Rad Gradskog vijeća (2012.)

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (21. prosinca 2012.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. studenog 2012. godine

>> preuzmite Zapisnik (.pdf)

- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine, Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2015. godine, te Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima (Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2013. godinu, Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2013. godinu)
Prihodi i primici Proračuna za 2013. planirani su u iznosu od  76.717.346,00 kn od čega su: prihodi poslovanja - 60.522.346,00 kn, prihodi od prodaje imovine - 4.050.000,00 kn, te primici od zaduživanja - 12.145.000,00 kn. Planirano je i 1.000.000,00 kn viška prihoda iz 2012. godine koji će biti preneseni u 2013., pa je ovim Proračunom na raspolaganju ukupno 77.717.346,00 kn.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Usporedba prihoda Proračuna Grada Krka 2011. - 2013.

U odnosu na 2012. Proračun za narednu godinu u ukupnom se iznosu povećava za 6.235.626,00 kn, odnosno 8,7%. Prihodi i primici se u 2013. povećavaju radi planiranih pomoći i kredita za nove kapitalne projekte, kao i za izgradnju školske sportske dvorane za koju je u 2013. planirano 4.300.000,00 kn. Za dvoranu je također planirana i nabava opreme u vrijednosti od 400.000,00 kn, ali i uređenje Školskog trga (Tga Krčkih glagoljaša) u iznosu od 2.800.000,00 kn, što će se financirat zaduživanjem iz kredita čije korištenje započinje u ovoj godini. Proračun za 2013. u dijelu poreznih prihoda planiran je s povećanjem od 2% u odnosu na prethodnu godinu, a značajnija povećanja prihoda donose više planirani prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći drugih proračuna, zatim komunalnog doprinosa, prodaje imovine i zaduživanja. Planirano je i zaduživanje za dovršetak izgradnje školske sportske dvorane u iznosu od 7.500.000,00 kn te za kandidirane projekte IPARD fonda Eeuropske unije u iznosu od 4.625.000,00 kn. Ti su projekti trenutno u postupku odobravanja, a namijenjeni su kanalizaciji istočnog dijela grada Krka te cestama. Prema pravilima za kandidiranje i dobivanje sredstava iz Europskih fondova, svi projekti koji su u postupku moraju biti planirani proračunom i projekcijama. Financiranje u prvoj fazi ide na teret jedinice lokalne samouprave, i to iz sredstava kredita, a po dovršenom projektu fondovi refundiraju uložena sredstva. Zbog obaveze planiranja kandidiranih projekata Proračun za 2013. značajno je, unatoč recesiji, veći nego li prethodne godine. U odnosu na 2012. godinu prema grupama prihodi su u 2013. godini planirani na sljedeći način. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 60.522.346,00 kn što je za 11,7%, odnosno 6.342.346,00 kn, više nego li prošle godine. Prihodi od poreza više su planirani za 568.000,00 kn, radi više planiranog poreza na dohodak u iznosu od 300.000,00 kn, poreza na kuće za odmor u iznosu od 50.000,00 kn i poreza na potrošnju u iznosu od 180.000,00 kn. (Povećanje prihoda od poreza na potrošnju očekuje se radi povećanja prometa, ali i uvođenja fiskalnih blagajni u ugostiteljske objekte.) Više su planirane pomoći iz proračuna za ukupno 4.338.000,00 kn, od čega su smanjene tekuće pomoći otočkih općina za vatrogastvo u iznosu od 306.000,00 kn, a povećane kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za 4.960.000,00 kn, radi pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac. Više su planirani prihodi od imovine, i to za 255.000,00 kn radi povećanja prihoda od koncesijskih odobrenja. Sredstva od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima od kojih su najznačajniji prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu, ukupno su planirana za 1.620.000,00 kn više nego li prethodne godine.
Rashodi Proračuna za 2013. planirani su u iznosu od 77.717.346,00 kn. Planom su tako raspoređeni prihodi u iznosu od 64.592.346,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 12.125.000,00 kn te 1.000.000,00 kn prenesenih sredstava iz 2012. godine. Tekući rashodi su 49.461.346,00 kn, kapitalni 19.591.000,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 8.665.000,00 kn. Tekući rashodi planirani su za 4,9 % više nego li ove godine. Smanjuju se materijalni rashodi i tekuće donacije, a povećavaju izdaci za financijsku imovinu zbog povećanja rashoda za kamate na kredite te ostali rashodi. Za plaćanje obaveza prema sudskim presudama za ovršne postupke planirano je 1.850.000,00 kn i taj će iznos značajno opteretiti Gradski proračun.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Usporedba rashoda Proračuna Grada Krka 2009. - 2013.

U 2013. godini dovršavaju se  kapitalni projekti od kojih neki povećavaju društveni i komunalni standard, kao što je izgradnja školske dvorane i nastavak Vodoopskrbe Šotoventa, neki su uključeni u  projekte zaštite okoliša, kao što je to Projekt Jadran u okviru kojeg se gradi pročišćivač otpadnih voda, a započet će i projekt Katastarske izmjere te izrade nove baze podataka. Prema Zakonu o proračunu Proračun se planira na programskom načelu. Prema tome svi su rashodi raspoređeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela i šest odsjeka. Proračunski korisnici dio su Odsjeka za proračun i financije.

 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Rashodi po pojedinim odsjecima

>> Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2015. godine (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2013. zadržan je na nivou opsega koji je bio u Programu za 2012. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procjenjena su na iznos od 7.020.000,00 kn od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 200.000,00 kn od prihoda spomeničke rente, 670.000,00 kn od prihoda koncesijskih odobrenja, 200.000,00 kn od prihoda boravišne pristojbe, 560.000,00 kn od prihoda ekološke pristojbe, 100.000,00 kn od prihoda naknade za održavanje groblja, 300.000,00 kn od pomoći, te 490.000,00 kn od općih prihoda koji se planiraju osigurati u Proračunu za 2013. godinu. Ovim se Programom za čiščenje javnih površina planira izdvajanje od 1.850.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.930.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 700.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.440.000,00 kn, te za održavanje groblja 100.000,00 kn.

>> preuzmite prijedlog Programa (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procjenjena su na iznos od 8.822.000,00 kn, od čega se 5.500.000,00 kn planira osigurati od sredstava komunalnog doprinosa u tekućoj godini, 2.800.000,00 kn od primitaka kredita, 152.000,00 od prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 360.000,00 kn od prihoda koncesija, te 10.000,00 kn od prihoda donacija. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 3.222.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 4.050.000,00 kn, za uređenje groblja 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 400.000,00 kn, te za pripremu gradnje, tj. prostorno plansku dokumentaciju 900.000,00 kn.

>> preuzmite prijedlog Programa (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Plana procjenjena su na iznos od 10.125.000,00 kn, od čega se 600.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od naknade za priključenje, 3.205.000,00 od primitaka kredita, 2.805.000,00 kn od prihoda poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima - HBOR, 100.000,00 kn od prihoda pomoći, 815.000,00 kn od općih prihoda, 850.000,00 kn od viška prihoda, 100.000,00 kn od vodnog doprinosa, 50.000,00 kn od prihoda koncesija, te 1.600.000,00 kn od prihoda prodaje imovine koji će se osigurati iz Proračuna za 2013. godinu. Ovim se Planom za opskrbu pitkom vodom planira izdvajanje od 3.620.000,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 6.505.000,00 kn.

>> preuzmite prijedlog Plana (.pdf)

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava: Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2013. godinu, Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2013. godinu, te Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2013. raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Prihod od boravišne pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2013. planiran u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn. Iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 240.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 100.000,00 kn, za bežični Internet 100.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka 90.000,00 kn, za održavanje zelenih površina 100.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za održavanje plaža 100.000,00 kn, za zaštitu kulturne baštine 50.000,00 kn, te za proslavu Dana grada 20.000,00 kn.
Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe utvrđuje se raspored i način korištenja, odnosno ulaganja sredstava od ekološke pristojbe na području Grada Krka. Prihod od ekološke pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2013. planiran u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn. Iz tih je sredstava za održavanje zelenih površina planirano izdvajanje od 500.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza 90.000,00 kn, za održavanje plaža 60.000,00 kn, te za zaštitu kulturne baštine 50.000,00 kn.
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente tako je u Proračunu Grada za 2013. planiran u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih gradskih Rješenja, te 50.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente za 2013. planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.

- jednoglasno usvojeni: Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine
Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2011., s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Nadalje, I. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te s viškom prihoda iz 2011. od 5.931.720,39 kn ukupno iznosi 65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn, odnosno 10,7%, više od  prethodnog Proračuna. II. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 65.550.000,00 kn prihoda i primitaka, te s viškom prihoda iz 2011. od 5.931.720,39 kn ukupno iznosi 71.481.720,39 kn. III. Izmjena Proračuna konačno predlaže umanjenje u iznosu od  8.552.696,00 kn, uglavnom  radi smanjenja kredita za izgradnju školske sportske dvorane u 2012. i korištenja dijela tog kredita u iznosu od 7.500.000,00 kn u 2013. godini. Korištenje kredita prati dinamiku izgradnje projekta koji obuhavaća izgradnju i opremanje dvorane, rekonstrukciju Školskog trga (Trga krčkih glagoljaša) i parkirališta.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu kako bi se izvršilo usklađenje sa pozicijama Proračuna Grada. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu procjenjena su na iznos od 7.390.000,00  kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, dok se 2.890.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika po I. Izmjeni ovog Programa, planira osigurati iz ostalih pozicija Proračuna za ovu godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Naime, I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, isti se smanjio za 12,5 %. Zaključcima gradonačelnika odobravale su se zamolbe građana, a provedenim prikupljanjem ponuda pojedine planirane investicije su se smanjivale odnosno povećavale, te je bilo nužno izraditi Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog programa procjenjena su u iznosu od 3.565.983,64  kn, od čega se 3.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u ovoj godini, a 65.983,64 kn, na koliko je procjenjena razlika, planira se osigurati iz ostalih pozicija Proračuna za 2012. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja. Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo je realizirati i I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina  za 2012. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s pozicijama Proračuna Grada. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Plana procjenjena su na iznos od 4.525.000,00 kn od čega se 850.000,00 kn planira osigurati iz sredstava naknade za priključenje, a razlika od 3.675.000,00 kn iz ostalih pozicija Proračuna za 2012. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
Usvajanjem ovog Zaključka Gradsko vijeće dalo je suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka, odnosno korištenju okvirnog kredita po poslovnom računu kod banke u kojoj Grad ima otvoren račun, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, i to u okvirnom iznosu od 1.500.000,00 kn, prema uvjetima banke kreditora, u razdoblju od 02. siječnja do 30. prosinca 2013. godine.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka

>> preuzmite Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Krka (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
Usvajanjem ovog Zaključka Gradsko vijeće  na prijedlog Županijskog suda u Rijeci, kao suca porotnika za mladež, potvrdilo je Igora Gržetića, prof. iz Krka.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. studenog 2012.)

- jednoglasno prihvaćen Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. listopada 2012. godine

>> preuzmite Zapisnik (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka
Tvrtka Ponikve d.o.o. kandidirala je Projekt izgradnje vodnih građevina na području otoka Krka na Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području otoka Krka, sklopljenog između Hrvatskih voda i Ponikve d.o.o., postotak udjela Hrvatskih voda u sredstvima za sufinanciranje je 90% ukupne investicije. Ovom Odlukom tako je prihvaćena izgradnja investicije Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka, što uključuje: izgradnju vodovodnih mreža u naseljima Pinezići (4.830m), Skrpčići (2.920 m), Lakmartin (1.900 m), Brzac (1.788 m), Vrh, Kosići i Salatići (4.817 m), Linardići (4.087 m), Bajčići, Nenadići i Brusići (2.910 m), Žgaljići (1.369 m), te Milohnići (1.931 m), zatim izgradnju Vodoopskrbe visoke zone Vrha i HS Vrh (građevinski radovi - daljinsko upravljanje i svjetlosna signalizacija - oprema i elektro radovi), te dodatne radove na izgradnji vodovoda visoke zone Vrha i HS Vrh (građevinski radovi). Sredstva potrebna za realizaciju ovog projekta, ukupno vrijednog 19.777.047,14 kn, osigurati će Hrvatske vode s ugovorom predviđenih 90%, odnosno 17.799.342,41 kn, te Grad Krk s 10 %, odnosno 1.977.704,73 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini
Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe te cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj. Nadalje, predmetnim je Zakonom propisano da je obveznik naknade za razvoj ujedno i obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj. Sama naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojima je zasebno iskazana. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 6. svibnja 2010. donesena je Odluka o prihvaćanju investicije - Projekt Jadran, tj. Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Podsustav Krk. Istovremeno, u cilju financiranja predmetne investicije na istoj sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o naknadi za razvoj, kojom se za korisnike usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić utvrđuje naknada za razvoj u iznosu 3,00 kn po m3 potrošene vode, kao i Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010., kojom je Grad Krk preuzeo obvezu osiguranja sredstava za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode, s primjenom od 1. lipnja do 31. prosinca 2010. Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2010., donesena je Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011., a na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini. Sukladno navedenom, s ciljem sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podsustav Krk, i u 2013. će se iz Proračuna Grada Krka osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj, za gospodarstvo i domaćinstva, u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta
Gradsko vijeće donijelo je odluku o kupnji k.č. 2097/1 (z.č.1363/3) površine 1134 m2, k.č. 2098 (z.č. 1363/8) površine 351 m2 i k.č. 2100 (gr.č. 492) u naravi kuća i dvor površine 48 m2 te zemljište površine 273 m2, sve k.o. Krk - grad, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku (predio Nad vrtovima) u vlasništvu Maria Vasilicha iz Trsta, Italija. Interes Grada Krka za kupnju predmetnog zemljišta očituje se u njegovom privođenju namjeni izgradnjom parkirališta za potrebe stanovnika i posjetitelja starogradske jezgre, kao i potrebe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Grad Krk je na navedenom području već vlasnik k.č. 2096 površine 324 m2, te k.č. 2097/2 površine 421 m2. Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište određena je u iznosu od 105,00 € po m2 za zemljište, ukupno 184.590,00 €, te u iznosu od 40.000,00 € za kuću i dvor na k.č. 2100 (gr.č. 492). Sveukupno 224.590,00 €, koji će vlasniku biti isplaćeni u dvanaest jednakih mjesečnih obroka.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta
Gradsko vijeće donijelo je odluku o kupnji k.č. 3861/8 (z.č. 1588/13) površine 432 m2, što predstavlja parcelu nastalu od k.č. 3861/1 (z.č. 1588/3), upisanu u z.k. ul. 3183 k.o. Krk, inače vlasništvo TD Olimpia d.o.o. iz Zagreba. Radi se o zemljištu predviđenom za izgradnju puta u dijelu grada Krka (predio Kartec), a prema lokacijskoj dozvoli, odnosno izmjeni i dopuni iste. Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište određena je u iznosu od 75,00 € po m2, ukupno 32.400,00 €, što će se isplatiti vlasniku, ili osobi kojoj vlasnik ustupi svoje potraživanje, prijebojem potraživanja s iznosom komunalnog doprinosa koji će vlasnik, ili osoba kojoj vlasnik ustupi potraživanje, biti u obvezi platiti Gradu prilikom izgradnje građevina na navedenom području.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine
Zakonom o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu nadležnom za financije. Tim bi planom trebale biti obuhvaćene koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje po posebnim zakonima postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave. Grad Krk na temelju Odluke o komunainim djelatnostima na području Grada Krka vrši davanje koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi za sljedeće komunalne djelatnosti: obavljanja dimnjačarskih poslova, obavljanja pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika) te održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila. Za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova sklopljen je ugovor s Marijom Turčić iz Omišlja, vlasnicom Građevinsko komunalnog obrta Komunalac i s Josipom Cvelićem iz Malinske, vlasnikom obrta Usluge Cvelić, na razdoblje od pet godina (od 27. srpnja 2009. do 27. srpnja 2014.). Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Mensurom i Hajderom Bajrektarevićem, vlasnicima obrta KDS Dimnjačar - Primorje iz Klenovice, na razdoblje od pet godina (od 05. listopada 2012. do 05. listopada 2017.). Za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen je ugovor s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina na razdoblje od sedam godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017.). Plan davanja koncesija za 2013. se ne donosi obzirom da u istoj ne istječe niti jedan postojeći ugovor o koncesiji. Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. planirano je davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti, i to onih koje istječu ili se novim natječajnim postupcima nastavljaju tijekom spomenutog trogodišnjeg razdoblja. Konkretno, radi se o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova koja istječe 27. srpnja 2014. godine.

- jednoglasno prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2011. godinu

>> preuzmite Izvješće o obavljenoj reviziji (.pdf)
>> preuzmite očitovanje Grada na Izvješće (.pdf)

- usvojen Prijedlog Mišljenja na Konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Vezano uz dosadašnje zahtjeve Grada Krka, upućene nositelju izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Gradsko vijeće Grada Krka daje pozitivno mišljenje na njegov Konačni prijedlog, ali uz sljedeće korekcije:
Polazeći od kontinuiteta u osmišljavanju razvoja Grada kroz prostorne koncepcije i prezentirane projektne ideje, kao i zaključke tijela Grada u prethodnim mandatima iz područja turističko ugostiteljskih zona izvan naselja daje se podrška za proširenje obuhvata i kapaciteta svim postojećim i već realiziranim T3 zonama, i to Autokampu Ježevac, Autokampu Politin i Autokampu Glavotok. Vezano uz ugostiteljsko turističke zone izvan Grada Krka oduvijek se naglašavalo načelo održivog razvoja, što je očito iz Programa ukupnog razvitka Grada Krka, te podrazumijeva prethodnu ocjenu utjecaja planiranih zahvata na vodoopskrbu, okoliš, ljudske i ostale resurse. Za sve neizgrađene turističko ugostiteljske zone izvan naselja, preuzete iz ranijih razdoblja - Gavotok, Torkul i Politin - kao i one novopredložene Santa Marina i Strigar, ocjenjuje se potrebnim zadržavanje ukupnih kapaciteta, odnosno broj turističkih kreveta i ukupne površine svih zona iz županijskog prostornog plana koji je na snazi, s uvjerenjem da će stručnjaci iz Zavoda za prostorno planiranje PGŽ-a, na temelju izrađenih studija i stručnih ekspertiza u pripremi donošenja županijskog prostornog plana, kao i članka 71. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, najbolje ocijeniti ekonomske, sociološke, ekološke, prostorne i druge potencijale svake od navedenih lokacija, ali uz ograničenje da se zadrže postojeće ukupne površine i kapaciteti iz važećih planova u određivanju lokacija novih turističko ugostiteljskih zona izvan naselja koje mogu biti isključivo T1. Uz to, podržava se zadržavanje postojećeg kapaciteta (850 vezova) marine u Puntu te smanjenje površine akvatorija na maksimalnu površinu propisanu Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

- pitanja i odgovori

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (22. listopada 2012.)

- jednoglasno usvojen Zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2012. godine

>> preuzmite Zapisnik (.pdf)

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

>> preuzmite Izvještaj (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb za financiranje projekta izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 24. svibnja, ove godine, usvojilo je Odluku o prihvaćanju investicije - izgradnja školske sportske dvorane u gradu Krku. Ovogodišnjim Proračunom, kao i Odlukom o izvršavanju Proračuna, za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirano je zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn. Temeljem Zakona o javnoj nabavi proveden je postupak za dobivanje spomenutog novčanog kredita. Kredit su ponudile Erste & Steiermarkische banka d.d. Rijeka, Hypo-Alpe-Adria banka d.d. Zagreb i Privredna banka d.d. Zagreb. Na prijedlog Povjerenstva za javnu nabavu, na sjednici Kolegija gradonačelnika Grada Krka, održanoj 27. kolovoza, ove godine, kao najpovoljnija odabrana je ponuda Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb, i to uz kamatnu stopu od 3,5% na rok od deset godina (2012. - 2022.), bez počeka uz kvartalnu dinamiku otplate glavnice i kamate (40 rata), naknadu za odobrenje kredita od 0,6 %, naknadu za rezervaciju od 0,25% godišnje na iznos odobrenih a ne iskorištenih sredstava, te uz instrumente osiguranja kredita - mjenice i zadužnice.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
Sukladno zakonskim odredbama, a budući da dosadašnjoj ravnateljici istječe četverogodišnji mandat, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan raspisalo je natječaj i provelo postupak za izbor i imenovanje ravnatelja/ice navedene Ustanove, da bi potom Gradu Krku, inače njezinu osnivaču, uputilo prijedlog da se za ravnateljicu dječjeg vrtića na novi četverogodišnji mandat iznova imenuje Irena Žic Orlić, koja ispunjava sve propozicije natječaja. Gradonačelnik je na sjednici Kolegija, održanoj 15. listopada, ove godine, razmotrio predmetni zahtjev, podržavši prijedlog Upravnog vijeća Ustanove, da bi isti potom jednoglasno usvojilo i Gradsko vijeće. (Prijedlog je prethodno razmotrio i podržao Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada, ove godine.)

- usvojena (12 - za / 3 - suzdržana) informacija o zahvatima Marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage
U jednosatnoj raspravi, koja je zbog nazočnosti većeg broja gostiju stavljena na sam početak sjednice, sudjelovali su predstavnik Marine Punat Krešimir Žic, načelnik Općine Punat Mladen Juranić, direktor TKD Ponikve i stanovnik naselja Kornić Frane Mrakovčić, te nekolicina njegovih sumještana, članova tamošnjeg mjesnog odbora. O Puntarskoj dragi, modelu rada i udjelima ekspoloatiranja proteklih je tjedana vođena rasprava između investitora širenja Marine Punat s jedne, i kritičara tog projekta s druge, uglavnom krčke, strane. Informativno izlaganje o događanjima koja su dovela do izgradnje, a kasnije i do zaustavljanja instalacije novih privezišta najprije je vijećnicima obrazložio gradonačelnik Darijo Vasilić. Istaknuo je kako gradska izvršna vlast drži da na području Marine nije primjereno povećavati broj vezova kao ni površinu akvatorija tog kompleksa obzirom na to da, sukladno stajalištima Grada Krka, nisu ispunjeni uvjeti iz Studije gospodarenja i zaštite Puntarske drage, ali ni Studije utjecaja tog zahvata na okoliš. O takvom stajalištu Grad je upoznao nadležna državna i županijska tijela tražeći da se i u novom županijskom prostornom planu uređenja Marini Punat ne dopusti povećanje broja vezova sa sadašnjih 850 na 1000. Izlaganje Krešimira Žica išlo je za tim da gradskim vijećnicima ukaže na poslovni i razvojni značaj tog projekta, podsjećajući da se tvrtka na čijem je čelu dulji niz godina pridržava najstrožih ekoloških propisa i normi te činjenicu da bi dovršetak te 25.000.000,00 kn vrijedne investicije stvorio uvjete otvaranja novih radnih mjesta. S njim se složio i puntarski načelnik Mladen Juranić koji je predložio da se u nakani rješavanja problema čim prije oformi svojevrsno stručno povjerenstvo koje bi činili predstavnici Grada Krka, Općine Punat, MO Kornić i Marine Punat. S dvanaest glasova za i tri suzdržana usvojena je informacija o zahvatima Marine Punat u akvatoriju Puntarske drage, kao i gradonačelnikova zadaća da prati stanje i pokretanje inicijativa s ciljem njezine zaštite, a podržan je i prijedlog formiranja zajedničkog stručnog povjerenstva.

>> preuzmite informaciju (.pdf)
>> preuzmite Prilog 1 i 2 (.pdf)
>> preuzmite Prilog 3 (.pdf)

Dopuna:

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat
Ovim Zaključkom Grad Krk preuzima sufinanciranje rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat. Ukupna vrijednost ugovorenih radova uvećana za uslugu stalnog stručnog nadzora, izvedbenog projekta i kontrolnih ispitivanja iznosi 3.379.750,00 kn (s PDV-om). Osim Grada Krka koji će predmetne radove sufinancirati iznosom od 861.836,25 kn (ili s 25,5%), iste će s 1.351.900,00 kn (ili s 40%) sufinancirati Županijska uprava za ceste, te s 1.166.013,75 kn (ili s 34,5%) Općina Punat.

- pitanja i odgovori

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (27. srpnja 2012.)

- jednoglasno usvajen Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2012. godine

>> preuzmite Zapisnik (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s prilozima
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. ostvario je prihode u iznosu od 22.376.328,29 kn, što predstavlja 37,8% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom  da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% Proračuna možemo reći da se isti za sada ostvaruje u planiranim okvirima. Dinamika priliva sredstava vezana je uz turističku sezonu, pa se prihodi ostvaruju većim dijelom u drugoj polovici godine, kao i naplata prihoda koju provodi Porezna uprava. U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 20.786.948,50 kn prihoda i primitaka, što znači da je u ovoj ostvareno 1.589.379,79 kn više. To povećanje prihoda ostvareno je kod poreza na dohodak, pomoći, prihoda od imovine, komunalne naknade i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.  Smanjenje prihoda i dalje je prisutno kod prihoda od komunalnog doprinosa i poreza na promet nekretnina. Posljedice opće recesije koja je započela 2009. u proračunskim prihodima prensene su i u 2012. Naime, prihodi koji su iz godine u godinu rasli, sada ne samo da stagniraju već i blago padaju. Unatoč ne baš dobrim gospodarskim kretanjima i prognozama u ovogodišnji Proračun uključen je projekt izgradnje školske sportske dvorane, i to u cijelosti, uključujući tako korištenje kredita u iznosu od 8.000.000,00 kn, u prihodima i rashodima. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.602.034,99 kn, a prošle godine u iznosu od 8.681.687,68 kn, što ukazuje na smanjenje od 79.653,39 kn. Pritom je od poreza na dohodak ostvareno ukupno povećanje od 459.039,79 kn, a od poreza na promet nekretnina smanjenje od 603.064,40 kn ili čak 1.100.000,00 kn u odnosu na 2010. Naplata poreza na kuće za odmor započela je u lipnju i prihod je za 45.238,42 kn bolji nego li prošle godine. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.443.565,63 kn, te su za 286.785,18 kn veći nego li prošle godine. Prihod od komunalne naknade, doprinosa i naknade za priključke ostvaren je u iznosu od 3.573.895,77 kn što je za 424.179,18 kn manje nego 2011. Pritom je za 400.566,75 kn više ostvarena komunalna naknada, a za 748.090,64 kn manje komunalni doprinos, odnosno naknada za priključke, za 76.655,29 kn. Ostali prihodi ostvareni su na razini prethodne godine. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 28.113.699,58 kn, što je 39,33% od planiranih izdataka za 2012. koji iznose  71.481.720,39 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu Proračuna po načelu programskog planiranja, no osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu, odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su  grupirani i prema programima i aktivnostima. Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30. lipnja 2012., te obračunatu plaću za mjesec  lipanj 2012. U strukturi  ostvarenih  rashoda i izdataka 88% su tekući rashodi (2011. su bili 80%, 2010. 86%, a 2009. 69%), 7,51 % su kapitalni rashodi (2011. su bili 12,42%, 2010. 12,98%, a 2009. 29%), a 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2011. su bili 7%, 2010. 1%,  a 2009. 2%).

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Temeljem provedenog javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, ista se dodijeljuje Mensuru i Hajderu Bajrektareviću, vlasnicima KDS Dimnjačar - Primorje sa sjedištem u Klenovici. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena je na rok od 5 pet godina, a visina naknade određena je u iznosu od 26.000,00 kn godišnje, i plaća se u dvanaest jednakih mjesečnih obroka, u korist gradskog Proračuna. Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a osobito u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od požata , te Odlukom o dimnjačarskoj službi.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o članstvu Grada Krka u Energetskoj udruzi Kvarner
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalnoi neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapšređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese, te ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Zadruga se temelji na zadružnim vrednotama: samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti, te moralnim vrednotama poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za druge. Temeljem odredbi Zakona o zadrugama  istu može osnovati najmanje sedam osnivača, i to pravne osobe te potpuno poslovno sposobne fizičke osobe. U Republici Hrvatskoj započeo je proces osnivanja prvih energetskih zadruga  čije su poslovanje i interes vezani za energetiku odnosno za korištenje obnovljivih izvora energije. Energetske zadruge u državama Europske unije i svijetu pokazale su se kao vrlo koristan model  u lokalnim zajednicama, kojim su građani ostvarili upravljačka i kontrolna prava u korištenju prirodnih resursa i u proizvodnji energije. Sve smo bliže vremenu kada su klasični energenti iscrpljeni, odnosno kad se povećava energetska ovisnost i uvoz energije pa se obnovljivi izvori  sve više primjenjuju, što dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, smanjenja javnih troškova i ulaganja u razvoj lokalnih zajednica. U današnjem trenutku obnovljivi izvori energije postaju i ekonomski opravdani jer podižu razinu zaposlenosti, smanjuju troškove i podižu standard. Otok Krk od 2004. godine vrlo uspješno selektira otpad te je svojim gospodarenjem ovom vrijednom sirovinom dao primjer čitavoj Hrvatskoj. Usmjereni ka konačnom cilju - da postanemo otok s nultom emisijom CO2 u proteklom razdoblju pokrenuta je inicijativa i izvršene su odgovarajuće pripremne radnje, analize, te izrađena strategija za proizvodnju biomase, katastar krovova i ostalo, a sve u cilju osnivanja energetske zadruge kvarnerskih otoka. Gradsko vijeće na sjednici održanoj 25. svibnja 2011. donijelo je Odluku o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. Naime, Europska unija se obvezala da će do 2020. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20%, te za jednako toliko povećati energetsku učinkovitost i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji. U tom smislu Grad Krk donio je i javno objavio svoju izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša, a potpisan je i Sporazum gradonačelnika kojim se gradovi obvezuju da će zajedno nastojati ostvariti ciljeve Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. Slijedom navedenog, a u cilju ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije, prihvaćanjem prijedloga ove Odluke Grad Krk biti će jedan od osnivača Energetske zadruge Kvarner. Ostali osnivači, prema informacijama članova Inicijativnog odbora, bile bi druge pravne osobe i otočke jedinice lokalne samouprave (Općina Omišalj, Ponikve d.o.o., Biskupija Krk, Eko Kvarner, samo su neke od njih). Prilikom osnivanja odnosno ulaska u Zadrugu plaća se naknada u iznosu od 1.000,00 kn, jednokratno.

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- usvojen Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalnih manjina Grada Krka
Temeljem Zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj donesen je Pravilnik o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina kojim se uređuje pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su imali u obavljanju poslova za vijeće, odnosno u obavljanju poslova predstavnika. Krajem svibnja 2012., Grad Krk je zaprimio prijedlog Mihaele Cvjetković, izabrane predstavnice srpske nacionalne manjine u Gradu Krku za donošenje odgovarajuće Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika srpske nacionalne manjine. Slijedom podnesenog prijedloga, pripremljen je radni prijedlog Odluke kojeg je najprije raspravio i prihvatio Kolegij gradonačelnika. Sukladno ovoj Odluci, Predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Krku ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 50 % od iznosa naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka. Sredstva za nagradu iz stavka isplaćuju se na žiro račune predstavnika nacionalne manjine najkasnije do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Predstavnici nacionalnih manjina dužni su izraditi financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun. Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava predstavnici nacionalnih manjina dužni su dostaviti Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- pitanja i odgovori

Dopuna:

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o diobi suvlasničke zajednice

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (24. svibnja 2012.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. ožujka 2012.

>> preuzmite Zapisnik (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. s prilozima: a) Knjiga izdanih računa 2011.; b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2011.; c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2011., HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; d) Izvod iz knjige javnog duga za 2011.

Proračun Grada Krka za 2011. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca  2010. u iznosu od 54.820.000,00 kn, i to s planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 15. studenog  2011. u iznosu od 52.826.800,00 kn i utvrđenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 918.800,78 kn. Za Proračun Grada Krka 2011. značajno je sljedeće. Unatoč visoko ostvarenom postotku ostvarenja Proračuna od 101,78%, u pojedinim stavkama on se nije ostvario u planiranim iznosima. Ako se izuzme prihod od kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac, koji je uplaćen 30. prosinca 2011. u iznosu od 5.777.825,02 kn dolazimo do iznosa od 47.986.736,41 kn ostvarenog Proračuna, što je 89,25% od planiranog. Pri tome je u grupi poreznih prihoda, prihod od poreza na dohodak od nesamostalonog rada ostvaren u iznosu od 100%, ali je podbacio prihod od poreza na promet nekretnina, tako da je ostvareno 78% od planiranog, prihod od imovine ostvaren je s 89 %, prihod od pristojbi ostvaren je s 92%, od čega je najznačajniji komunalni doprinos ostvaren s 87%. Isto tako prihod od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta ostvaren je s 56%, (a prema zaključenim ugovorima uplate su stigle u 2012.). U dinamici ostvarivanja prihoda Proračuna prisutan je zastoj gospodarske aktivnosti u IV. kvartalu, u dijelu prihoda koji se mogu odgoditi (promet nekretnina, komunalni doprinos, građevinsko zemljište) što je posljedica opće recesije i nelikvidnosti, ali i zastoja u novčanim tokovima koji se obično pojavljuje u vrijeme parlamentarnih izbora. Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 53.764.561,43 kn, što predstavlja 101,78% od planiranih 52.826.000,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 47.613.760,98  kn, ostvareno je 12,92% više prihoda i primitaka. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 48.751.641,82 kn što u odnosu na planiranih 53.745.600,78 kn, čini 90,71% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2010., kada je ostvareno 47.312.172,94 kn, rashodi su povećani za 3%.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011.
Višak prihoda poslovanja u iznosu 15.442.601,77 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi 5.529.467,58 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 4.900.214,58 kn. Stoga, višak prihoda poslovanja za 2011. utvrđuje se u iznosu od 5.931.720,39 kn. Isti će se utrošiti kako slijedi: 5.777.825,02 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac i bit će prenese Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve; 99.805,00 kn su sredstva pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje Frankopanskog kaštela; 54.090,37 kn  su sredstva na redovnom računu i biti će utrošena za rashode poslovanja.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012.
Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 21. prosinca 2011., s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. I. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te viškom prihoda iz 2011. godine u iznosu od 5.931.720,39 kn, pa ukupno iznosi 65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn, odnosno 10,7%, više od prethodnog Proračuna. Donošenje II. izmjene Proračuna s povećanjem od 5.100.000,00 kn, potrebno je radi osiguravanja sredstava za kapitalni projekt izgradnje školske sportske dvorane koji obuhavaća izgradnju i opremanje dvorane, te rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga). Kako u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. i njegove izmjene nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja za ovu namjenu planirana su sredstva pomoći u iznosu od 4.500.000,00 kn. Međutim, odobreno je 1.500.000,00 kn, a nastalu razliku treba pokriti zaduživanjem u iznosu od 8.000.000,00 kn. Kako je došlo do promjena u vrijednosti investicija ovom se izmjenom Proračuna: vraćaju sredstva odobrene donacije Regije Veneto u iznosu od 800.000,00 kn za rekonstrukciju gradskih zidina; kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za izgradnju sportske dvorane umanjuje za 3.000.000,00 kn; sredstva od prodaje građevinskog zemljišta smanjuju se za 700.000,00 kn; prihvaća zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn prema uvjetima koji budu definirani nakon provedbe postupka javne nabave.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012.
Izgradnja školske sportske dvorane u gradu Krku najbitniji je projekt Grada u ovoj godini. Pored izgradnje samog objekta projekt obuhvaća i rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga) s pothodnikom koji povezuje zgradu škole i sportsku dvoranu, opremanje, nadzor i druge troškove, pa ukupna vrijednost investicije iznosi 12.800.000,00 kn. Rekonstrukcija trga neophodna je jer uključuje povezivanje cjelokupne infrastrukture trga. Zbog zaštite i prezentacije arheoloških nalaza na prostoru sportske dvorane projekt je prilagođen novim okolnostima. Dodatni radovi tako su procijenjeni na 2.000.000,00 kn, te i za njih treba osigurati sredstva. Ovaj značajan projekt financira se uz pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.292.765,07 kn, od čega je već u 2011. realizirano 1.899.991,83 kn, a u 2012. planirano je još 392.273,24 kn pomoći. Također očekuje se i pomoć Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 1.500.000,00 kn. Naime, u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. planirani iznos pomoći u svim projekcijama iznosio je 4.500.000,00 kn, ali zbog reduciranja sredstava iz Državnog proračuna ista su smanjena, pa sada iznose 1.500.000,00 kn. Obzirom na spomenute okolnosti, a u cilju dovršenja školske sportske dvorane s pratećim sadržajima, usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu prihvaća se zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014.
Plan razvojnih programa Grada Krka prikazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, donacije i udjele u vlasništvu trgovačkih društava, i to u razdoblju od tri godine. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2011. u ukupnom iznosu od 60.535.100,00 kn, a njegova I. izmjena usvojena je u iznosu od 70.998.820,39 kn. Usvajanjem II. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2012. povećan je udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalnih pomoći i donacija, pa je potrebno uskladiti Plan razvojnih programa s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan razvojnih programa za 2012. iznosi 31.580.720,39 kn, što pokazuje povećanje od 15,76 % u odnosu na dosadašnji, a izmjena se odnosi na povećanje vrijednosti investicije izgradnje školske sportske dvorane u iznosu od 4.300.000,000 kn, obzirom da će se cjelokupna izgradnja financirati na teret 2012., i to uglavnom sredstvima kredita. II. Izmjena Plana razvojnih programa u 2013. odnosi se na dodatno planiranih 7.000.000,00 kn iz programa IPARD za izgradnju kanalizacijskog sustava istočnog dijela naselja Krk, koji bi u početku bio financiran sredstvima kredita, a po dovršetku projekta kredit bi bio vraćen banci iz sredstava IPARDA. Projekt je zasad u postupku odobravanja, a jedan od uvjeta je da su navedena sredstva planirana Proračunom.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. - 2014.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku
Ovom odlukom prihvaćen je kapitalni projekt iz dijela Plana razvojnog programa, kao i utvrđeni izvori sredstava za njegovo financiranje, i to: izgradnja školske sportske dvorane u Krku prema Ugovoru o građenju s izvoditeljem GP Krk d.d. iz Krka i Lemal d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 6.947.772,93 kn, te dodatnim radovima po procijenjenoj vrijednosti od 2.000.000,00 kn; rekonstrukcija Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga) prema Ugovoru o građenju s GP Krk d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 2.663.182,50 kn; oprema sportske dvorane prema procijenjenoj vrijednosti od 700.000,00 kn. Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje školske sportske dvorane Grad Krk je Proračunom za 2012. iznos od 8.000.000,00 kn planirao putem kreditnog zaduženja i Računa zaduživanja/financiranja za 2012.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine

>> preuzmite Izvještaj (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o komunalnom redu (uz četiri usvojena amandmana)
Ovom odlukom uređuje se komunalni red na području Grada Krka, na način da se nastoji riješiti aktualna problematika vezana uz uređenje naselja, održavanje javnih površina, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, te mjerama za provedbu navedenog. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Grada, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno. Istim se osobito uređuje: uređenje naselja; održavanje javnih površina, uređaja i objekata; korištenje javnih površina, uređaja i objekata; gospodarenje otpadom; uklanjanje snijega i leda; uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; mjere za provedbu komunalnog reda; kaznene odredbe; prijelazne i završne odredbe. Nakon utvrđenog radnog nacrta Odluke o komunalnom redu početkom 2012., isti je dostavljen na razmatranje učesnicima njezine provedbe: Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve, Komunalnom društvu Vecla, tijelima Gradske uprave, kao i članovima Gradskog vijeća, a sve u cilju davanja prijedloga, primjedbi komentara i drugih sugestija na predloženi tekst nacrta Odluke. Po dostavljenim prijedlozima, primjedbama, sugestijama, komentarima od strane pojedinih sudionika rasprave i njihove implementacije u radni prijedlog teksta Odluke, od strane zamjenika Gradonačelnika izrađen je novi Prijedlog Odluke o komunalnom redu. Gradonačelnik je 16. svibnja 2012. na Kolegiju, nakon razmatranja radnog nacrta Odluke, utvrdio Prijedlog Odluke, a isti su potom, uz četiri naknadno dostavljena amandmana, prihvatili i gradski vijećnici.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  javne rasvjete na području Grada Krka
Gradonačelnik je na sjednici Kolegija održanoj 02. travnja 2012. donio odluku o provođenju postupka javnog natječaja radi povjeravanja komunalnih poslova, održavanja i remonta javne rasvjete na području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Na raspisani javni natječaj prispjela je samo ponuda Trgovačkog društva Tehno-Val sa sjedištem u Njivicama. Pregledom iste utvrđeno je da ponuda sadrži svu valjanu dokumentaciju traženu oglasom javnog natječaja, temeljem čega je utvrđeno da Tehno-Val ispunjava sve uvjete natječaja, te mu se povjeravaju predmetni komunalni poslovi.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Ovim Odlukom dopunjuje se članak 8. postojeće Odluke o komunalnom doprinosu, na način da se hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata odobrava dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, ovisno o broju dana provedenih na ratištu za gradnju nove građevine odnosno dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta do 500 m3 ukupnog obujma građevine. Naime, na temelju pokrenute inicijative Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka podržan je prijedlog da se braniteljima odobri dodatni popust prilikom izgradnje novog ili ogradnje/nadogradnje stambenog objekta do navedenog obujma, te je u tom smislu od strane Odsjeka za komunalno gospodarstvo pripremljen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama postojeće Odluke o komunalnom doprinosu. Istiji je najprije, 02. travnja 2012. prihvato Kolegij, a potom i gradski vijećnici.

- nije usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. donijelo je Odluku o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata. Tom dopunom za ugostiteljski objekt - bivši TIC određen je dio k.č. 3106/1, površine 50 m2, k.o. grad Krk, za ugostiteljsku terasu. Ovim ne prihvaćenim Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postav privremenih objekata, na inicijativu vijećnika Zvonimira Krajinovića i Miljenka Milohnića, bila je predložena izmjena članka 8., i to na način da se k.č. 3106/7 ukupne površine 82 m2, k.o. grad Krk, na Obali Hrvatske mornarice podijeli na dvije ugostiteljske terase: za Ugostiteljski objekt Corsaro (dio k.č. 3106/7 površine 58 m2), te za Ugostiteljski objekt Toš (dio k.č. 3106/7 površine 24 m2).

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zajedničke Odluke i Zaključka o taksi prijevozu: a) Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka; b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka

- pitanja i odgovori

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (20. ožujka 2012.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2011. godine

>> preuzmite Zapisnik (.pdf)

- jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011. godinu
S Izvješćem o stanju sigurnosti na području Grada Krka u prošloj godini vijećnike je upoznao Dean Hriljac, zamjenik načelnika Policijske postaje Krk. Tako je tijekom 2011., ističe Hriljac, Policijska postaja Krk evidentirala ukupno 137 kaznenih djela, dok ih je 2010. evidentirano 183, što predstavlja smanjenje za čak 25,13%. Opće stanje sigurnosti, obzirom da u promatranom razdoblju nisu zabilježena teška kaznena djela, ocijenjeno je povoljnim. Grad Krk sa svojih 137 kaznenih djela sudjeluje s 28,42% u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela na području čitavog otoka, a obzirom na strukturu dominiraju krađe (55) i teške krađe (16), zlouporaba opojnih droga (11), te računalne prijevare (27) koje u odnosu na 2010. bilježe najveći porast što je osobito zainteresiralo vijećnike. U slučaju potonjeg radi se o krađama podataka putem opreme postavljene na bankomate. U dijelu izlaganja vezanom za statistiku prometnih nesreća Hriljac je izdvojio kako je tijekom 2011. na području Grada Krka evidentirano ukupno 139 prometnih nesreća, dok ih je u 2010. evidentirano 116, što govori o povećanju za 19,82%. U prometnim nesrećama promatranog razdoblja deset osoba zadobilo je teške, a 33 lake tjelesne ozljede, a veći broj istih, o čemu svjedoče i prethodne brojke, dogodio se na nerazvrstanim cestama i parkiralištima, zaključeno je naposlijetku.

- održana prezentacija Projekta upravljanja imovinom Grada Krka, te jednoglasno usvojen Zaključak o prihvaćanju PRLS modela upravljanja imovinom
Projekt upravljanja imovinom vijećnicima je prezentirao Rade Ignjatović, direktor konzultatske kuće Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba. Naime, nepokretna imovina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, ističe Ignjatović, predstavlja vrijedno dobro o kojem se moramo brinuti, kako bi ista bila na dobrobit građana kojima i pripada. No s njom je moguće upravljati tek posredno, preko izabranih predstavnika koji obzirom na svoju stručnost imaju za to potrebne vještine. U Hrvatskoj The Urban Institute iz Washingtona između 2000. i 2008. provodio je Program reforme lokalne samouprave - PRLS - kojeg je sponzorirala američka Agencija za međunarodni razvitak. PRLS model upravljanja imovinom kao pilot projekt proveden je u Gradu Varaždinu, a potom pripremljen za provedbu i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Nakon više konzultacija, nastavlja Ignjatović, krajem 2010., zaključen je Ugovor o provedbi PRLS modela upravljanja imovinom između Grada Krka i konzultantske kuće Libusoft Cicom d.o.o., a taj je potez motiviran trima ključnim pitanjima: zna li se koliko imovine Grad ima, koliko gradska imovina vrijedi, te koliki su prihodi i rashodi na toj imovini? Odlukom gradonačelnika početkom 2011. imenovan je osmeročlani radni tim za provedbu modela što je izvršeno kroz deset radionica tijekom kojih su odrađene sljedeće ativnosti: inventura imovine pomoću info-sustava, tranzicijska pitanja, klasifikacija imovine, procjena vrijednosti imovine, operativni izvještaj, financijska analiza - stopa kapitalizacije, deregulacija iznajmljivanja, praćenje subvencija, izvještavanje o imovini, konsolidirano upravljanje, te donošenje cjelovitog plana upravljanja imovinom. Rezultati provedenih aktivnosti, prezentirani su i dobro prihvaćeni na završnoj radionici održanoj krajem 2011. Iz prikupljanih podataka i izvršene analize dobivena je određena slika o nepokretnoj imovini Grada Krka (uz određenu rezervu glede pouzdanosti izvora i točnosti određenih podataka). Tako je prepoznato jedanaest homogenih vrsta imovine (portfelja) s ukupno 1.568 jedinica. Ukupna vrijednost za aktivnih 1.470 jedinica imovine procijenjena je na milijardu kuna uz napomenu da je više od 1.000 jedinica imovine neobrađeno. Na temelju analiziranih uzoraka koji su uzeti kod projekcije ukupne vrijednosti imovine, procjenjeno je da bi vrijednost sveukupne nepokretne imovine mogla biti blizu dvije milijarde kuna. Koristi od ovakvog modela upravljanja imovinom su brojne, nastavlja Ignjatović, izdvojivši preciznu inventuru, vođenje imovine iz jedinstvene baze, fleksibilniju organizaciju upravljanja, vođenje dnevnik svih događaja vezanih uz imovinu, povećanje proračunskih prihoda, a sve s ciljem znatnije potpore razvoju lokalnog gospodarstva. Za uspješan nastavak rada na održavanju ovog modela, zaključuje Ignjatović, potrebno je ocjeniti dosadašnji rad, te ukoliko su dostignuta očekivanja nastaviti s prikupljanjem i obradom podataka, zatim stalno pratiti primjenu modela i mjeriti rezultate, izvršavati potrebne organizacijske promjene u procesima vezanim uz imovinu, ažurno voditi Registar nekretnina uz preuzimanje podataka iz Gruntovnice i Katastra, nastaviti započete procese s nabavkom i uvođenjem GIS-a, te razmotriti potrebe za izradu, usvajanje i provođenje Strateškog plana upravljanja imovinom, jer učinkovito upravljanje imovinom na dobrobit je svim građanima i poslovnim subjektima Grada Krka. U drugom dijelu prezentacije gradski vijećnici na tri konkretna primjera imali su prilike vidjeti kako upravljanje imovinom izgleda u praksi, odnosno na koji način funkcionira Registar nekretnina.

>> preuzmite prezentacij projekta (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka 21. prosinca 2011. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva Izmjena Proračuna predložena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te viškom prihoda iz 2011. u iznosu od 5.931.720,39 kn, pa ukupno iznosi 65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn, odnosno 10,7%, više od dosadašnjeg planiranog Proračuna. Donošenje izmjene Proračuna bilo je potrebno radi reguliranja isplate po osnovi pomoći Fonda za zaštitu ekoliša i energetsku učinkovitost, dostavljenoj za sanaciju odlagališta Treskavac, koja je namjenjena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o., inače nositelju projekta. Sredstava su 30. prosinca 2011., dakle na samom kraju proračunske godine, uplaćena u gradski Proračun, i to u iznosu od 5.777.825,02 kn, a u siječnju 2012. u iznosu od 235.888,86 kn. S Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve d.o.o. ugovoreno je korištenje navedenih sredstava. Kako u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Fonda za sanaciju odlagališta Treskavac ovom izmjenom Proračuna sredstva su uključena u njegove prihode i rashode.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2012. u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn. Tako je za obnovu istočnog dijela gradskih zidina koji se kontinuirano istražuje planirano 100.000,00 kn, kao i za uređenje Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga).

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Izvješćem Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.712.860,74 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.088.774,51 kn. Ukupno: 5.801.635,25 kn. Tako je na čišćenje javnih površina utrošeno ukupno 1.452.256,48 kn, na održavanje javnih površina 2.530.467,74 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 588.642,72 kn, na održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te na održavanje groblja 63.204,30 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Izvješćem Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.841.269,50 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 29.911,68 kn. Ukupno: 2.871.181,18 kn. Tako je na izgradnju - uređenje javnih površina utrošeno ukupno 758.777,12 kn, na izgradnju - uređenje nerazvrstanih cesta 1.235.278,19 kn, na izgradnju - uređenje groblja 161.351,96 kn, na izgradnju - uređenje javne rasvjete 329.133,79 kn, te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 386.640,12 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
Izvješćem Godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 619.547,20 kn, te prihod iz nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 4.061.961,41 kn. Ukupno: 4.681.508,61 kn. Tako je za opskrbu pitkom vodom utrošeno 3.289.535,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.391.973,61 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

>> preuzmite sažetak Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne Zone 29 (.pdf)
>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata
Odlukom o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata propisani su uvjeti i način davanja u zakup javnih površina na području Grada Krka za postavljanje privremenih objekata (kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, zabavnih parkova, štandova, ugostiteljskih terasa i dr.), lokacije za postavljanje privremenih objekata, postupak davanja u zakup i zasnivanje zakupa, visina zakupnine, prestanak ugovora o zakupu, te druge odredbe za postupanje i provedbu Odluke. Nadalje, predmetnom Odlukom utvrđene su lokacije ugostiteljskih terasa na javnoj površini, koje su određene katastarskim česticama i iznosom površine za svaku pojedinu terasu ponaosob, a daju se u zakup neposrednom pogodbom vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata. Usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata prihvaćena je dopuna članka 8. stavka 1. na način da se za ugostiteljski objekt (bivši TIC) na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku određuje javna površina za ugostiteljsku terasu, i to dio k.č. 3106/1, površine 50 m2.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zemljište u obuhvatu DPU poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku)
Usvajanjem ovog Prijedloga donesena je odluka o zamjeni zemljišta, i to 1/10 dijela z.č. 1274/1, površine od 362,80 m2, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka, predviđenog za izgradnju poslovnog objekta na području obuhvata Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, uz napomenu da je preostalih 9/10 dijela vlasništvo Teri Trgovine d.o.o., za 9/10 dijela z.č. 1274/2, površine od 1.057,30 m2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o., predviđenog za izgradnju ceste prema odredbama Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Tržišna vrijednost zemljišta oznake z.č. 1274/1, k.o. Krk, u vlasništvu Grada Krka iznosi 150,00 € po m2, dok tržišna vrijednost zemljišta oznake z.č. 1274/2, k.o. Krk, u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o.  iznosi 75,00 € po m2. Kako ukupna tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada iznosi 54.420,00 €, a zemljišta u vlasništvu Teri Trgovine d.o.o. 79.447,50 €, utvrđeno je da Grad Krk ima obvezu Teri Trgovini d.o.o. isplatiti razliku tržišne vrijednosti zemljišta u iznosu od 25.027,50 €, a što će se izvršiti djelomičnim prijebojem potraživanja sa iznosom komunalnog doprinosa koji će Teri Trgovina d.o.o. biti obvezna platiti Gradu Krku prilikom izgradnje građevine na z.č. 1274/1 k.o. Krk.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)
>> preuzmite projekt prometnih rješenja regulacije prometa u Ul. S. Radića i Ul. A. Cesarca (.pdf)

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:

  • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. godinu;
  • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2012. godini;
  • Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka

Za zapovjedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Krka u Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Krka imenovani su: Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, za zapovjednika; Marinka Margan, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, za zamjenicu zapovjednika; Darinka Brusić, članica Gradskog vijeća Grada Krka, za članicu; Darko Turčić, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za člana; Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, za članicu; Milivoj Jurić, predstavnik ŠRD Lovrata, za člana; Ivan Orešković, predstavnik LD Orebica, za člana.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti
Članicom Odbora za društvene djelatnosti, na prijedlog krčkog ogranka HSLS-a, imenovana je Ankica Manestar, i to na vrijeme do isteka mandata članova Odbora.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka

- jednoglasno usvojeni Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014., te Prijedlog I. Izmjene Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. - 2014.
Plan razvojnih programa Grada Krka prikazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, donacije i udjele u vlasništvu trgovačkih društava, i to u razdoblju od tri godine. Izmjenom Proračuna za 2012. povećan je udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama, pa je bilo potrebno uskladiti Plan razvojnih programa Grada Krka s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan razvojnih programa Grada Krka za 2012. iznosi 21.067.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 29,49% u odnosu na prethodni, a sama izmjena odnosi se na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac u iznosu od 6.013.720,39 kn, povećanje od 50.000,00 kn za sanaciju Frankopanskog kaštela, povećanje za 50.000,00 kn subvencije naknade za razvoj, te povećanje od 100.000,00 kn za računalne programe. Izmjena Plana razvojnih programa u 2013. odnosi se na planiranih 4.250.000,00 kn iz programa IPARD za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (poljoprivrednih puteva), koje bi u početku bile financirane sredstvima kredita, a po dovršetku projekta kredit bi bio vraćen banci iz sredstava IPARDA-a. Projekt je za sada u postupku odobravanja i jedan od uvjeta je da su sredstva planirana Proračunom.

- pitanja i odgovori