Natječaji (2007.)

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/07), Gradsko vijeće Grada Krka, Odbor za izbor i imenovanja, objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da prijave kandidate za članove Savjeta mladih.
2. Kandidat za člana Savjeta mladih je osoba od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života s prebivalištem na području Grada Krka.
3. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krka s ciljem uključivanja mladih u javni život Grada Krka.
4. Savjet mladih ima 7 (sedam) članova, a mandat je dvije godine.
5. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranicama Grada Krka (www.grad-krk.hr).
6. Prijedlog kandidata može se predati najkasnije do 19. studenoga 2007. godine u pisarnici Grada Krka u Krku, ili poslati na adresu:
Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Krk, Trg bana J. Jelačića 2 s naznakom Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih.
7. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za  izbor i imenovanja.

                                                          Predsjednik Odbora
                                                           Serđo Samblić, v.r.

OBRSCI ZA PRIJAVU

--------------------
--------------------

Na temelju članka 5. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/2001) i zaključka na sjednici održanoj dana 20. rujna 2007. godine Gradsko poglavarstvo Grada Krka objavljuje

NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE

PROGRAMA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU, ZNANOSTI, KULTURI, INFORMIRANJU, SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI,
KAO I
PROGRAMA POTREBA UDRUGA GRAĐANA
KOJE DJELUJU U GRADU KRKU
ZA 2008. GODINU

I. Predmet Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta i tehničke kulture, kao i programa potreba udruga građana, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Krka u 2008. godini.
Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi kao i program potreba udruga građana donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

II. Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge, klubovi, pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću iz prethodne točke ovog Natječaja čije je sjedište odnosno prebivalište na području grada Krka, ili su njihovi projekti i programi od interesa za Grad  Krk.

III. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u gradu Krku,
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u gradu Krku,
 • poticanje  kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruga,
 • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području  grada,
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija,
 • demokratičnost i ekološku svijest,
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati:

 • ispunjeni OBRAZAC PRIJAVE za natječaj (obrazac se preuzima u Upravnom odjelu za proračun I društvene djelatnosti Grada Krka, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili na web stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr › link Aktualno › podlink Natječaji
 • sadržaj programa
 • financijski plan programa s podacima o troškovima, izvorima prihoda i očekivanim iznosom sufinanciranja.
 • udruge su dužne priložiti presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, kao I prsliku važećih upisa promjena u Registar ukoliko iste postoje
 • presliku osobne iskaznice (fizičke osobe)

V. Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim Natječajem, dostavljaju se zaključno do 10. listopada 2007. osobnom dostavom u Upravni odjel za proračun I društvene djelatnosti Grada Krka ili poštom preporučeno  na adresu:

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KRKA
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

Na omotnici obavezno naznačiti: Prijedlog programa javnih potreba odnosno Prijedlog programa Udruga.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 051- 222-824.

OBRAZAC PRIJAVE

(Objavljeno 01. listopada 2007. god.)

                                   GRADSKO POGLAVARSTVO
                                  GRADA KRKA

--------------------
--------------------

Na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Krka od 20. rujna 2007. godine raspisuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija najboljim učenicima i
studentima za školsku/studijsku godinu 2007/2008.

I. Na natječaj se mogu javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka.

II. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
b) da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,5;
c) da nisu stariji od 20 godina

III. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:       
a) da su redovni studenti druge, treće ili viših godina studija;
b) da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim studijskim godinama tog studija najmanje 3,5;
c) da nisu stariji od 25 godina

IV. Odluku o dodjeli stipendije donijet će Gradsko poglavarstvo na temelju sljedećih kriterija:
1. Prosjeka ocjena u prethodnim školskim/studijskim godinama;
2. Utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa sa istim ili sličnim školskim/studijskim usmjerenjima;
3. Preferirat će se različitost školskih/studijskih programa.    

V. Broj predviđenih stipedija je ograničen; 10 za učenike i 10 za studente; visina stipendije utvrđena je Odlukom Gradskog poglavarstva u mjesečnom iznosu za učenike 400,00 kuna i za studente 600,00 kuna. Isplačuju se mjesečno od 01. listopada 2007. do 30. lipnja 2008. godine.   

VI. Zamolbi za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
1. Presliku domovnice;
2. Uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
3. Dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe, indeksa ili potvrdu/uvjerenje o položenim ispitima);
4. Dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
5. Izjava da ne prima drugu stipendiju.

VII. Zamolbe za dodjelu stipendija (sa svim traženim dokazima) primaju se na adresu:
Grad Krk, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana J.   Jelačića 2, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremeno podnesene zamolbe neće se razmatrati.
Za sve ostale informacije možete se obratiti na gornju adresu u zgradi Grada Krka (soba 38) ili na telefone: 221-014, 222-824.
(Objavljeno: 30. rujna 2007. god.)

GRAD  KRK

--------------------
--------------------

Temeljem članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom školstvu (NN br. 76/2005), ravnatelj Osnovne škole Fran Krsto Frankopa, Krk, Frankopanska 40, 51500 Krk

raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1. Učitelja glazbene kulture na neodređeno vrijeme za 6 sati nastave tjedno. tj. ukupno 11 sati tjedno.
                                                                      - 1 izvršitelj

2. Učitelja prirode i biologije za rad na više škola na neodređeno skraćeno vrijeme za 20,5 sati nastave tjedno tj. ukupno 34 sata tjedno.
                                                                      - 2 izvršitelja

3. Logoped - defektolog na određeno puno radno vrijeme, a najduže do dolaska djelatnice s bolovanja.
                                                                      - 1 izvršitelj

Uvjeti prema zakonu o osnovnom školstvu.
Natječaj traje osam (8) dana o dana objave (03. lipnja 2007.), a prijave s potpunom dokumentacijom treba dostaviti na gore navedenu adresu.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

--------------------
--------------------

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN, KRK

Prijave za upis u vrtić za pedagošku godinu 2007./2008. koja počinje 03. 09. 2007., podnose se u prostorijama gore navedenog vrtića od 21. 05. do 30. 05. 2007., svakim radnim danom u periodu od 10 do 15 sati!

Prilikom podnošenja prijave u upisnom roku roditelj prilaže:

 1. POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU DJETETA PRIJE UPISA U VRTIĆ (obrazac preuzeti u vrtiću)
 2. RODNI LIST DJETETA
 3. POTVRDE MJERODAVNIH TIJELA KAO DOKAZ ČINJENICAMA IZ IZJAVE KOJA SE ISPUNJAVA PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE
 4. POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKU OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA

Rezultati upisa biti će objavljeni 11. 06. 2007. na oglasnoj ploči vrtića gdje se predaju prijave!

Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu u vrtić su:

 • djeca s mjestom prbivališta u gradu/općini na čijem se području nalazi vrtić u koji se djeca upisuju (potvrda o prebivalištu)
 • djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata (potvrda)
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece (preslika rodnih listova djece)
 • djeca oba zaposlena roditelja (potvrde o zaposlenju)
 • djeca s poteškoćama u razvoju (potvrda)
 • djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje (potvrda)
 • djeca u godini prije polaska u školu
 • djeca koja žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima, djeca roditelja koji primaju dječji doplatak (potvrda)
 • djeca koja su u prethodnom roku ostala neupisana

PRAVO UPISA IMAJU DJECA OD NAVRŠENE 3 GODINE ŽIVOTA DO POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU.