Rad Gradskog vijeća (2010.)

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (21. prosinca 2010.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. studenoga 2010. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2011. godinu; jednoglasno usvojene projekcije Proračuna za razdoblje 2012. - 2013. godine; jednoglasno usvojen Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine; usvojeni Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2011. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2011. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2011. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2011. godinu, Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2011. godinu i Prijedlog Programa za socijalno humanitarne udruge, društva i ustanove Grada Krka za 2011. godinu
Proračun Grada Krka za 2011. sastoji se od Proračuna za 2011., projekcija Proračuna za razdoblje 2012. - 2013., Plana razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013., te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Prihodi i primici Proračuna za 2011. planirani su u iznosu od 54.820.000,00 kn, od čega prihodi poslovanja iznose 51.400.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine 3.400.000,00 kn, te primici od zaduživanja 20.000,00 kn. Također, planirano je i 1.500.000,00 kn viška prihoda iz 2010. koji će biti preneseni u sljedeću godinu, pa je na raspolaganju ukupno 56.320.000,00 kn. U odnosu na 2010. Proračun za 2011. povećan je za 3.019.305,00 kn iliti 5,8%. Prihodi se u 2011. povećavaju radi izgradnje sportske dvorane krčke osnovne škole za koju je u sljedećoj godini planirano 4.000.000,00 kn. Ovaj projekt u ukupnoj vrijednosti od 8.200.000,00 kn financirati će se u razdoblju od tri godine uz pomoć županijskog i državnog Proračuna, i to na način da će svatko učestvovati s 1/3 ukupne investicije. Za Proračun 2011. može se kazati da je u izvornom dijelu prihoda planiran na prošlogodišnjoj razini, a više su planirani prihodi od kapitalnih pomoći drugih proračuna, te prihodi od prodaje imovine, i to radi izgradnje sportske dvorane. Za ostale višegodišnje projekte uglavnom se priprema projektna dokumentacija ili se planiraju potrebna sredstva u projekcijama 2012. - 2013., ali se na teret Proračuna za sada ne preuzimaju nove obveze. Rashodi i izdaci Proračuna za 2011. planirani su u iznosu od 56.320.000,00 kn. Planom su raspoređena sredstva prihoda u iznosu od 54.800.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 20.000,00 kn i 1.500.000,00 kn prenesenih sredstava iz 2010. godine. Tekući rashodi iznose 39.596.500,00 kn, kapitalni 10.063.500,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 6.600.000,00 kn.
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. prikazuje detaljnu razradu izdataka za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije prema izvorima financiranja, a usklađen je s Proračunom Grada Krka za 2011. godinu. Planom razvojnih programa planirani su kapitalni projekti u ukupnom iznosu od 18.437.500,00 kn za 2011., 18.125.000,00 kn za 2012., te 17.140.500,00 kn za 2013. godinu.

Popis značajnih projekata planiranih projekcijom 2011. - 2013.:

 

Naziv projekta

2011.

2012.

2013.

Ukupno:

1.

Sportski centar
Josip U. Pepi

200.000,00

215.000,00

235.000,00

650.000,00

2.

Sportska dvorana OŠ

4.000.000,00

2.400.000,00

1.800.000,00

8.200.000,00

3.

Projekt Jadran

1.000.000,00

2.000.000,00

500.000,00

3.500.000,00

4.

Koncepcija
razvoja
vodoopskrbe 2009. - ’12.

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

7.140.000,00

5.

Zapadna
zaobilaznica

200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

2.600.000,00

6.

Ukupno:

7.780.000,00

8.195.000,00

6.115.000,00

22.090.000,00


- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
Ukupna sredstva potrebna za izvršavanje Programa procjenjena su na iznos od 6.290.000,00 kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 1.790.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika radova, iz ostalih pozicija Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Ovim se Programom za čiščenje javnih površina planira izdvajanje od 1.530.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.750.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.450.000,00 kn, te za održavanje groblja 60.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Ukupna sredstva potrebna za izvršavanje Programa procjenjena su na iznos od 4.520.000,00 kn, od čega se 4.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2011., a 520.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika radova, iz ostalih pozicija Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 570.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 2.200.000,00 kn, za uređenje groblja 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 500.000,00 kn, te za pripremu gradnje, tj. prostorno plansku dokumentaciju 1.000.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
Ukupna sredstva potrebna za izvršavanje Programa procjenjena su na iznos od 5.455.000,00 kn, od čega se 1.200.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od naknade za priključenje, 35.000,00 kn iz prihoda od komunalne usluge, a 4.220.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika radova, iz ostalih pozicija Proračuna Grada Krka za 2011. godinu. Ovim se Planom za opskrbu pitkom vodom planira izdvajanje od 3.425.000,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 2.030.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. godini
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 06. svibnja 2010. donesena je Odluka o prihvaćanju investicije - Projekt Jadran - koja se odnosi na zaštitu od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, Podsustava Krk. Istovremeno donesena je Odluka o naknadi za razvoj kojom je za korisnike usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić utvrđena naknada za razvoj u iznosu od 3 kn po m3 potrošene vode, kao i Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010. kojom je Grad preuzeo obvezu osiguranja sredstava za subvencioniranje dijela naknade za razvoj (gospodarstvo/domaćinstva) u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode. Sukladno spomenutom, ovom se Odlukom tako i u 2011. u Proračunu Grada Krka osiguravaju sredstva za subvencioniranje naknade za razvoj u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka
Temeljem nedavno objavljenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih u otvorenom je roku zaprimljeno ukupno devet kandidatura. Obzirom da navedeno tijelo može imati najviše sedam članova Gradsko vijeće tajnim je glasovanjem u Savjet mladih izabralo: Luku Adžića Kapitanovića (Boćarski klub Krk), Alojzija Franolića (Udruga maslinara Drobnica), Igora Hrasta (Judo klub Krk), Katju Hrelju (Folklorno društvo Poljica), Ines Pavičić (Košarkaški klub Krk), Emila Vlaisavljevića (Humanitarna udruga Zdravlje za sve) i Lovru Žužića (Karate klub Krk). Savjet mladih predstavlja savjetodavno tijelo Gradskog vijeća kojem je zadaća mlade ljude uključiti u javni život Grada. Mandat novoizabranih članova traje dvije godine.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak s računa posebnih namjena Grada Krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk**

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka**
Kako u ožujku 2011. ravnateljici Centra za kulturu Grada Krka ističe četverogodišnji mandat, potrebno je donjeti Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice spomenute ustanove. Istu donosi Natječajno povjerenstvo u koje su imenovani Čedomir Miler i Marinko Bajčić. Natječajno povjerenstvo koje se sastoji od tri člana (jednog imenuje ravnateljica ustanove iz reda stručnih djelatnika) zaprima prijave, te utvrđuje da li su one zaprimljene pravovremeno i da li ispunjavaju uvjete natječaja. Temeljem pristiglih prijava Natječajno povjerenstvo Gradskom vijeću podnosi prijedlog za imenovanjem ravnatelja/ice ustanove.

________________

** Dopuna Dnevnog reda.

--------------------

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (22. studenog 2010.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 28. rujna 2010. godine

- jednoglasno usvojeno Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

>> preuzmite Izvješće o radu Gradonačelnika

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2010. do 2012. godine
Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2010. do 2012. vezan je uz I. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2010. godinu. Naime, spomenuti dokument sadrži sve kapitalne gradske investicije pored kojih, prema gradonačelnikovim riječima, treba istaknuti izgradnju sportske dvorane osnovne škole. Tako se do kraja ove godine planira rušenje postojećih objekata (tj. zgrade stare gimnazije), a sljedeće izgradnja novog. Riječ je o investiciji ukupno vrijednoj 7.500.000,00 kn, s time će polovica sredstava iz Proračuna biti izdvojena 2011., a ostatak 2012. godine. Ovaj projekt Grad će stajati ukupno 4.000.000,00 kn, koliko bi trebala iznosi i participacija Primorsko-goranske županije. Osim izgradnje sportske dvorane spomenuto je i skorašnje dovršenje adaptacije stare zgrade dječjeg vrtića, iliti budućeg Društvenog doma, gdje će se sljedeće godine realizirati dio nastave tjelesnog odgoja krčkih osnovnoškolaca.  

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine. Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2010. trebalo se prići i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini kako bi se izvršilo usklađivanje s pozicijama Proračuna Grada Krka. Prihod od komunalne naknade tako je planiran u iznosu od 4.500.000,00 kn. Ukupna sredstva potrebna za ostvarenje izmjene ovog programa procijenjena su na iznos od 5.788.000,00 kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 1.288.000,00 kn - na koliko se procijenjuje razlika radova - iz ostalih pozicija Proračuna Grada Krka za 2010. godinu. Sredstva iz ovog programa namijenjena su čiščenju javnih površina (1.500.000,00 kn), održavanju javnih površina (2.500.000,00 kn), održavanju nerazvrstanih cesta (500.000,00 kn) i održavanju javne rasvjete (1.228.000,00 kn).

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine. I. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2010. godinu, isti se smanjio za 5%. Zaključcima gradonačelnika odobravale su se zamolbe građana, a provedenim prikupljanjem ponuda pojedine planirane investicije su se smanjivale, odnosno povećavale, te je bilo nužno izraditi Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 4.669.345,68 kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2010. godini, a 169.345,68 kn - na koliko je procijenjena razlika radova - iz ostalih pozicija Proračuna Grada Krka za 2010. godinu. Za javne površine tako je izdvojeno 844.762,81 kn; za nerazvrstane ceste 2.532.144,01 kn; za groblja 270.000,00 kn; za javnu rasvjetu 497.438,86 kn; te za pripremu gradnje i prostorno plansku dokumentaciju 525.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Krka
Spomeničku rentu plaćaju fizičke ili pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području grada Krka. Fizičke i pravne osobe s poslovnim jedinicama koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu zasebno. Visina spomeničke rente u sve tri zone kulturno-povijesne cjeline grada Krka** iznosi 1,00 kn mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost. Primjena ove odluke - koja predstavlja rezultat zakonske obveze - započinje 01. siječnja 2011. godine.

________________

** Zona A - potpuna zaštita povijesnih struktura; Zona B - djelomična zaštita povijesnih struktura i Zona C - ambijentalna zaštita.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora
Odluka o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora predstavlja novi korak i pomoć u savladavanju gospodarske krize i teških uvjeta poslovanja zakupnika poslovnih prostora u vrijeme zimskih mjeseci. Tako popust na umanjenje ugovorene mjesečne zakupnine u visini od 20%, i to za razdoblje od 01. prosinca 2010. do 31. svibnja 2011., mogu ostvariti samo zakupnici (pravne i fizičke osobe) koji obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru tijekom cijele godine (u što nisu uključena tijela državne uprave, prosvjeta, kultura, zdravstvo, političke stranke, udruženja građana i sl.). Umanjenje mjesečne zakupnine ne mogu ostvariti zakupci poslovnog prostora koji na dan izdavanja mjesečnog računa imaju nepodmirena dugovanja prema Gradu Krku s osnova zakupnine duža od dva mjeseca.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
Na sjednici Kolegija gradonačelnika Grada Krka, održanoj 18. listopada 2010., podržana je zamolba Mirande Šebelje za razrješenje od dužnosti članstva u Odboru za društvene djelatnosti. Od strane koalicije PGS, SDP i HSLS, za novog predsjednika Odbora za društvene djelatnosti predložen je Damir Kremenić - što je jednoglasno prihvatilo i Gradsko vijeće.

- pitanja i odgovori
Na početku sjednice vijećnik Franjo Volarić podsjetio je da predsjednici jedanaest Odbora Gradskog vijeća ne primaju materijale za sjednice Gradskog vijeća iako bi trebali obzirom na teme o kojima se raspravlja. Prema riječima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinka Bajčića taj se propust više ne bi trebao ponavljati. Pored toga, na kraju sjednice vijećnik Miljenko Milohnić predložio je da Grad sufinancira najamnine onih gospodarstvenika koji imaju zakupljene privatne poslovne prostore, te da se i njima na taj način pomognove u ovom periodu obilježenom gospodarskom krizom. Prema riječima gradonačelnika, kao olakšica za sve gospodarstvenike u sljedećoj se godini planira smanjenje poreza na tvrtku.

--------------------

09. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. rujna 2010.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. lipnja 2010. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine ostvario je PRIHODE u iznosu od 22.169.076,65 kn, što predstavlja 41,3% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% Proračuna možemo zaključiti kako se Proračun za sada ostvaruje prema planu. Naime, dinamika priliva sredstava vezana je uz turističku sezonu, pa se prihodi većim dijelom ostvaruju u drugoj polovici godine, kao i naplata prihoda koju provodi Porezna uprava. U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 25.563.982,75 kn prihoda i primitaka, iz čega proizlazi da je u ovoj godini ostvareno 3.394.906,10 kn manje prihoda nego li prošle godine. Smanjenje prihoda prisutno je zbog poreza na dohodak, komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje građevinskog zemljišata i ostalih prihoda. Povećanje je ostvareno od poreza na pokret nekretninama, naknada za koncesije i prihoda od zakupa. U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće: 1. Prihodi od poreza ostvareni su iznosu od 11.473.568,17 kn, a prošle godine u iznosu od 10.830.972,8 kn, što je povećanje za 642.595,31 kn. 2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.414.243,10 kn, te su za 559.396,91 kn veći nego prošle godine. 3. Prihod od komunalne naknade, doprinosa i ostalih naknada ostvaren je u iznosu od 4.434.579,76 kn, što je za 2.256.293,13 kn manje nego prošle godine kada je ostvaren komunalni doprinos za izgradnju poslovne zgrade Konzuma. 4. Ostali prihodi ostvareni su manje za 184.649,52 kn u odnosu na prošlu godinu. Pomoći iz Proračuna i unutar opće države ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.936.419,08 kn, što je za 812.603,29 kn manje nego prošle godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 213.761,39 kn što je 10% od planiranog Proračuna za 2010., odnosno 574.350,08 kn manje nego 2009. godine. Od financijske imovine i zaduživanja u 2010. nisu ostvarena sredstva, dok je u prošloj godini ostvaren povrat depozita u iznosu od 975.200,91 kn. RASHODI I IZDACI ostvareni su u iznosu od 22.730.003,92 kn, što je 41,2% od planiranih izdataka za 2010. godinu koji iznose 55.192.004,00 kn. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 86% su tekući rashodi, 12,98% su kapitalni rashodi, a 1% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova. U razdjelu Odsjeka za financije ostvareno je 10.374.595,75 kn, što je 46% od ukupno ostvarenih odnosa 40,84% od planiranih rashoda. Program Javna uprava i administracija obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući održavanje opreme i zgrade uprave. Od planiranih 5.800.000,00 kn ostvareno je 2.557.474,01 iliti 44,1%. Program Ustanove u kulturi obuhvaća financiranje Centra za kulturu Grada Krka i Gradske knjižnice Krk. Program težak 1.348.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 547.323,13 kn. Program Ustanove u odgoju i obrazovanju obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za koji je ostvareno rashoda u iznosu od 3.521.117,34 kn. Program protupožarne zaštite obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, kao i Vatrogasne zajednice, a ostvaren je u iznosu od 2.164.146,56 kn. Za otplatu zajmova i ostale društvene potrebe utrošeno je 1.425.357,95 kn. U razdjelu Odsjeka za društvene djelatnosti realizirano je 2.556.946,14 kn, što je 42,97% od planiranih 5.950.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove obuhvaćene su aktivnosti Gradskog vijeća, protokola i općih poslova, a realizirane su u iznosu od 359.613,89 kn, kao i Mjesnih odbora u iznosu od 7.300,00 kn. U razdjelu Odsjeka za komunalne poslove utrošeno je 8.519.583,24 kn, što je 46,15% od planiranih 18.460.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj realizirano je 791.893,84 kn od planiranih 4.000.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za gospodarstvo od planiranih 480.000,00 kn realizirano je 127.370,98 kn, iliti 26,54%.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2010. godinu
Proračun Grada Krka za 2010. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 14. prosinca 2009. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 53.692.004,00 kn, i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. I. Izmjena Proračuna predložena je u iznosu od 51.800.695,00 kn prihoda i primitaka i viškom prihoda iz 2009. u iznosu od 617.212,74 kn, te ukupno iznosi 52.417.907,74 kn, što je 2.774.096,26 kn manje od dosadašnjeg planiranog Proračuna. Ova izmjena Proračuna donosi promjene unutar pojedninih grupa prihoda i izdataka, i to: smanjuju se prihodi od poreza na dohodak za 1.515.109,00 kn; smanjuju se sredstva pomoći iz proračuna za 2.003.200,00 kn; smanjuju se sredstva sufinanciranja građana za program vodoopskrbe za 420.000,00 kn; povećavanju se prihodi od poreza na promet nekretnina za 800.000,00 kn; povećavaju se prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za 501.000,00 kn; uvode se prihodi od vodoprivrede u iznosu od 100.000,00 kn; povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 300.000,00 kn; povećavaju se ostali prihodi za 350.000,00 kn. Odsjeku za financije sredstva su smanjena za 279.509,00 kn. Odsjeku za društvene djelatnosti sredstva se smanjuju za 210.000,00 kn. Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove sredstva se smanjuju za 50.000,00 kn. Odsjeku za komunalne poslove sredstva se povećavaju za 160.412,74 kn. Odsjeku za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj sredstva se smanjuju za 2.525.000,00 kn. Odsjeku za gospodarstvo sredstva se povećavaju za 130.000,00 kn. Ukupni PRIHODI I PRIMICI I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2010. iznose 52.417.907,74 kn s uključenim viškom prihoda iz 2009. u iznosu od 617.212,74 kn. U odnosu na dosadašnji Proračun smanjeni su za 2.774.096,26 kn, što predstavlja smanjenje od 5,03%. Do izmjena Proračuna dolazi radi smanjenog prihoda od poreza na dohodak, smanjenih sredstava pomoći iz Proračuna, također radi manje ugovorenih sredstava pomoći iz državnog Proračuna, kao i Proračuna otočnih općina za financiranje zajedničkih ustanova. RASHODI I IZDACI izmjenama Proračuna za 2010. planirani su u iznosu od 52.417.907,74 kn. U odnosu na dosadašnji Proračun predloženo je ukupno smanjenje rashoda za 2.774.096,26 kn. Smanjenje prihoda Proračuna uzrokovalo je i smanjenje rashoda pa je stoga nužno prolongirati neke planirane projekte kao što je izgradnja sportske dvorane OŠ, uglavnom dovršavati one već započete, te u 2010. ne preuzimati dodatne obveze. Kako je na teret Proračuna sudskom odlukom stigla i ovrha za naplatu zemljišta u iznosu od 2.300.000,00 kn, koja će u većem dijelu biti naplaćena ove godine, pored smanjenja prihoda dolazi i do neplaniranog povećanja rashoda.

- jednoglasno usvojen prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2010. do 2013. utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Grada Krka za 2010., te višegodišnji planovi gradnje vodnih građevina u skladu s Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podsustav Krk, kao i Odlukom o usvajanju programa Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju od 2009. do 2012. godine. U 2010. godini, sukladno spomenutom Planu, za opskrbu pitkom vodom planirano je 3.396.350,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 2.360.000,00 kn. Ukupno 5.756.350,00 kn. U skladu s Odlukom o usvajanju Programa Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju od 2009. do 2012. procjenjene ukupne vrijednosti od 76.000.000,00 kn u razdoblju od 2012. planira se izgradnja sljedećih građevina: Ponikve - izvorište i magistralni cjevovod Brgud - Lubenovo (1.100.000,00 kn), voda s kopna (4.840.000,00 kn), bunar u Bašćanskoj kotlini - uključivanje u vodoopskrbni sustav (6.280.000,00 kn), bunar Paprat - vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica, Risika (6.000.000,00 kn), bunar u okolici Stare Baške - vodoopskrba naselja Stara Baška (7.580.000,00 kn), V Lubenovo s cjevovodom Lubenovo - Oštrobradići i rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Sv. Vid - Porat (2.900.000,00 kn), vodoopskrva Šotoventa i Lakmartina - glavni magistralni cjevovod (15.000.000,00 kn) i vodoopskrba Dobrinjštine - glavni magistralni cjevovod (32.300.000,00 kn). U skladu s Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - podsustav Krk, ukupno procijenjenog na 33.000.000,00 kn u razdoblju do 2013. planira se izgradnja: glavnog kolektora Ježevca do uređaja za pročiščavanje Krk, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka s podmorskim ispustom, kanalizacijska mreža naselja Kornić, kao i izrada projekta te stručni nadzor.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka za k.o. Krk, Vrh, Kornić i Linardići

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
U Socijalno vijeće Grada Krka imenovani su: 1. Ružica Grgantov (Centar za socijalnu skrb), 2. Bosiljka Španjić (Dom zdravlja Krk), 3. Maria Fiorentin (Caritas), 4. Ljiljana Rošić (MO Kornić), 5. Ivica Žužić (MO Vrh), 6. Ivan Rušin (MO Milohnić/Poljica), 7. Josip Depope (MO Skrbčić-Pinezić/Udruga umirovljenika Šotovento), 8. Josip Cvelić (Udruga umirovljenika Krk) i 9. Marinka Margan (Grad Krk). U ostvarivanju svojih zadataka članovi Socijalnog vijeća: razmatraju zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinih prava, te donose zaključak o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu sa Socijalnim programom Grada Krka; obrađuju pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, te daju prijedloge, mišljenje i prate stanje na svom području; obavljaju i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom Grada Krka. Članovi Socijalnog vijeća Grada Krka imenuju se na četiri godine, te mogu iznova biti imenovani za člana Socijalnog vijeća.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
Pravo na stipendiranje, sukladno usvojenoj Odluci, imati će redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

a) Učenici
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prebivalištem na području Grada Krka;
- da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;
- da nisu stariji od 20 godina.
Na natječaj se mogu javiti redoviti učenici trogodišnjih obrtničkih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prebivalište na području Grada Krka;
- da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole
- da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,0 ili da imaju preporuku mentora/ravnatelja škole da se posebno ističu u struci;
- da nisu stariji od 20 godina.

b) Studenti:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prebivalište na području Grada Krka;
- da su redovni studenti prve, druge, treće ili viših godina studija;
- da redovni studenti prve godine studija imaju prosjek ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7, a studenti druge, treće i viših godina studija prosjek ocjena u svim prethodnim studijskim godinama tog studija 4,0.
- da nisu stariji od 25 godina.
Pravo pristupa natječaju imaju i pristupnici poslijediplomskih studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju stalno mjesto prebivališta na području Grada Krka najmanje pet godina;
- da su upisali poslijediplomski studij.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2009. godinu

--------------------

08. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (30. lipnja 2010.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  6. svibnja 2010. godine

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. - 2017. godine
Neuređeni sustav gospodarenja otpadom na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj postupno uzrokuje sve veće probleme. Najvažniji trenutni lokalni problemi u postupanju s otpadom su: provedba zakonske obveze, onečišćenje tla, onečišćenje voda, onečišćenje zraka, zaštita zdravlja, neugodni mirisi, neugodni prizori i pojačan promet. Republika Hrvatska, usklađujući se sa zakonodavstvom Europske unije, suočila se s donošenjem novih zakona i propisa s područja zaštite okoliša, među kojima su i zakoni te propisi s područja gospodarenja otpadom. Gospodarenje otpadom predstavlja pojam koji obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera u čijem provođenju je potrebna uska suradnja političkog vodstva jedinice lokalne samouprave, stručnjaka, te samog stanovništva. U gospodarenju otpadom mora se voditi obzira o očuvanju ljudskog zdravlja, te minimaliziranju utjecaja na okoliš. Ono obuhvaća: sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti povezanih s otpadom, te nadzor nad obavljanjem istih, kao i skrb za odlagališta koja su zatvorena. Sukladno članku 7. Zakona o otpadu obveza je Gradova da donesu Plan gospodarenja otpadom koji je usklađen s planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te sa Strategijom i programima zaštite okoliša. U skladu s Planom gospodarenja otpadom Primorsko - goranske županije, te Zakonom o otpadu, Grad Krk izradio je Plan gospodarenja otpadom koji sadrži:

 • Uvod;
 • Osnovne podatke o Gradu relevantne za problematiku gospodarenja otpadom;
 • Pregled postojećeg stanja gospodarenja otpadom;
 • Mjere gospodarenja otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog otpada;
 • Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad;
 • Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, te redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša;
 • Izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu predloženih mjera;
 • Terminski plan provedbe mjera.

Gradonačelnik Grada Krka jednom godišnje (do 30. travnja) dužan je podnjeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a osobito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Usvojeno izvješće potom se dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.
Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. - 2017. godine krčkim su vijećnicima uz zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera predstavili Adela Grgić, Igor Meixner i Marko Karašić, predstavnici rijčke tvrtke DLS d.o.o. - koja je dokument i izradila.

>> 01. dio: Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. - 2017. godine (.pdf)
>> 02. dio: Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. - 2017. godine (.pdf)

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Kako je sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj doživio znatne promejne izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi - tj. uveden je sustav neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika - nastala je korjenita promjena nositelja izvršne ovlasti, pa je tijekom prošle godine, pored ostalih donesena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu kojom su usklađene odredbe s usvojenim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Kako je ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavila novi Podatak o troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj koji se primjenjuje od dana objave, tj. od 12. svibnja 2010. bilo je potrebno u Odluci o komunalnom doprinosu Grada Krka uskladiti visinu komunalnog doprinosa s objavljenim Podatkom Ministarstva. Naime jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine u prvoj zoni ne može biti viša od 10% prosječnih troškova gradnje po m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, pa se ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke to usklađuje (do sada je iznos komunalnog doprinosa u prvoj zoni iznosio 160,00 kn, od mogućih 180,00 kn). Pored spomenutog, ovim Prijedlogom Odluke mijenja se i naziv tijela koje postupa i vrši nadzor u provedbi ove Odluke: Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za komunalno gospodarstvo.

>> preuzmite Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Programa Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.
Program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku kao zajednički program započeo je 2000., s izmjenama 2003., 2004., 2008. i 2009. godine. U listopadu 2009. sklopljen je novi Sporazum o financiranju razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine. U novom razdoblju, odnosno produženju trajanja programa odobrena su nova veća sredstva u iznosu od 76 milijuna kuna, a također su uz postojeće utvrđeni i novi izvori financiranja. Namjenska cjena vode koja se naplaćivala do 31. prosinca 2009. na svaki m3 vode za piće (od 01. lipnja do 30. rujna) prestaje se naplaćivati.
Ovom Odlukom usvojen je Program Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2012. kao nastavak Programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001. - 2008., te 2001. - 2011., ukupno vrijedan spomenutih 76.000.000,00 kn, kojima se u razdoblju do 2012. planira izgradnja:

 • Ponikve - izvorište i magistralni cjevovod Brgud Lubenovo (okvirne vrijednosti 1.100.000,00 kn);
 • Voda s kopna (okvirne vrijednosti 4.840.000,00 kn);
 • Bunar u Bašćanskoj kotlini - uključivanje u vodoopskrbni sustav (okvirne vrijednosti 6.280.000,00 kn);
 • Bunar Paprata - vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika (okvirne vrijednost 6.000.000,00 kn);
 • Bunar u okolici Stare Baške - vodoopskrba naselja Stara Baška (okvirne vrijednost 7.580.000,00 kn);
 • V Lubenovo s cjevovodom Lubenovo - Oštrobradići i rekonstrukcija mag. cjevovoda Sv. Vid - Porat (okvirne vrijednost 2.900.000,00 kn);
 • Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina - glavni magistralni cjevovod (okvirne vrijednost 15.000.000,00 kn);
 • Vodoopskrba Dobrinjštine - glavni magistralni cjevovod (okvirne vrijednost 32.000.000,00 kn).

Financijska sredstva za realizaciju cjelovitog programa osigurati će se iz sljedećih izvora:

 • Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodara (ukupno 14.000.000,00 kn);
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (ukupno 14.000.000,00 kn);
 • Hrvatske vode (ukupno 8.000.000,00 kn);
 • Fond za regionalni razvoj (ukupno 6.000.000,00 kn);
 • Grad Krk (ukupno 9.505.400,00 kn);
 • Općina Dobrinj (ukupno 7.549.400,00 kn);
 • Općina Vrbnik (ukupno 2.867.360,00 kn);
 • Općina Omišalj (ukupno 2.545.240,00 kn);
 • Općina Malinska - Dubašnica (ukupno 2.187.520,00 kn);
 • Općina Baška (ukupno 1.913.360,00 kn);
 • Općina Punat (ukupno 1.431.720,00 kn);
 • Ponikve d.o.o. Krk (ukupno 2.000.000,00 kn);
 • Namjenska cijena (ukupno 4.000.000,00 kn).

Namjenska (razvojna) cijena vode navedena kao jedan od izvora financiranja Programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001. - 2008., te 2001. - 2011. ukinula se i prestala obračunavati 31. prosinca 2009. godine. Naplaćena, a neutrošena sredstva od namjenske cijene vode koristiti će se za financiranje Programa Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2012.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (za davanje koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila)
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 13. svibnja 2010. godine, Gradsko vijeće Grada Krka utvrdilo je najpovoljnijom i prihvatilo ponudu firme Crtored d.o.o. iz Varaždina, ujedno i jedinom prispjelom ponudom, davši spomenutom korisniku koncesije pravo obavljanja komunalnih poslova: održavanja, naplate i nadzora parkiranja na javnim parkiralištima u gradu Krku (412 parkirnih mjesta), premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih, zaustavljenih i napuštenih vozila, te blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila. Koncesija za obavljanje spomenutih poslova dana je na rok od sedam godina, i to od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017. godine, s time da razdoblje za njihovo obavljanje traje od 01. lipnja do 30. rujna u tekućoj godini. Visina naknade za koncesiju određena je iznosom od 300.000,00 kn godišnje. Spomenuta naknada plaća se u korist Proračuna Grada Krka.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta
Gradsko vijeće Grada Krka donjelo je Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta, k.č. 2211/10 (z.č. 1032/10) površine 762 m2, k.o. grad Krk, u vlasništvu Grada Krka, Mirandi Car iz Malinske, i to po kupoprodajnoj cijeni od 150 € po m2 zemljišta, ukupno 114.300,00 €.

- Prijedlog Odluka o prestanku Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana, i to:

 1. usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana
  Prihvaćanjem Prijedloga Odluke o prestanku Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana s radom je okončala spomenuta Ustanova inače osnovana Sporazumom kojeg su 07. ožujka 2007. zajednički sklopili: PGŽ, Grad Cres, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Grad Rab, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska - Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik. Nad Ustanovom će se provesti postupak likvidacije, a istu će provesti likvidator kojeg su osnivači imenovali posebnom Odlukom. Odluka stupa na snagu danom potpisa većine ovlaštenih predstavnika osnivača ustanove. Inicijativu za prestanak rada Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana potaknula je Primorsko goranska županija - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu. Osim Grada Krka istu su Odluku već donjeli Grad Mali Lošinj, Grad Cres, Grad Rab, Općina Omišalj i Općina Punat, dok je donošenje iste od strane preostalih osnivača tek pitanje vremena.
 2. jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana
  Za likvidatora Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvodaciji imenovana je Vesna Pindulić - stečajna upraviteljica s Liste stečajnih upravitelja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Naime, likvidator je dužan završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine Ustanove, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike. Osim toga,  dužan je sastaviti financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije. Nakon što se podmire dugovi Ustanove likvidator će preostalu imovinu podijeliti osnivačima srazmjerno njihovim udjelima. Također, likvidator nakon okončanja likvidacijskog postupka mora podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis brisanja Ustanove iz sudskog registra. Odluka stupa na snagu danom potpisa većine ovlaštenih predstavnika osnivača ustanove.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk imenovani su: Lidija Kovačić (Vantačići, Žubra 3), Milka Gržančić (Omišalj, Pušća 48), Sonja Polonijo (Baška, Jurandvor 145a), i Josip Staničić (Krk, S. Nikolića 38). Članovi Upravnog vijeća imenovani su na vrijeme od četiri godine. Naime, Člankom 17. Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk utvrđeno je da Upravno vijeće ima sedam članova, od kojih osnivač (Grad Krk) imenuje četiri (prethodno spomenuta), i to iz redova javnih djelatnika.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika  Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk

- pitanja i odgovori
Prema isticanju gradonačelnika Darija Vasilića Koordinacija otočnih načelika i gradonačelika Grada Krka razmotrila je inicijativu s prošle sjednice Gradskog vijeća da se osnovica izračuna plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk vrati na staro, tj. podigne za prethodno smanjenih 6% - što je veći dio sastava Koordinacije i podržao. Međutim konačan prijedlog odluke, nakon provedenih analiza, trebao bi biti donesen u rujnu, a ukoliko se isti prihvati njezina bi primjena započela 01. siječnja 2011. godine.

--------------------

07. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (06. svibnja 2010.)

- jednoglasno usvojen Zapisnika sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. veljače 2010. godine

- jednoglasno usvojen Zapisnika sa 01. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. ožujka 2010. godine

- jednoglasno usvojeno Izvješće o radu za razdoblje od 19. svibnja do 31. prosinca 2009. godine
Temeljem odredbi Statuta Grada Krka, u skladu s novim zakonskim obvezama, gradonačelnik je dužan dvaput godišnje Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o svome radu. Cilj ovakvog Izvješća je u cijelosti obuhvatiti aktivnosti gradonačelnika i Gradske uprave za mandatno razdoblje od 2009. do 2013. godine. Upravo na početku mandata, u drugom dijelu prošle godine, pogoršali su se opći uvjeti poslovanja u svim sektorima gospodarstva, a podaci pokazuju rast nelikvidnosti, porast broja nezaposlenih i opći pad proračunskih prihoda. Stoga je Proračun za 2010. planiran krajnje oprezno, kao i proračun za iduće tri godine - što predstavlja novu zakonsku obvezu. Takav oprez rezultat je nepostojanja cjelovite državne strategije izlaska iz ekonomske krize, a o njezinom daljnjem tijeku može se jedino nagađati. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja zabilježen je pad aktivnosti u svim ekonomskim sektorima, što je uz rastuću nelikvidnost i insolventnost dovelo do pogoršanja svih makroekonomskih pokazatelja. Krajem 2009. u Hrvatskoj je 61.000 poslovnih subjekata s preko 70.000 zaposlenih bilo insolventno, a nepodmireni nalozi na nivou države dosegli su vrijednost od gotovo 21 milijarde kuna. Navedeni se trend osjetio i u Primorsko-goranskoj županiji gdje su nepodmireni nalozi u 2009. povećani za 44% te iznose 1,5 milijardi kuna. Također, još uvijek nedostaje investicijska politika države u cilju otvaranja radnih mjesta. Bez novih investicija u velike javne projekte koji imaju infrastrukturni značaj nema izlaska iz ekonomske krize, a to znači nova radna mjesta i opći oporavak gospodarstva. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - područne službe Rijeka pokazuju da je u prosincu 2009. u spomenutoj službi evidentirano 11.357 nezaposlenih osoba. U odnosu na 2008., kada je bilo evidentirano 8.881 nezaposlena osoba, riječ je o povećanju od 27,9%. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - područne službe Rijeka - Odjela analitike i statistike u 2008. na području Grada Krka u prosjeku su evidentirane 122 nezaposlene osobe, a 2009. njih 140. Obzirom na teško stanje gospodarstva, kao jedan od strateških prioriteta Grada je zadržati postojeću razinu gradskih investicija, osobito nastavak izgradnje kapitalnih projekata za opskrbu pitkom vodom, zatim rješavanje otpadnih voda, izgradnja komunalnih objekata, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne škole u Krku.
Jednom od odredbi Statuta Grada Krka, gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte. Obzirom na činjenicu da zakonodavac prigodom uvođenja novog sustava lokalne samouprave nije pobliže definirao način rada i odlučivanja u poslovima koje je prethodno kao izvršno tijelo obavljalo Poglavarstvo, gradonačelnik saziva Kolegije kojima osim zamjenika gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća sudjeluju pročelnici upravnih tijela i stručni suradnici Gradske uprave. Od provedenih izbora 17. svibnja 2009. do 31. prosinca 2009. održana su 22 Kolegija gradonačelnika. Na njima je razmotreno više od 300 prijedloga, zahtjeva i podnesaka stranaka, te doneseno 8 Odluka i 213 Zaključaka po raznim temama, a iz područja imovinsko-pravnih predmeta donesena je 51 Odluka, te 61 Zaključak. U istom periodu Gradskom vijeću podnesen je 41 prijedlog. Najveći dio istih podnesen je zbog nužnosti provedbe usklađivanja normativnih akata Grada Krka uslijed izmjena u ustrojstvu lokalne i područne samouprave.

Prioriteti Grada Krka za mandatno razdoblje od 2009. do 2013.: Vodoopskrba i kanalizacija: nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava Šotoventa; proširivanje mjesne vodovodne mreže; proširivanje kanalizacijskog sustava Grada Krka i pripremanje izgradnje uređaja za pročišćivanje otpadnih voda; početak izgradnje kanalizacije naselja Kornić. Gospodarstvo i poduzetništvo: poboljšanje turističke ponude Grada u cilju prepoznatljivosti i autohtonosti; poticanje razvoja agroturizma kroz obiteljska poljoprivredna gospodarstva; razvijanje maslinarstva, smokarstva, ovčarstva i proizvodnje autohtonih poljoprivrednih proizvoda; poticanje otvaranja proizvodnih i uslužnih djelatnosti, te subvencioniranje kamata za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Zaštita okoliša, prostorno planiranje, promet i pomorstvo: donošenje sve potrebne prostorno planske dokumentacije za daljnji razvoj Grada, zaštitu prirode i kulturne baštine, te sanaciju divljih odlagališta; poboljšanje prometnih rješenja, uređivanje novih parkirnih mjesta i vršenje pripreme za izgradnju zapadne obilaznice; rad na povećanju vezova za domicilno stanovništvo i uređenje luke lokalnog karaktera. Komunalno gospodarstvo: gradnja nogostupa i širenje javne rasvjete; nastavak uređenja krčke rive i trgova u naselju, te izgradnja novih sportskih igrališta na području mjesnih odbora; zadržavanje Plavih zastava, podizanje kvalitete ostlih plaža, te nastavak uređenja tematskih plaža. Društvene djelatnosti: izgradnja sportske dvorane osnovne škole u Krku; nastavak izgradnje SC-a Josip-Uravić Pepi; započinjanje priprema oko izgradnje polivalentne dvorane i dijecezanskog muzeja.

PREUZMITE CJELOVITO IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE
OD 19. 05. DO 31. 12. 2009. DODINE

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Ovim Izvješćem utvrđeni su izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2009. godinu. Sredstva za njegovo ostvarivanje čine: prihodi od komunalne naknade - 4.501.016,13 kn, te prihodi od ostalih proračunskih pozicija - 1.404.705,91 kn. Ukupno: 5.905.722,04 kn. Tako je za utrošak materijala, energije i komunalne usluge izdvojeno ukupno 3.853.011,85 kn, a za tekuće održavanje ukupno 2.052.710,19 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Ovim Izvješćem utvrđeni su izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. Sredstva za njegovo ostvarivanje čine: prihodi od komunalnog doprinosa za 2009. godinu - 9.940.523,89 kn, te prihodi od sredstava Proračuna Grada Krka - 1.321.582,81 kn. Ukupno: 11.262.106,70 kn. Tako je na izgradnju javnih površina utrošeno 542.644,93 kn; na izgradnju nerazvrstanih cesta 8.839.157,80 kn; na izgradnju groblja 97.416,28 kn; na izgradnju javne rasvjete 695.330,90 kn; te na pripremanje gradnje tj. izradu prostorno planske dokumentacije 1.087.556,79 kn. Osim toga, ovim su Izvješćem utvrđeni izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Sredstva za njegovo ostvarivanje čine: prihodi od komunalne usluge - 520.000,00 kn, prihodi od naknade za priključenje - 2.203.565,76 kn, te prihodi od sredstava Proračuna Grada Krka - 5.452.485,80 kn. Ukupno: 8.176.051,56 kn. Tako je na opskrbu pitkom vodom utrošeno 6.162.297,16, a na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 2.013.754,40 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2009. godinu s prilozima:

 • Izvod iz knjige javnog duga za 2009. godinu;
 • Knjiga izdanih računa 2009. godine;
 • Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2009. i
 • Izvješće tekuće proračunske rezerve.

Proračun Grada Krka za 2009. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 19. prosinca 2008., i to u iznosu od 64.292.000,00 kn, s planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn. Prva izmjena proračuna usvojena je 28. rujna 2009. u iznosu od 64.666.704,00 kn, s viškom prihoda od 2.592.968,34 kn. Druga izmjena usvojena je 14. prosinca 2009. u iznosu od 67.257.704,00 kn, s viškom prihoda iz 2008. - planirano 69.850.672,34 kn. Za oblikovanje prošlogodišnjeg Proračun Grada najznačajniji su bili: dovršenje izgradnje dječjeg vrtića u koji je 2009. uloženo 8.874.213,96 kn; dovršenje izgradnje trgovačko-poslovne zgrade Konzuma što se na gradski proračun odrazilo kroz povećanje prihoda od komunalnog doprinosa, ali i na rashode kroz pojačanu izgradnju javne infrastrukture u iznosu od 6.000.000,00 kn; nastavak realizacije vodoopskrbe Šotoventa za koju je u 2009. utrošeno 5.200.000,00 kn, te povećanje prihoda od prodaje zemljišta što je bilo nužno radi realizacije planiranih projekata. Prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 64.639.686,32 kn, što predstavlja 96,1% od planiranih 67.257.704,00 kn. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 66.615.441,92 kn, što u odnosu na planiranih 69.850.672,34 kn čini 95,37% ostvarenih rashoda. Stanje imovine 31. prosinca 2009. iznosilo je 176.799.122,04 kn, od čega na nefinancijsku dugotrajnu imovinu otpada 105.396.055,18 kn, a na financijsku 71.403.066,86 kn. Preneseni višak prihoda iz 2008. iznosi 2.592.968,34 kn; razlika između prihoda i rashoda Proračuna 2009. je negativna te iznosi -1.975.755,60 kn. Višak prihoda za 2009. iznosi 617.212,74 kn. Od spomenutog 324.839,96 kn predstavljaju sredstva HBOR-a za kapitalne projekte na otocima koja će se utrošiti prema odluci Gradskog vijeća.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2009. godine
Ukupan višak prihoda poslovanja u 2009. godini iznosi 617.212,74 kn. Isti će se utrošiti na sljedeći način: 64.552,80 kn ostvarenih od prodaje stanova biti će usmjereno prema uređenju i održavanju stanova u vlasništvu Grada Krka; 324.839,96 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne projekte na otocima, a biti će utrošeni prema Programu razvoja Vodoopskrbe 2009.-2012. za vodoopskrbu Šotoventa; 227.819,98 kn su sredstva na redovnom računu i biti će također utrošena za vodoopskrvu Šotoventa.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka rezultat je procesa kontinuiranog planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru. Protekom vremena na području Grada Krka u okolnostima usporenog gospodarskog razvoja postavljaju se zahtjevi novog sagledavanja sveukupnog prostora u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba stanovništva i poboljšanja svakodnevne kvalitete življenja, te stvaranja preduvjeta za prioritetan razvoj gospodarskih djelatnosti što uključuje racionalno korištenje prostora i održivi razvoj. Osim toga javljaju se inicijative i potrebe za podizanjem razine sportsko-rekreacijskih sadržaja i osiguravanja uvjeta kojima će se podići razina društvenih potreba. Također, postoje i inicijative za projekte sporta i rekreacije koje je poželjno smjestiti u izdvojene pripadajuće im zone izvan građevinskih područja naselja. U građevinskim područjima koja se nalaze na samoj morskoj obali potrebno je razviti i proširiti postojeće sadržaje učinkovitom organizacijom, kako kopnenog, tako i morskog dijela za što je potrebna sveukupna urbanističko prostorna analiza. U lučicama koje uglavnom služe za privez brodica lokalnog stanovništva potrebni su zahvati zbog podizanja kvalitete i standarda, te utvrđivanje modela luke koji će zadovoljiti svekolike potrebe i eksploataciju prostora uz maksimalno očuvanje obale. Također, neka od postojećih groblja iziskuju proširenje i gradnju popratnih sadržaja. Uz to, neiskorištene su mogućnosti upotrebe obnovljivih izvora energije.
Temeljem racionalnog korištenja i zaštite prostora Izmjenama i dopunama Plana namjerava se: isti uskladiti sa Zakonom, te svim relevantnim zakonima i propisima, te tako postići smanjenje broja ili obuhvata građevinskih područja naselja s obvezom izrade UPU-a za one dijelove građeviskih područja naselja koji nisu obvezni po Zakonu, ne mijenjajući granice građevinskih područja naselja; utvrditi morski dio uz građevinska područja NA1 (Krk), R1(2) (Dunat), T2(1) (Politin) i T2(3) (Ježevac) za koji će se zajedno s tim građevinskim područjima izrađivati urbanistički planovi; povećati izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - Butežine; povećati građevinska područja groblja; omogućiti gradnju i rekonstrukciju u lukama utvrđivanjem građevinskih područja za sve luke otvorene za javni promet; omogućiti izgradnju uzgajališta u akvatoriju sjeverno od otoka Plavnika; preispitati uvjete gradnje u građevinskim područjima naselja, u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja drugih namjenam, kao i izvan građevinskih područja; omogućiti racionalno korištenje obnovljivih izvora energije i stvoriti prostorne preduvjete za modernizaciju sustava uvođenjem novih tehnologija; te ispravak greške u Planu.
Samim izmjenama i dopuna ne mijenja se obuhvat Plana, budući da je on određen planom šireg područja.

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova, i to:

 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a i
 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade novog DPU-a, te izmjena i dopuna važećih DPU-a.

PREUZMITE PRIJEDLOGE ZA IZRADU PROSTORNIH
PLANOVA LOKALNE RAZINE I PRIJEDLOGE ZA
IZMJENE I DOPUNE PLANOVA:

1. dio
2. dio
3. dio

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt Jadran
Ovom odlukom prihvaćena je realizacija Projekta Jadran - Podsustava Krka, investicije koja podrazumjeva zaštitu od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda. Spomenuti projekt tako uključuje: glavni kolektor Ježevca do uređaja za pročišćavanje Krk (gravitacijski kolektor, tlačni kolektor, pristupna cesta - građevinski radovi) vrijedan 4.500.000,00 kn; uređaj za pročišćavanje Krk s podmorskim ispustom vrijedan 21.500.000,00 kn; izgradnju kanalizacijske mreže naselja Kornić vrijedne 4.000.000,00 kn, te projekt i stručan nazor procijenjen na 3.000.000,00 kn. Sredstva za realizaciju Projekta Jadran - Podsustava Krk u ukupnoj vrijednosti od 33.000.000,00 kn planiraju se osigurati iz sljedećih izvora: 50% iznosa iz kredita Svjetske banke (16.500.000,00 kn); 24% iznosa iz Državnog proračuna (7.920.000,00 kn); 21,5% iznosa iz naknade za razvoj (7.095.000,00 kn) i 4,5% iznosa iz Hrvatskih voda (1.485.000,00 kn).

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj
Ovom je Odlukom na području Grada Krka uvedena obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja Projekta Jadran - Podsustava Krk, investicije koja podrazumjeva zaštitu od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, kao i otplatu anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije. Naknada za razvoj iznosi 3 kn/m3 potrošene vode. Obveznici naknade za razvoj su korisnici javne vodoopskrbe na području Grada Krka, i to u naseljima Krk i Kornić. Ista će se naplaćivati putem računa koje obveznicima ispostavlja Komunalno društvo Ponikve d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. Naknada za razvoj prihod je Komunalnog društva Ponikve d.o.o. zaduženog da prikupljeno uplaćuje na namjenski kunski račun otvoren kod banke-agenta koji služi financiranju gradnje i povratu Podzajma.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010. godini
Ovom Odlukom prihvaćeno je subvencioniranje dijela naknade za razvoj u 2010. godini uvedene radi sufinanciranja Projekta Jadran - Podsustava Krk, investicije koja podrazumjeva zaštitu od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda. Grad Krk će u proračunu za 2010. osigurati sredstva za subvencioniranje dijela spomenute naknade za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,50 kn/m3 potrošene vode. Sredstva subvencije će se po obavijesti o fakturiranoj potrošnji vode za gospodarstvo i domaćinstva s područja Grada Krka uplaćivati Komunalnom društvu Ponikve d.o.o.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3
Ovom Odlukom ukinut je namjenski (razvojni) dio cijene komunalne usluge opskrbe vodom u iznosu od 1,50 kn/m3 koji se naplaćivao za financiranje Programa Koncepcije razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001. - 2009. Namjenski (razvojni) dio cijene vode prestao se obračunavati s 31. prosincom 2009.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku
Neke od važnijih promjena ove Odluke odnose se na Članak 8. dopunjen stavkom koji propisuje da se za vrijeme trajanja školske godine od 01. rujna do 20. lipnja - tijekom radnog tijedna od ponedjeljka do petka u vremenu od 07.30 do 13.30 - zabranjuje promet Frankopanskom ulicom počevši od završetka stare školske zgrade, odnosno početka vanjskog zida školskog igrališta, pa dalje prema starogradskoj jezgri. Osim toga, Članak 22. nadopunjen je popisom stalnih javnih parkirališta s naplatom u gradu Krku. To su: Parkiralište Centar (52 PM + 5 PM za invalide); Parkiralište Robna kuća (114 PM + 5 PM za invalide); Parkiralište Kružni tok (158 PM + 6 PM za invalide); i Parkiralište Portapizana (61 PM + 3 PM za invalide + 8 PM za motocikle). (Ukupno 412 PM.)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Ovom Odlukom određene su parkirališne površine, organizacija, način korištenja i način naplate, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Krka. Na stalnim javnim parkiralištima parkiranje se naplaćuje od 01. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 08.00 do 22.00 sata. Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati parkirališnu kartu koja se izdaje kao dnevna ili satna. Dnevna vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu, dok se za kraće vrijeme korištenja parkirališta dnevna karta izdaje kao jednosatna ili višesatna. Ako korisnik parkirališta ne kupi parkirališnu kartu smatra se da je preuzeo dnevnu koju je dužan platiti u roku od osam dana. Osim toga, korisnik parkirališta mora u roku od 15 minuta od parkiranja vozila valjanu parkirališnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla ili se smatra da je pristao preuzeti dnevnu kartu. Cijena parkirališne karte po satu na svim stalnim javnim parkiralištima s naplatom u gradu Krku iznosi 5,00 kn, dok je dnevna procijenjena na 70,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka
Ovom Odlukom određene su plaće gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka. Tako plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, i to najviše do 20%. Osnovica za obračun plaće spomenutih dužnosnika iznosi 4.630,14 kn. Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika iznosi 4,50, a zamjenika gradonačelnika 3,80. Plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, i to najviše do 20%. Tako koeficijent za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 2,75; voditelja odsjeka za pravne i kadrovske poslove - pomoćnika pročelnika 2,50; voditelja odsjeka za proračun i financije 2,30; voditelja odsjeka za komunalno gospodarstvo 2,30; stručnih suradnika 1,95; viših stručnih suradnika 1,70; referenata (komunalnog i prometnog redara) 1,55; administrativnog tajnika, administrativnog referenta, komunalnog referenta, referenta za opće poslove i arhivara 1,45; te domara - kućnog majstora 1,2. Osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje gradonačelnik, i to posebnom Odlukom.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju (davanju) prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na uređaj za pročišćavanjen otpadnih voda naselja Punat

- pitanja i odgovori
Nakon prihvaćanja prethodnih točaka Dnevnog reda, kratko se raspravljalo o problemu loše izvedene fasade škole u Milohnićima, prenamjenama nekolicine gradskih prostora, kao i nepostojanju rasvjete u sve posjećenijoj Park-šumi Dražica.

Dopuna dnevnog reda:

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj (za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina)
Ovom je Odlukom na području Grada Krka uvedena obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja imaju sustav javne vodoopskrbe osim naselja Krk i Kornić (koji plaćaju naknadu radi sufinanciranja Projekta Jadran - Podsustava Krk, investicije koja podrazumjeva zaštitu od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, kao i otplatu anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije). Naknada za razvoj koristiti će se: za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža; za dovršetak izgradnje magistralnih cjevovoda i drugih vodnih građevina; te za plaćanje izrade projekta i stručnog nadzora. Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3. Ista će se naplaćivati putem računa koje obveznicima ispostavlja Komunalno društvo Ponikve d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. Naknada za razvoj prihod je Komunalnog društva Ponikve d.o.o. Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Grada Krka.

--------------------

01. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (10. ožujak 2010.)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o oslobađanju investitora - Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb (Vončinina 3) - od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju dijela Državne ceste D 102
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb trenutno izvode radove na obnovi državne ceste D 102, dionica Njivice - Treskavac, Poddionica Dunat, od križanja za Kornić i Punat do križanja za Vrbnik, duljine 1900 metara, i u tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom doprinosu, na temelju zahtjeva investitora - Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb - Upravni odjel za komunalni sustav izvršio je obračun komunalnog doprinosa za predmetnu rekonstrukciju dijela državne ceste D 102, čija visina iznosi ukupno 578.830,80 kuna. Člankom 8. gradske Odluke o komunalnom doprinosu propisano je pored ostaloga da gradonačelnik može obveznika osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično ako gradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice, javne govornice, javne garaže i parkirališta. 
Sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj doživio je znatne promjene izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, kao temeljnog zakona kojim je uređen sustav lokalne samouprave, kojim se, pored ostalog, utvrđuju ovlasti i nadležnosti tijela lokalnih jedinica te njihovi međusobni odnosi i odgovornosti. U tom smislu, zakonskim odredbama ograničeno je pojedinačno raspolaganje gradonačelnika, tj. gradonačelnik odlučuje o sjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina. U kontekstu šireg tumačenja navedenih zakonskih odredbi, predmetno ograničenje odnosilo bi se i na drugu imovinu te financijska sredstva iznad utvrđenog iznosa. Kako utvrđena visina komunalnog doprinosa za navedenu rekonstrukciju dijela državne ceste D 102 iznosi 578.830,80 kuna, što prelazi dozvoljenih 0,5% iznosa prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, predmetnu je Odluku o oslobađanju Hrvatskih cesta d.o.o. od plaćanja komunalnog doprinosa u konačnici trebalo donijeti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće Grada Krka.
Tijekom izvođenja radova na obnovi državne ceste D 102, Poddionica Šepić - Krk, na traženje Mjesnih odbora i Općine Vrbnik, Grad Krk zatražio je od ivestitora - Hrvatskih cesta d.o.o. - da se projektom obnove predmetne ceste obuhvati i uređenje ugibališta s lijeve i desne strane državne ceste i to na lokaciji Škarić i Lizera, budući da isto uređenje ugibališta nije bilo predviđeno projektom obnove, a potrebe lokalnog stanovništva i učinkovitijeg autobusnog povezivanja su to nužno zahtijevale. Sukladno traženju Grada Krka za uređenje predmetnig ugibališta, kao i drugih radova na zaštiti komunalnih instalacija, te postavljanja pješačke zaštitne ograde duljine 206 m uz biciklističku stazu, te izvršenim uvidom u troškovnik i specifikaciju ovih radova vidi se da je investitor uložio ukupno 651.110.34 kn (bez PDV-a). Naime, uvidom u troškovnik i specifikaciju predmetnih radova proizlazi da je ukupna cijena iz prethodnog navoda utrošena na sljedeće radove, i to: 218.888,02 kn za izgradnju ugibališta Lizer, 158.913,94 kn za izgradnju ugibališta Škarić, 113.792,21 kn za radove na prelaganju cjevovoda kod vodosprema Lizer, te 159.516,17 kn za zaštitnu ogradu uz biciklističku stazu u dužini od 206 m.
Također, na temelju traženja Grada Krka, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb (investitor obnove državne ceste D 102) naručile su izradu prjektne dokumentacije za kružno raskršće (rotor) na odvojku s državne ceste D 102 prema Gradu Krku. U skladu s posljednjim informacijama od strane investitora predmetno projektna dokumentacija je dovršena i naručena je izgradnja glavnog projekta, dok će se za financiranje građevinskih radova na izgradnji predmetnog rotora zaključiti poseban Sporazum o sufinanciranju između Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Županijske uprave za ceste Rijeka i Grada Krka.
Iz svega iznesenog, proizlazi da su Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb za potrebe Grada Krka i lokalnog stanovništva isfinancirale veći iznos od iznosa komunalnog doprinosa koji se ovim Prijedlogom Odluke oslobađaju.

--------------------

06. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (25. veljače 2010.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. prosinca 2009. godine

- jednoglasno usvojeno izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2009. godinu
Tijekom 2009. godine na području Grada Krka Policijska postaja Krk evidentirala je ukupno 114 kaznenih djela, dok je ih je prošle evidentirano 115, što predstavlja smanjenje za jedno kazneno djelo iliti 0,86%. Od ukupno evidentiranih 114 kaznenih djela, u trenutku saznanja za samo kazneno djelo, po nepoznatom počinitelju evidentirano ih je 96, od čega je naknadno otkriveno 36 kaznenih djela iliti 37,50%. Po poznatom počinitelju evidentirano ih je ukupno 18, dok je 60 kaznenih djela ostalo nerazjašnjeno. U prošloj godini ukupno su razjašnjena 54 kaznena djela, odnosno 47,36%. Osim toga treba istaknuti da Grad Krk sa svojih 114 kaznenih djela sudjeluje s 24,20% u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela (471) na području čitavog otoka. Na cestama Grada Krka u 2009. godini evidentirana je ukupno 161 prometna nesreća, dok su u 2008. zabilježene 152, što predstavlja povećanje za 5,92%.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Krka
Članovima Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Krka imenovani su: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka (za predsjednika), Ivan Katalinić, načelnik PP Krk (za zamjenika predsjednika), Mirko Baotić, pomoćnik načelnika za temeljnu policiju PP Krk (za člana), Vesna Juzbašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb (za članicu), Đurđica Cvitkušić, ravnateljica SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk (za članicu), Serđo Samblić, ravnatelj OŠ Fran Krsto Frankopan Krk (za člana), Ivan Vitezić, voditelj ispostave Državnog inspektorata u Krku (za člana), Ratko Gašparović, voditelj ispostave Doma zdravlja u Krku (za člana) i Tonka Milanović Juretić, viša stručna savjetnica u općinskom državnom odvjetništvu Rijeka (za članicu). U djelokrugu ovog Vijeća jest donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području otoka Krka putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti, kao i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red, te kvalitetu života građana. Program prevencije tako sadrži mjere i aktivnosti povezane sa suzbijanjem nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, kao i svih ostalih oblika kriminaliteta. Mandat članova spomenutog Vijeća traje četiri godine.


Sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka
održane u Maloj vijećnici

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka

- prezentirana Analiza isplativosti uvođenja gradske optičke mreže (autori: Igor Brusić, Wolfgang Reichl, Ernst Ruhle i Matthias Ehrler)
Širokopojasne mreže mogu značajno pridonjeti gospodarskom i socijalnom razvoju regije. U konkurentnom okružju telekomunikacijskog sektora ulaganja u optičke mreže biti će realizirana samo ako se takvim projektima osiguraju pozitivni rezultati. Međutim, davatelji tradicionalnih telekomunikacijskih usluga i ostali privatni investitori u svoje kalkulacije o isplativosti sigurno neće uključiti vanjske učinke na gospodarski razvoj regije. No, lokalne zajednice mogu u svojim kalkulacijama uzeti u obzir duža razdoblja povrata investicije i mnoge pozitivne vanjske učinke. U tom smislu nova se komunikacijska infrastruktura može tretirati kao i ostali komunalni objekti.
Grad Krk angažirao je SBR Juconomy Consulting AG da provede studiju isplativosti projekta realizacije gradske optičke mreže. Rezultati studije pokazuju da pozitivan ishod projekta ovisi o pozitivnosti nekolicine ulaznih faktora. (Pritom se vanjski učinci ne procjenjuju u kvantitativnom smislu.) Za Grad Krk postoji nekoliko mogućih poslovnih modela - od vertikalne integracije do koncentriranja na aspekte infrastrukture, a preporučena je opcija gradske mreže otvorenog tipa što podrazumjeva sudjelovanje lokalne zajednice samo na razini fizičke infrastrukture čime se omogućava usmjerenost na komunalne aspekte komunikacijske mreže. Međutim backhaul veza prema Internetu prepoznata je kao jedno od primarnih uskih grla projekta, a za njegovo pokretanje po danom modelu poslovanja trošak backhaula bilo je potrebno uključiti u analizu isplativosti. Na taj način Grad Krk u mogućnosti je samostalno ponuditi osnovnu uslugu pristupa Internetu i povezati davatelje usluga lokalno ili u Zagrebu. Dugoročno gledano, poslovni model trebao bi se ograničiti na osiguravanje pasivne infrastrukture.

Sljedećih nekoliko faktora govori u prilog aktivnog djelovanja Grada Krka u projektu uvođenja gradske optičke mreže:

 • Trenutna financijska kriza rezultirala je programima na nacionalnoj i europskoj razini kojima se potiču ulaganja u infrastrukturne projekte.
 • Hrvatska je na putu prema članstvu u Europskoj uniji - uz opredjeljenje da postane poželjna lokacija za poslovanje i turizam.
 • Grad Krk ima pristup DKT sustavu (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) što omogućava da se izbjegnu iskopi na mjestima gdje već postoje kanali.

Najvažniji izazovi:

 • Backhaul predstavlja glavni faktor troškova i od ključne je važnosti za poslovni scenarij, te je nužno ispitati mogućnosti snjižavanja njegove cijene.
 • Troškovi građevinskih radova još su jedan značajan faktor troškova kad se radi o pristupnoj mreži. Međutim Grad Krk može iskoristiti postojeće cijevi i kanale, iako postoje i alternative.
 • Prihodi su također jedan od ključnih elemenata poslovnog scenarija. Iako je preporučljivo najprije se koncentrirati na poslovne korisnike, važno je čim prije proširiti bazu klijenata kako bi se generirao novčani tok potreban za ulaganje. Opcije vrijedne razmatranja su na primjer postavljanje bežičnih lokalnih mreža na javnim lokacijama i pokretanje marketinških kampanja namijenjenih privatnim korisnicima.
 • Kod financiranja projekta preporučuje se analiza opcije javno-privatnog partnerstva kako bi se generirala potrebna financijska sredstva.

Uvođenje gradske optičke mreže u Gradu Krku zahtjevan je projekt. Analiza isplativosti koja ne uzima u obzir vrijednost projekta za gospodarski razvoj regije donjeti će pozitivan rezultat samo ako se uspije optimirati nekoliko ključnih ulaznih faktora. U prikazanom grafikonu, najbolji scenarij je onaj kod kojeg su troškovi građevinskih radova na donjoj granici predviđenog raspona cijena, uz pretpostavljeni trošak kapitala od samo 6%. Međutim Grad Krk je u povoljnijoj poziciji od tradicionalnih mrežnih operatera. Naime, gradska optička mreža kao politička odluka za unaprijeđenje infrastrukture predstavlja razuman put razvoja. Kao što pokazuju brojni svjetski primjeri ulaganja u osnovnu infrastrukturu povećati će vrijednost regije kao destinacije za turizam i osnivanje poduzeća. Grafikon komuliranog novčanog toka pokazuje da privatni investitori najvjerojatnije neće u Krku pristupiti realizaciji takve mreže zbog nedovoljne gustoće naseljenosti. Međutim jedinica lokalne samouprave ima priliku stvari sagledati iz šire perspektive i razmisliti o tome kakve će koristi za lokalnu zajednicu takva mreža donjeti na drugim područjima.


Grafikon: Kumulativni novčani tok (diskontiran)

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove Narodna knjižnica Krk

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

- jednoglasno usvojena Odluka o najpovoljnijim ponudama za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - I. natječaj

- jednoglasno usvojena Odluka o raspisivanju II. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
U Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka imenovani su: Josip Mrakovčić (za predsjednika), Nikša Franov (za člana) i Radmila Živanović Čop (za članocu). Spomenuto Povjerenstvo obavlja poslove na provedbi postupaka natječaja za davanje u zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, a osobito: provodi analizu ponuda i podatke o svim ponuditeljima uvrštavajući ih u tablični dio Zapisnika; na temelju podataka iz tabličnog dijela Zapisnika sastavlja njegov tekstualni dio s obrazloženjem odabira najpovoljnijih ponuditelja; a uz to obavlja i druge poslove povezane s provedbom postupka natječaja za davanje u zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta

- jednoglasno usvojeni prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja, i to:

 • analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2009. godinu,
 • prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2010. godini.

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o produženju mandata članova Savjeta mladih Grada Krka

Dopuna Dnevnog reda:

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o razriješenju člana i izboru članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- prestanak mandata članu Gradskog vijeća Grada Krka, određivanje zamjenice i početak obnašanja dužnosti zamjenice člana
Kako je 19. veljače 2010. prestao mandat članu Gradskog vijeća Bruni Vlahiniću izabranom od strane Koalicije PGS - SDP - HSLS, dužnost članice Gradskog vijeća 25. veljače 2010. počela je obnašati zamjenica člana - Tina Mrakovčić, inače predstavnica SDP-a.

- pitanja i odgovori


Sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka
održane u Maloj vijećnici