Rad Gradskog vijeća (2009.)

05. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (14. prosinca 2009.)

- jednoglasno usvojen zapisnik sa 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. rujna 2009. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2010. godinu i Projekcije za 2011. - 2012. godinu, s prijedlozima Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:

  • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2010. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2010. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Grada Krka za 2010. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2010. godinu,
  • Prijedlog Programa za udruge i društva Grada Krka za 2010. godinu,
  • Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2010. godinu,
  • Prijedlog socijalnog Programa Grada Krka za 2010. godinu.

Prihodi i primici Proračuna za 2010. godinu planirani su u iznosu od  53.692.004,00 kn od čega na prihode poslovanja otpada 51.622.004,00 kn, na kapitalne primitke 2.050.000,00 kn, te na primitke od zaduživanja 20.000,00 kn. Osim toga postoji i 1.500.000,00 kn planiranog viška prihoda iz 2009. koji će biti prenesen u 2010., pa je na raspolaganju ukupno 55.192.004,00 kn. U odnosu na 2009. Proračun za 2010. u ukupnom se iznosu smanjuje za 12.067.668,34 kn. Ovo smanjenje planirano za sljedeću godinu djelomično je posljedica recesije u gospodarstvu koja je usporila  prihode. Osim toga, u 2009. dovršena su dva velika kapitalna projekta koja su bitno utjecala na Proračun. Za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Krku, opremu i uređenje okoliša u ovoj je godini planirano 8.137.668,34 kn. Taj važan projekt financiran je iz više izvora: kapitalnim pomoćima Ministarstva mora u iznosu od 1.500.000,00 kn, namjenskim prihodima iz ranijih godina u iznosu od 2.592.968,34 kn, sredstvima HBOR-a u iznosu od 1.139.000,00 kn, dok je ostatak od 2.905.700,00 kn financiran prodajom zemljišta u vlasništvu Grada. Za drugi kapitalni projekt - poslovnu zgradu Konzuma u Krku - ako sagledamo prihode od komunalnog doprinosa i naknade za priključke na komunalnu infrastrukturu, te rashode koje financira Proračun poput asfaltiranja cesta - kroz Proračun je prošlo oko 6.000.000,00 kn. Dio rashoda na javnoj komunalnoj infrastrukturi po ovim i drugim projektima nastavlja se i u 2010. pa preuzete obveze ne ostavljaju puno prostora za nove veće projekte u sljedećoj godini. Ukratko, za Proračun 2010. možemo kazati da je planiran u skladu s već preuzetim obvezama u višegodišnjim projektima.

 Prihodi proračuna Grada Krka: usporedba 2008. - 2010.

Planirani rashodi Proračuna za 2010. iznose 55.192.004,00 kn. Tako su planom raspoređena sredstva prihoda u iznosu od 53.672.004,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 20.000,00 kn i 1.500.000,00 kn prenesenih sredstava iz 2009. godine. Tekući rashodi iznose 45.425.004,00 kn, kapitalni 9.457.000,00 k, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 310.000,00 kn.

- jednoglsno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2010. godinu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svake godine u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture. Tim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Izvršenom izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo je pristupiti i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s pozicijama Proračuna. Prihod od komunalne naknade planiran je u iznosu od 4.400.000,00 kn. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa procijenjena su na 6.225.000,00  kn, od čega se 4.400.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 1.825.000,00 kn - na koliko je procijenjena razlika radova po I. izmjeni Programa - iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2009. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, svake godine donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji obvezno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i nabavu opreme; te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznačenim izvorima financiranja djelatnosti. Zaključcima bivše izvršne vlasti - Poglavarstva Grada Krka - odobravale su se zamolbe građana, a provedenim prikupljanjem ponuda pojedine su se planirane investicije smanjivale, odnosno povećavale, te je bilo nužno izraditi Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa procijenjena su na 18.045.896,88 kn, od čega se 9.700.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa u tekućoj godini, 2.000.000,00 kn iz prihoda od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodovod - kanalizacija), 520.000,00 kn iz prihoda od komunalne usluge, a 5.825.896,88 kn - na koliko se procijenjuje razlika radova u 2009. godini - iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2009. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini zadržava se na nivou opsega koji je bio u Programu održavanja za 2009. godinu. U 2010. prihod od komunalne naknade planira se u iznosu od 4.200.000,00 kn. Prijedlogom Programa za 2010. utvrđeni su radovi održavanja komunalne infrastrukture, njihov opseg i potrebna financijska sredstva za sljedeće djelatnosti: čišćenje prometnih površina, sanaciju divljih deponija, čiščenje obalnog pojasa i luke, dezinsekciju, dezinfekciju, deratizaciju, veterinarsko-higijeničarsku službu, potrošnju vode na javnim izljevima, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih čekaonica, održavanje plaža, postavljanje ploča s imenima naselja, ulica, oznaka i slično, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Krka, održavanje komunalne infrastrukture po MO (komunalni prioriteti), održavanje trgova i nerazvrstanih cesta, održavanje ulica u naseljima, održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica, čiščenje slivnika, održavanje objekata javne rasvjete, te održavanje groblja u Krku, Vrhu i Milohnićima. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog programa procijenjuju se na 6.145.000,00 kn (čiščenjee javnih površina - 1.750.000,00 kn; održavanje javnih površina - 2.585.000,00 kn; održavanje nerazvrstanih cesta - 550.000,00 kn; održavanje javne rasvjete - 1.200.000,00 kn; održavanje groblja - 60.000,00 kn), od čega se 4.200.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 1.945.000,00 kn - na koliko se procijenjuje razlika radova u 2010. godini - iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2010. godinu.
Na upit vijećnice Svjetlane Volarić koja je prisutne upozorila na potrebu sanacije nogostupa uz Mali park nasuprot zgrade Hrvatske pošte, gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako realizaciju predloženog priječi neriješeno imovinsko-pravno pitanje. No, Grad će tijekom sljedeće godine sazvati sastanak s vlasnikom trga na kojem se nalazi unišetn nogostup što bi u konačnici trebao rezultirati pristankom na sanaciju koja bi kao takva kroz rebalans trebala ući u Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme na području Grada Krka, i to za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu procijenjena su na 11.023.000,00 kn (građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete - 5.787.000,00 kn; građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - 5.240.000,00 kn), od čega se 5.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u tekućoj godini, 500.000,00 kn od prihoda komunalne usluge, 800.000,00 kn od prihoda naknade za priključenje, a 4.723.000,00 kn - na koliko se procijenjuje razlika radova u 2010. godini - iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2010. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta

- jednoglasno usvojen Prijedlog odluke o prijenosu dugotrajne imovine
Ovlaštenje Gradskog vijeća Grada Krka za donošenje Odluke o prijenosu dugotrajne imovine proizlazi iz odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, kao i odredbi članka 40. Statuta Grada Krka, kojima je uređeno da Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Krka čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi onoj u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina. Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk Ustanova je Grada Krka za obavljanje predškolskog odgoja, odnosno realizaciju programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Dječji vrtić predmetnu djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Također, Grad Krk jedini ima osnivačka prava nad Ustanovom, a sve otočne Općine sufinanciraju obavljanje djelatnosti u područnim vrtićima, temeljem zaključenog Sporazuma s Gradom kao osnivačem Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk. Poštujući odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, odredbe Statuta Grada Krka, kao i odredbe Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, glede potrebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića, Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se predmetna dugotrajna imovina i oprema - u ukupnoj vrijednosti od 2.511.158,28 kn - prenesu u vlasništvo Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, i to bez naknade, obzirom da istu i koristi u cilju obavljanja redovne djelatnosti. 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za popise birača Grada Krka
Jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća u Povjerenstvo za popise birača Grada Krka, nakon što je prethodnom istekao četverogodišnji mandat, imenovani su: Danijel Brozić, za predsjednika; Miljenko Milohnić, za zamjenika predsjednika; Radmila Živanović Čop i Marinko Bajčić, za članove; te Željka Sokolovski i Mladena Cvitković za zamjenice članova. Popisi birača su državna evidencija u koju se upisuju hrvatski državljani koji su navršili 18 godina, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišeni poslovne sposobnosti. Popisi birača temelje se na načelu jedinstvenosti i stalnosti, a vode se po službenoj dužnosti za svaki grad ili općinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o sastavu Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk
Prema dosadašnjoj Odluci Skupštinu TD-a Vecla d.o.o. činilo je Poglavarstvo Grada Krka, koje je ukinuto Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Imajući u vidu odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i odredbe Statuta Grada Krka, glede nadležnosti, ovlasti, te prava i obveza, kako gradonačelnika, tako i Gradskog vijeća, Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo odluku da Skupštinu TD-a Vecla čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovani su: Davor Balenović, za predsjednika, Saša Grgantov, za člana i Josip Mrakovčić, za člana. Članovi povjerenstva imenovani su na vrijeme od četiri godine, a zadaća Povjerenstva jest: utvrditi štetu za područje Grada, te organizirati i uskladiti njezinu procjenu; suradnja sa Županijskim povjerenstvom; potvrđivanje štete, za čije se otklanjanje - odnosno ublažavanje - odobravaju sredstva iz Proračuna Grada; predlaganje Državnom povjerenstvu odobrenja žurne pomoći prema žurnom postupku na temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva; davanje podataka za proglašenje elementarne nepogode; Županijskom povjerenstvu prijaviti štetu prema redovitom postupku; za Gradonačelnika Grada Krka i Županijsko povjerenstvo izraditi izvješće o štetama i utrošku sredstava pomoći; obavljati i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno poslove koje mu povjeri Državno i Županijsko povjerenstvo.

- jednoglasno usvojen Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o sastavu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi Planova davanja koncesija:

  • Prijedlog Plana davanja koncesija za 2010. godinu,
  • Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2010. - 2012. god.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2009. godinu*
Proračun Grada Krka za 2009. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, 19. prosinca 2008., s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 64.292.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn. I. izmjena proračuna usvojena je u iznosu od 64.666.704,00 kn prihoda i primitaka, te s ostvarenim viškom prihoda iz 2008. od 2.592.968,00 kn ukupno iznosi 67.259.672,34 kn što je za 32.327,66 kn manje od osnovnog Proračuna. Druga usvojena izmjena Proračuna predložena je s povećanjem od 2.591.000,00 kn. To povećanje uglavnom je rezultat odobrenih sredstava pomoći Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva namijenjenih vodoopskrbnim projektima u iznosu od 2.229.954,21 kn koja ne mogu biti izravno upućena Trgovačko komunalnom društvu Ponikve d.o.o. kojem su namijenjena. Osim toga povećana su i sredstva od poreza na dohodak za 341.000,00 kn, kao i prihodi od poreza na promet nekretninama za 300.000,00 kn, dok su prihodi od zakupa smanjeni za 300.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta*

- pitanja i odgovori
Na inicijativu vijećnika Radovana Kosića 05. sjednica Gradskog vijeća završila je kratkom raspravom o pitanju dugova proizašlih iz najma poslovnih prostora u vlasništvu Grada i problemu kojeg stvaraju zapušteni privatni objekti na prdručju starogradske jezgre.

* Dopuna Dnevnog reda 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka!

--------------------

04. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. rujna 2009.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 12. kolovoza 2009. godine

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2009. godinu
Proračun Grada Krka za 2009. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. prosinca 2008. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 64.292.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn. Predložena izmjena Proračuna tako iznosi 64.666.704.00 kn prihoda i primitaka zajedno s ostvarenim viškom prihoda iz 2008. u iznosu od 2.592.968,00 kn, pa je izmjenom Proračuna na raspolaganju 67.259.672,34 kn, iliti 32.327.66 kn manje od dosadašnjeg planiranog Proračuna. Ovom izmjenom predložene su promjene unutar pojedinih grupa prihoda i izdataka: pomoći iz Proračuna smanjuju se za 2.100.000,00 kn; povećavaju se sredstva od komunalnog doprinosa radi izgradnje poslovne zgrade Konzum i to za 3.000.000,00 kn, a istovremeno se na rashodima komunalnog sustava povećavaju stavke za asfaltiranje, te proširenje kanalizacije i vodovoda; kapitalna donacija iz talijanske regije Veneto umanjuje se za 900.000,00 kn, a uvodi se pozicija kapitalne donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava u iznosu od 400.000,00 kn; ukida se pozicija primljenih zajmova u iznosu od 3.000.000,00 kn, jer je zadnja rata kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Krku ipak realizirana u prosincu 2008., a uvodi se pozicija povrata danih zajmova bankama u iznosu od 1.000.000,00 kn, jer su djelomično vraćena sredstva depozita po programu Poduzetnik II, koja će se u pripadajućim iznosima morati proslijediti otočnim općinama; Upravnom odjelu za Proračun i društvene djelatnosti ovom izmjenom Proračuna smanjuju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.082.327,66 kn, dok Upravni odjel za komunalni sustav dobiva dodatna sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn. Ukupni prihodi i primici I. izmjene Proračuna Grada Krka za 2009. smanjeni su za 32.327,66 kn, te sa sredstvima prenesenog viška iz 2008. u iznosu od 2.592.968,34 kn, sada iznose 67.259.672,34 kn. Rashodi i izdaci izmjenom Proračuna za 2009. planirani su u iznosu od 67.259.672,34, a u odnosu na dosadašnji Proračun predloženo je ukupno smanjenje rashoda za 32.327,66 kn.

- jednoglasno prihvaćen prijedlog izmjene Statuta Grada Krka

- raspravljen koncept zone Sportskog centra Krk
Prezentaciju zone Sportskog centra Krk održao je projektant Idis Turato iz arhitektonskog biroa Randić-Turato, kazavši kako je riječ o novom centru smještenom na prostoru nogometnog stadiona koji oko sebe, predstavljenim projektom, stvara novi sportski park, ujedno i novi gradski prostor površine približne onoj starog grada. Novi sportski centar tako predstavlja funkcionalnu sintezu parka, sporta i landscapea u kojoj su sportski sadržaji i priroda spojeni u jedanu novu gradsku cjelinu. Spomenuti se kompleks, prema riječima Turata, sastoji od otvorenih sportskih terena (pored kojih je najvažniji glavni stadion s atletskom stazom), multifuncionalne sportske dvorane, natkrivenog boćališta s klubom, prostorija namijenjenih udrugama te ostalim javnim i društvenim sadržajima, stambenog komplekasa s podzemnom garažom na jednu ili dvije etaže, manjeg hotela (40-50 soba) sa zatvorenim bazenom koji bi oviso o sportskim sadržajima centra i ostalih komercijalnih prostora (poput trgovina, restorana itd.). Zanimljivo je da se ovim projektom postojeći teren nogometnog stadiona pomiče u stranu za jednu trećinu, a korištenjem denivelacije terena iskorištava se prirodan pad tako da stadion biva zaštićen od vjetra. Projekt također obuhvaća i tribine čiji se prostor iskorištava za izgradnju klupskih prostorija, iako amfiteatar parka i s drugih pozicija omogućava praćenje sportskih sadržaja. Na kraju prezentacije zaključeno je da se radi o projektu gradskog parka sa sadržajima za sport i rekreaciju čiji je cilj obogaćivanje ponude grada, kao i produžetak turističke sezone. Uz to centar je zamišljen i kao pomirba javnog i komercijalnog, čiju je realizaciju, prema riječima gradonačelnika Darija Vasilića, moguće provesti uz suradnju javnog i privatnog sektora, odnosno uz javno-privatno partnerstvo. Nakon poduže rasprave donesen je zaključak da se uvede rok od trideset dana tijekom kojeg članovi Vijeća i njegovih Odbora mogu dostaviti vlastite primjedbe koje će se uzeti u obzir kod sljedeće prezentacije projekta na jednoj od budućih sjednica Gradskog vijeća.

- jednoglasno donesena Odluka o realizaciji gradske optičke mreže Grada Krka
Koncept optičke mreže u kratkoj prezentaciji predstavio je Igor Brusić, inače inicijator ideje o uvođenju optičke mreže Grada Krka koja bi, između ostalog, služila brzom priključivanju na Internet, kao i distribuciju TV signala visoke rezolucije. Prema riječima Igora Brusića optička se mreža sastoji od pasivne infrastrukture, tj. ugradnje kablova koja odnosi 80% ukupnih troškova, upravljanja mrežom iliti komunikacijske opreme, usmjerivača i mrežnog upravljanja, te samih usluga, poput telefoniranja putem Interneta, Internet-televizije ili niza novih kao što su e-učenje, e-zdravlje, Hosting/Backup, Teleworking itd. Na pitanje zašto pristupiti realizaciji optičke mreže, odgovoreno je kako postojeća infrastruktura ne zadovoljava zbog ograničene brzine i prijenosa, a jedinu održivu tehnologiju za širokopojasni Internet predstavlja upravo optika. U cilju realizacije optičke mreže važno je najprije izraditi studiju izvodljivosti koja će obuhvatiti analizu potražnje, plan izvođenja, izvore financiranja i pravnu regulativu. Zatim je potrebno uspostaviti evidenciju postojećih vodova, a naposlijetku i utvrditi obvezu o postavljanju cijevi za naknadno uvlačenje optičkih kabela prilikom izvođenja svih građevinskih radova kod kojih dužina iskopa prelazi 50 metara. U priči o dobitima koje pruža optička mreža istaknuto je kako će Krk, ukoliko se projekt prihvati, biti prvi otok s optičkom strukturom što predstavlja jedan od bitnih preduvjeta njegova budućeg razvoja. Također, građanima će biti pružena jeftina i moderna komunikacijska infrastruktura, a njezino uvođenje trebalo bi imati povoljne utjecaje na produžetak turističke sezone, kao i na stvaranje novih radnih mjesta budućim naraštajima. Nakon rasprave jednoglasno je donesena Odluka o realizaciji gradske optičke mreže, a prvi korak po ulasku u ovaj skup i dugoročan projekt predstavlja višegodišnja analiza postojećeg stanja i prikupljanje projektne dokumentacije.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluge o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk
U svrhu imenovanja nove ulice u naselju Krk - u zoni u kojoj je locirana nova zgrada dječjeg vrtića - 18. rujna 2009. održan je radni sastanak Odbora za komunalno gospodarstvo i Odbora za razvoj mjesne samouprave, a tom su prigodom u svezi naziva predmetne ulice ponuđena dva prijedloga: Ulica Smokvik (budući da se u neposrednoj blizini nalaze ulice: Borik, Maslinik, Vinogradska i sl.) i Ulica tete Vere (prema dugogodišnjoj odgajateljici i direktorici Ustanove iz 1961. - Oliveri Lovrenski - mnogim generacijama poznatoj kao teta Vera). Na sastanku Kolegija gradonačelnika Grada Krka odlučeno je da se spomenuta ulica, na prijedlog uprave vrtića, nazove Ulica Smokvik, što je konačno prihvatilo i Gradsko vijeće.

- jednoglasno donešena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji zemljišta (predviđenog za izgradnju puta prema odredbama DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku)
Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odluke Grada Krka o kupnji z.č. 1482/5 površine 950 m2 i z.č. 1482/6 površine 226m2 u vlasništvu TD-a Leško-Forko d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, radi izgradnje puta prema odredbama Detaljnog urbanističkog plana dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku. Kupoprodajna cijena spomenutog zemljišta iznosi 75 EUR po m2, a ista će se isplatiti vlasniku ili osobi kojoj vlasnik ustupi svoje potraživanje, i to prijebojem potraživanja sa iznosom komunalnog doprinosa koji će vlasnik biti u obvezi platiti Gradu Krku prilikom izgradnje građevina na tom području.

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- pitanja i odgovori

--------------------

03. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (12. kolovoza 2009.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. srpnja 2009. godine

- jednoglasno usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2009. godinu
Prihodi: Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine ostvario je prihode u iznosu od 25.563.982,75 kn, što predstavlja 39,8% od planiranog godišnjeg proračuna. Kada se izuzmu planirani prihodi od zaduživanja u iznosu od 3.000.000,00 kn proračun je u prvom polugodištu ostvario 41,1% planiranih prihoda. Budući da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% proračuna možemo zaključiti da se proračun za sada ostvaruje prema planu. Naime, dinamika priliva sredstava vezana je za turističku sezonu, pa se većim dijelom prihodi ostvaruju u drugoj polovici godine, kao i naplata prihoda koju provodi Porezna uprava. U istom razdoblju 2008. godine ostvareno je ukupno 24.624.333,50 kn prihoda, što znači da je ove godine ostvareno 939.649,25 kn više prihoda nego li prošle. Smanjenje prihoda prisutno je kod poreza na promet nekretninama što je posljedica opće recesije, dok se ostali porezni prihodi (među kojima je najznačajniji porez na dohodak od nesamostalnog rada) za sada dobro ostvaruju. Ukratko, za proračun Grada Krka u prvom polugodištu 2009. godine možemo kazati da se ostvaruje s tendencijom usporenog rasta u odnosu na prethodne godine jer rezultati još uvijek, obzirom na opću recesiju, nisu negativni. (Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 10.830.972,86 kn, dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 11.340.062,58 kn, što predstavlja smanjenje za 509.089,72 kn. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.854.846,19 kn i za 179.000,00 kn su manji nego li prošle godine. Prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni su u iznosu od 750.053,37 kn, što je za 187.000,00 kn manje u odnosu na prošlu godinu. Prihod od komunalne naknade, doprinosa i ostalih naknada ostvaren je u iznosu od 6.690.872,89 kn, što je 1.746.952,74 kn više nego li prošle godine. Ostali prihodi ostvareni su za 44.000,00 kn više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Pomoći iz proračuna i unutar opće države ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.788.218,82 kn. Do 30. lipnja 2009. osim prihoda otočnih općina za financiranje zajedničkih ustanova ugovorena je i kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.500.000,00 kn za izgradnju dječjeg vrtića. Realizirano je 913.830,27 kn. Također su realizirana županijska sredstva pomoći za sanaciju plaže Politin u iznosu od 40.000,00 kn, a ugovorena je i županijska kapitalna pomoć za Poslovnu zonu Sv. Petar u iznosu od 147.000,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom od 788.111,47 kn što je 250.000,00 kn više nego li prošle godine. Od zaduživanja ostvareno je 975.200,91 kn.)
Rashodi: Rashodi i izdaci ostvareni su iznosom od 25.211.384,14 kn, što predstavlja 37,5% od planiranih izdataka za 2009. godinu (67.292.000,00 kn). Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, a osim što su raspoređeni po lokaciji iliti pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su grupirani i prema programima (aktivnostima). Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze, odnosno sve pristigle knjižene račune do 30. lipnja 2009., kao i plaću obračunatu u lipnju. U razdjelu Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti ostvareno je 15.485.030,87 kn, što je 61% od ukupno ostvarenih, odnosno 38,2% od planiranih rashoda. Program javne uprave i administracije od planiranih 5.994.000,00 kn ostvario je 2.376.543,00 kn ili 39,7%. Program kulture težak 3.066.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.171.013,91 kn. Program odgoja i obrazovanja ostvaren je s ukupno 7.092.832,85 kn. Program protupožarne zaštite ostvaren je iznosom od 2.146.7886,19 kn. Program ostalih društvenih potreba ostvaren je u iznosu od 2.697.854,87 kn. U razdjelu Upravnog odjela komunalnog sustava ostvareno je 9.726.353,27 kn iliti 36% od planiranih sredstava, i to kroz jedinstveni program Komunalna infrastruktura, zaštita okoliša i prostorno uređenje. Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2009. iznosilo je 18.461.322,67 kn, od čega su 1.604.146,12 kn kratkoročne obveze, a 16.857.176,55 kn nedospjele obveze za dugoročni zajam.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka najvažniji je akt kojim se određuje rad (postupanje) ovog predstavničkog tijela, s naglaskom na: konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti njegovih članova, kao i njihovo mirovanje ili prestanak mandata; prava i dužnosti članova Vijeća; izbor i razrješenje predsjednika i podpredsjednika Vijeća, njihova prava i dužnosti; način rada radnih tijela Vijeća; odnos Vijeća i gradonačelnika (zamjenika gradonačelnika) Grada Krka; postupak predlaganja, donošenja akta i rasprave o pojednim pitanjima iz djelokruga Vijeća; poslovni red sjednice Vijeća; javnost u radu Vijeća; te obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća. Ovim Prijedlogom Poslovnika nude se nova rješenja pojedinih pitanja, s time da su neka isključivo nomotehničke prirode ili predstavljaju terminološke prilagodbe, dok neka predstavljaju temeljne promjene kako bi se izvršilo usklađivanje s odredbama pozitivnih propisa i odredbama Statuta Grada Krka. Istodobno novim se rješenjima nastojalo ukloniti određene nedostatke i probleme koji su se javljali u dosadašnjem radu Gradskog vijeća, te poboljšati pojedina rješenja u cilju efikasnijeg rada tog tijela.

- usvojeni Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća i to: a) Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša; b) Odbora za proračun i financije; c) Odbora za poduzetništvo i obrtništvo; d) Odbora za komunalno gospodarstvo; e) Odbora za turizam; f) Odbora za poljoprivredu; g) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju; h) Odbora za razvoj mjesne samouprave; i) Odbora za društvene djelatnosti; j) Odbora za ravnopravnost spolova
U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izabrani su: Siniša Patrk (HSLS), Zdravko Drpić (PGS) i Ener Toić (HSS). U Odbor za proračun i financije izabrani su: Damir Kremenić (PGS), Mladen Pavačić (SDP) i Ljubo Stipančić (HSS). U Odbora za poduzetništvo i obrtništvo izabrani su: Ivica Hržić (SDP), Ivan Franolić (PGS) i Boris Dujmović (HNS). U Odbor za komunalno gospodarstvo izabrani su: Neven Hržić (SDP), Lovre Franov (PGS) i Goran Salopek (HDZ). U Odbor za turizam izabrani su: Kata Braut (nezavisna), Franjo Volarić (HNS) i Goran Kinkela (HDZ). U Odbor za poljoprivredu izabrani su: Romeo Jurina (PGS), Marijan Orlić (HSLS) i Zlatko Morožin (HDZ). U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju izabrani su: Ivan Zec (HDZ), Marijan Alaniz (HNS) i Italo Samblich (PGS). U Odbor za razvoj mjesne samouprave izabrani su: Valerij Jurešić (HNS), Petar Toić (PGS) i Branislav Toljanić (SDP). U Odbor za društvene djelatnosti izabrani su: Miranda Šebelja (PGS), Marinko Pavlić (SDP), Ronald Markanjević (HSLS), Milica Salopek (HDZ) i Katarina Mažuran Jurešić (HNS). U Odbor za ravnopravnost spolova izabrani su: Tonči Milohnić (HSS), Klaudio Gržetić (HDZ), Tina Karabaić (SDP), Nada Lužina (PGS) i Željka Kirinčić (nezavisna).

      - predsjednici
      - članovi

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Gradske uprave Grada Krka organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Krka zadužen za provođenje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, u čijim okvirima neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada, obavljajući u skladu s propisima i ostale poslove. Djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga usmjerava gradonačelnik Grada Krka., a sredstva za njegov rad osiguravaju se iz Proračuna Grada Krka, kao i iz drugih izvora. Upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova, te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Poslovi Upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se formiraju kao ODSJECI. Upravni odjel obuhvaća šest odsjeka: Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, Odsjek za društvene djelatnosti, Odsjek za proračun i financije, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalne poslove i Odsjek za gospodarstvo. Upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom, a njegovo se unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja uređuju  Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela kojeg na prijedlog pročelnika donosi gradonačelnik.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vremenu izvođnja građevinskih radova na području Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu

- pitanja i odgovori
Na upit vijećnika Radovana Kosića doznajemo da će Grad Krk sufinancirati nabavu udžbenika krčkim osnovnoškolacima, i to potporom u iznosu od 300,00 kn.

--------------------

02. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (14. srpnja 2009.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s (1.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 08. lipnja 2009. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Statuta Grada Krka
Sustav lokalne samouprave u RH doživio je znatne promjene u izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kao temeljnog zakona kojim je uređen sustav lokalne samouprave, te donošenjem zakona kojim je uređen izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba). Odredbe spomenutih zakona primjenjuju se počev od 15. travnja 2009., a tim su zakonima utvrđene ovlasti i nadležnosti tijela lokalnih jedinica te njihovi međusobni odnosi i odgovornost. Uvođenjem sustava neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika nastaje korjenita promjena sustava lokalne i područne samouprave koja ne utječe samo na izbor nositelja izvršne ovlasti, već i na njihova prava obveze i odgovornosti. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi iz 2001. nositelj izvršne ovlasti podložan je kontroli predstavničkog tijela, a budući da ga ono bira iz svojih redova može mu izglasati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koji je izabran. Neposredan izbor nositelja izvršne ovlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave stvara značajnu promjenu uprave na lokalnoj razini budući da nastaje podjela ovlasti između neposrednog vršitelja izvršne vlasti (općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana) i zakonodavne vlasti (predstavničkog tijela). Naime, izvršne ovlasti prethodno su bile pod kontrolom predstavničkog tijela kroz ovlast imenovanja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da usklade statute i druge opće akte s odredbama zakona u roku od 90 dana, od trenutka njegova stupanja na snagu. Prema tome Statut Grada Krka moglo se usaglasiti s novim odredbama zakona izradom izmjena i dopuna postojećeg Statuta ili donošenjem novog. S obzirom na značenje novine u zakonskoj regulativi, te preporuke i razmišljanja Udruge Gradova RH, zaključeno je da se pristupi donošenju novog Statuta. Osnovna pitanja koja se novim Statutom uređuju: odnos između gradonačelnika, te njegovih zamjenika i Gradskog vijeća; definiranje ovlasi gradonačelnika; te definiranje postupaka razrješenja gradonačelnika i njegova zamjenika. 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na grobljima na području Grada Krka
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 23/09 Gradsko vijeće Grada Krka prihvatilo je zajedničku ponudu Marije Turčić, vlasnice Građevinsko-komunalnog obrta Komunalac sa sjedištem u Omišlju i Josipa Cvelića, vlasnika obrta Usluge Cvelić sa sjedištem u Malinskoj, te korisniku koncesije dalo pravo obavljanja pogrebnih poslova na grobljima Grada Krka. Koncesija za obavljanje pogrebnih usluga daje se na rok od pet godina, a visina njezine naknade određena je iznosom od 10.000,00 kn godišnje. Spomenuta naknada za koncesiju plaća se u korist Proračuna Grada Krka, a korisnik koncesije dužan je pogrebne poslove obavljati u skladu s posebnim zakonom i propisima za tu vrstu djelatnosti, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva, te na način kojim se štiti okoliš.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka
Nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 47/09 za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u gradu Krku i to k.č. 2211/4 (z.č. 1032/4) k.o. Krk - grad, površine 910 m2, po početnoj cijeni od 150 EUR po m2 zemljišta, pristigla je jedino ponuda Eleonore Draženović iz Krka (Ivana Mažuranića 28) koja je predložila iznos od 150 EUR po m2 zemljišta, što je Gradsko vijeće u konačnici i prihvatilo.

PRIJEDLOZI MJERA NA PROVOĐENJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka

-  jednoglasno usvojena analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2008. godinu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2009. godini

- jednoglasno usvojeno Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2008. godinu

--------------------

01. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (08. lipnja 2009.)

U Velikoj vijećici Grada Krka održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća koju je do izbora njegova najstarijeg člana kao privremenog predsjednika vodila predstojnica Ureda državne uprave - Vera Pajalić - inače ovlaštena za sazivanje svih konstituirajućih sjednica na području Primorsko goranske županije. Budući da je vijećničke klupe zauzelo svih petnaest novoizabranih vijećnika utvrđeno je da Gradsko vijeće može nastaviti s radom, odnosno krenuti u rješavanje usvojena Dnevnog reda. Najprije su, temeljem prijedloga desetorice vijećnika, izabrani članovi Mandatne komisije - Bruno Vlahinić za predsjednika, te Josip Mrakovčić i Radovan Kosić za članove - da bi potom predsjednik netom formirane komisije podnio Izvješće o provedenim izborima, podnesenim ostavkama i na kraju verifikaciji mandata članova Gradskog vijeća. Zbog nespojivih dužnosti ostavku članstva u Gradskom vijeću podnijeli su novoizabrani gradonačelnik Darijo Vasilić i dogradonačelnik Čedomir Miler, a njihova su mjesta zauzeli stranački kolege Milan Žužić i Darinka Brusić. Ostavku članstva u Gradskom vijeću pravovremeno je predala i Marijan Alaniz koju će u vijećničkim klupama mijenjati HNS-ovac Radovan Kosić. Jednoglasnim prihvaćanjem Izvješća Mandatne komisije konačno su potvrđeni mandati sljedećih vijećnika: Josipa Stanićića, Serđa Samblića, Josipa Mrakovčića, Nevena Hržića, Danijela Brozića, Lucije Petrak, Bruna Vlahinića, Milana Žužića, Darinke Brusić, Franje Volarića, Radovana Kosića, Slavka Brusića, Zvonimira Krajinovića, Svjetlane Volarić i Miljenka Milohnića. Vođenje sjednice potom je preuzeo najstariji vijećnik Josip Staničić, a nakon čitanja svečane prisege zaključuje da su je dali svi vijećnici, te da su im mandati verificirani. U nastavku su, na prijedlog desetorice vijećnika, izabrani članovi Odbora za izbor i imenovanja, i to Serđo Samblić za predsjednika, te Darinka Brusić i Svjetlana Volarić za članice. Također, na prijedlog devetorice vijećnika, Josip Staničić jednoglasno je izabran za predsjednika Gradskog vijeća, a za njegova podpredsjednika, na prijedlog desetorice vijećnika, uz dva suzdržana glasa postavljen je Slavko Brusić. Članicama Odbora za statutarno-pravna pitanja, na prijedlog desetorice vijećnika, postale su Jasna Trinajstić kao predsjednica, te Dobrila Todović Soyer i Arijana Staničić kao članice. Na sam kraju ove konstituirajuće sjednice u čast novoizabranom gradonačelniku, predsjedniku Gradskog vijeća i njegovim članovima, pred zgradom gradske uprave zasvirali su, kao što to tradicija nalaže, gradski limenjaci.

--------------------

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (19. ožujka 2009.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 19. prosinca 2008. godine

- jednoglasno usvojeno Izvješžće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2008. godinu
Pomoćnik načelnika PP Krk, Davor Vizinger iznio je Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2008. godinu kazavši kako je PP Krk u prošloj godini evidentirala ukupno 115 kaznenih djela što je 21 kazneno djelo (ili 15,44%) manje u odnosu na 2007. kada ih je zabilježeno 136. Od ukupno evidentiranih (115) kaznenih djela, u trenutku saznanja za kazneno djelo, po nepoznatom počinitelju evidentirana su 93 kaznena djela, od čega su naknadno otkrivena 54 ili 58,06%. Po poznatom počinitelju zabilježena su ukupno 22 kaznena djela, dok ih je 39 ostalo nerazjašnjeno. U prošloj godini ukupno je razjašnjeno 76 kaznenih djela ili 66,08%. Također Grad Krk sa svojih 115 kaznenih djela sudjeluje s 22,55% u ukupnom broju zabilježenih kaznenih djela na području čitavog otoka (450). Krenuvši u kratku analizu pojedinih kriminalističkih obrada Šneperger je istaknuko kako su krčki policijski službenici u 55 navrata upotrijebili uređaj za testiranje vozača na prisutnost opojnih droga (Cozart DDS), kojom prilikom je kod čak 28 vozača utvrđena njihova prisutnost, dok je kod preostalih 27 reakcija uređaja izostala. Međutim tek mali postotak građana, dodaje Šneperger, kod kojih je utvrđena prisutnost opojnih droga svoje prebivalište ima na otoku Krku. Što se tiče morskog akvatorija otoka tijekom 2008. godine evidentirana su dva kaznena djela iz domene protuzakonitog ribolova, te ukupno 130 prekršaja, od čega je 44 prekršaja iz domene Zakona o morskom ribarstvu, 55 iz pomorstva, te 31 prekršaj iz ostalih Zakona. Na području Grada Krka u 2008. godini zabilježena su ukupno 82 prekršaja protiv javnog reda i mira što je u odnosu na 2007., kada su evidentirana 93, smanjenje za 11 prekršaja ili 11,82%. Na cestama Grada Krka u prošloj su godini evidentirane 152 prometne nesreće, dok ih je u 2007. bilo 190, što znači da se raspolaže smanjenjem od 20%. Od njihova ukupnog broja, 29 nesreća bilo je s ozlijeđenim osobama, a 123 s materijalnom štetom. U spomenutim prometnim nesrećama tri osobe zadobile su teške tjelesne povrede, a njih 33 lakše.

- jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2008. godinu
Proračun Grada Krka za 2008. godinu usvojen je 18. prosinca 2007. u iznosu od 66.110.000,00 kn, dok je prva izmjena usvojena 24. listopada 2008. u iznosu od 70.193.159,38 kn. Prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 67.636.593,93 kn, što predstavlja 96,4% od planiranih 70.193.159,38 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 48.053.402,76 kn, ostvareno je 41% više prihoda. Međutim ako se izuzmu primici od zaduživanja u iznosu od 14.776.498,53 kn u 2008., ostvareno je 10% više prihoda. Od prihoda poslovanja ostvareno je 51.737.919,74 kn što je 95,8% od planiranog, pa je u odnosu na prošlu godinu, kada je uprihodovano 47.224.358,42 kn, ostvareno 9,56% više prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje nefinancijske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.122.175,93 kn, što je 102,0% od planiranog, odnosno 36% više prihoda nego prethodne godine kada je ostvareno 822.222,27 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 14.776.498,53 kn što predstavlja kredit za izgradnju dječjeg vrtića. Uspoređujući ostvarenje prihoda 2008. s 2007. godinom možemo uočiti kako su i dalje značajna sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka u iznosu od 3.785.193,89 kn, koja u strukturi čine 5,6% ukupno ostvarenog proračuna, a ostvarena su u manjem iznosu nego 2007. kada je uprihodovano 4.016.544,00 kn, radi promjene udjela u raspodjeli sredstava od poreza na dohodak za razvoj otoka. Nadalje, ostvareno je povećanje poreznih prihoda i to s 23.549.686,06 kn u 2007. na 24.870.880,07 kn u 2008. godini, što je više za 5,6%. U 2008. godini i dalje je prisutan trend povećanja prihoda od poreza na promet nekretnina koji je posljedica aktivnog prometa nekretninama, a ne promjena u načinu naplate ili poreznim stopama. Ovaj je prihod ostvaren u iznosu od 5.204.621,17 kn što je povećanje od 13,45% u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivno odstupanje od plana 2008. godine ostvareno je od prihoda komunalne naknade i to za 365.000,00 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 15.060.000,00 kn, a ostvareno je 14.776.498,53 kn. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu od 67.030.466,21 kn što u odnosu na planiranih 72.180.000,00 kn čini 92,9% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2007. kada je ostvareno 48.201.916,28 kn, rashodi su povećani za 39,06%. Za tekuće rashode utrošeno je 39.039.507,97 kn, a za kapitalne 27.074.176,46 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice po kreditima utrošeno je 916.781,78 kn. Proračunski korisnici u 2008. godini ukupno su ostvarili 15.218.051,00 kn rashoda od čega je 11.722.678,13 kn pokriveno iz gradskog proračuna, a 3.579.630,00 kn iz ostalih izvora. Stanje imovine 31. prosinca 2008. godine je 165.528.950,00 kn, što predstavlja povećanje za 51,7% od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 90.284.083,00 kn, a financijska 75.244.867,00 kn. Preneseni višak prihoda iz 2007. iznosi 1.986.840,62 kn, a razlika između prihoda i rashoda proračuna 2008. godine je pozitivna i iznosi 606.127,72 kn. Ukupno višak prihoda za 2008. iznosi 2.592.968,34 kn što će se utrošiti prema odluci Gradskog vijeća prilikom usvajanja godišnjeg obračuna. Ukupno stanje žiro računa je 4.291.143,30 kn. Dugoročni depozit u iznosu od 1.057.500,00 kn izdvojen je radi realizacije Programa Poduzetnik II. Potraživanja za dane zajmove za poticaj pčelarstva i cvjećarstva 31. prosinca 2007. iznose 43.440,43 kn. U knjizi izdanih računa OR zaduženo ih je 24506 u iznosu od 45.152.003,27 kn za prihode koje prati jedinica lokalne uprave i samouprave. Zaduženo je također i 685 računa u iznosu od 130.822,33 kn u knjizi računa ST i za kamate 390.524,19 kn. Prema izvješću porezne uprave saldo potraživanja za posebne porezne prihode Grada koje obrađuje Porezna uprava iznose 2.329.959,49 kn. Saldo potraživanja za gradske prihode iznose 5.389.425,25 kn. Potraživanja za predujmove i ostala potraživanja su 24.738,51 kn. Tekuća rezerva proračuna planirana je u iznosu od 200.000,00 kn i utrošena je u iznosu od 199.326,65 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
Ovim Izvješćem utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2008. godini. Sredstva za ostvarenje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.265.104,84 kn, te prihod od ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 877.743,81 kn. (Ukupno: 5.142.848,65 kn.) Ukupna sredstva za realizaciju komunalnog standarda na području Grada ostvarena su s izdacima za utrošak materijala, energije i komunalne usluge u ukupnom iznosu od 3.340.391,79 kn, te izdacima za tekuće održavanje u ukupnom iznosu od 1.802.456,86 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
Ovim Izvješćem utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješće čine: prihod od komunalnog doprinosa za 2008. godinu u iznosu od 5.619.722,63 kn, te prihod od sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 1.638.481,43 kn. (Ukupno: 7.258.204,06 kn). Utrošena sredstva za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka ostvarena su kako slijedi: na izgradnju javnih površina utrošeno je 2.785.842,04 kn; na izgradnju nerazvrstanih cesta utrošeno je 3.062.149,15 kn; na otkup građevinskog zemljišta utrošeno je 743.146,86 kn; na proširenje groblja utrošeno je 152.394,65 kn; na proširenje javne rasvjete utrošeno je 665.557,25 kn; te za pripremu gradnje ili prostorno-plansko dokumentiranje utrošeno je 529.260,97 kn. Na građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda utrošeno je ukupno 6.093.774,56 kn, od čega je na opskrbu pitkom vodom utrošeno 4.075.630,48, a na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 2.018.144,08 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

- jednoglasno usvojen Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Centra za kulturu Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk