Akti Grada

Dva najznačajnija akta Grada su: Statut Grada Krka i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka, a možete ih preuzeti u izborniku.

--------------------

Statutom Grada Krka podrobnije se uređuju obilježja, javna priznanja i ostale nagrade Grada Krka, samoupravni djelokrug Grada Krka, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju i izjašnjavanje građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Krka, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Krka, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Krka.

--------------------

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka uređuje se način rada Gradskog vijeća Grada Krka, a osobito: konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti članova Vijeća, mirovanje i prestanak mandata članova Vijeća; prava i dužnosti članova Vijeća; izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i njihova prava i dužnosti; način rada radnih tijela Vijeća; odnos Vijeća i gradonačelnika Grada Krka; postupak predlaganja, donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća; poslovni red sjednice Vijeća; javnost u radu Vijeća; te obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća.