Rad Gradskog poglavarstva (2007.)

54. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (28. prosinca 2007.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade glavnog projekta "I. faza kanalizacije poslovne zone u Krku" nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se  prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade glavnog projekta "I. faza kanalizacije poslovne zone u Krku",  te će Grad sudjelovati u sufinanciranju izrade predmetnog projekta s iznosom od 49.000,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući izjvešće Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" o obvezi po osnovi sufinanciranja ekonomske cijene vrtića, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića , donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se izvješće Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" o obvezi po osnovi sufinanciranja ekonomske cijene vrtića, te će se u svezi predmetne obveze Grad uplatiti na račun Dječjeg vrtića iznos od 32.483,38 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog - pismo namjere tvrtke Projekt gradnja d.o.o. iz Lovrana, šetalište M. Tita 70, za izradu idejnog rješenja i UPU zone Torkul nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 • Podržava se pismo namjere tvrtke Projekt gradnja d.o.o., iz Lovrana, šetalište M. Tita 70, za izradu idejnog rješenja prema kojem bi se radio UPU zone Torkul.
 • Grad Krk suglasan je da predmetno idejno rješenje zone Torkul izrađuje navedena tvrtka Projekt gradnja d.o.o. iz Lovrana.
 • Glede troškova izrade idejnog rješenja zone Torkul, Grad Krk nije spreman preuzeti financiranje istog kao ni izradu UPU-a te zone.
 • U svezi izrade potrebne posebne geodetske podloge ovjerene od Državne geodetske uprave Područnog ureda za katarstar u Krku  za izradu UPU-a  zone Torkul, a obzirom da Državna geodetska uprava ne posjeduju takvu podlogu istu je potrebno naručiti od ovlaštenog geometra i ovjeriti. Poglavarstvo ocjenjuje da istu podlogu treba u konkretnom slučaju naručiti i isfinancirati investitor o svom trošku. 
 • Ukoliko Poglavarstvo potvrdi idejno rješenje objekata investitor je dužan postupiti po pozivu Grada Krka objavljenog u Novom listu dana 2. prosinca 2007. godine.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u 2008. godini sa Privatnom internističkom ordinacijom "Ivaniš" iz Rijeke Zametska 100, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića,  te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji sa Privatnom specijalističkom internističkom ordinacijom primarijusa dr. Nikole Ivaniša iz Rijeke, Zametska 100, tj. program  zdravstvene zaštite - ultrazvučne pretrage za stanovnike Grada Krka, te se  s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu odobrava 19.500,00 kuna, odnosno mjesečno iznos od 1.625,00 kn.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog za izbor najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave roba, radova i usluga: a) Božićno novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta;  b) Rekonstrukcija glavnog ulaza i izrada rampe za invalide u zgradi Grada Krka i  c) uređenje place (trga) u naselju Poljica, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Radmile Živanović- Čop, stručnog suradnika Poglavarstva, nakon rasprave, donijelo je slijedeću


O D L U K U  

a) Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 49/07 čiji je predmet: Božićno novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  tri ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Uslužnog obrta "Emico", vl. Željka Grpca iz Kastva, Jurčići 54, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 90.707,00 kuna za božićno novogodišnju rasvjetu i 10.126,00 kuna za karnevalsku rasvjetu, u koje iznose je uključen PDV; ponuda ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju, te ista ne može biti predmet razmatranja u ovom postupku nabave;
 • Ponuda Elmas d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Oktavijana Valića 55, te se  utvrđuje da ista glasi na iznos od 83.570,00 kuna za božićno novogodišnju rasvjetu i 7.503,00 kuna za karnevalsku rasvjetu, u koje iznose je uključen PDV; ponudi je priložena sva tražena dokumentacija i
 • Ponuda TTA deko d.o.o. Lovran, sa sjedištem u Lovranu, 26. divizije 27, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 92.598,00 kuna za božićno novogodišnju rasvjetu i 9.150,00 kuna za karnevalsku rasvjetu, u koje iznose je uključen PDV; ponudi je priložena sva potrebna dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda  Elmas d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Oktavijana Valića 55, koja glasi na iznos od 83.570,00 kuna za božićno novogodišnju rasvjetu i 7.503,00 kuna za karnevalsku rasvjetu, u koje iznose je uključen PDV.

b) Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka u predmetu razmatranja izbora najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Rekonstrukcija glavnog ulaza i izrada rampe za invalide u zgradi Grada Krka, donijelo je sljedeću

O D L U K U

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 50/07 čiji je predmet: Rekonstrukcija glavnog ulaza i izrada rampe za invalide u zgradi Grada Krka, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda VDA Građenje Krk, Zagrebačka 23, vl. Vlada Gjurkinjaka iz Krka, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 142.123,57 kuna, u koji iznos je uključen PDV; ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju;
 • Ponuda Zajedničko građevinskog obrta "Vid", vl. Antona i Anice Šamanić iz Krasa kbr. 118, te se  utvrđuje da ista glasi na iznos od 148.556,12, u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva tražena dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke,  za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda VDA Građenje Krk, Zagrebačka 23, vl. Vlada Gjurkinjaka iz Krka, koja glasi na iznos od 142.123,57 kuna, u koji iznos je uključen PDV.

c) Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka u predmetu razmatranja izbora najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Uređenje place (trga) u naselju Poljica, donijelo je sljedeću

O D L U K U

Utvrđuje se da je u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 51/07 čiji je predmet: Uređenje place (trga) u naselju Poljica, od pet poziva za  dostavu ponuda prispjele  su  dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Bravarsko građevinskog obrta "Colići", vl. Damira Brozića iz Bajčića kbr. 30 a, te se utvrđuje da ista glasi na iznos od 243.875,41 kuna, u koji iznos je uključen PDV; ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju;
 • Ponuda Noliot d.o.o. Krk, Nenadići 49, te se  utvrđuje da ista glasi na iznos od 243.618,44 kuna, u koji iznos je uključen PDV; ponudi je priložena sva tražena dokumentacija.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ove odluke, za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda Noliot d.o.o. Krk, Nenadići 49, koja  glasi na iznos od 243.618,44 kuna, u koji iznos je uključen PDV. Ujedno odobrava se avansno plaćanje dijela iznosa i to na način da se 75.000,00 kuna odobrava odmah po zaključenju ugovora, drugih 75.000,00 kuna u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora, a ostatak po okončanoj situaciji, s time da se imaju ugovoriti instrumenti osiguranja za dobro obavljanje posla i za uplaćeni avans (bjanko mjenica, zadužnica ili sl.).

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući zamolbu Jedriličarskog kluba "Plav" Krk, za financiranje nabavke nove jedrilice klase "Optimist", nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se zamolba Jedriličarskog kluba "Plav" Krk , za nabavu nove jedrilice klase "Optimist", te se odobrava isplata sredstva iz Proračuna Grada Krka za 2007. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna.  
...
(Iz Zapisnika 54. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)53. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (11. prosinca 2007.)
...
- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, razmatrajući prijedlog Udruge Gradova Republike Hrvatske za donošenje Odluke o pristupanju udruzi gradova u RH, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te provedene rasprave, donijelo je slijedeću 

O D L U K U

Donosi se Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, radi promicanja zajedničkih interesa gradova prema Vladi RH i tijelima državne vlasti, te radi međusobne suradnje gradova, te se prihvaća Statut udruge gradova u RH.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući prijedlog Programa ukupnog razvoja Grada Krka (strateški dio) i Programa razvoja Grada Krka (programski dio), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka utvrđuje da u otvorenom roku utvrđenom na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 30. svibnja 2007. godine,  nije prispio niti jedan prijedlog, odnosno primjedba, od strane vijećnika Gradskog vijeća Grada Krka, na Program ukupnog razvoja Grada Krka (strateški dio) i Program razvoja Grada Krka (programski dio).
Utvrđuje se nadalje da su prijedlozi navedenih programa oblikovno i jezično dorađeni, te da su korigirani i ispravljeni financijski pokazatelji  kod pojedinih projekata u Programskom dijelu Programa razvoja Grada Krka, kao i vremenski plan za provođenje pojedinih mjera u cilju njihova ostvarenja.
Slijedom navedenog, Gradsko poglavarstvo Grada Krka prihvaća Program ukupnog razvoja Grada Krka (strateški dio) i Program razvoja Grada Krka (programski dio), te se isti prosljeđuje na razmatranje  Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka u predmetu utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja u postupku javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela povijesnog gradskog bedema (trokutasta kula) u gradu Krku, JN: 6/2007 , nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i predsjednika Povjerenstva, te provedene rasprave,  Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeću

O D L U K U

Utvrđuje se da je na javno nadmetanje u otvorenom postupku nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela povijesnog gradskog bedema (trokutasta kula) u gradu Krku, prispjele tri prihvatljive ponude i to: Zidarska radnja "Fuga" vl. Mihovila Kosića iz Vrha u iznosu od 594.487,21 kuna; GP Građeving-Ri d.o.o. Hreljin, u iznosu od 757.515,68 kuna i Fidal d.o.o. Rijeka u iznosu od 497.887,37 kuna, te se najpovoljnijom utvrđuje ponuda Fidal d.o.o. Rijeka u iznosu od 497.887,37 kuna, u koji iznos je uključen PDV.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka u predmetu utvrđivanja konačnog prijedloga DPU "Mali Kankul" u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, te provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se da je u Odluci o donošenju DPU "Mali Kankul" došlo do greške u pisanju, na način da je kod gradilišta broj: 13, vlasništvo Slavka Bonetija napisano da je moguća izgradnja dvije stambene jedinice, umjesto jedne stambene jedinice i jednog poslovnog prostora, kako treba biti ispravno i kako proizlazi iz cjelokupne dokumentacije DPU "Mali Kankul", te se navedena pogreška u pisanju ima ispraviti.
...
(Iz Zapisnika 53. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

52. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (03. prosinca 2007.)
...
- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka u predmetima utvrđivanja najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave male vrijednosti koji su provedeni ograničenim prikupljanje ponuda, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav   donijelo je slijedeće 

O D L U K E

 • Utvrđuje se da je poziv za ograničeno prikupljanje ponuda za ustupanje radova na Izgradnji javne rasvjete i kabelske televizije u ulicama J. Križanića, P. Žgaljića i dijela ulice N. U. Algarottia u gradu Krku  (Evid. broj: 47/07) prispjele tri prihvatljive ponude i to: GP Krk d.d. Krk u iznosu od 163.092,04 kuna; Rijekaasfalt d.o.o. Rijeka u iznosu od 152.709,84 kuna i Dira Gradnja d.o.o. Rijeka u iznosu od 169.536,08 kuna, te se najpovoljnijom utvrđuje ponuda Rijekaasfalt d.o.o. Rijeka u iznosu od 152.709,84 kuna, u koji iznos je uključen PDV.
 • Utvrđuje su da  na ograničeno prikupljanje ponuda za opremanje dječjih igrališta u Krku i Kosićima (Evid. broj: 48/07) prispjele dvije prihvatljive ponude i to: Regoč d.o.o. Zagreb u iznosu od 181.995,70 kuna i Oprema Radman d.o.o. Zagreb u iznosu od 236.583,48 kuna, te se najpovoljnijom utvrđuje ponuda Regoč d.o.o. Zagreb, u iznosu od 181.995,70 kuna u koji iznos je uključen PDV. Ujedno se odobrava avansno plaćanje posla u iznosu od 67 %,  s time da se imaju ugovoriti instrumenti osiguranja za dobro obavljanje posla.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući prijedlog Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za financijsku pomoć za uređenje Mjesnog doma u Pinezićima, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića , te provedene rasprave Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Skrbčić-Pinezić za financijsku pomoć za uređenje Mjesnog doma u Pinezićima, na način da će Grad Krk podmiriti cijenu materijala potrebnog za uređenje i to u iznosu od 9.889,58 kuna za građevinski materijal i 5.958,48 kuna za elektro materijal. U navedene iznose uključen je porez na dodanu vrijednost.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući Studiju označavanja kulturnih znamenitosti grada Krka izrađenu od strane mr. sc. Milice Pavačić i slobodnog umjetnika Ljube Gamulina, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Studija označavanja kulturnih znamenitosti grada Krka - Rutom grada povijesti i kulture, s time da je u sustav označavanja kulturnih znamenitosti potrebno uvrstiti i etno muzej u Korniću, otočić Košljun i crkvicu Sv. Dunat. U svezi dizajnerskog rješenja tabli za označavanje prihvaća se izgled table iz primjera broj: 1, s time da se table imaju izraditi od materijala: trespa, kerrock i corian. Donosi se zaključak da se osiguravaju sredstva za izradu tabli za označavanje u iznosu od 133.000,00 kuna, na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu, te se  nalaže Upravnom odjelu za komunalni sustav da provede postupak nabave ograničenim prikupljanjem ponuda (nabava male vrijednosti) za nabavu istih.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatajući zahtjev Centra za socijalnu skrb Krk za uređenje sanitarnog čvora u poslovnom prostoru kojeg je predlagatelj zakupnik, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Nalaže se Upravnom odjelu za komunalni sustav da utvrdi potrebne radove kako bi se sanirao i doveo u funkciju sanitarni čvor Centra za socijalnu skrb, te da po potrebi, a nakon utvrđivanja vrijednosti posla, provede postupak nabave ograničenim prikupljanjem ponuda, za ustupanje predmetnih radova.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka u predmetu izgradnje novog dječjeg vrtića u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Donosi se odluka o provođenju postupka javne nabave radi ustupanja radova na izgradnji novog dječjeg vrtića u gradu Krku. Osniva se Stručno povjerenstvo čiji su članovi Đimi Skomeršić, predsjednik, Romeo Jurina i Branko Jakovljević, članovi Gradskog poglavarstva i Radmila Živanović Čop, stručni suradnik poglavarstva. Utvrđuje se da su za predmetnu nabavu osigurana sredstva u  iznosu od 15.000.000,00 kuna (sredstva iz kredita) te u iznosu od 1.500.000,00 kuna iz Proračuna Grada Krka.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka u predmetu uređenja dijela Šetališta Sv. Bernardina u gradu Krku (krušija-sunčani sat), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Donosi se odluka o provođenju postupka javne nabave radi ustupanja radova na izgradnji nastavka uređenja Šetališta Sv. Bernardina u gradu Krku (krušija – sunčani sat). Osniva se Stručno povjerenstvo čiji su članovi Đimi Skomeršić, predsjednik, Romeo Jurina i Branko Jakovljević, članovi Gradskog poglavarstva i Radmila Živanović Čop, stručni suradnik poglavarstva. Utvrđuje se da su za predmetnu nabavu osigurana sredstva u Proračunu Grada Krka za 2008. godinu, u iznosu od 1.700.000,00  kuna.
...
(Iz Zapisnika 52. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

51. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (16. studenog 2007.)
...
- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, u predmetima utvrđivanja najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave male vrijednosti koji su provedeni ograničenim prikupljanjem ponuda, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, donijelo je slijedeće 

Z A K LJ U Č K E

 • Utvrđuje se da je na poziv za ograničeno prikupljanje ponuda za ustupanje radova na adaptaciji prostora (nužnog smještaja) u vlasništvu Grada Krka, koji se nalazi u Krku, N. U. Algarottia 5, prispjela jedna ponuda i to obrta VDA građenje, vl. Vlada Gjurkinjaka iz Krka u iznosu od 58.522,11 kuna, u koji je uključen i PDV. Kako navedena ponuda nije prihvatljiva, odnosno nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje, donosi se odluka o poništenju predmetnog nadmetanja, te se nalaže Upravnom odjelu komunalnog sustava da provede ponovni postupak nadmetanja ograničenim prikupljanjem ponuda u ovom predmetu.
 • Utvrđuje se da  su na ograničeno prikupljanje ponuda za ustupanje radova na sječi raslinja na lokaciji novog dječjeg vrtića u gradu Krku prispjele četiri prihvatljive ponude i to: Uslužni obrt "Rankun" vl. Branimira Vančine iz Kornića u iznosu od 39.650,00 kuna, ponuda Komunalne usluge "Lumin" vl. Dubravka Frgačića iz Krka, u iznosu od 30.195,00 kuna, u koji je uključen i PDV; ponuda Građevinskog obrta "Gratel", vl. Ivana Dude iz Krasa u iznosu od 24.278,00 kuna, u koji je uključen i PDV i ponuda Mariška d.o.o. Vrbnik u iznosu od 24.095,00 kuna, u koji je uključen i PDV, te se najpovoljnijom utvrđuje ponuda s najnižom cijenom, odnosno ponuda Mariške d.o.o. Vrbnik u iznosu od 24.095,00 kuna, u koji je uključen i PDV.
 • Utvrđuje se da su na poziv za ograničeno prikupljanje ponuda za ustupanje radova na adaptaciji uredskih prostorija  Grada Krka, prispjele dvije ponude i to obrta VDA građenje, vl. Vlada Gjurkinjaka iz Krka u iznosu od 156.349,78 kuna, u koji je uključen i PDV i ponuda Dis Intertrade d.o.o. Krk u iznosu od 165.905,92 kuna u koji je uključen i PDV. Kako  navedene ponude nisu prihvatljive, odnosno nisu sukladne dokumentaciji za nadmetanje, donosi se odluka o poništenju predmetnog nadmetanja, te se nalaže Upravnom odjelu komunalnog sustava da provede ponovni postupak nadmetanja ograničenim prikupljanjem ponuda u ovom predmetu.
 • Utvrđuje se da su na  poziv za ograničeno prikupljanje ponuda za ustupanje radova na rekonstrukciji glavnog ulaza i izgradnje rampe za invalide u zgradi  Grada Krka, prispjele dvije ponude i to obrta VDA građenje, vl. Vlada Gjurkinjaka iz Krka u iznosu od 142.123,57  kuna, u koji je uključen i PDV i ponuda Dis Intertrade d.o.o. Krk u iznosu od 152.226,12 kuna u koji je uključen i PDV. Kako  navedene ponude nisu prihvatljive, odnosno nisu sukladne dokumentaciji za nadmetanje, donosi se odluka o poništenju predmetnog nadmetanja, te se nalaže Upravnom odjelu komunalnog sustava da provede ponovni postupak nadmetanja ograničenim prikupljanjem ponuda u ovom predmetu.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka rješavajući po zamolbi grupe građana iz Zagrebačke ulice u gradu Krku, za pomoć u rješavanju asfaltiranja dijela Zagrebačke ulice u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog grupe građana iz Zagrebačke ulice u gradu Krku, da Grad Krk sufinancira razliku iznosa potrebnog za asfaltiranje dijela Zagrebačke ulice. Ukupan iznos sredstava za navedeno asfaltiranje je 48.612,50 kuna, od čega je od strane građana prikupljen iznos od 30.400,00 kuna.
Gradsko poglavarstvo donosi zaključak da će se razlika u iznosu od 18.212,50 kuna, financirati na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući prijedlog OŠ: "Fran Krsto Frankopan" Krk za rješavanje statusa voditelja škola, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i   nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

U svezi prijedloga OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk, da jedinice lokalne samouprave osiguraju sredstva za plaćanje rada voditelja osmorazredne škole u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, te voditelja četverorazredne škole u iznosu od 250,00 kuna mjesečno, na način da se prenamjene sredstva za rad psihologa, donosi se zaključak da će se prethodno zatražiti mišljenje osnivača škole, odnosno Primorsko goranske županije.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka povodom ponude Redagara art vl. Antona Žužića iz Krka, Vrbnička 32, za doček Nove godine na Veloj placi u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se prijedlog Redagara Art vl. Antona Žužića iz Krka, Vrbnička 32, u svezi programa i organizacije dočeka Nove godine, na Veloj placi u gradu Krku, te se u navedenu svrhu odobrava iznos od 23.440,00 kuna, na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatajući po zamolbama za sponzorstva i financijske potpore,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Prihvaća se prijedlog Sestara Benediktinki, Krk, J. Križanića 16, za sufinanciranje radova na sanaciji i obnovi fasade, zvonika i krova Crkve benediktinskog  samostana u Krku, te se u navedenu svrhu odobrava iznos od 50.000,00 kuna, na teret proračuna Grada Krka za 2008. godinu.
 • Prihvaća se prijedlog Krčke Biskupije, Biskupskog ordinarijata Krk, za sufinanciranje početnih istražnih radnji potrebnih radi restauracije povijesnih orgulja krčke katedrale (Callido orgulje), te se u navedenu svrhu, odobrava iznos od 30.000,00 kuna (20.000,00 kn potpora PGŽ za predmetnu namjenu i 10.000,00 kn potpora Grada), na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.
 • Prihvaća se prijedlog Dječjeg pjevačkog zbora "Mići boduli" Krk, za financijsku pomoć za odlazak na festivale u Splitu i Zagrebu, te se u navedenu svrhu odobrava iznos od 12.000,00 kuna, na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.
 • Prihvaća se prijedlog Streličarskog kluba "Maura kal" Krk, Frankopanska 6,  za financijsku pomoć radi odlaska članova kluba  na turnir streličarstva u Sisak, te se u navedenu svrhu odobrava iznos od 1.900,00 kuna, na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.

...
(Iz Zapisnika 51. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

50. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (26. listopada 2007.)

...
- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući prijedlog Doma zdravlja PGŽ, Ispostava Krk, plana rada Turističke ambulante Krk u 2008. godini, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka prihvaća prijedlog Doma zdravlja PGŽ , Ispostava Krk o planu rada Turističke ambulante Krk za 2008. godinu, te se donosi zaključak da će se rad Turističke ambulante Krk ugovoriti za period od 15. lipnja do 15. rujna 2008. godine, s time da se sufinanciranje troškova rada ambulante, predlaže na način da Turistička zajednica Grada Krka snosi iznos od 100.000,00 kuna, te da Grad Krk sudjeluje u financiranju u iznosu od 100.000,00 kuna.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka u predmetu utvrđivanja najpovoljnijih natjecatelja u postupcima nabave male vrijednosti koji su provedeni ograničenim prikupljanje ponuda, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Đimija Skomeršića, pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav  donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Utvrđuje se da su na poziv za javno nadmetanje za ustupanje radova na sanaciji krovišta iznad arhive Grada Krka utvrđuje se da su prispjele 2 (dvije) ponude i to: Mediteranka d.o.o. Krk u iznosu od 52.789,77 kuna u koji iznos je uključen PDV i Zidarski obrt "Građevinar Vrh" vl. Dragana Buterina iz Vrha u iznosu od 54.870,67 kuna, u koji iznos je uključen PDV. Kako je ponuda Zidarskog obrta "Građevinar Vrh" vl. Dragana Buterina iz Vrha neprihvatljiva jer ne sadrži svu traženu  dokumentaciju, Gradsko poglavarstvo donosi zaključak o poništenju predmetnog nadmetanja ograničenim prikupljanjem ponuda i zaključenjem ugovora neposrednom pogodbom sa natjecateljem Mediteranka d.o.o. Krk.
 • Utvrđuje se da su na poziv za javno nadmetanje za nabavu ugostiteljske opreme za kuhinju i šank u Društvenom domu Brzac prispjele 2 (dvije) prihvatljive ponude i to: Kvarner Oprema d.o.o. Rijeka,  u iznosu od 52.063,50 kuna u koji iznos je uključen PDV i Istraplin d.o.o. Poreč, u iznosu od 56.583,60 kuna, u koji iznos je uključen PDV, te se najpovoljnijom utvrđuje ponuda Kvarner Oprema d.o.o. Rijeka.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka razmatrajući Izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka o požarnoj sezoni i organizaciji vatrogastva na otoku Krku , te rješavajući po prijedlozima iste, za davanje odobrenja za školovanje djelatnika na Visokoj školi za zaštitu na radu te davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka,  donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Prihvaća se Izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, o požarnoj sezoni i organizaciji vatrogastva na otoku Krku u 2007. godini.
 • Prihvaća se prijedlog za školovanje na Visokoj školi za zaštitu na radu  djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka – Saše Rukavine iz Krka, Tina Ujevića 7 (četvrta godina studija i stjecanje visoke stručne spreme dipl.ing. ZOP).
 • Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka za zapošljavanje djelatnika Vedrana Čutula na neodređeno vrijeme, radi popunjenja radnog mjesta djelatnika koji odlazi u mirovinu. Također se daje  suglasnost za zapošljavanje jednog djelatnika na određeno vrijeme, radi zamjene djelatnika koji se nalaze na bolovanju.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatajući po zamolbama za sponzorstva i financijske potpore,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Prihvaća se prijedlog SRD "Lovrata" Krk, za financijsku pomoć kod troškova završnog ručka povodom održavanja Državnog prvenstva u udičarenju za seniore i mlađe seniore u Krku, na način da će se povećati godišnji program društva za 2007. godinu, u iznosu od 10.000,00 kuna.
 • Prihvaća se prijedlog Ivana Martinaša iz Rijeke, Primorska 1 A, za otkup filatelističkog priručnika o poštanskim markama Rijeke, s time da će se otkupiti 10 komada priručnika, po cijeni od 220,00 kuna po komadu.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka razmatajući prijedlog uvođenja dodatnih sadržaja rada "Narodne knjižnice Krk",  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića te Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka predlaže da se u sklopu djelatnosti "Narodne knjižnice Krk" uvedu i dodatni sadržaji vezani uz djelatnost iste kao što je organiziranje druženja sa piscima, radionice kreativnog pisanja i sl. Također se donosi zaključak da Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti utvrdi kolika je financijska sredstva  potrebno osigurati za cjelodnevni rad knjižnice.
...

(Iz Zapisnika 50. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

49. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (11. listopada 2007.)

...
- Na temelju odredbi članka 21. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom inicijative  Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i Marinka Bajčića, predstojnika Ureda Grada Krka, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka predlaže da se sucem porotnikom Županijskog suda u Rijeci imenuje Anton Harbić iz Krka, Kralja Tomislava 24, rođen 1957. godine, po zanimanju dipl.oec. zaposlen u Brodogradilištu Punat.

- Na temelju odredbi članka 21. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, povodom inicijative Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja, dodjelu povelja i priznanja, za izbor sudaca porotnika Općinskog suda u Krku nakon obrazloženja  gradonačelnika Darija Vasilića i Marinka Bajčića, predstojnika Ureda Grada Krka, te provedene rasprave, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka predlaže da se sucima porotnicima Općinskog suda u Krku imenuju: Đimi Skomeršić iz Krka, Riječka 11; Marija Tudor iz Krka, Puntarska 7; Ivan Stolfa iz Krka, V. Lisinskog 7;  Marija Morich iz Krka, I. Zajca 6a i Vlado Blažević iz Krka, Dobrinjska 28.
Podredno se u slučaju spriječenosti nekog od predloženih kandidata predlaže i Čedomir Franolić iz Krka, M. Balote 18.

- Na temelju odredbi članka 21. Statuta Grada Krka povodom obavijesti Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u svezi raspisivanja natječaja za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje sadnica po programu Obnove trajnih nasada za 2008. godinu,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića, te nakon rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka mišljenja je da su kriteriji Natječaja za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje sadnica kod podizanja voćnjaka i vinograda po programu Obnove trajnih nasada za 2008. godinu neprihvatljivi u odnosu na propisani količinski minimum za sufinanciranje sadnica po potencijalnom korisniku po vrsti sadnice za masline i pojedine vrste voćaka. Gradsko poglavarstvo smatra da većina poljoprivrednika na otoku neće moći zadovoljiti propisani količinski minimum jer je općepoznato da su posjedi (zemljišta) na otoku pojedinih poljoprivrednika usitnjeni, odnosno da su malih površina. Stoga se predlaže da se predmetni Natječaj poništi, te da Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana, raspiše novi natječaj, za koji se predlažu količinski minimumi od 20 komada sadnica maslina i 20 komada sadnica po pojedinoj vrsti voćaka.
Gradsko poglavarstvo ujedno donosi zaključak da će u slučaju da
Centar ostane kod naprijed navedenih kriterija, Grad Krk sufinancirati nabavu sadnica za sve poljoprivrednike koji ne budu zadovoljavali kriterije iz Natječaja, s time da se predlaže da se nabava sadnica koje će sufinancirati Grad Krk vrši putem Centra, a radi kontrole kvalitete i sorti sadnica.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka povodom prijedloga Autoškole "Mixage" Krk, sa sjedištem u Krku, Šetalište Sv. Bernardina bb, za reguliranjem jednog raskrižja prometnim svjetlima, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č K E

 • Donosi se zaključak da će zatražiti mišljenje Ministarsva unutarnjih poslova u svezi odredbe članka 1. Rješenja o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita, s obzirom na odredbu da se ispitni centri osnivaju u gradovima - sjedištima županija koji ispunjavaju kriterije iz Rješenja, te iznimno u drugom gradu u županiji ukoliko grad koji je sjedište županije ne ispunjava kriterije koje propisuje navedeno Rješenje. 
 • U slučaju da grad Krk, može biti ispitni centar za provedbu vozačkih ispita, predložit će se Koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika donošenje zaključka u svezi određivanja prometnog raskrižja na otoku na kojem bi se postavila prometna svjetla, te donošenje zaključka u svezi sufinanciranja postave predmetnih prometnih svjetala, s time da će se prethodno ispitati visina predmetne investicije.
 • Gradsko poglavarstvo Grada Krka vezano za problematiku poboljšanja regulacije prometa u gradu Krku, nalaže Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Krka da pribavi adekvatno tehničko rješenje za izgradnju kružnog toka na raskršću kod zgrade Vatrogasne postrojbe u gradu Krku.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka povodom molbi za sponzorstva i davanje financijskih potpora, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, te  nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Udovoljava se zamolbi Medicinskog fakulteta u Rijeci, Zavoda za anatomiju, za sufinanciranje troškova za tiskanje drugog izdanja udžbenika "Osnove anatomije", te se s time u svezi , na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 3.000,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Plesne grupe "Monfrina" za sufinanciranje nabavke muških kostima, te se s time u svezi, na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 10.000,00 kuna za 2007. godinu i 10.000,00 kuna na teret Proračuna Grada Krka za 2008. godinu.
 • Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezići, za sufinanciranje troškova pučke fešte za blagdan Sv. Franje, te se s time u svezi, na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 3.000,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Folklornog društva Skrbčići - Pinezići za sufinanciranje izleta u Dalmaciju, te se u svezi s time, na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 3.000,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Folklornog društva Kornić za sufinanciranje izleta u Slovačku, te se u svezi s time, na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 4.000,00 kuna.

(Iz Zapisnika 49. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

48. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (20. rujna 2007.)

...
- Na temelju odredbi članka 21. Statuta Grada Krka te u svezi odredaba točke 7.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006-2010. ("Narodne novine" broj: 114/06) u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj: 116/03) nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti, te nakon rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Krka predlaže da se članovima Povjerenstva za ravnopravnost spolova imenuju: Dubravka Đurić Bobinac iz Krka, Narodnog preporoda 23, Ilija Lukačić iz Krka, Omišaljska 3, Lucija Petrak iz Krka, Bartola Kašića 3, Miranda Šebelja iz Krka, I.G.Kovačića 12 i Igor Gržetić iz Krka, S. Nikolića 38 b. te se ovaj prijedlog prosljeđuje radi donošenja odluke Gradskom vijeću Grada Krka.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka povodom prijedloga Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam poduzetništvo i poljoprivredu, za osnivanje novog Povjerenstva za praćenje izvršenja Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta za otok Krk nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Donosi se zaključak da će Grad Krk predložiti koordinaciji otočkih načelnika i gradonačelnika osnivanje Povjerenstva za praćenje izvršenja Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta za otok Krk. Ovaj zaključak se donosi naročito iz razloga jer se iz izvješća sa terena kao i iz izvješća članova poglavarstva utvrđuje da su štete koju čini nezavičajna divljač sve većih razmjera, te bi se kroz rad novog povjerenstva i u suradnji sa LD "Orebica", trebale poduzeti sve raspoložive mjere da se navedeni problem riješi.

- Gradsko poglavarstvo Grada Krka razmatrajući pismo namjere Katedre Čakavskog Sabora Kornić za izgradnju zvonika u naselju Kornić, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Podržava se inicijativa Katedre Čakavskog Sabora Kornić, za izgradnju zvonika u naselju Kornić, te aktivnosti predlagatelja u svezi izrade idejnog rješenja za isti.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka povodom prijedloga Denisa Štolfe iz Krka, za dodjelu sredstava temeljem rješenja HOO o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju (Sportaš Hrvatske III kategorije-vrhunski sportaš), nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, te nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

U svezi rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora, Ureda nacionalnih športskih saveza, Zagreb, od 12. siječnja 2007. godine, kojim je Denis Štolfa razvrstan kao Sportaš Hrvatske III kategorije – vrhunski sportaš, donosi se zaključak o dodjeli sredstava (nagrade) imenovanome, te se u svezi navedenog na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava iznos od 7.300,00 kuna.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka povodom molbi za sponzorstva i davanje financijskih potpora , nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Antona Malatestinića, pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, te  nakon provedene rasprave, Gradsko poglavarstvo Grada Krka, donijelo je slijedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Udovoljava se zamolbi Mladih MO Poljica za sufinanciranje troškova muzike za feštu Kuzmanja koja je održana 15. rujna 2007. godine u naselju Bajčići, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od  3.000,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, Podružnica Poljica-Šotovento , za sufinanciranje prijevoza jednodnevnog izleta članova Udruge u Istru dana 29. rujna 2007. godine te se u svezi navedenog na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 2.000,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Športsko ribolovnog društva Čavlena Poljica, za sufinanciranje prijevoza jednodnevnog izleta članova Društva, u Istru, te se u svezi navedenog na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 2.000,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Košarkaškog kluba Krk, za sufinanciranje pehara i smještaja dijela sudionika  tradicionalnog, memorijalnog košarkaškog turnira "Zlatko Franolić", te se u svezi navedenog na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 4.500,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi Tončija Žužića iz Krka, za sufinanciranje izložbe fotografija na temu "Stari zanati", te se u svezi navedenog na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 2.650,00 kuna.
 • Udovoljava se zamolbi MO Vrh za sufinanciranje domjenka za mještane naselja Vrh,  na blagdan Miholje, koji će se održati 29. rujna 2007. godine, u Vrhu, te se u svezi navedenog na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu, odobrava iznos od 3.000,00 kuna.

(Iz Zapisnika 48. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

47. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (04. rujna 2007.)

...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja  Prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih, nakon obrazloženja predstojnika Marinka Bajčića i gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Krka s time da se dopuni članak 13. prijedloga Odluke u smislu da Savjet mladih sudjeluje, raspravlja i daje svoja mišljenja Gradskom vijeću i prilikom donošenja svih odluka, programa i drugih akata u cilju svekolikog učešća mladih na unapređenju ukupnog razvitka Grada Krka.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja  Prijedloga za osnivanje povjerenstva za ravnopravnost spolova, nakon obrazloženja predstojnika Marinka Bajčića i gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se prijedlog – inicijativa Odbora za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije za osnivanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Krka, a u  sastav budućeg Povjerenstva predlažu se sljedeći kandidati/kandidatkinje: Dubravka Đurić Bobinac, Miranda Šebelja, Lucija Petrak, Ilija Lukačić i Igor Gržetić. Zadužuje se Ured Grad da s predloženim kandidatima izvrši potrebne razgovore i kontakte te za narednu sjednicu Poglavarstva pripremi radni prijedlog Odluke u svrhu utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja istog Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja  prijedloga Doma zdravlja PGŽ, Ispostave Krk za produženje rada Turističke ambulante Krk do 16. rujna 2007. godine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostave Krk za produženje rada Turističke ambulante Krk (od 1. do 16. rujna 2007. godine), te  od potrebnih ukupnih troškova rada ambulante u produženom razdoblju od 30.000,00 kn, Grad Krk odobrava isplatu od 20.000,00 kn iz Proračuna za 2007. godinu, dok preostali iznos (10.000,00 kn) trebala bi snositi Turistička zajednica Grada Krka. 

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, rješavajući u predmetu nabave za ustupanje radova na čišćenju poslovnih i drugih prostorija Grada Krka, Evidencijski broj nabave: 40/07, nakon provedenog postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda, na temelju članka 4. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine", broj 14/02) i na prijedlog Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave,  donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se da su na uvodno navedeno nadmetanje prispjele 4 (četiri) prihvatljive ponude i to:

 • Komunalac d.o.o. Kraljevica, Kraljevica, Braće Radića 3 u iznosu od 6.580,00 kuna mjesečno, u koji iznos je uključen PDV;
 • Ekus d.o.o. Malinska, Malinska, Jaz bb u iznosu od 6.039,00 kuna mjesečno, u koji iznos je uključen PDV;
 • Belveder d.o.o. Rijeka, Rijeka, Kozala 77c u iznosu od 4.489,60 kuna mjesečno, u koji iznos je uključen PDV i
 • Ecooperativa d.o.o. Jurdani, Matulji, Dalmatinskih brigada 17 u iznosu od 3.037,80 kuna mjesečno, u koji iznos je uključen PDV.

2. Sukladno utvrđenom kriteriju da je najpovoljnija ponuda – prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom, utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda: Eccoperativa d.o.o. Jurdani, Matulji, Dalmatinskih brigada 17 u iznosu od 3.037,80 kuna mjesečno, u koji iznos je uključen PDV.

3. Poziva se najpovoljniji natjecatelj na zaključenje Ugovora za obavljanje posla koji je predmet nabave u roku od 10 dana, računajući od dana primitka ove Odluke (vidi prilog Zapisniku predmetnu Odluku koja čini njegov sastavni dio).

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka, rješavajući u predmetu nabave za izradu programa za izmjenu i dopunu UPU naselja Krk, Evidencijski broj nabave: 41/07, nakon provedenog postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda, na temelju članka 4. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine", broj 14/02) i na prijedlog Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave,  donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se da su na uvodno navedeno nadmetanje prispjele 2 (dvije) prihvatljive ponude i to:

 • CPA (Centar za prostorno uređenje i arhitekturu) d.o.o. Zagreb, Zagreb, Odranska 2 u iznosu od 239.120,00 kuna, u koji iznos je uključen PDV i
 • Urbanistica d.o.o. Zagreb, Zagreb, Đorđićeva 5 u iznosu od 225.700,00 kuna u koji iznos je uključen PDV.

2. Sukladno utvrđenom kriteriju da je najpovoljnija ponuda – prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom, utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda: Urbanistica d.o.o. Zagreb, Zagreb, Đorđićeva 5 u iznosu od 225.700,00 kuna u koji iznos je uključen PDV.

3. Poziva se najpovoljniji natjecatelj na zaključenje Ugovora za obavljanje posla koji je predmet nabave u roku od 10 dana, računajući od dana primitka ove Odluke.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Grupe građana iz Ulice Narodnog preporoda u Krku za pomoć u rješavanju problema oko slabe preglednosti, prevelike brzine prometovanja i u svezi s time velike opasnosti i problema prelaska ulice, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se zamolba Grupe građana iz Ulice Narodnog preporoda u Krku za pomoć u rješavanju problema oko slabe preglednosti, prevelike brzine prometovanja motornim vozilima i u svezi s time velike opasnosti za pješake  prilikom prelaska  ulice na navedenom nepreglednom dijelu. Obzirom da navedena prometnica (koja prolazi kroz navedenu ulicu) i dalje ima status državne ceste,  za realizaciju predloženog potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost nadležnih tijela, a osobito Hrvatskih cesta i MUP-a, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav da temeljem predmetne zamolbe građana i odredbi ovoga Zaključka zatraži potrebnu suglasnost Hrvatskih cesta, a Grad  Krk po dobivanju suglasnosti spreman je iste financirati.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Športsko ribolovnog društva "Lovrata" Krk za financijsku pomoć odnosno sufinanciranje nastupa na 7. Svjetskom prvenstvu u udičarenju koje će se održati od 26. 09. do 7. 10. 2007. godine u Belgiji, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Športsko ribolovnog društva "Lovrata" Krk za financijsku pomoć odnosno sufinanciranje nastupa na 7. Svjetskom prvenstvu u udičarenju, koje će se održati od 26. 09. do 7. 10. 2007. godine u Belgiji (Blakenbergu), te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 4.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Gradske glazbe Krk za pomoć u organiziranju proslave 175. obljetnice postojanja Gradske glazbe Krk i nabavke 6 nedostajućih kompleta svečanih zimskih odora za mlađe članove Udruge,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Udovoljava se zamolbi Gradske glazbe Krk za pomoć u organiziranju proslave 175. obljetnice postojanja gradske glazbe Krk koja će se obilježiti prigodnim svečanim koncertom u dvorani srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 10.000,00 kuna.

2. U svezi dijela zamolbe Gradske glazbe Krk za financijsku pomoć za kupnju 6 nedostajućih kompleta svečanih zimskih odora za mlađe članove, odobrava se na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu ukupni iznos od 9.589,20 kn s PDV-om (prema pred-računu isporučitelja odjeće, Usluga d.o.o. Rijeka, Strossmayerova 12, broj: 05-96 od 30.08. 2007.).
...
(Iz Zapisnika 47. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

46. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (31. srpnja 2007.)

...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja izbora najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: izrada DPU poslovne Zone 29 (predio Sv. Petar u gradu Krku), nakon obrazloženja pročelnika Đimija Skomeršića i rasprave  donijelo  je sljedeću

O D L U K U

Utvrđuje se da su u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 33/07 čiji je predmet: izrada DPU poslovne Zonr 29 (predio Sv. Petar u gradu Krku), od pet poziva za dostavu ponuda prispjele dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Nenada Kocijana dipl. ing.arh, samostalnog ovlaštenog arhitekta iz Rijeke, koja glasi na iznos od 180.000,00 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 39.600,00 kuna, ukupno iznosi 219.600,00 kuna; ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju;  i
 • Ponuda Urbanističkog studia Rijeka d.o.o. iz Rijeke, koja glasi na iznos od 194.000,00 kuna koji iznos uvećan za PDV od 42.680,00 kuna, ukupno iznosi 279.680,00 kuna; ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju.

 Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ovog zaključka, za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda Nenada Kocijana dipl. ing.arh, samostalnog ovlaštenog arhitekta iz Rijeke, koja glasi na iznos od 180.000,00 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 39.600,00 kuna, ukupno iznosi 219.600,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja izvješća Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka, Komunalnog redarstva u svezi  rušenja gromača i gradnji novih kameno-betonskih zidova na području "Droskulovo", nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Izvješće Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka, Komunalnog redarstva u svezi  rušenja gromača i gradnji novih kameno-betonskih zidova na području "Droskulovo". Obzirom da se radi o zahvatu u prostoru koji je izvan građevinskog područja (poljoprivredno zemljište) te isti zahvat predstavlja narušavanje prirodnog okruženja (postavljanjem željeznih cijevi kao nosača ogradne pletene žice) te uništavanje zaštićenih autohtonih kamenih blokova (gromača) kao i odvoženje istih čime se prekida granična linija prema okolnim zemljišnim česticama, zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav Grada Krka da pred nadležnom službom (građevinskom inspekcijom) pokrenu sve potrebne radnje u cilju vraćanja u prvobitno stanje.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Boćarskog kluba Krk za sufinanciranje 20. boćarskog turnira "Krčki sajam",  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Boćarskog kluba Krk za sufinanciranje 20. boćarskog turnira "Krčki sajam", te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 2.000,00 kuna.
...
(Iz Zapisnika 46. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

45. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (11. srpnja 2007.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka  povodom razmatranja zamolbe Judo kluba Krk za sponzorstvo međunarodnog turnira prijateljstva, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Judo kluba Krk za sponzorstvo međunarodnog turnira prijateljstva, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 3.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Šahovskog kluba "Draga" iz Rijeke, Brig 24 za pomoć i sufinanciranje organizacije 5. po redu šahovskog turnira "Krk Zlatni otok Mediterana", nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave odonijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Grad Krk ocjenjuje šahovski turnir "Krk Zlatni otok Mediterana" kao značajnu i vrijednu manifestaciju te podržava njezino daljnje održavanje. S time u svezi udovoljava se zamolbi Šahovskog kluba "Draga" iz Rijeke, Brig 24 za pomoć i sufinanciranje organizacije 5. po redu šahovskog turnira "Krk Zlatni otok Mediterana",   te se na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 4.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka  povodom razmatranja zamolbe "Redagara Art" iz Krka, Vrbnička 32 za produženje radnog vremena na Šotobateriji u gradu Krku,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi "Redagara Art" iz Krka, Vrbnička 32 za produženje radnog vremena za vrijeme turističke sezone 2007. godine na Šotobateriji u gradu Krku,  do 02,00 sata.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Mjesnog odbora Vrh za asfaltiranje ulice u Vrhu (predio Gomilica) na teret Grada Krka,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se zamolba Mjesnog odbora Vrh za asfaltiranje ulice u Vrhu (predio Gomilica), s time da je Grad Krk spreman financirati u cijelosti obavezu za dva domaćinstva (u težoj socijalnoj situaciji) dok su preostala tri domaćinstva dužna sufinancirati isto u iznosu od 4.000,00 kuna po domaćinstvu a preostali iznos koji je potreban za predmetne radove sufinancirat će Grad na teret Proračuna.

Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav Grada Krka da usporedi planske i ponuđene veličine te da se predmetna investicija planira u Rebalansu Proračuna za 2007. godinu.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Ekipe "Zlatne nade" grada Krka za financiranje i osiguranje prijevoza u Matulje (Rijeku) radi sudjelovanja u kvalifikacijama za Sportske igre mladih,  nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Ekipe "Zlatne nade" grada Krka za financiranje i osiguranje prijevoza u Matulje (Rijeku) radi sudjelovanja u kvalifikacijama za Sportske igre mladih, na teret Poračuna Grada Krka za 2007. godinu.
...
(Iz Zapisnika 45. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

44. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (21. lipnja 2007.)
...
- Gradsko poglavarstvo Grada Krka, rješavajući u predmetu odabira najpovoljnije ponude, u postupku javne nabave provedene javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave, sukladno članku 9. stavak 2. alineja 1. Zakona o javnoj nabavi, za nabavu dugoročnog kredita za izgradnju kapitalnog projekta – dječjeg vrtića u gradu Krku u iznosu od 15.000.000,00 kuna, naručitelja Grada Krka, koji postupak se u evidenciji naručitelja vodi pod brojem: JNR 3/2007, a poziv za javno nadmetanje objavljen je u "Narodnim novinama", Oglasnik javne nabave RH broj 23/07 od 04. lipnja 2007. godine, pod brojem: 07-21-10148/1733, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeću

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Utvrđuje se da je najpovoljnija prihvatljiva ponuda prispjela na uvodno javno nadmetanje ponuda: Privredne banke Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka, Đure Šporera 3, u iznosu od 20.632.430,54 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Utvrđeno je da su u uvodno navedenom postupku javnog nadmetanja prispjele tri prihvatljive ponude i to:
- Privredna banka Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka, u iznosu od 20.632.430,54 kuna;
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 2, u iznosu od 20.661.354,19 kuna i
- Erste Steiermerkische banka d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3 a, u iznosu od 23.516.247,11 kuna.

Utvrđuje se da je u predmetu sačinjen zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda klasa: 406-09/07-01/14, urbroj: 2142/01-02-07-7 od 11. lipnja 2007. godine, na kojem su bili prisutni predstavnici svih natjecatelja, te nisu imali primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda.

U predmetu je sačinjen i zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, klasa: 406-09/07-01/4, urbroj: 2142/01-02-07-8 od 11. svibnja 2007. godine.

Pregledom i usporedbom ponuda utvrđeno je da je prihvatljiva ponuda sa najnižom ukupnom cijenom kredita: Privredna banka Zagreb d.d. Podružnica Riadria Rijeka, te je riješeno kao u dispozitivu ove odluke.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja  Elaborata procjene  vrijednosti nekretnine – poslovnog prostora u Krku, Kvarnerska 15  od strane procjenitelja stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Brune Perožić a temeljem traženja Udruženja obrtnika Krk, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje  Elaborat procjene  vrijednosti nekretnine – poslovnog prostora u Krku, Kvarnerska 15  (vidi prilog predmetni elaborat procjenitelja stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Brune Perožić koji čini sastavni dio ovog zaključka).

2. Grad Krk spreman je raspisati javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada koji se nalazi u  Krku, Kvarnerska 15, uz početnu cijenu  u iznosu od 2.000,00 EUR po m2 u protuvrijednosti u kunama, s time da sadašnjim  zakupcima ostaje pravo zakupa u trajanju do 4 godine odnosno do preseljenja Dječjeg vrtića u nove prostore, i to po sada utvrđenoj zakupnini, što će se utvrditi kao natječajni uvjet.

- Gradsko  poglavarstvo  Grada  Krka, na temelju članka 47. Statuta Grada Krka u predmetu razmatranja Pisma namjere tvrtke Velemi d.o.o. iz Rijeke, Šetalište XIII divizije 93 za postavljanje ljetnog klizališta u Gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeću 

O D L U K U

1. Podržava se pismo namjere tvrtke Velemi d.o.o. Rijeka, XIII divizije 93 za postavljanje montažnog ljetnog klizališta u gradu Krku na autobusnom kolodvoru, na zemljištu u vlasništvu Autotrans d.o.o. Rijeka.

2. U cilju realizacije projekta iz točke 1. ove Odluke, Grad Krk i TZ Grada Krka se obvezuju:
- zatražiti priključak na privremeni elektroenergetski sustav od HEP-a, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk;
-  izdati suglasnost za priključak na vodu i kanalizaciju;
- u sklopu obilaska i čuvanja javno – prometnih površina, luke i plaža, zelenih površina, preuzeti i noćni obilazak i čuvanje objekta klizališta.

 
3. Investitor - tvrtka Velemi  d.o.o. Rijeka obvezuje se ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju projekta, tj. pribaviti odgovarajuće potvrde i suglasnosti, sukladno pozitivnim propisima koji uređuju postavu privremenih montažnih objekata, kao  i za obavljanje djelatnosti u  istima.

4. Sukladno odredbama članka 6. st. 2 uvodne Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, tvrtki  Velemi d.o.o. Rijeka odobrava se usluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka u montažnom ljetnom klizalištu. Radno vrijeme klizališta i ugostiteljskog objekta unutar klizališta utvrđuje se u vremenu od 09,00 do 02,00 sata.

5. Grad Krk će u suradnji s tvrtkom Velemi d.o.o. Rijeka organizirati školu klizanja za djecu od 5 do 10 godina i preuzeti financiranje iste.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Povijesnog društva Rijeka iz Rijeke, Gj. Ružića 5 za sufinanciranje zbornika radova u čast akademika Petra Strčića, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i rasprave  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Udovoljava se zamolbi Povijesnog društva Rijeka iz Rijeke, Gj. Ružića 5 za sufinanciranje zbornika radova u čast akademika Petra Strčića, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 10.000,00 kuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja prijedloga Ugovora o radu turističke ambulante u gradu Krku u vremenskom razdoblju od 18. lipnja do 31. kolovoza 2007. godine, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se prijedlog Ugovora o radu turističke ambulante u gradu Krku (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora broj:01-553/1-07 od 18. lipnja 2007. godine koji čini sastavni dio ovog zaključka), te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava 80.000,00 kuna.
...
(Iz Zapisnika 44. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

43. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (05. lipnja 2007.)
...
- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka u predmetu razmatranja izbora najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: hortikularno uređenje kružnog toka u gradu Krku, nakon obrazloženja Radmile Živanović-Čop i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se da su u postupku ograničenog prikupljanja ponuda u predmetu nabave: 22/07 čiji je predmet: hortikularno uređenje kružnog toka u gradu Krku, od pet poziva za dostavu ponuda prispjele dvije ponude,  i to od sljedećih natjecatelja:

 • Ponuda Uslužnog obrta "Rankun" vl. Branimira Vančine iz Kornića, koja glasi na iznos od 199.645,00 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 43.921,90 kuna ukupno iznosi 243.566,90 kune; ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju; i
 • Ponuda Komunalne usluge "Lumin", koja glasi na iznos od 196.810,00 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 43.298,20 kuna ukupno iznosi 240.108,20 kuna; ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju.

Sukladno utvrđenju iz prednjeg stavka ovog zaključka, za navedeno nadmetanje ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu, najpovoljnijom utvrđuje se ponuda Komunalne usluge "Lumin", koja glasi na iznos od 196.810,00 kuna, koji iznos uvećan za PDV od 43.298,20 kuna ukupno iznosi 240.108,20 kuna.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja informacije Općine Omišalj o Studiji utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju PVC-a u industrijskom kompleksu DINA Petrokemije d.d. u Omišlju, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave, donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje informacija Općine Omišalj u svezi Studije utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju PVC-a u industrijskom kompleksu DINA Petrokemije d.d. u Omišlju te se podržavaju zaključci Općinskog poglavarstva Općine Omišalj s time u svezi a naročito u smislu poštivanja svih zakonskih propisa iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša te osiguravanje najviših ekoloških standarda.

- Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja podneska Turističke zajednice Grada Krka (izvatka iz zapisnika) u svezi zamolbe Podsekcije ugostitelja sa područja grada Krka, glede produženja radnog vremena uz plan i aktivnosti kulturno-zabavnih zbivanja u turističkoj sezoni 2007. godini, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića  i rasprave, donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje izvadak iz zapisnika Turističke zajednice Grada Krka u svezi zamolbe Podsekcije ugostitelja sa područja grada Krka, glede produženja radnog vremena uz plan i aktivnosti kulturno-zabavnih zbivanja u turističkoj sezoni 2007. godini (vidi prilog izvod iz zapisnika sa održane 2. sjednice Turističkog vijeća TZG Krka dana 16. svibnja 2007.godine koji čini sastavni dio ovog zaključka)  te se s time u svezi sugerira Podsekciji ugostitelja sa područja Grada Krka, da u okviru prihvaćenog prijedloga kulturno-zabavnih aktivnosti, produženje radnog vremena i iza 02,00 sata maksimalno do 03,00 sata, za sljedeće manifestacije koje su u organizaciji TZ Grada Krka, kako slijedi:

04. - 27. 05.   

6. Vinofest

04. 06.

Dan grada Krka

27. 06.

Melodije Istre i Kvarnera

05. 07.

Dani mode i ljepote

07. 07.

Otvaranje 51. Ljetnih priredbi

21. 07.

Krk music live

28. 07. 

Disco noć grada Krka

08. - 10. 08.

Krčki sajam

15. 08.

Krčka jedra

18. 08.

Disco noć grada Krka

26. 08.

Pontes

...
(Iz Zapisnika 43. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)
 
 
42. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (15. svibnja 2007.)
...
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja informacije Povjerenstva za provedbu ankete te s time u svezi Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu ankete u svezi sajma široke potrošnje u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1) Prima se na znanje informacija Povjerenstva za provedbu ankete te s time u svezi Zapisnik o radu Povjerenstva za provedbu ankete u svezi sajma široke potrošnje u gradu Krku. 2) U cilju bolje organizacije sajma potrebno je sljedeće:
- označiti linije prostora štanda te označiti prostor parkirališta;
- vratiti tj. ponovno postaviti table sa informacijama o parkiranju;
- prostor sajma i obližnje ulice potrebno je očistiti navečer, nakon održanog sajma a ne drugo jutro.
3) Također, nalaže se Vecli d.o.o. iz Krka, Lukobran 5, da u cilju bolje organizacije sajma široke potrošnje u gradu Krku, Gradskom poglavarstvu Grada Krka dostavi prijedlog s time u svezi (organizacije sajma, uređenje partera i prostora na kojima se organizira sajam, i dr.).     

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja predloženih imovinsko-pravnih predmeta, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Radmile Živanović-Čop poslije rasprave  donijelo je sljedeće 

Z A K L J U Č K E

I) Rješavajući u predmetu odabira najpovoljnije ponude u postupku javne nabave provedene javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave, sukladno članku 9. stavk 2. alineja 1. Zakona o javnoj nabavi, za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela povijesnog gradskog bedema u gradu Krku (dio istočnog bedema na potezu od Vrata slobode prema dječjem vrtiću u dužini od cca 35 m) naručitelja Grada Krka, sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, koji postupak se u evidenciji naručitelja vodi pod brojem: JNR 2/2007, a poziv za javno nadmetanje objavljen je u "Narodnim novinama", Oglasnik javne nabave RH broj, 15/07 od 10. travnja 2007. godine, pod brojem: 07-23-5840/1002, Gradsko poglavarstvo Grada Krka utvrđuje da je najpovoljnija prihvatljiva ponuda prispjela na uvodno navedeno javno nadmetanje ponuda: FIDAL d.o.o. Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Braće Pavlinić 10 u iznosu od 328.256,23 kuna koji iznos uvećan za iznos PDV-aod 72.216,37 kuna ukupno iznosi 400.472,60 kuna te se isti utvrđuje najpovoljnijom ponuditeljem (vidi prilog obrazloženje odluke, klasa: 406-09/07-01/3, urbroj: 2142/01-02-07-9 od 15. svibnja 2007. godine).    
...
III). Rješavajući po prijedlogu Streličarskog kluba "Maura kal", sa sjedištem u Krku, Frankopanska 6, zastupano po predsjednici kluba Ivani Koller, za davanje na korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Krka, prihvaća se prijedlog Streličarskog kluba "Maura kal", sa sjedištem u Krku, Frankopanska 6, za davanje na korištenje bez naknade, dijela 1137/7 k.o. Krk, za potrebe održavanja treninga članova kluba; nalaže se imovinsko pravnoj službi da uz prisutnost ovlaštenog geometra i predstavnika podnositelja zahtjeva utvrdi dio z.č. 1137/7 k.o. Krk, koji će se predlagateljima dati na korištenje, uvažavajući potrebe predlagatelja kao i djelatnosti koje se odvijaju na susjednim parcelama, u roku od 15 dana računajući od dana donošenja ovog zaključka, te da tako usaglašen prijedlog dostavi na potvrdu Gradskom poglavarstvu Grada Krka. 
...

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja prijedloga u svezi raspodjele javne površine na Obali hrvatske mornarice (Toš, Corsaro), poslije  rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Vecla d.o.o. iz Krka, Lukobran 5 da za 2008. godinu pripremi prijedlog raspodjele zakupa javne površine ispred ugostiteljskih objekata Toš i Corsaro na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku, pod uvjetom da je ugostiteljski objekat "Toš" samostalni ugostiteljski objekat. S time u svezi, prodaja i serviranje hrane iz Konobe Šime, na dijelu terase (javne površine) ugostiteljskog objekta "Toš" smatrat će se povredom ugovora te razlog za raskid istog.
...
(Iz Zapisnika 42. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)

41. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA KRKA (24. travnja 2007.)
... 
- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja informacije Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka u svezi fekalne kanalizacije zapadnog dijela naselja Krk, nakon obrazloženja pročelnika Đimija Skomeršića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1) Prihvaća se prijedlog Ponikve d.o.o. Krk i Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka u svezi fekalne kanalizacije zapadnog dijela naselja Krk tj. sufinanciranja izrade projektne dokumentacije (vidi prilog prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade predmetnog projekta broj 692/07 od 004. travnja 2007.g. koji čini sastavni dio ovog zapisnika), te je s time u svezi Grad Krk spreman na teret Proračuna Grada Krka sufinancirati isto sa 70 % troškova tj. 122.500,00 kuna.
2) Predlaže se Ponikvi d.o.o. Krk  da dopuni idejni projekt s dijelovima mreže koji nedostaju (poslovna zona i dr. - zone za koje se dovršavaju DPU-i). 
3) Također, Gradsko poglavarstvo Grada Krka predlaže da se za iduću godinu planira izraditi idejni projekt fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka

 - Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja podneska Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka u svezi ishođenja građevinske dozvole za Dječji vrtić i jaslice u Krku te s time u svezi potrebu donošenja zaključaka glede vodnog i komunalnog doprinosa, nakon obrazloženja pročelnika Đimija Skomeršića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se informacija Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka u svezi ishođenja građevinske dozvole za dječji vrtić i jaslice u Krku te glede istog plaćanja vodnog doprinosa. S time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava se u korist tvrtke "Hrvatske vode" iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220 uplata vodnog doprinosa za gradnju građevine dječjeg vrtića i jaslica u Krku čiji je očekivani iznos 150.087,18 kuna. 
2. Temeljem članka 8. stavka 1. podstavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službene novine" PGŽ 42/04), Gradsko poglavarstvo Grada Krka u cijelosti oslobađa investitora Grad Krk obaveze plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju društvene građevine "Dječji vrtić i jaslice u gradu Krku" te se nalaže  Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Krka da donese rješenje s time u svezi.
3. Zadužuje se Imovinsko-pravna služba Grada Krka da provede postupak javne nabave za dobivanje kredita za financiranje izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Krku, a preme dokumentaciji koju će pripremiti Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Mjesnog odbora Vrh za pomoć pri uređenju prostora za dječje igralište Busilak u mjestu Vrh, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave  donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi Mjesnog odbora Vrh za pomoć pri uređenju prostora za dječje igralište Busilak u mjestu Vrh.
2) Zadužuje se Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka da za jednu od narednih sjednica Poglavarstva izradi analizu ulaganja u pojedine Mjesne odbore (prihodi i rashodi, održavanje investicijskih objekata) i to od 2005. godine.
3) Sa predsjednicima Mjesnih odbora sa područja Grada Krka održat će se sastanak u cilju utvrđivanja prioriteta  u financiranju potreba a obzirom na ograničena sredstva Proračuna.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe Grupe "Don Lunas" Ecuador za korištenje javne površine u svrhu sviranja južnoameričke muzike, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

U svezi zahtjeva stranih grupa za korištenje javne površine u svrhu sviranja južnoameričke muzike u gradu Krku i to, Grupa "Don Lunas" iz Ekvadora i dr.,  Gradsko poglavarstvo Grada Krka određuje dva dana u tjednu za korištenje javne površine u tu svrhu i to ponedjeljak i četvrtak, kada se odobrava svakoj pojedinoj  Grupi korištenje javne površine (na Šetalištu sv. Bernardina) na način da jedan dan svira jedna Grupa.

- Na temelju odredbi članka 47. Statuta Grada Krka Gradsko poglavarstvo Grada Krka povodom razmatranja zamolbe SRD "Lovrata" iz Krka za financijsku pomoć za sudjelovanje na 1. klupskom europskom prvenstvu u udičarenju rukom iz brodice u Piranu (od 15.05. do 20.05. 2007.g.) te za financijsku pomoć za organizaciju 2. KUP-a grada Krka u sportskom ribolovu koji će se održati 29. travnja 2007. godine u gradu Krku, nakon obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1) Udovoljava se zamolbi  SRD "Lovrata" iz Krka za financijsku pomoć za sudjelovanje na 1. klupskom europskom prvenstvu u udičarenju rukom iz brodice u Piranu (od 15.05. do 20.05. 2007.g.), te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kuna.
1) Udovoljava se zamolbi  SRD "Lovrata" iz Krka za financijsku pomoć  za organizaciju 2. KUP-a grada Krka u sportskom ribolovu koji će se održati 29. travnja 2007. godine u gradu Krku, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka za 2007. godinu odobrava iznos za pokrivanje ugostiteljskih troškova i pehara.
...
(Iz Zapisnika 41. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Krka)