Natječaji (2011.)

Objavljeno: 30. listopada 2011.

N A T J E Č A J
za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Primorsko-goranske županije u sufinanciranju projekta
Zelena energija u mom domu

>> preuzmite integralni tekst natječaja (.pdf)
>> preuzmite detaljne upute (.pdf)

Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2011.!

Regionalna energetska agencija
Kvarner d.o.o.

--------------------
--------------------

Objavljeno: 02. listopada 2011.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko goranske županije broj: 39/10) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog  26.  rujna  2011., Grad Krk objavljuje

I.
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i
studentima za školsku/akademsku godinu 2011./2012.

II.
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima
za akademsku godinu 2011./2012.

I.1. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje pet godina.

I.2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
b) da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;
c) da nisu stariji od 20 godina.

I.3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
b) da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,0 ili preporuku mentora i ravnatelja, ocjenu izvrstan iz predmeta praktične nastave, te uzorno vladanje;
c) da nisu stariji od 20 godina.

I.4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) redovni studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7;
b) redovni studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 4,0;
c) da nisu stariji od 25 godina.

I.5. Uz zamolbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

a) presliku domovnice;
b) uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
c) dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe i prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);
d) dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
e) izjava da ne prima drugu stipendiju.

II.1. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju pristupnici/ce koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da su hrvatski državljani/ke;
b) da imaju prebivalište na području Grada Krka, najmanje pet godina;
c) da su upisali poslijediplomski studij;
d) presliku diplome završnog studija.

II.2. Pristupnik/ca uz zamolbu prilaže sljedeće dokumente:

a) kratak životopis;
b) presliku domovnice;
c) potvrdu/uvjerenje o prebivalištu;
d) presliku diplome završenog studija;
e) uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekuću akademsku godinu s naznačenim vremenom trajanja samog obrazovnog procesa.

III.  Odluku o dodjeli stipendije donijeti će Gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:

a) prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;
b) utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
c) preferirat će se različitost školskih/akademskih programa;
d) postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima od 1. do 3. mjesta).

IV. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kuna, za studente 700,00 kuna i za polaznike poslijediplomskih studija u iznosu od 1.000,00 kuna.
Broj predviđenih stipendija je ograničen.
Stipendija se isplaćuje za devet mjeseci.

V. Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 15 dana od dana objave u Novom Listu, odnosno od dana kada je natječaj vidljiv na internetskoj stranici Grada Krka.
Prijave za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Odsjek za društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII.  O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.   

VIII.  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu (soba u prizemlju) ili na telefon: 051 401 120.

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno: 29. rujna 2011.

P O Z I V
za iskaz interesa za Program poticanja aktivnosti jedinica lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko - planinskim područjima u korištenju drva i drvne biomase kroz nabavu kombiniranih kotlova na drvo i pelete

>> preuzmite poziv za iskaz interesa (.pdf)
>> preuzmite prijavni obrazac (.doc)
>> preuzmite kontrolni obrazac (.doc)

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

--------------------
--------------------

Objavljeno: 11. rujna 2011.

Na temelju članka 20., 23. i 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09 i 41/09) Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i program za udruge građana koje djeluju u
Gradu Krku za 2012. godinu

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za provedbu javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, sporta, kulture i tehničke kulture, kao i programa za udruge građana, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Krka u 2012. godini. Program javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, kao i program za ostale udruge građana koje djeluju na području Grada Krka donosi Gradsko vijeće Grada Krka.
 
II. Ponude za provedbu programa mogu podnijeti sve pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Krka ili su njihovi programi i projekti od interesa za Grad Krk i iste su registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.

III. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u Gradu Krku;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u Gradu Krku;
 • poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruga;
 • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području povijesnih i sociokulturnih tradicija;
 • afirmacija identiteta i promidžbe Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju sadržavati sljedeće:

 • ispunjeni obrazac prijave za javni poziv (obrazac se može preuzeti u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili na web stranicama Grada Krka, www.grad-krk.hr, na kraju javnog poziva);
 • sadržaj programa i cilj;
 • financijski plan programa s podacima o izdacima i izvorima prihoda;
 • udruge su obvezne dostaviti financijsko izvješće za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2011. god. (OBRAZAC PR-RAS-NPF);
 • presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga RH;
 • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe.

V.  Prijedlozi programa koji su pripremljeni u skladu s ovim javnim pozivom dostavljaju se zaključno do 14. listopada 2011. godine, i to do 15.00 sati. Prijave dostaviti osobno u Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 051 401 120.


Obrazac prijave programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2012. godinu


Natječaj je otvoren do 14. listopada 2011. godine!

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno: 28. kolovoza 2011.

N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture Primorsko-goranske županije u
2012. godini

>> preuzmite tekst Natječaja (.doc)
>> preuzmite Pristupnicu (.doc)

Natječaj je otvoren do 19. rujna 2011. godine!

Primorsko-goranka županija

--------------------
--------------------

Objavljeno: 04. lipnja 2011.

Temeljem članka 8. Statuta Udruge, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu školarina učenicima osnovnoškolcima za šk. god. 2011./2012.

I. Pravo na novčanu pomoć imaju učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. da su u šk.god.2011/12. upisani u jedan od razreda osnovne škole;
2. da su djeca bez očeva, tj. da im je otac umro, nestao ili nepoznat;
3. da imaju prebivalište na otoku Krku, ili da im je živući ili umrli roditelj porijeklom s otoka Krka;
4. da ne ponavljaju razred (osim u slučaju zdravstvenih razloga), te da su učenici primjernog ili dobrog vladanja.

II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječaja, ispunjava i potpisuje kandidatov roditelj ili zakonski skrbnik.

Uz prijavnicu obavezno priložiti:
1. dokaz da je kandidat u šk. god. 2011/12. učenik osnovne škole;
2. dokaz da kandidat ne ponavlja razred, te da je primjernog ili dobrog vladanja (samo za učenike od 2. do 8. razreda);
3. dokaz da je kandidatov otac umro, nestao ili nepoznat;
4. potvrdu o prebivalištu, ili dokaz da  je jedan od kandidatovih roditelja porijeklom s otoka Krka;
5. potvrdu o primanjima kandidatove majke, ili zakonskog skrbnika.

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati kao preporučenu pošiljku na adresu Upravnog odbora Udruge, s naznakom za natječaj.

Preuzmite prijavnicu (.pdf)

III. Natječaj je otvoren od 03. lipnja zaključno do 20. kolovoza 2011.!

IV. Broj i visina novčane pomoći bit će određeni naknadno. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

VAŽNA NAPOMENA: Upravni odbor školarine je primarno namijenio djeci bez očeva, sukladno želji pok. Andrijane Gržetić, ali će se u razmatranje uzeti i molbe kandidata koji su ostali bez majke, a slabijeg su socijalnog statusa.

Kontakt:
Humanitarna udruga Andrijana Gržetić
Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj
Telefon: 091 484 92 40
E-mail:
andrijanagrzetic@gmail.com
Web: www.huag.hr

Humanitarna udruga Andrijana Gržetić - Upravni odbor

--------------------
--------------------

Objavljeno: 13. svibnja 2011.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je:

I.
JAVNI POZIV
za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod

>> preuzmite Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod (.jpg)
>> preuzmite Zahtjev za dodjelu prava uporabe oznake Hrvatski otočni proizvod (.doc)

II.
 JAVNI POZIV OTOČNIM POSLODAVCIMA
za dodjelu državnih potrpora male vrijednosti za očuvanje
radnih mjesta

>> preuzmite Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2011. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (.pdf)
>> Preuzmite zahtjev za potpore - poslovdavci (.doc)
>> preuzmite Izjavu o dobivenim državnim potporama u fiskalnim godinama 2009., 2010. i 2011. (.doc)

III.
NATJEČAJ ZA OTOČNE UDRUGE
za ostvarivanje prava na financijske potpore

>> preuzmite Natječaj za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračunu za 2011. godinu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (.pdf)
>> preuzmite Opisni obrazac za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2011. godinu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (.doc)
>> preuzmite Financijski obrazac (.doc)

MMPI

--------------------
--------------------

Objavljeno: 14. ožujka 2011.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za izbor Sportaša godine otoka Krka za 2010. godinu

Kandidature molimo dostaviti do 21. ožujka 2011. na:

Općina Malinska-Dubašnica
Za sportaša godine otoka Krka
Lina Bolmarčića 22
51511 Malinska

ili

Grad Krk
Odsjek za društvene djelatnosti
Za sportaša godine otoka Krka
Trg bana Josipa Jelačića 2
51500 Krk

Dodatne informacije možete dobiti na: 051 401 120

GRAD KRK I OPĆINE OTOKA KRKA

--------------------
--------------------

Objavljeno: 08. ožujka 2011.

>> preuzmite Rješenja o prijemu u vježbeničku službu (.doc)

--------------------
--------------------

Objavljeno: 20. veljače 2011.

Rezultati posmenog testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u službu vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka:

>> preuzmite rezultate (.doc)

Prema ostvarenim rezultatima svi kandidati mogu pristupiti usmenom dijelu testiranja koje će se održati 28. veljače 2011., u 10.00 sati, u prostorijama Grada Krka.

--------------------
--------------------

Objavljeno: 15. veljače 2011.

O B A V I J E S T
o objavi 4. natječaja za dodjelu sredstava iz
mjera 101 i 103 IPARD programa

Centar za brdsko-planinsku
 poljoprivredu

--------------------
--------------------

POZIV ZA PISANO TESTIRANJE

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 5 dana 12. 01. 2011. godine, da će se testiranje kandidata održati u prostorijama (učionicama) osnovne škole u Krku, Frankopanska 40, dana 14. veljače (ponedjeljak) 2011. godine s početkom u 10.00 sati.

Mole se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja da u prostorijama osnovne škole u Krku gdje će se održati testiranje pristupe i prijave svoj dolazak 30 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.   

1. Na pisano testiranje, provjeru rada na računalu, te provjeru znanja stranih jezika za vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova stručnog suradnika za protokol i informiranje pozivaju se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i to:

01. IGOR GRŽETIĆ
02. PAULA KOSIĆ
03. VEDRANA JUSTINIĆ
04. DAMIR GOLUBIĆ
05. NASRIN EL GHARNI
06. MAJA PINTAR
07. SEDINA HADŽIĆ
08. MAJA BABIĆ
09. DAMIR ZAMAKLAR
10. MILAN STARČEVIĆ
11. LOVRO ŠEGVIĆ
12. JOSIPA MRAKOVČIĆ
13. ŽELJKA STAŠIĆ I
14. TAMARA ZEBA

2. Na pisano testiranje, provjeru rada na računalu, te provjeru znanja engleskog jezika za vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata pozivaju se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i to:

01. PAULA KOSIĆ
02. BRUNO BAGLAMA
03. JOSIP POLONIJO
04. VEDRANA JUSTINIĆ
05. NATALIJA DAŠEK
06. IVANA DUJMOVIĆ
07. KATARINA DEPIKOLOZVANE
08. MARTINA KOSIĆ
09. IRMA LIPOVAC
10. MIRNA PEROVIĆ
11. ANA ZEC
12. SEDINA HADŽIĆ
13. MAJA BABIĆ
14. DAMIR ZAMAKLAR
15. MILAN STARČEVIĆ
16. MARTINA NENADIĆ
17. IGOR HRAST
18. ŽELJKA STAŠIĆ i
19. DALIBOR FUĆAK

3. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

4. Ostale napomene:
Kandidati koji su se prijavili na natječaj za prijam vježbenika za oba radna mjesta i to: Paula Kosić, Vedrana Justinić, Sedina Hadžić, Maja Babić, Damir Zamaklar, Milan Starčević i Željka Stašić imati će testiranje - provjeru znanja i sposobnosti za oba vježbenička mjesta, sukladno objavljenim Uputama uz natječaj na web stranici Grada Krka.
 
• Testiranje engleskog i drugih stranih jezika obavit će se istog dana i na istom mjestu s početkom u 14.00 sati.

POVJERENSTVO

--------------------
--------------------

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje 

N A T J E Č A J
za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Krka i to:

1. u Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove, vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova stručnog suradnika za protokol i informiranje - 1 izvršitelj

Posebni  stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene struke;
- aktivno poznavanje dva svjetska jezika (engleski obvezno; drugi jezik alternativno: njemački, talijanski, francuski i sl.);
- poznavanje rada na računalu;
- poznavanje obrade fotografije i videa.

2. u Odsjek za gospodarstvo, vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova stručnog suradnika za gospodarstvo i vođenje projekata - 1 izvršitelj

Posebni  stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke;
- aktivno poznavanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 74/10) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr. Na oglasnoj ploči Grada Krka te na web stranici - www.grad-krk.hr - objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis;
- presliku domovnice;
- diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku);
- presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem);
- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
- vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 86/08);
- dokaz o poznavanju engleskog i drugih jezika (svjedodžbe svih razreda  srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) u kojima je kao predmet položen engleski i drugi strani jezik ili odgovarajuća potvrda (certifikat) o završenom tečaju engleskog, kao i drugih jezika;
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti za Računalnog operatera poslovne primjene računala ili svjedodžbom odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskazom ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugom odgovarajućom potvrdom ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-elektronička pošta i rad na Internetu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom - Za natječaj za prijam u službu vježbenika za osposobljavanje za stručnog suradnika za _________________. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

--------------------

>> preuzmite upute i obavijesti kandidatima za prijem u službu vježbenika (.doc)

--------------------

GRAD KRK