića i Ul. Sv. Ivana. Nakon što je Grad podržao zamolbu Građevinskog obrta Eurogradnja u vl. Idriza Gušterovića iz Krka i tvrtke Kvalitet Cerna d.o.o. iz Cerne za izgradnju navedenog puta i potpornog zida naručen je i izrađen idejni projekt, no obzirom da ova inicijativa nije ušla u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., Grad nije u mogućnosti preuzeti pripadajuće financijeske rashode. U nastavku, analizirana je ponuda tvrtke Eko otok d.o.o. iz Veprinca za usitnjavanje, odvoz i zbrinjavanje drvenog otpada s područja grada Krka. Kako se Grad ne bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada predlagatelj je upućen da ponudu proslijedi Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve. Rješavajući premete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na znanje je primljena predstavka Ivana Mrakovčića i Frana Depopea iz Skrpčića vezana uz probleme koji nastaju korištenjem tamošnjeg igrališta, te će ista radi očitovanja biti proslijeđena Mjesnom odboru Skrpčić-Pinezić. Na kraju Kolegija prihvaćena je inicijativa Javne ustanove Priroda koja kao vodeći partner priprema prijedlog projekta kojeg u suradnji s Parkom prirode Ljubljansko barje i Geodetskim institutom Slovenije namjerava kandidirati za sufinanciranje u okviru operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska za koji je natječaj otvoren do 16. travnja ove godine. Glavna zadaća ovog projekta jest popisivanje, sanacija i očuvanje vodenih staništa u zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže. U Sloveniji će tako projekt biti usmjeren na poseban tip vodenih staništa, takozvanih okna, a u Hrvatskoj, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, obrađivale bi se krške lokve na otoku Krku. Nakon kratke rasprave zaključeno je da Grad Krk kao partner u ovom projektu ima interesa s vlastitim proračunskim sredstvima participirati u iznosu od 3.000,00 €. Uz to, Kolegij je podržao inicijativu Sat za planet Zemlju koju već šestu godinu za redom potiče WWF, Svjetski fond za prirodu. Stoga, svim kućanstvima i tvrtkama apelira se da u subotu 31. ožujka 2012. na jedan sat (20.30 - 21.30) isključe sva svjetla s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinig resursa, te općenito ekološkim problemima. Ova inicijativa pokrenuta je u Australiji, a prve je godine samo u Sydneyu više od 2.000.000 kućanstava sudjelovalo u Satu za planet Zemlju. Prošle je godine akciju podržalo čak pola milijarde ljudi u 135 zemalja svijeta.

--------------------

ODRŽAN 115. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(12. ožujka 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 115. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom i prihvaćanjem prijedloga I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2012. Spomenuta izmjena podrazumjeva povećanje Proračuna s 59.340.000,00 kn na 65.681.720,39 kn (10,7%), uglavnom zbog ostvarene potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ciljem sanacije deponije Treskavac, a u iznosu od 6.013.720,39 kn. Ista će biti proslijeđena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je prihvaćena zamolba Udruge umirovljenika Šotovento, te će se za kupnju poklon paketa, koji se njezinim najstarijim članovima tradicionalno dijele povodom uskršnjih blagdana, po osobi izdvojiti 120,00 kn, i to za njih 44. Nadalje, na netom održanoj sjednici Socijalnog vijeća Grada Krka odlučeno je kako će se, sukladno Odluci o socijelnoj skrbi Grada Krka, posjetiti 53 korisnika pomoći iz navedene Odluke, te podijeliti 56 poklon paketa, pojedinačne vrijednosti od 220,00 kn. Ova redovna, hvalevrijedna akcija biti će realizirana krajem ožujka, a obuhvatiti će i posjete ustanovama izvan otoka (Centru za rehabilitaciju Fortica - Kraljevica, Domu za djecu i mladež Oštro - Kraljevica, Psihijatrijskoj bolnici Lopača - Rijeka, te Domu za straije psihički bolesne osobe Turnić - Rijeka) u kojima su također smješteni korisnici pomoći iz Odluke o socijelnoj skrbi. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Deanu Karabaiću iz Krka dozvoljeno je postavljanje štanda podno Frankopanskog kaštela tijekom ove turističke sezone. Nadalje, razmotrena je ponuda tvrtke 3D PLAN d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog (6.000,00 kn) i glavnog građevinskog projekta (14.000,00 kn) uređenja Školskog trga, odnosno Trga krčkih glagoljaša. Također vezano uz osnovnoškolski kompleks, prihvaćena je ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke za izradu idejnog i izvedbenog projekta, kao i pripadajućeg troškovnika, unutarnjeg uređenja buduće sportske dvorane, i to na iznos od 45.000,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Marijana Sindičića iz Krka za dodjelu javne površine (na trgu iznad Krušije) kako bi uz naknadu dnevnog zakupa mogao prodavati cvijeće izrađeno od prirodnih materijala. Štefici Srići Žic odobreno je, sukladno cjeniku, postavljanje škrinje za prodaju sladoleda na javnu površinu, u nastavku ugostiteljske terase formirane iznad pročelja zgrade smještene na adresi Trg Kamplin 6. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su prijedlog Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređnja UPU 1 - Krk, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređnja UPU 26 - Dunat, te konačan prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar - potkrepljen suglasnošću župana Primorsko-goranske županije. O sva tri dokumenta na skorašnjoj sjednici konačnu će odluku donjeti gradski vijećnici. U nastavku Kolegija, prihvaćena je izjava vlasnika k.č.br. 805/8, 806/4, 806/6 i 805/6, k.o. Skrpčići, koje su po kulturi put, da jedan drugome daju služnost prolaza s ciljem prilaza vlastitim parcelama. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što je u prizemlju zgrade Narodnog doma Kornić zbog prodora vode došlo do oštećenja 60% parketa, pored tri predočene ponude za parketarske radove čitavog prizamlje, kao najpovoljnija odobrena je ona Parketarsko-stolarskog obrta Žužić, u vlasništvu Božidara Žužića, i to na iznos od 31.687,50 kn. Kako je zgrada osigurana, 60% od navedenog troška pokriti će osiguravajuća kuća Kvarner osiguranje, a ostatak Grad Krk. Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju II. faze fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove kako bi mogli biti raspravljeni na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćeni su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata, prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, te prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti. Nadalje, prihvaćen je Ugovor o financiranju Turističke zajednice otoka Krka u 2012. godini. Tako planirani udio Grada u financiranju ureda TZ otoka Krka (hladni pogon) iznosi 38.087,04 kn, a udio u financiranju zajedničkih programa od interesa za sve jedeinice lokalne samouprave otoka, kao i turističke zajednice, 58.365,60 kn. Na samome kraju, prihvaćen je Zapisnik s II. sjednice Odbora za turizam Grada Krka, te se kratko raspravljalo i o organiziranju sudjelovanja grada Krka na ovogodišnjem Festivalu mora i mornara u franscuskom Brestu.

--------------------

ODRŽAN 114. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(05. ožujka 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 114. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem Imovinsko-pravnih predmeta, odnosno prihvaćanjem zamolbe Ane Polić iz Krka, da joj se u zakup za poljoprivrednu obradu ustupi dio čestice u gradskom vlasništvu, i to na području Portapižane u gradu Krku. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti Zoranu Sekovaniću, predsjedniku Planinarskog društva Obzova, odobreno je 1.000,00 kn pomoći potrebnih kako bi tijekom travnja mogao krenuti u dvadesetpetodnevnu ekspediciju s ciljem osvajanja Island Peaka, jednog od vrhova Himalaje visokog 6.189 m. Inače, procijenjeni troškovi ove zahtjevne ekspedicije iznose 20.000,00 kn. Kako u ovogodišnjem Proračunu nema za to planiranih sredstava, odbijena je zamolba Srednje škole Lovro Monti iz Knina za sufinanciranje programa razmjene učenika pod geslom Mladi na djelu, kao i prijedlog Hrvatskog Caritasa Zagreb za sudjelovanje u korizmenoj akciji Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Budući da se bliži uskršnje vrijeme prihvaćena je zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka  za pomoć pri kupnji prigodnih poklon paketa namijenjenih najstarijim i nemoćnim članovima udruženja. Cijena takvog paketa po osobi iznosi 120,00 kn, a njima se planira iznenaditi 30 umirovljenika. U nastavku Kolegija, raspravljena je primjedba Judo kluba Krk vezana uz uvjete korištenja prostora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir koji onemogućavaju kvalitetnu realizaciju programa kluba. Naime, problem osim nezagrijane dvorane tijekom zimskih mjeseci, od prošle godine predstavlja i nemogućost korištenja šrednjoškolskog prostora ljeti radi organizacije judo kampova i turnira. Navedeni problemi, sukladno zaključku, nastojati će se riješiti izravnom komunikacijom Grada i Škole. Vezano uz zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk, Grad će u pravilnim mjesečnim, a ne više kvartalnim, obrocima nastojati transferirati u Proračunu za ovu instituciju predviđena sredstva. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem niza upita Građevinskog poduzeća Krk d.d., mogućnosti provedbe prostornih planova i ishođenja dokumentacije o građenju za rekonstrukciju objekta na području Sv. Petar u gradu Krku razmotreni su s pedstavnicima Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske Županije, te izrađivačima novog Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk, tvrtkom Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Samo očitovanje tako će biti proslijeđeno navedenom investitoru. Također, Kolegij je zaključio kako će od Urbanistice d.o.o., a vezano uz proceduru izrade UPU1 - Krk, zatražiti plan dinamike njegove izrade, i to najviše zbog velikog interesa javnosti. Nakon analize primjedbi tvrtke Linija Bonetti d.o.o. vezanih uz izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku zaključeno je kako se iste dostavljaju tek nakon otvaranja javne rasprave, jer plan na koji se reagiralo još uvijek je u radnoj fazi, odnosno neslužben. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva, prihavćen prijedlog Ugovora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izradi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, kao i stručnog nadzora nad provođenjem DDD mjera, u iznosu od 12.815,00 kn. Vezano uz snimanje postojećeg stanja i izradu projekta rekonstrukcije priključnih ormarića na javnim površinama uz sve potrebne elektro sheme, nacrte, skice, popis elemenata, te pripadajući troškovnik svih potrebnih radova, a nakon analize ponude tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, ocjenjeno je da se krene u prikupljanje ostalih ponuda. Pored dvije pristigle, i to one tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta koja navedenu uslugu po jednom priključnom ormariću nudi za 2.945,85 kn, te Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca koji istu uslugu nudi za 2.583,00 kn, kao najpovoljnija izabrana je ona Elektroinstalaterskog obrta Elbo. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. kojim se utvrđuju izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina. Sredstva za ostvarivanje ovog izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 619.547,20 kn, te prihod od nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 4.061.961,41 kn. Tako je od ukupno 4.681.508,61 kn u 2011. na opskrbu pitkom vodom utošeno 3.289.535,00 kn, a na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.391.973,61 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odbijena je zamolba Biskupije Krk, Ureda za crkvenu umjetnost i kulturna dobra, za sufinanciranje završnih arheoloških radova na lokalitetu Frankopanski kaštel  - zvonik, obzirom da u ovogodišnjem Proračunu za traženo nema planiranih sredstava.

--------------------

ODRŽAN 113. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(27. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 113. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem prijedloga riječke izdavačke kuće Adamić za otkup nekolicine primjeraka novog izdanja knjige pod nazivom Pusne kuharice koja donosi izbor najpoznatijih jela što se spremaju u karnevalsko vrijeme. Tako je odlučeno da se po pojedinačnoj cijeni od 45,00 kn otkupi deset primjeraka navedene publikacije. Također, odobrena je zamolba Nogometnog kluba Krk za mjesečnu financijsku pomoć u iznosu od 10.000,00 kn, i to za potrebe održavanja zelenog terena Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, obzirom na činjenicu kako klub iz vlastitih sredstava nije u mogućnosti realizirati spomenute poslove. U nastavku rasprave, odbijena je zamolba Udruge gradova iz Zagreba za sufinanciranje filma o Vukovaru, budući da za traženo u ovogodišnjem Proračunu nema planiranih sredstava. Kolegij je zaprimio i izvješće o šteti koja je za vrijeme nedavnih vremenskih neprilika na Sportsko-rekretivnom centru Josip Uravić Pepi prouzročila štetu procijenjenu na 20.000,00 kn, a koju će podmiriti osiguravajuća kuća u kojoj je osigurana gradska imovina. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod prošlogodišnjeg komunalnog doprinosa u iznosu od 2.841.269,50 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 29.911,68 kn. Tako je od ukupno 2.871.181,18 kn na izgradnju i uređenje javnih površina utrošeno 758.777,12 kn, nerazvrstanih cesta 1.235.278,19 kn, groblja 161.351,96 kn, javne rasvjete 329.133,79 kn, te pripremanje gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 386.640,12 kn. Do kraja ožujka o ovom se Izvješću moraju očitovati i gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod prošlogodišnje komunalne naknade u iznosu od 4.712.860,74 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.088.774,51 kn. Tako je od ukupno 5.801.635,25 kn na čišćenje javnih površina utrošeno 1.452.256,48 kn, održavanje javnih površina 2.530.467,74 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 588.642,72 kn, održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te održavanje groblja 63.204,30 kn. Do kraja ožujka i o ovom će Izvješću konačnu odluku donjeti gradski vijećnici. Raspravljajući o pojedinim stavkama iz navedenih izvješća zaključeno je kako usluge veterinarske stanice (za ovariotomiju i kastraciju mačaka) ubuduće ne bi smjele prijeći iznos od 10.000,00 kn. Nakon analize zahtjeva grupe mještana naselja Brzac za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže (aproksimativne dužine od 200 m) zaključeno je kako će se najprije od Trgovačko-komunalnog društva Ponikve d.o.o., sukladno glavnom projektu izgradnje vodoopskrbe naselja Brzac, zatražiti tehničko rješenje s troškovnikom radova, a potom predložiti sufinanciranje u dijelu montažerskih radova. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe definiran je sadržaj natječaja za davanje u zakup javnih površina za postav privremenih objekata u gradu Krku, a njegovo objavljivanje najavljeno je za sljedeći tjedan. U nastavku Kolegija nekolicinu predmeta obrazložio je gradonačelnik, a među njima i tijek radova na spomeničkoj skulpturi Pralja koja će biti postavljena na prostoru trga iznad Krušije. Nakon što je dovršen njezin glineni model u prirodnoj večilini, slijedi izrada gipsanog kalupa, a potom i lijevanje. Upravo vezano uz posljednje, prihvaćena je ponuda tvrtke Martins-invest d.o.o. iz Ogulineca za lijevanje brončane skulpture (veličine 2 m) uz ostale pripadajuće poslove, i to na iznos od 68.500,00 kn (uz pripadajući PDV-om). U skladu s istom Grad se obvezao osigurati broncu potrebnu za izradu spomeničke plastike koju potpisuje naša poznata kiparica Marija Ujević Galetović. Zamjenik gradonačelnika izlažući svoje predmete istakao je kako se nova Odluka o komunalnom redu trenutno nalazi u fazi dorade, a prije nego li se konačno zaključi njezin sadržaj biti će proslijeđena gradskim vijećnicima, Odborima Gradskog vijeća, te tvrtkama i ustanovama koje se u njoj na bilo koji način spominju. Nakon razmatranja ponude tvrtke Lipapromet d.o.o. iz Zagreba prihvaćena je izrada studije koja će obuhvatiti analizu postojećeg stanja čitave javne rasvjete Grada Krka. Vrijednost ovog posla procijenjena je na iznos od 14.500,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove ukratko su raspravljeni: prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka, prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu.

--------------------

ODRŽAN 112. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(20. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 112. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem zamolbe Mjesnog odbora Milohnići da se za Društveni dom Brzac, te negdašnju zgradu OŠ Milohnići, omogući besplatan vodovodni priključak, dok će se takva suglasnost za budući društveni dom u naselju Linardići realizirati nakon ishodovanja pravomoćnog Rješenja o uvjetima gradnje. Svi navedeni objekti u vlasništvu su Grada Krka. Nakon razmatranja ponude tvrtke Spencer d.o.o. iz Zagreba da se na javnu površinu tijekom ljetnih mjeseci postavi bazen (dimenzija 8x10 m) s pripadajućim mu pedalinama, odlučeno je kako Grad Krk sukladno Programu javnih površina ne respolaže lokacijom za smještaj takvog sadržaja. U nastavku, raspravljena je inicijativa Hedvige Holjević Knežević iz Rijeke te će se od HEP-a, Elektroprimorja Rijeka, a sukladno mišljenju riječkih konzervatora, zatražiti što skorije rješenje primjerenije organizacije kabela na fasadi objekta u vlasništvu predlagateljice, a smještenog na križanju ulica Čede Žica i Matije Gupca u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za Prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići prihvaćeno financiranje glavnog projekta društvenog doma u naselju Linardići , i to u iznosu od 15.200,00 kn (uz pripadajući PDV), kojeg će izraditi Ured ovlaštene arhitektice Zrinke Tomičić. Uz to, na znanje je dostavljeno drugostupanjsko rješenje kojim su odbijene žalbe Mirte Markovinović i Elvire Liguori, te potvrđena lokacijska dozvola za put u naselju Pinezići koju je izdala krčka Ispostava Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Također, na znanje je primljena obavijest HUP-a - Udruge geodetsko-informatičke struke i Hrvatske komore ovlašetnih inžinjera geodezije o mogućnostima kreditiranja katastarskih izmjera, što bi se zasigurno pokazalo korisnim ukoliko se, nakon grada Krka, starta s financiranjem izmjera ostalih katastarskih općina. Sukladno prijedlogu Građevinskog obrta Eurogradnja u vlasništvu Idriza Gušterovića iz Krka, a s ciljem rješavanja puta na z.č. 2026/7, 2027/2, 2046/1, k.o. grad Krk, izrađeni su posebna geodetska podloga i idejni projekti za rješavanje pristupnog puta. Kako će preglagatelj u vlastitoj režiji izgraditi potreban potporni zid i urediti pristupni put, za nadzor nad radovima zadužen je ovlašteni nadzorni inženjer Edo Hero. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti SŠ Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju regionalnog natjecanja Gastro 2012., kao jednog od najdugovječnijih i najznačajnijih natjecanja za učenike ugostiteljsko-turističkih škola. Predviđeno je kako će ovo događanje okupiti sedamdesetak učenika iz 12 škola koji će svoja znanja i vještine odmjeriti u devet disciplina, a njegovo održavanje predviđa se 29. veljače 2012. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Rijeka odobreno je 2.000,00 kn pomoći za tisak edukativnih brošura s tematikom naselja u obitelji, kao i nasilja među mladima. KUD-u Vrh dodijeljeno je 1.000,00 kn za organizaciju ovogodišnjeg završnog mesopusnog slavlja. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćena je I. Izmjena Plana nabave za 2012., dok se u nastavku raspravljalo o novim izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku, te, sukladno naputku Područnog reda za zaštitu i spašavanje Rijeka, o selekciji pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka.

--------------------

ODRŽAN 111. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(13. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 111. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem inicijative riječkog Istra filma da se krene u realizaciju gastro vodiča otoka Krka pod radnim nazivom: Gastro Krk. Naime, radi se o zanimljivoj publikaciji koja bi na stotinjak stranica prezentirala cjelovitu gastro ponudu otoka Krka, i to putem njegovih ugostiteljskih objekata. Taj bi višejezični vodič osim naziva, adrese i kontakta pojedinog objekta, također okupljao informacije o njegovim specjalitetima i drugim osobitostima, a tiskao bi se u nakladi od 30.000 primjeraka namijenjenih besplatnoj podijeli turistima i posjetiteljima otoka. Kako je na koncu zaključeno, ova će se inicijativa prezentirati Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka, uz obvezu da se raspravi priključi Turistička zajednica otoka Krka, kao i turističke zajednice jedinica lokalne samouprave. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, riječkoj Udruzi za zaštitu obitelji Uzor odobreno je 2.000,00 kn jednokratne pomoći, i to namijenjene njezinu redovnom radu, obzirom na nedostatna sredstva koje ovo hvalevrijedno udruženje dobiva od Grada Rijeke i Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako je navedena udruga zatražila, ove godine neostvarivu, kontinuiranu financijsku pomoć, Kolegij je predložio javljanje na natječaj za sufinanciranje potreba u društvenim djelatnostima koji se svake godine raspisuje tijekom mjeseca rujna. Inače, ovo socijalno-humanitarno udruženje upravlja skloništem za žrtve obiteljskog nasilja. U nastavku rasprave, odbijena je zamolba Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za participiranjem u prikupljanju novčanih sredstava potrebnih za pomoć studentima slabijeg imovinskog stanja, a vezanih uz plaćanje troškova studija. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je razmotren prijedlog Anđelke Rimbaldo, vlasnice k.č. 2097/2, površine 421 m2, k.o. grad Krk, za prodaju navedenog zemljišta Gradu Krku. Naime radi se o parceli potrebnoj za formiranje budućeg parkirališta pred gornjim (sjevernim) ulazom u starogradsku jezgru. Kako će uređenjem Školski trg, odnosno Trg krčkih glagoljaša, biti zatvoren za sav promet, na zemljištu smještenom pred gornjim gradskim vratima, predviđa se alternativni parkirališni prostor. Rasprava o prijedlogu Sebastijana Palića iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta za prodaju prženih krumpirića odgođena je, kao i donošenje odluke vezane uz inicijativu Deana Srdoča iz Rijeke, da se djelatnosti ručnog i računalnog graviranja metalnih predmeta i metalne bižuterije uvrste u Plan javnih površina. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Teri Trgovine d.o.o. iz Zagreba za zamjenu nekretnina, i to 1/10 dijela z.č. 1274/1, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka, površine 362, 80 m2, koja ulazi u sastav građevinske parcele Teri Trgovine d.o.o. i čija ukupna vrijednost iznosi 54.420,00 € (150,00 € po m2), za 9/10 dijela z.č. 1274/2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o., površine 1.059,30 m2, koja ulazi u sastav  prometnice na području Detaljnog plana uređenja Sv. Petar i čija ukupna vrijednost iznosi 79.447,50 € (75,00 € po m2). Osim toga, Teri Trgovina d.o.o. u zamjenu, po cijeni od 75,00 €, nudi i novoformirane parcele 1278/2, k.o. Krk, površine 49 m2, te 1278/3, k.o. Krk, površine 3 m2, koje su također ušle u sastav prometnica na navedenom području. Razlika između vrijednosti zamijenjenih nekretnina, priznala bi se u prijeboj potraživanja s komunalnim doprinosom. Konačnu odluku o ovoj zamjeni na skorašnjoj sjednici donjeti će Gradsko vijeće. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotren je zajednički zahtjev Branimira Poljaka iz Sv. Ivana Zelina, Marijane Barić iz Zagreba, te Vlada Pranjića iz Zagreba za financiranje izrade dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole za gradnju prometnice na području Kartec u gradu Krku. Kako se ovaj zahtjev odnosi na izradu dokumentacije dijela trase za čije je financiranje Grad s tvrtkom Kavazović-limar d.o.o. iz Krka potpisao sporazum, podnositelje zahtjeva, zbog postizanja dogovora, upućuje se na spomenutu tvrtku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo Petru Paliću iz Krka, suvlasniku stambeno-poslovne zgrade smještene u Ulici J. J. Strossmayera 9, grad Krk, dana je suglasnost za rekonstrukciju kata na način da od jedne stambene jedinice na prvom katu rekonstrukcijom dobije dvije, te potkrovlje prenamijeni u treću. Osim toga, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da Grad Krk, kao suinvestitor, treba biti naveden u Rješenju o uvjetima građenja. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je prihvaćen prijedlog Ugovora o sufinanciranju rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Navedeni dokument odnosi se sufinanciranje rada Centra u vremenskom periodu od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2015., s time da godišnja obveza Grada iznosi 20.000,00 kn. Nadalje, naglašeno je kako Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu uskoro zatvara natječaj vezan uz ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Progaram Ruralnog razvoja u 2012. godini. (Integralni tekst natječaja preuzmite na kraju članka!) Kako se ovim natječajem otvara mogućnost sufinanciranja nabave sadnica od strane Primorsko-goranske županije (u iznosu od 50% vrijednosti sadnog materijala), a potom i Grada Krka (u iznosu od 25% vrijednosti sadnog materijala, a najviše do 5.000,00 kn), svi zainteresirani o predmetnom natječaju mogu se raspitati pozivom na sljedeći broj: 099-805-01-14. Na samome kraju Kolegija, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom, a vezan uz zakup stranice (1.250,00 kn) u posebnom regionalnom prilogu Otočni Novi list koji izlazi jednom mjesečno.

>> preuzmite tekst Natječaja o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane PGŽ za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2012. godini (.pdf)

--------------------

ODRŽAN 110. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(06. veljače 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 110. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnosno donošenjem odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, odnosno ugostiteljskog objekta Neptun smještenog na adresi Šetalište Dražica bb u gradu Krku koji se sastoji od interijera površine 49,61 m2 i eksterijera (ugostiteljske terase) površine 40,65 m2. Početna mjesečna zakupnina ovog atraktivnog poslovnog prostora, sukladno zaključku, iznosi 2.145,00 €. Uz to, odlučeno je kako će uskoro biti raspisan natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju Brzac, i to z.č. 2251 k.o. Linardići, površine 705 m2, po cijeni od 90,00 € za m2. Odbijen je prijedlog Radovana Karabaića iz Krka, vlasnika k.č. 3154, površine 655 m2, k.o. grad Krk, da se pored kupoprodajne cijene spomenute parcele koju je u iznosu od 75,00 € za m2 predložio Grad, vlasniku dodijeli i dio k.č. 2048, površine 600 m2, koja se dijelom nalazi uz predlagateljev satambeni objekt. Prihvaćena je ponuda arheologa Matije Makaruna na iznos od 68.800,00 kn za obavljanje zaštitnih arheoloških istraživanja na Trgu krčkih glagoljaša/Školskom trgu. Na zahtjev Nataše Troha iz Linardića da joj se refundiraju troškovi uređenja pristupnog puta u iznosu od 6.088,00 kn, zaključeno je kako količinu realiziranih usluga, prije eventualne refundacije, mora prethodno provjeriti, a potom i ovjeriti, nadzor. Na inicijativu Deana Srdoča iz Rijeke uskoro će biti razmotrena mogućnost uvrštavanja djelatnosti ručnog i računalnog graviranja metalnih predmeta i metalne bižuterije u Plan javnih površina. Odbijen je prijedlog Vinka Blaževića iz Krka za zakup javne površine radi postavljanja privremenog objekta (štanda) za prodaju ručno izrađene obuće i kožne galantere od prirodnih materijala obzirom da u Planu javnih površina Grad nema izdvojene lokacije za obavljanje navedene djelatnosti. Predlagatelju se savjetuje da inicijativu upiti prema gradskom Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. koje raspolaže i upravlja površinama smještenim na autobusnom kolodvoru. Odbijena je ponuda Obrta za cestovni promet Nino u vlasništvu Ivana Slivara iz Žminja da se nadolazećeg ljeta na području grada Krka uvede prometovanje turističkim vlakićem. Također, odbijena je prijedlog Rudolfa Taummanna Bergera da se na Gradskoj rivi odredi lokacija za postavljanje privremenog objekta, odnosno streljane dimenzija 7,00 x 2,30 m. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je zamolba Udruge Zlatni otok pjeva, kojoj će se u travnju ove godine isplati čitav iznos odobrenih sredstava (10.000,00 kn) kako bi produkcija istoimenog festivala, koji se planira održati početkom svibnja, bila što kvalitetnija. Prihvaćena je i zamolba Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, te će se iznosom od 50,00 kn po učeniku subvencionirati završni izlet 34 osmaša Matične škole Krk u Dubrovnik. Odbijena je inicijativa Triatlon kluba Rival iz Rijeke da nakon Malinske, ove godine Grad Krk preuzme domaćinstvo Male lige, jednodnevnog ligaškog natjecanja u trčanju namijenjenog osnovnoškolcima s područja Primorsko-goranske županijeu. Kako su u Općini Punat krenule pripreme za manifestaciju Sportaš godine otoka Krka za 2011., kao člana Odbora za proglašenje sportaša godine Kolegij je imenovao voditeljicu Odsjeka za društvene djelatnosti Marinku Margan. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Konačnu odluku o predmetnom planu donjeti će Gradsko vijeće, i to po pribavljenoj suglasnosti župana i mišljenju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije. Uz to, sukladno rješenju Hrvatskih voda, još ovaj tjedan biti će uplaćeno 6.626,96 kn vodnog doprinosa za izgradnju Boćarskog doma u naselju Linardići, obzirom da o tome ovisi brzina izdavanja građevinske dozvole. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je, obzirom na zamolbu Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka kojom se traži upoznavanje s odlukom koja definira popuste na plaćanje komunalnog doprinosa pri izgradnji obiteljske kuće i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu za branitelje otoka Krka, rečeno kako o tom pitanju jedinice lokalne samouprave otoka još uvijek raspravljaju s time da će se konačna odluka donjeti na sljedećoj Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka. Nadalje, prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija u vlasništvu Ivice Hržića iz Krka za usluge bravarskih radova na uređenju šestero željeznih križeva postavljenih, sukladno prijedlogu Nenada Kocijana, na bočne zidove kosturnice Gradskog groblja Krk. Vrijednost ponude iznosi 5.534,93 kn. Prihvaćeno je i Izvješće Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za razdoblje od 20. ožujka do 31. prosinca 2011. Obzirom da su radovi održavanja zelenih površina povjereni Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o., unatoč novoj radnoj organizaciji, sukladno Izvješću, tijekom prošle godine nije bilo većih smetnji u izvršavanju ugovorenih poslova, te je izvođač u potpunosti odradio obveze vezane uz navedeni vremenski period. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove usvojen je prijedlog Plana nabave za 2012. godinu, kao i Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat - Punat. Potpisnici navedenog Sporazuma su Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Općina Punat, Grad Krk i Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o. Sredstva potrebna za realizaciju rekonstrukcije županijske ceste procjenjena su na iznos od 10.000.000,00 kn, a samo financiranje provesti će se u tri proračunske godine, i to prema sljedećem modelu: Županijska uprava za ceste PGŽ - 40%, Općina Punat - 33%, Grad Krk - 24% (2.400.000,00 kn), te TKD Ponikve d.o.o. - 3%. Na samome kraju prihvaćen je prijedlog Ugovora o načinu utroška dijela sredstava naknade za razvoj prikupljene 2011. na području Grada Krka. Ugovorene strane, TKD Ponikve d.o.o. i Grad Krk, suglasne su da će dio naknade za razvoj, odnosno 67.965,00 kn, utrošiti za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa, II. faza, II. etapa mjesne mreža Brzac - Brajde, I. faza (građevinski radovi).

--------------------

ODRŽAN 109. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(30. siječnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 109. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem Pisma namjere Auto kluba M.R.C. Sport iz Rijeke vezanog uz (su)organizaciju krčkog reli natjecanja suvremenih i historijskih vozila. Predviđeno je da u ovom značajnom sportskom događanju aktivno sudjeluje sedamdesetak ekipa od kojih svaku čine po četiri člana. No, unatoč prednostima koje donosi takva manifestacija, ukupan trošak njezine organizacije u iznosu od 900.000,00 kn, odnosno trošak kojeg bi trebali snositi suorganizatori u visini od 300.000,00 kn, ne dopušta upuštanje u njezinu realizaciju. Također odlučeno je kako u ovoj školskoj godini Grad Krk neće sudjelovati u sufinanciranju učeničkih izleta, budući za za spomenutu namjenu nema planiranih proračunskih sredstava. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju udruga s područja Grada Krka. Isti će s Gradom potpisati čak 85 udruženja, a utošena sredstva kao i prethodne godine korisnici će morati opravdati polugodišnjim izvješćima. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša najprije je, sukladno Zaključku s jednog od prethodnih Kolegija, prihvaćeno zatraženo objašnjenje ponude tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije za dodatne poslove na izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 Dunat koji se dorađivao zbog usklađenja s II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka. Povećanje površine predmetnog plana za 164% tako je rezultiralo povećanjem obima posla, a shodno tome i povećanjem cijene njegove izrede za 30.000,00 kn. Na traženje Hrvatskog hidrografskog instituta za uključivanje u izradu znanstveno-stručne podloge koja se izrađuje za potrebe novog Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije (Analiza luka nautičkog turizma i sidrišta na području PGŽ), zaključeno je kako Grad Krk nije zainteresiran za prethodno planiranu luku nautičkog turizma, već u novom županijskom planu traži predviđanje komunalne. U nastavku, na znanje je primljena ponuda tvrtke Flu-ming d.o.o. iz Rijeke za izradu glavnog projekta odvodnje oboriskih voda Zone B u gradu Krk (Lizeta - DV Katarina Frankopan - Dom zdravlja Krk - ispust u more). Vrijednost ponude iznosi 69.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 84.870,00 kn s PDV-om. Međutim, sukladno zaključku, ove se godine neće krenuti s projektiranjem već će se ispitati mogućnosti kako na spomenutoj dionici riješiti imovinsko-pravne odnose. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca, štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2012. godini. Ovaj Program predložio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja za pronalaženje najpodesnijih lokacija za bušenje upojnih bunara (prikupljanje podataka georudarskom opremom) na lokacijama u dijelu ulica Bartula Kašića i Slavka Nikolića na iznos od 8.000,00 kn bez PDV-a, te za troškove bušenja i izrade upojnih bunara na iznos od 25.000,00 kn bez PDV-a. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa za Društveni dom u naselju Linardići. Kolegij je prihvatio prijedlog Ugovora tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića o izvođenju obrtničkih radova (uređenje sanitarija) u prizemlju zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 58.804,00 kn bez PDV-a, odnosno 72.328,92 kn s PDV-om. Ova investicija dijelom je Programa rada MO Milohnići za ovu godinu. Osim toga, prihvaćen je i prijedlog Ugovora Elektroinstalaterskog obrta Elbo iz Brsca o izvođenju obrtničkih radova (uređenje sanitarija) prvog kata i uređenju hodnika prizemlja zgrade negdašnje osnovne škole u naselju Milohnići, i to na iznos od 69.042,50 kn bez PDV-a, odnosno 84.922,28 kn s PDV-om. I ova investicija dijelom je Programa rada MO Milohnići za ovu godinu. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izradu elektro-instalacije na kontenjeru za spremanje sportskih rekvizita postavljenom na terenu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Vrijednost navedenih radova iznosi 4.574,63 kn s PDV-om. Također, razmotreno je i prihvaćeno stručno izvješće Hrvatskog restauratorskog zavoda o arheološkim istraživanjima na prostoru buduće osnovnoškolske sportske dvorane. Samo istraživanje, pod vodstvom arheologa Josipa Višnjića, provedeno je između 30. ožujka i 26. svibnja prošle godine. Pronađeni pokretni materijal tako je privremeno pohranjen u radionici HRZ-a, dok su nepokretni arheološki nalazi osim putem geodetske stanice dokumentirani i tehničkim crtežom. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprprije je u postupku javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji Školskog trga (Trga Krčkih glagoljaša), te izgradnji pothodnika između zgrade osnovne škole i sportske dvorane kao jedina pristigla ponuda izabrana ona zajednička Građevinskog poduzeća Krk i tvrtke Fidal d.o.o. iz Rijeke na iznos od 2.620.571,00 kn s PDV-om. Uz to, prihvaćena je ponuda Studia Perivoj d.o.o. iz Malinske za provođenje stručnog nadzora održavanja površina zelenila i uređenja krajobraza za 2012. godinu na iznos od 69.000,00 kn. Na kraju zasjedanja, kao predstavnik Grada Krka u Povjerenstvo za koncesije na lučkom području Županijske lučke uprave Krk imenovan je Josip Staničić.

--------------------

ODRŽAN 108. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(23. siječnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 108. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanje predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti kojem je prethodilo podnošenje kratkog izvješća o djeci rođenoj tijekom prošle godine. Tako je, prema podacima Odsjeka za društvene djelatnosti, na području Grada Krka u spomenutom razdoblju rođeno 68 djece, od čega 34 djevojčice i 34 dječaka. U odnosu na prošlu, ove ih je godine rođeno šestero manje, a statistika po mjestima je sljedeća: Krk - 50, Vrh - 6, Kornić - 6, Bajčići - 2, Žgaljići - 1, Brzac - 1, Nenadići - 1, te Poljica - 1. U nastavku, krčkom ogranku Udruge Pokret za život Krčke biskupije odobreno je 3.000,00 kn pomoći za obilježavanje dvadesete godšnjice rada koja se uz bogat i prigodan program planira održati uoči Dana života, 04. veljače 2012., u Hotelu Malin u Malinskoj. Nakon razmatranja prijedloga Doma mladih Rijeka da Krk uključe u akciju Prvi koraci u prometu kojom se osnovnoškolci (prvašići) osposobljavaju za sigurnije kretanje od kuće do škole, zaključeno je kako će ovu edukaciju, kao i prethodne godine, provesti Auto klub Krk budući da se rad ovog udruženja financira iz proračunskih sredstava Grada, a njegov program, pored ostalog, obuhvaća i spomenute radionice. Nadalje, prihvaćen je Sporazum o suradnji Udruge Lijepa naša i Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk glede inzistiranja na statusu Eko-škole. Ovim se Sporazumom Grad Krk obvezao obnavljanje statusa škole za 2012. financirati iznosom od 8.000,00 kn. Na taj način omogućava se realizacija temeljnog cilja programa međunarodne Eko-škole da se odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj ugrade u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktiovnosti. Visina participacije usklađena je s Odlukom o visini godišnje članarine koju plaćaju općine i gradovi za osnovne i srednje škole, dječje vrtiće i đačke domove sa svog područja koji imaju status Eko-škole. Kako ove godine nisu planirani traženi izdaci odbijena je zamolba Regionalne organizacije zaštite potrošača Karlovac (ROZP) da im se, sukladno broju stanovnika grada Krka u okviru regije koja obuhvaća pet županija (Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Sisačko-moslovačku i Karlovačku), dodjeli financijska potpora. Udrženju je predloženo da se sljedeće godine javi na natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u društvenim djelatnostima koji se tradicionalno raspisuje početkom rujna. Udruzi umirovljenika grada Krka odobrena je zamolba za financiranje vodiceljice Pjevačkog zbora Nono koji je formiran u sklopu udruge, i to iznosom od 200,00 kn po probi koje se održavaju tri ili četiri puta tjedno. Obobrena je zamolba Božidara i Anice Žužić, roditelja mladog i uspješnog jedriličara Marka Žužića, da se iznosom od 1.000,00 kn pomogne njegovo sudjelovanje na 2. Zadar Sailing Olimpic Week koji će se između 27. siječnja i 04. veljače održati u Zadru. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo prihvaćena je predstavka Nevenke Dijanić iz Krka vezana uz regulaciju prometa Ulice Kralja Tomislava. Naime, podnositeljica iste traži da se u navedenoj ulici zbog nepostojanja nogostupa izvrši reguliranje prometa, odnosno preregulacija iz dvosmjerne u jednosmjernu, te postave uspornici što bi pridonjelo smirivanju prometa, te većoj sigurnosti pješaka. Nakon analize predloženog, Kolegij je zaključio kako će se najprije Policijskoj postaji Krk proslijediti zamolba da se u navedenoj ulici izvrši mjerenje prometa, a potom pokrenuti inicijativa za postavljanje uspornika. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Ugovora između TKD Ponikve d.o.o. i Grada Krka o načinu korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac. Kolegij je podržao Pismo namjere Sveučilišta u Rijeci kojim se poziva na sudjelovanje u radionicama Arhitektura Grada u sklopu projekta osnivanja poslijediplomskog specjalističkog studija iz arhitekture i urbanizma - Urban Architecture. Na samome kraju, prihvaćen je prijedlog Privatne stomatološke ordinacije dr. Karoline Kokić Borić iz Krka za pružanje preventivne zdravstvene zaštite djece u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, u Krku i Vrhu, te se na teret Proračuna za 2012. odobrava iznos od 28.000,00 kn.

--------------------

ODRŽAN 107. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
(16. siječnja 2012.)

U uredu gradonačeknika održan je 107. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica. Ovotedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem zahtjeva Povijesnog društva otoka Krka da im se plati račun za (prošlo)godišnji najam uredskog prostora u visini od 5.188,00 kn, koji će se, kako je zaključeno, podmiriti iz redovnih sredstava samog udruženja. Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza odbijena je zamolba za sufinanciranje Ovčarsko kozarskog lista jer za spomenutu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nisu planirane tražene financije. Prihvaćen je račun Dezinsekcije d.o.o. Rijeka, na iznos od 23.677,50 kn, za suzbijanje drvnih štetnika u Etno kući Kornić gdje je smještena vrijedna zavičajna zbirka. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije su odbijene zamolbe: Udruge za pomoć osobama s invaliditetom iz Požege za sufinanciranje nabave elektronske bilježnice koja olakšava vođenje bilješki visoko slabovidnim osobama, te Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom iz Požege za sufinanciranje nabave Brailleovog pisaćeg stroja. Oba su zahtjeva odbijena zato što u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nisu predviđena tražena sedstva. Tiskanje zbirke kratkih priča Milice Žužić, naziva Priče iz Kosjenkine kose, pomognuto je iznosom od 5.000,00 kn. Iako se obzirom na prethodno prihvaćenu zamolbu (iz 2010.) spomenuta knjiga trebala sufinancirati u prošloj godini, zbog zakašnjele recenzije, materijal će biti objavljen ove. Radi nepredviđenih sredstava u ovogodišnjem Proračunu Udruzi Dr. Ante Starčević iz Tovarnika odbijene su zamolbe za sufinanciranje izdavanja povijesnog romana zagrebačke književnice Nevenke Nekić, te snimanja dokumentarnog filma prema scenariju iste autorice, a u režiji Branka Ištvančića. Za nužnu sanaciju dotrajale kotlovnice Nogometnog kluba Krk odobreno je 29.000,00 kn. Riječ je o prvoj fazi uređenja dok bi se druga, što se odnosi na ugradnju solarnih instalacija, osim vlastitim trebala realizirati sredstvima ostvarenim apliciranjem na neki od natječaja koji podupiru izgradnju solarnih sustava. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Kolegij je raspravio problem formiranja privremenih terasa na Obali Hrvatske mornarice - ispred negdašnjeg Turističko-informativnog centra. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo zaprimljena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za snimanje i pregled rasvjetnih tijela na području Grada Krka sukladno odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, i to na iznos od 38.600,00 kn. Međutim takvo snimanje postojećeg stanja odgađa se do izrade pravilnika, koje su dužna donijeti odgovarajuća ministarstva, a kojima će se pojasniti odredbe navedenog Zakona. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćeni su prijedlozi ugovora s TKD Ponikve d.o.o. iz Krka o financiranju vodnog doprinosa za izgradnju: Vodoopskrbnog naselja Lakmartin (45.658,29 kn), kolektora od Ježevca do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnim putem (34.735,46 kn), te mjesnih vodovodnih mreža na području Šotoventa, i to naselja Skrpčići, Pinezići, Milohnići, Žgaljići, Brzac i Linardići (165.888,87 kn). Ugostiteljskim obrtima, KUO Phoenix i Družina d.o.o., oba u vlasništvu Tomislava Kirinčića iz Krka, dopušteno je produženje radnog vremena do 04.00 sata za vrijeme održavanja Krčkog karnevala (od 21. siječnja do 18. veljače), u karnevalskom šatoru na autobusnom kolodvoru, odnsno obližnjem Caffe baru Melody