Sjednice Gradskog vijeća (2009.)

05. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (14. prosinca 2009.)

05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 14. prosinca 2009. (ponedjeljak) u 17.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. rujna 2009. godine.

02. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2010. godinu i Projekcije za 2011. - 2012. godinu, s prijedlozima Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:

  • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2010. godinu
  • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2010. godinu
  • Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Krka za 2010. godinu
  • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2010. godinu
  • Prijedlog Programa za udruge i društva Grada Krka za 2010. godinu
  • Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2010. godinu
  • Prijedlog socijalnog Programa Grada Krka za 2010. godinu.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.  Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2010. godinu.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

04. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini.

05. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

06. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.

07. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

08. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta.

09. Prijedlog odluke o prijenosu dugotrajne imovine.

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za popise birača Grada Krka.

11. Prijedlog Odluke o sastavu Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk.

12. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

13. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka.

14. Prijedlog Odluke o sastavu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

15. Prijedlozi Planova davanja koncesija:

  • Prijedlog Plana davanja koncesija za 2010. godinu,
  • Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2010. - 2012. godine.

16. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2009. godinu.*

17. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.*

18. Pitanja i odgovori.

* Dopuna Dnevnog reda 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka!

--------------------

04. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. rujna 2009.)

Na 04. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 28. rujna 2009. godine (ponedjeljak) u 18.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća, Josip Staničić, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 12. kolovoza 2009. godine.

02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2009. godinu

03. Prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka.

04. Prezentacija zone Sportskog centra Krk.

05. Donošenje Odluke o realizaciji gradske optičke mreže Grada Krka.

06. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka.

07. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk.

08. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

09. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta (zemljište predviđeno za izgradnju puta u Krku, prema odredbama DPU dijela područja Kružnog toka i ulice S. Nikolića u gradu Krku).

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka.

12. Pitanja i odgovori.

--------------------

03. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (12. kolovoza 2009.)

Na 03. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 12. kolovoza 2009. godine (srijeda) u 19.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća, Josip Staničić, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 02. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. srpnja 2009. godine.

02. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu.

03. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

04. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća i to:
- Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
- Odbora za proračun i financije;
- Odbora poduzetništvo i obrtništvo;
- Odbora za komunalno gospodarstvo;
- Odbora za turizam;
- Odbora za poljoprivredu;
- Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju;
- Odbora za razvoj mjesne samouprave;
- Odbora za društvene djelatnosti;
- Odbora za ravnopravnost spolova.

05. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka.

06. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu.

07. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

08. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

09. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

11.  Pitanja i odgovori.

--------------------

02. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (14. srpnja 2009.)

Na 02. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 14. srpnja 2009. godine (utorak) u 20.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća, Josip Staničić, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 8. lipnja 2009. godine.

02. Prijedlog Statuta Grada Krka.

03. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na grobljima na području Grada Krka.

04. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka.

05. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:
a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka;
b) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2008. godinu;
c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2009. godini.

06. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2008. godinu.

07.  Pitanja i odgovori.

--------------------

01. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (08. lipnja 2009.)

Na 01. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, održanoj 08. lipnja 2009. godine (ponedjeljak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva predstojnica Ureda državne uprave Vera Pajalić, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Izbor članova Mandatne komisije.

02. Usvajanje Izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, imenima izabranih članova, podnesenim ostavkama na članstvo i novim mandatima zamjenika.

03. Izbor članova Odbora za izbor i imenovanja.

04. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

05. Izbor podpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

06. Izbor članova Odbora za statusno-pravna pitanja.

--------------------

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (19. ožujka 2009.)

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 19. ožujka 2009. godine (četvrtak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl. ing., raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 19. prosinca 2008. godine.

02. Izvješžće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2008. godinu.

03. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2008. godinu s prilozima.

04. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

05. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

06. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka.

07. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.

08. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

09. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Centra za kulturu Grada Krka.

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

11. Pitanja i odgovori.