Crkva sv. Mihovila arkanđela / danas: Crkva Gospe od zdravlja

Uz gornja gradska vrata nalazila se benediktinska opatija Sv. Mihovila arkanđela. Prvi se put spominje 1271. iako se pretpostavlja da je postojala i ranije. To je inače bio prvi samostan u gradu Krku uz koji je pridodana istoimena crkva. Bijaše to ujedno i prva crkva u gradu sagrađena u romaničkom stilu. Godine 1850. nakon epidemije kolere, bila je obnovljena i posvećena Gospi od zdravlja. Crkva je trobrodna sa zvonikom u prednjoj fasadi. U unutrašnjosti se nalaze dva reda stupova od kojih su prva četiri originalni, monolitni, a dva su zaobljena; jedan odgovara stupovima ciborija crkve Sv. Aplinara in Clase, kod Ravene. Preostali stupovi sagrađeni su od bijelog kamena; tri su sastavljena od po dva dijela. Romanički kapiteli ukrašeni su s jednim ili dva reda tratorka s grabežljivim životinjama i pticama, međutim poprilično su oštećeni. Nekada je crkva imala tri apside od kojih je središnja ostala originalnom i jedinom sačuvanom. Godine 1973. pod skinutom žbukom pojavio se romanički zidni vijenac koji je u velikoj mjeri podsjeća na onaj u crkvi Sv. Marije u Zadru iz 1105. Crkvi također nedostaju bočne polukružne apside od kojih je ostao samo temelj na sjevernom dijelu crkve i znakovi luka u zidu. U sjevernom zidu nalaze se tri originalna romanička prozora. Godine 1850. vraćen je na svoje mjesto timpan što se nalazi nad ulaznim vratima crkve. Timpan je isklesan u obliku nepravilnog polukruga, a u središtu ima prikaz  paralelograma sa smokvinim lišćem. S druge strane lišća nalazi se ruka s podignuta dva prsta u znak prisezanja ili blagoslova. (Inače smokva i podignuta rulka pozivaju na legendu o nerodnoj smokvi što predstavlja opomenu redovnicima ali i drugim vjernicima na sveti život.)

Zvonik s četvrtastom osnovom postavljen u prednju fasadu sastavni je dio crkve i sasvim je sigurno da je izvoran; ima dva kata dok je treći nestao nakon obnove crkve 1855. i zamijenjen je današnjom piramidom. Promatrajući prozore središnje lađe kao romaničke, ukras okvira središnje apside, timpan ulaznih vrata i zvonik u osnovi prednje fasade možemo zaključiti da je crkva Sv. Mihovila arkanđela sagrađena potkraj 11. stoljeća. (Iz tog vremena na otoku su očuvane još dvije romaničke crkve sa zvonikom u prednjoj fasadi: Sv. Vid Dobrinjski i Sv. Lucija u Jurandvoru – i one kao takve mogu poslužiti kao dokaz prethodno postavljenoj tezi.) 

Literatura:
Anna Maria Fiorentin, KRK (SPLENDIDISSIMA CIVITAS CURICTARUM), Adamić, Rijeka,  2001.
Denis Lešić, Grad Krk (mala monografija velikoga grada), Aquanet, Krk, 2005.