Natječaji (2009.)

Objavljeno: 02. prosinca 2009.

N A T J E Č A J
za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u
financiranju projekata korištenja ukapljenog naftnog
plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima
u 2009. godini

Prijavni obrazac!
(PREUZMI)

MGRP
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

--------------------
--------------------

Objavljeno: 01. prosinca 2009.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

P O Z I V
ZA TESTIRANJE

Dana 04. prosinca (petak) 2009. godine u 10.00 sati u Gradu Krku, Mala vijećnica, Trg bana Josipa Jelačića 2, održati će se testiranje za provjeru znanja, sposobnosti  i vještina bitnih za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka - 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, za koje je proveden postupak javnog natječaja i utvrđena lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj za prijam u službu - imenovanje pročelnika Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Krka.

Ovaj poziv za testiranje objaviti će se na Službenim stranicama Grada Krka, kao i na oglasnoj ploči Grada Krka.

Predsjednik Povjerenstva
Čedomir Miler, dipl. ing., v.r.

--------------------
--------------------

Objavljeno: 30. listopada 2009.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08), gradonačelnik Grada Krka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika
Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Krka
1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme
uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:
– VII./I stupanj stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera
– pet godina radnog staža u struci, od toga tri godine na rukovodećim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osobe koje imaju potrebno radno iskustvo u struci, a nemaju položen državni stručni ispit, mogu biti primljene u službu i raspoređene na radno mjesto, pod uvjetom da državni stručni ispit polože u roku godine dana od prijma u službu.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08).

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Krka naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– diplomu (izvornik ili ovjeren preslik)
– svjedodžbu o položenome državnome stručnom ispitu (izvornik ili ovjeren preslik)
– uvjerenje o radnom stažu u struci (preslik radne knjižice i opis rukovodećih poslova)
– životopis
– preslik domovnice
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
– samo kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: Natječaj za imenovanje pročelnika, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51 500 Krk.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upute i obavijesti kandidatima!
(PREUZMI)

Grad Krk

--------------------
--------------------

Objavljeno: 13. rujna 2009.

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog  21. rujna 2009., Grad Krk objavljuje

N A T J E Č A J
I. za dodjelu stipendija najboljim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2009./2010. i
II. za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2009./2010.
   

I.

01. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje 5 godina.
                                        
02. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su završili prvi,drugi ili treći razred srednje škole;
b) da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,6;
c) da nisu stariji od 20 godina.

03. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
b) da imaju prosjek ocjena u svim predhodnim razredima te škole najmanje 3,8;
c) da nisu stariji od 20 godina.

04. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su redovni studenti druge, treće ili viših godina studija;
b) da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,6;
c) da nisu stariji od 25 godina.

05. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
a) presliku domovnice;
b) uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
c) dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe i prijepis ocjena ovjeren od strane fakulteta);
d) dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
e) izjavu da ne prima drugu stipendiju.

II.

01. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju  pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su hrvatski državljani;
b) da imaju stalno prebivalište na području Grada Krka, najmanje 5 godina;
c) da su upisali poslijediplomski studij.

02. Pristupnik uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:
a) kratak životopis polaznika;
b) presliku domovnice podnositelja prijave;
c) potvrdu/uvjerenje prebivališta;
d) presliku diplome završenog studija;
e) uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekućoj ak. godini s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa;
f) opis područja za koje se pristupnik prijavljuje;
g) opis očekivanog učinka koji će primjena znanja, tj. rezultata izobrazbe imati za lokalnu zajednicu odnosno Grad Krk.

III.

Odluku o dodjeli stipendije donijet će Gradonačelnik na temelju sljedećih  kriterija:
a) prosjeka ocjena u prethodnim školskim/studijskim godinama; 
b) utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
c) preferirat će se različitost školskih/akademskih programa.

IV.

Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu i to: za učenike 500,00 kuna; za studente 700,00 kuna, te za polaznike poslijediplomskih studija 1.000,00 kuna. Stipendija se isplaćuje mjesečno od listopada 2009. do lipnja 2010. godine.

V.

Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 10 dana od dana objave natječaja u Novom listu (14. listopada). Prijave za dodjelu stipendija (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana J. Jelačića 2.

VI. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII.

O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VIII.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu u zgradi Grada Krka (soba 38) ili na telefone: 221-014, 222-824.

Grad Krk

--------------------
--------------------

Objavljeno: 15. rujna 2009.

Na temelju članka 20., 23. i 52. Statuta Grada Krka (Službene novine broj 28/2009.) Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku
za 2010. godinu

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za provedbu programa javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, sporta, kulture i tehničke kulture, kao i programa za udruge građana, a koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Krka u 2010. godini. Program javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i program za ostale udruge građana koje djeluju na području Grada Krka donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

II. Ponude za provedbu programa mogu podnijeti sve pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Grada Krka ili su njihovi programi i projekti od interesa za Grad Krk i iste su registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.

III. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u Gradu Krku,
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u Gradu Krku,
 • poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruga,
 • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području Grada Krka,
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija,
 • afirmacija identiteta i promidžbe Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju sadržavati sljedeće:

 • ispunjeni obrazac prijave za javni poziv (obrazac se može preuzeti u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili na web stranici Grada Krka - na kraju Javnog poziva),
 • sadržaj programa,
 • financijski plan programa s podacima o izdacima i izvorima prihoda,
 • udruge su obvezne dostaviti presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe,

V. Prijedlozi programa koji su pripremljeni u skladu s ovim javnim pozivom dostavljaju se zaključno do 15. listopada 2009. godine osobnom dostavom u Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka ili poštom preporučeno na adresu: GRAD KRK, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 KRK, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 051 222 824.

PREUZMI!

Obrazac prijave programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2010. godinu

GRAD KRK
Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti

--------------------
--------------------

Objavljeno (Novi List, PGŽ): 23. kolovoza 2009.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ-e objavljuje:

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA, KULTURE, SPORTA I TEHNIČKE KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2010. GODINI

PRISTUPNICA ZA PRIJAVU NATJEČAJA

Natječaj je otvoren do 15.rujna 2009. godine!

--------------------
--------------------

Objavljeno (Regionalna razvojna agencija Porin): 13. srpnja 2009.

Primorsko-goranska županija i Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o. objavljuju:

DRUGI POZIV ZA PRIJAVU
RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA
REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2008.-2013. (ROP)

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA

--------------------
--------------------

Objavljeno (Novi list): 02. kolovoza 2009.

Temeljem odluke Upravnog vijeća, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1. ODGOJITELJ
- 14 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Probni rad 60 dana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavi treba priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku diplome, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu i presliku radne knjižice.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Frankopanska 40, 51500 Krk, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

--------------------
--------------------

Objavljeno (Novi list): 05. srpnja 2009.

Temeljem odluke Upravnog vijeća, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan raspisuje

NATJEČAJ
za dopunu radnih mjesta

1. ODGOJITELJ
- 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do 27. kolovoza 2009.
- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavi treba priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku diplome, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu i presliku radne knjižice.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Frankopanska 40, 51500 Krk, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 --------------------
--------------------

Na stranicama CORO-a objavljeno: 18. lipnja 2009.

Temeljem Zaključka Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije od 30. travnja 2009. godine, ravnatelj Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana Primorsko-goranske županije raspisuje:

NATJEČAJ
za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje sadnica kod podizanja voćnjaka i vinograda po programu Obnova trajnih nasada za 2010. godinu na otocima sjevernog Jadrana Primorsko-goranske županije

OBRAZAC ZA PRIJUVU

Čedomir Miler, dipl. ing. geol.

--------------------
--------------------

Objavljeno: 24. travnja 2009.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem OBAVIJESTI  od 24. travnja 2009. godine, objavljuje:

01.
JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE HRVATSKI
OTOČNI PROIZVOD

obrazac

02.
JAVNI POZIV ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE
RADNIH MJESTA

obrazac

03.
NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKE POTPORE U OKVIRU
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNU ZA 2009. GODINU NA POZICIJI MINISTARSTVA MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE

obrazac
upute

04.
OBRAZAC - financijski

MMPI

--------------------
--------------------

Objavljeno: 27. veljače 2009.

Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na temelju članka 12. I članka 14. stavak 2. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službeni list Primorsko goranske županije, broj: 47/07) objavljuje


 P R V I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih
objekata u Gradu Krku.

GRAD KRK

 --------------------
--------------------

Objavljeno: 07. siječnja 2009. godine

Na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Krka od 29. prosinca 2008. godine, Grad Krk objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora za sufinanciranje školarina
na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2008./2009.

I. Za tekuću 2008./2009. akademsku godinu Grad Krk objavljuje natječaj za dodjelu financijske potpore u visini od 50% vrijednosti školarine za poslijediplomski studij.
II. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu financijske potpore iz točke I. imaju polaznici/polaznice (u daljnjem tekstu: pristupnici/pristupnice) koji ispunjavaju sljedeće uvijete:
a) da su hrvatski državljani/državljanke;
b) da imaju stalno prebivalište na području Grada Krka, najmanje pet (5) godina;
c) da su upisali poslijediplomski studij.
III. Pristupnik uz prijavu predlaže sljedeće dokumente:
a) kratak životopis;
b) presliku domovnice podnositelja prijave;
c) potvrdu/uvjerenje prebivališta;
d) presliku diplome završenog studija;
e) uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija, u tekućoj akademskoj godini, s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa;
f) opis područja za koje se pristupnik/pristupnica prijavljuje;
g) opis očekivanog učinka koji će primjena znanja, odnosno rezultata izobrazbe imati za lokalnu zajednicu, odnosno Grad Krk.
IV. Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Novom listu i Službenim stranicama Grada Krka. Prijave za dodjelu potpora (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana J. Jelačića 2, s naznakom Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje školarina na poslijediplomskim studijima.
V. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
VI. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja. Poglavarstvo će na osnovi prijava odabrati broj i visinu potpora.
VII. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu u zgradi Grada krka (soba 38) ili na telefone: 221-041, 222-824.

GRAD KRK
GRADSKO POGLAVARSTVO