Rad Gradskog vijeća (2008.)

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (19. prosinca 2008.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 24. listopada 2008. godine

- jednoglasno usvojen prijedlog Smjernica o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Grada Krka za 2009., 2010. i 2011. godinu s prilozima (Projekcija Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2009. do 2011.; Projekcija proračunske potrošnje Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2009. do 2011. i Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2009. do 2011.)
Procjena prihoda i primitaka, kao i rashoda te izdataka zasniva se na elementima iz smjernica makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2011. godine, na procjenama gospodarskih kretanja naše lokalne zajednice, kao i na ciljevima u narednom trogodišnjem razdoblju. Prihodi Proračuna Grada Krka za 2009. godinu planirani su u iznosu od 64. 292.000,00 kuna, što s planiranim viškom prihoda iz 2008. u iznosu od 3.000.000,00 kn predstavlja ukupne planirane proračunske prihode u iznosu od 67.292.000,00 kuna. Tekući prihodi učestvuju u ukupnom prihodu s 88,0%, dok kapitalni primici učestvuju s 7,3%. U odnosu na ukupne planirane proračunske prihode primici od zaduženja učestvuju s 4,7%. Ukupni prihodi i primici u 2010. godini planirani su sa smanjenjem od 3,3% u odnosu na 2009. godinu, te iznose 62.150.000,00 kuna. Tekući prihodi planirani su s povećanjem od 6,3% u odnosu na 2009., dok su kapitalni planirani sa smanjenjem od 57,4%. Ukupni prihodi i primici u 2011. godini planirani su s povećanjem od 6,7% u odnosu na 2010. te iznose 65.930.000,00 kuna. Tekući prihodi planirani su s povećanjem od 6,3% u odnosu na 2010., dok su kapitalni na razini 2010. godine.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2009. godinu s Prijedlozima programa javnih potreba u društvenim djelatnostima (Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2009. godinu; Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2009. godinu; Prijedlog Programa javnih potreba Grada Krka u školstvu za 2009. godinu; Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2009. godinu; Prijedlog Programa za udruge i društva Grada Krka za 2009. godinu i Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2009. godinu)
Prijedlog proračuna Grada Krka za 2009. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu, Smjernicama makroekonomske i fiksalne politike za 2009. godinu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave Ministarstva financija za razdoblje od 2009. do 2011. godine. Prihodi i primici Proračuna za 2009. godinu planirani su u iznosu od 64.292.000,00 kuna od čega su: prihodi poslovanja 56.562.000,00 kuna; kapitalni primici 4.700.000,00 kuna i primici od zaduživanja 3.030.000,00 kuna. Na raspolaganju je i 3.000.000,00 kuna planiranog viška prihoda iz 2008. koji će biti preneseni u 2009. godinu. U odnosu na 2008., Proračun se 2009. godinu smanjuje za 1.818.000,00 kuna. Prihodi poslovanja u blagom su porastu. Prihodi od zaduživanja koji su planirani 2008. u iznosu od 15.000.000,00 kuna radi kredita za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica, u 2009. godini iznose 3.000.000,00 kuna radi posljednje rate kredita koja bi zbog likvidnosti banke mogla biti realizirana početkom 2009., umjesto krajem 2008. Rashodi Proračuna 2009. godine planirani su u iznosu od 67.292.000,00 kuna. Planom su raspoređena sredstva prihoda u iznosu od 61.262.000,00 kuna, primici od zaduživanja iznose 3.030.000,00 kuna, dok 3.000.000,00 kuna inose prenesena sredstva iz 2008. godine. Tekući rashodi su 43.932.000,00 kuna, kapitalni 22.290.000,00 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 1.070.000,00 kuna. Prema zakonu o proračuna on se planira na programskom načelu. Svi su rashodi proračuna raspoređeni unutar dva upravna odjela i to Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za komunalni sustav.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu

- usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 15 - dio naselja Žgaljić

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini zadržava se na nivou opsega koji je bio u Programu za 2008. godinu. Prihod od komunalne naknade u 2009. planira se u iznosu od 3.900.000,00 kuna. Prijedlogom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini utvrđeni su radovi održavanja komunalne infrastrukture, opseg radova i potrebna financijska sredstva za sljedeće djelatnosti: čišćenje javno-prometnih površina; sanaciju divljih deponija; čiščenje obalnog pojasa i luke; dezinsekciju; dezinfekciju; deratizaciju; veterinarsko-higijeničarsku službu; potrošnju vode na javnim izljevima; održavanje zelenih površina; održavanje dječjih igrališta; održavanje javne fontane; održavanje autobusnih čekaonica; održavanje plaža; postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i oznaka; održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada; održavanje komunalne infrastrukture po MO-u; održavanje trgova; održavanje nerazvrstanih cesta; održavanje ulica u naseljima; održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica; čišćenje slivnika; održavanje objekata javne rasvjete; te održavanje groblja Krk, Vrh i Milohnići. Opseg tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za navedene djelatnosti prijedlogom Programa zadržava se na nivou opsega održavanja 2008. godine, dok nivo investicijskog održavanja ovisi o vrsti radova kod pojedinih djelatnosti, tj, većeg ili manjeg opsega u odnosu na Program radova u 2008. godini. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa, procijenjena su na iznos od 5.720.000,00 kuna (čišćenje jevnih površina - 1.250.000,00 kina; održavanje javnih površina - 2.400.000,00 kuna; održavanje nerazvrstanih cesta - 600.000,00 kuna; održavanje javne rasvjete - 1.370.000,00 kuna; održavanje groblja - 100.000,00 kuna), od čega se 3.900.000,00 kuna planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 1.820.000,00 kuna iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2009. godinu. 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme za 2009. godinu, i to za: javne površine, jnerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa procijenjena su na iznos od 16.350.000,00 kuna, od čega se 7.700.000,00 kuna planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2009. godini, 500.000,00 kuna od prihoda komunalne usluge, 800.000,00 kuna od prihoda naknade za priključenje, a 7.350.000,00 kuna, na koliko se procjenjuje razlika radova u odnosu na 2008., planira se osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2009. godinu.

- usvojena Odluka o raspisivanju natječaja o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka i dr.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2010.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- jednoglasno usvojen Program korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2009. godinu
Na inicijativu Turističke zajednice grada Krka i Gradskog poglavarstva, Gradsko vijeće tijekom 2003. donjelo je Odluku o uvođenju ekološke pristojbe. Cilj njenog uvođenja i naplate jest da se ostvarena sredstva po ovoj osnovi koriste namjenski i to za unapređenje okoliša, očuvanje i obnovu kulturnih vrijednosti krajolika, kao i za kulturna dobara. Sredstva ekološke pristojbe od cca 600.000,00 kuna u 2009. godini planiraju se uložiti za realizaciju sljedećih programa: 1. Uređenje i sanaciju plaže Politin u iznosu od 400.000,00 kuna i 2. Uređenje plažnih površina na području Grada Krka u iznosu od 200.000,00 kuna.

- jednoglasno usvojena informacija o konstituiranju Savjeta mladih Grada Krka s Prijedlogom programa rada Savjeta mladih za 2009. godinu

--------------------

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (24. listopada 2008.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 30. srpnja 2008. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2008. godinu
Prijedlog I. izmjene Proračuna Grada Krka za 2008. sastavljen je na temelju Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračun Grada Krka za 2008. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 18. prosinca 2007. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 66.110.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 2.000.000,00 kn. Zbog pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u 2008. godini u iznosu od 2.500.000,00 kn, bolje ostvarenog prihoda od poreza na dohodak, te korelacija prihoda i rashoda predloženo je povećanje proračuna za 4.070.000,00 kn. Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti ovom se izmjenom odobravaju dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 2.945.000,00 kn i to za povećanje sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 1.190.000,00 kn, a za podmirenje javnih društvenih potreba u kulturi, obrazovanju, zdravstvu, sportu i predškolskom odgoju, kao i za gradsku upravu odobrava se iznos od 1.755.000,00 kn. Upravni odjel komunalnog sustava ovom izmjenom dobiva dodatna sredstva za održavanje i izgradnju komunalnih objekata u ukupnom iznosu od 1.125.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu koji obavezno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti. Sukladno odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, izrađen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu, koji se temelji na utvrđenim Smjernicama i planovima za izradu Proračuna Grada Krka koje donosi Gradsko vijeće. Slijedom navedenog, Programom za 2008. utvrđena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme, a od strane Gradskog vijeća usvojen je na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine. Zaključcima Poglavarstva Grada Krka odobravale su se zamolbe građana, dok su se pojedine planirane investicije smanjivale, odnosno povećavale što je dovelo do nužne izrade Prijedloga I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. izmjene Programa procjenjena su na iznos od 15.743.396,90 kn; od čega se 7.700.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2008.; 800.000,00 kn iz prihoda od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu; 520.000,00 kn iz prihoda od komunalne usluge; a 6.723.369,90 kn - na koliko se procjenjuje razlika radova u 2008. - planira se osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2008. godinu. Razlika između prihoda i rashoda komunalnog doprinosa procjenjena je na iznos od 1.273.369,90 kn, a biti će osigurana iz ostalih proračunskih pozicija.

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini - kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa - na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. usvojen je od strane Gradskog vijeća. Izvršenom izmjenom Proračuna Grada Krka, prišlo se i I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu kako bi se izvršilo usklađivanje s pozicijama Proračuna Grada Krka. Prihod od komunalne naknade planiran je i ostaje u okviru iznosa od 3.900.000,00 kn. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa procjenjena su na iznos od 5.670.000,00 kn: od čega se 3.900.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, dok se 1.770.000,00 kn - na koliko je procjenjena razlika radova po I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. - planira osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2008. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku
Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku pristupa se radi stvaranja preduvjeta za povećanje broja stambenih jedinica i gradnje podruma na planiranom višestambenom objektu smještenom na građevinsku parcelu S2, kao i prenamjene stambenih objekata u objekte mješovite, javno-društvene, odnosno poslovne namjene na parcelama S3 i S5. Područje obuhvata približne je duljine 300m i širine 150m, a s južne i zapadne strane omeđeno je prometnicama - Ulicom Slavka Nikolića i Vinogradskom ulicom - dok na sjeveru njegova granica kraćim dijelom dodiruje Vlašku ulicu. Spomenuto područje uglavnom je neizgrađeno, a okolna izgradnja pretežno je stambenog karaktera. Troškovi izrade Izmjene i dopune Plana osiguravaju se iz sredstava vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca, na način da isti s izrađivačem plana sklope ugovor o izradi Izmejene i dopune Plana. Vlasnici zemljišta ili drugi zainteresirani pojedinci nemaju pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obveza za privođenje zemljišta namjeni.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe radi izgradnje crpne stanice kanalizacijske mreže naselja Kornić na području like posebne namjene Dunat, Grad Krk

- jednoglasno usvojeno Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2007.

- utvrđivanje teksta Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, zbog potrebe za doradom skinuto je s Dnevnog reda

- usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije izgradnje II. faze - 1. etape Vodoopskrbnog sustava Šotoventa: gravitacijski cjevovod Bajčići-Skrbčići-Pinezići
1. etapa, II. faze vodoopskrbe Šotoventa uključuje sljedeće radove: građevinske radove čija planirana vrijednost iznosi 9.990.679,76 kn i stručni nadzor čija planirana vrijednost iznosi 200.000,00 kn. Ukupno: 10.190.679,76 kn. Za realizaciju 1. etape, II. faze vodoopskrbe Šotoventa, Grad Krk osigurava iznos od 8.050.679,76 kn u razdoblju od 2008. do 2010. godine, i to sljedećom dinamikom: 1. u 2008. godini u iznosu od 500.000,00 kn; 2. u 2009. godini u iznosu od 2.500.000,00 kn i 3. u 2010. godini u iznosu od 5.050.679,76. Preostala sredstva za realizaciju 1. etape, II. faze vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 2.140.000,00 kn  osigurat će se iz sredstava Ponikve d.o.o. Krk (odnosno iz sredstva Koncepcije razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2011.).

--------------------

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30. srpnja 2008.)

- jednoglasno usvojen zapisnika s 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Krka, održane 27. svibnja 2008. godine.

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine ostvario je prihode u iznosu od 24.624.333,50 kn, što predstavlja 37,3% od planiranog godišnjeg proračuna. Kada izuzmemo planirane prihode od zaduživanja u iznosu od 15.000.000,00 kn proračun je u prvom polugodištu ostvario 42,4% planiranih prihoda. Obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% proračuna, možemo reći da se ostvaruje bolje od planiranog. U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 20.296.634,54 kn prihoda, što znači da je u ovoj godini ostvareno 1.327.699,44 kn više nego prošle godine. U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće: 1. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 11.340.062,58 kn, za razliku od prošle godine kada je ostvaren iznos od 9.769.289,84 kn, što predstavlja povećanje od 1.570.772,74 kn. 2. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.033.959,21 kn i za 753.000,00 kn su veći nego prošle godine zato što su 2008. ostvareni prihodi od javnih površina u iznosu od 637.896,55 kn koji su vraćeni u proračun. 3. Prihod od komunalne naknade, doprinosa i ostalih naknada ostvaren je u iznosu od 4.930.961,00 kn, što je jednako ostvarenju u prošloj godini. 4. Ostali prihodi ostvareni su manje za 220.000,00 kn u odnosu na prošlu godinu. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 23.019.183,46 kn što je 33,7% od planiranih izdataka za 2008. godinu. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po lokaciji - odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku - grupirani su i po programima, te aktivnostima. U razdjelu Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti ostvareno je 14.597.813,87 kn, što predstavlja 63% od ukupno ostvarenih, odnosno 33,2% od planiranih rashoda. Izgradnja dječjeg vrtića odvija se u okviru ovog razdjela, a realizirana je u iznosu od 2.999.999,25 kn. Program javne uprave i administracije obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući i održavanje opreme, te zgrade uprave. Od planiranih 5.465.000,00 kn, ostvareno je 2.680.210,04 ili 49,0%. Program kulture obuhvaća sva ulaganja u kulturu uključujući i financiranje njenih ustanova: Narodne knjižnice i Centra za kulturu. Program težak 2.660.000,00 kn, ostvaren je u iznosu od 1.105.693,66 kn. Program odgoja i obrazovanja obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića u iznosu od 2.725.236,81 kn, programe u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu od 304.284,47 kn, otplatu glavnice i kamata kredita za izgradnju osnovne škole u iznosu od 243.777,66 kn, programe u srednjoškolskom obrazovanju, te pomoć učenicima i studentima u iznosu od 30.000,00 kn, dodatne usluge u iznosu od 255.785,99 kn, kao i kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 3.023.789,52 kn. Program odgoja i obrazovanja ukupno je ostvaren sa 6.582.874,45 kn. Program protupožarne zaštite pokriva redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.908.723,29 kn i vatrogasnu zajednicu u iznosu od 100.000,00 kn. Program ostalih društvenih potreba koji obuhvaća djelatnost Ureda poglavarstva, mjesnih odbora, poduzetništva, medicinskih usluga, sporta, socijalne zaštite i sl., ostvaren je u iznosu od 2.220.312,43 kn, što je 40% od planiranog. U razdjelu Upravnog odjela komunalnog sustava ostvareno je 8.421.369,59 kn ili 35% od planiranih sredstava.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk
Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. utvrdilo je Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: UPU 1 - Krk, te se isti na razmatranje uputio Gradskom vijeću, koje ga je jednoglasno prihvatilo. Razloge za izradu Plana možemo pronaći u potrebama za novim urbanističkim regulacijama na nekim djelovima neizgrađenog područja kako bi se prostor priveo planiranoj namjeni. Njegov obuhvat, veličine 306 ha (cca), određen je Prostornim planom uređenja Grada Krka, a uključuje građevinsko područje naselja Krk-NA1 i područja izdvojene namjene. S obzirom na stanje u prostoru definirani su sljedeći ciljevi Plana: usmjeravanje stambene izgradnje na podizanje stanova za stalno stanovanje čime se spriječava apartmanizacija i mijenja sadašnja nepovoljna struktura stambenog fonda; stvaranje preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti i poslovne zone unutar naselja; usmjeravanje razvoja prema visokokategoriziranim hotelskim kapacitetima; utvrđivanje prostornog rasporeda cijelog morskog dijela obuhvata plana; provođenje sustavnih mjera zaštite te utvrđivanje načina uređenja i oblikovanja fasada, unificiranih tendi, natpisa, reklama, komunalne opreme i sl.; očuvanje dobara graditeljske baštine u izvornom stanju, itd. Optimalno vrijeme dovršenja Plana iznosi 315 dana, a troškovi njegove izrade osigurani su iz Gradskog proračuna.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat
Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. utvrdilo je Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: UPU 26 - Dunat, te se isti na razmatranje uputio Gradskom vijeću, koje ga je jednoglasno prihvatilo. Budući da su na prostoru obuhvata Plana omogućene samo rekonstrukcije postojećih objekata, i to pod određenim uvjetima sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka, javila se potreba za njegovom urbanističkom regulacijom. Novim Urbanističkim planom uređenja tako će se moći odrediti detaljni prostorni razvoj zone s osnovama prostornog i funkcionalnog rješenja, te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina kako bi se prostor priveo planiranoj namjeni. Obuhvat plana, veličine 6,01 ha, pruža se izdvojenim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene s postojećom lukom i uređenom plažom. S obzirom na stanje u prostoru definirani su sljedeći ciljevi: spomenuto građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene izdvojena je površina za gradnju prvenstveno sportsko-rekreacijskih terena i pripadajućih sadržaja uslužne djelatnosti; pored izgradnje sportskih dozvoljava se i izgradnja rekreativnih terena, te uređenje kupališta; a osim toga utvrđuje se i prostorni raspored, te način uređenja postojeće luke s pratećim sadržajima, itd. Optimalno vrijeme dovršenja Plana iznosi 315 dana, a troškovi njegove izrade osigurani su Gradskim proračunom i sredstvima vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca na način da isti s Gradom Krkom sklope ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.

- Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, zbog potrebe za doradom skinut je s Dnevnog reda

- jednoglasno usvojeni sljedeći Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:
a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka.
Usvajanjem ove Odluke osnovan je Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Krka radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja. Inače, Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se proglašavanjem stanja neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće.
Članovi novoosnovanog Stožera su: Darijo Vasilić - načelnik, Josip Mrakovčić, Romeo Jurina, Frane Mrakovčić, Đimi Skomeršić, Lenjinka Juričić Mamilović, Ivan Katalinić, Dinko Petrov i Marinko Bajčić. Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže gradonačelnik, a njegovi se članovi pozivaju putem nadležnog županijskog centra 112.
b) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2007. godinu.
c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2008. godini.

- pitanja i odgovori
Na inicijativu vijećnika Mladena Dujmovića, sjednici je nazočilo dvadesetak građana željnih informacija o tekućim problemima, kao i o radu same institucije. 
Ono o čemu se pred kraj Vijeća najviše raspravljalo bilo je pitanje o padu velikog armirano-betonskog zida na pomoćnom igralištu SRC Josip Uravić Pepi, i o potrebi da se odgovorni sankcioniraju, što se ponajviše odnosi na izvođače radova, ali i na predstavnike tvrtke kojoj je povjeren nadzor nad gradnjom. S time je prisutne iscrpno upoznao gradonačelnik, Darijo Vasilić, kazavši kako će građevinski obrt Vid iz Krasa, kojem je bila povjerena izgradnja, morati Gradu do kraja 2008. godine vratiti 200.000,00 kuna (inače vrijednost danas nepostojećeg objekta) uvećanih za iznos zatezne kamate. Uz to spomenuti će obrt biti od strane Grada smatran nekvalitetnim, te kao takav više neće moći konkurirati na javnim natječajima koje financira krčka lokalna samouprava. Osim izvođača, sankcije su dotakle i tvrtku Fundus, koja je bila zadužena za nadzor nad gradnjom, s kojem će Grad, nakon što dovrši nekoliko ugovorenih poslova, prekinuti svaku suradnju.

--------------------

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27. svibnja 2008.)

- jednoglasno usvojen zapisnika 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 13. ožujka 2008.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
Proračun Grada Krka za 2007. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća, 15. prosinca 2006. godine u iznosu od 60.200.000,00 kn. Prva izmjena proračuna usvojena je 28. rujna 2007. u iznosu od 63.440.000,00 kn. Druga izmjena proračuna usvojena je 18. prosinca 2007. godine u iznosu od 49.468.000,00 kn. Prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 48.053.402,76 kn, što predstavlja 97,1% od planiranih 49.486.000,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 43.644.834,80 kn, ostvareno je 10% više prihoda. Struktura prihoda je povoljnija jer su prihodi poslovanja zanačajno viši. Od prihoda poslovanja ostvareno je 47.224.358,42 kn što je 97,6% od planiranog, pa je u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 42.832.570,66 kn, ostvareno 10,25% više prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje nefinancijske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 822.222,27 kn, što je 78,3% od planiranog, odnosno na razini prihoda prethodne godine kada je ostvareno 812.264,14 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 6.822,07 kn. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu od 48.201.916,28 kn, što u odnosu na planiranih 51.603.354,14 kn, čini 93% ostavrenih rashoda. U odnosu na 2006. godinu kada je ostvareno 42.816.214,17 kn, rashodi su povećani za 12,57%. Za tekuće rashode utrošeno je 36.039.015,33 kn, a za kapitalne rashode 11.287.089,23 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 875.811,72 kn. Proračunski korisnici ukupno su ostvarili 14.959.917,00 kn rashoda od čega je 11.336.877,88 kn pokriveno iz gradskog proračuna, a 3.623.039,12 kn iz ostalih izvora. Stanje imovine 31. prosinca 2007. godine je 109.150.448,00 kn, od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 67.053.140,00 kn, a financijska 42.097.308,00 kn. Preneseni višak prihoda iz 2006. godine iznosi 2.135.354,14 kn; razlika između prihoda i rashoda proračuna 2007. godine je negativna i iznosi 148.513,52 kn. Ukupni višak prihoda za 2007. godinu iznosi 1.986.840,62 kn. Ukupno stanje žiro računa je 2.729.503,76 kn. Dugoročni depozit u iznosu od 1.057.500,00 kn izdvojen je radi realizacije Programa Poduzetnik II. Prema izvješću Porezne uprave saldo potraživanja za posebne porezne prihode Grada Krka koje obrađuje Porezna uprava iznose 2.222.980,88 kn. Saldo potraživanja za gradske prihode iznose 4.967.578,68 kn. Potraživanja za predujmove i ostala potraživanja su 32.944,66 kn. Tekuća rezerva proračuna planirana je u iznosu od 200.000 kn i utrošena je u iznosu od 181.194,95.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održivog razvitka (PORO-a) otočne skupine 4: Krk, Košljun, Prvić i Plavnik
(Vijećnike je kroz problem proveo Zoran Skala, viši savjetnik Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije koji je izaganje započeo premisom o neuspjehu unatoč kolektivnom iskazivanju volje javnosti da se ostvari održivo društvo, što predstavlja dokaz o krajnje lošem upravljanju svijetom. No što se dešava kad se globalna situacija prenese na lokalnu zajednicu (otok)? Na život, prema riječima Zorana Skale, dugoročno utječu dva čimbenika: klimatske promjene i kraj ere fosilnih goriva. Sir Nicholas Stern klimatske je promjene nazvao najvećom greškom tržišta ikad viđenom; osim toga - unatoč iscrpljivanju izvora zbog progresivne potrošnje fosilnih goriva, način upravljanja planetom predviđa da će se do kraja 21. stoljeća globalne energetske potrebe čovječanstva učetverostručiti iz čega postaje jasno da bi pravocrtan razvoj situacije mogao imati nimalo sretan karaj. No odgovor barem što se pitanja energetike tiče možemo pronaći u decentralizaciji energetskog sustava kao pretpostavljenog dijela programa održivog razvoja. Budući da globalno stanovništvo konstantno raste povećava se i potreba za hranom; rezultat je glad. No rješenje i ovdje leži u lokalnoj proizvodnji hrane odnosno u održivoj poljoprivredi koju nose mala gospodarstva koja uz to imaju mogućnost biti i mali proizvođači energije. Prema tome ako se prihvate strategije održivog razvitka kvaliteta življenja u gradovima mogla bi ovisiti o vitalnosti njihova ruralnog okruženja - zato se naglašava poticanje sela. Iz navedenog moguće je zaključiti da rješenje problema krize leži u postizanju samodostatnosti unutar koje je sve rješivo vlastitim snagama i resursima. Cilj Centra za održivi razvitak otoka sjevernog Jadrana leži upravo u težnji ka samodostatnosti = održivom razvitku usmjerenom na energetiku, proizvodnju hrane i klimu što predstavlja pripremu tla za nadolazeće promjene koje se čine neizbježnima, a čiji se početak nazire i u samom ulasku u rasparvu o budućnosti koji omogućava skretanje bez zakašnjenja.)
Ishodište Programa održivog razvitka otoka (PORO) je Zakon o otocima. Država je preko Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, osigurala sredstva i stručno vođenje za izradu Programa održivog razvitka za 26 otočnih skupina na Jadranu, a namjera je da se tim programom dođe do razvojnih opredjeljenja i ciljeva otočana. Za izradu PORO-a određeni su sljedeći ciljevi: održivi razvitak, društveno zadovoljavajuća naseljenost, izjadnačavanje uvjeta otočnih ulaganja s uvjetima u kojima se ulaže na hrvatskom kopnu, što raznovrsnija struktura  otočnog gospodarstva i domaćinstva, potpuna fizička dostupnost otočnih resursa, te dostupnost otočnih nekretnina u pravnom prometu. Program je razrađen u tri faze: 1. faza: analiza stanja otoka; 2. faza: definiranje razvojnih opredjeljenja i ciljeva; i 3. faza: provedbeni poslovi i zadaci. Uspostavljanje procesa održivog razvitka za sada je jedini poznati i priznati način da se postigne ravnoteža između onoga što radimo i posljedica naših pothvata na okoliš i socijalno tkivo zajednice. Osmišljavajući i provodeći proces održivog razvitka otočna zajednica će si zacrtati dugoročne ciljeve utemeljene na načelima održivosti i u interesu budućih generacija. Jedan od vitalnih intersa budućih generacija je uspostavljanje egzistencijalne sigurnosti na otoku i u uvjetima poremećaja u okruženju: poput klimatskih promjena, kraja ere fosilnih goriva ili ekonomskih i političkih kriza. U takvim uvjetima zajednice koje su SAMODOSTATNE u pogledu namirivanja svojih osnovnih prehrambenih i energetskih potreba pokazuju zavidnu otpornost na poremećaje, pa se poticanje samodostatnosti sve više pojavljuje kao strateška aktivnost za ostvarenje održivosti. Proces održivog razvoja ne može se uspostaviti slučajno; on može doći samo kao rezultat sustavnih promjena unutar lokalne zajednice u načinu obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti inspiriranih vizijom poželjnog budućeg stanja i utemeljenih na načelima održivosti. (Nakon usvajanja PORO-a moći će se intenzivnije krenuti u realizaciju svih zacrtanih obveza i projekata.)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
Na osnovu Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka tijekom 1999. godine pristupilo se izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, na osnovi ranije donesenog Generalnog urbanističkog plana uređenja naselja Krk. Plan je donesen 2000. godine, kao jedan od prvih urbanističkih planova uređenja izrađen u skladu sa značajnijim Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. Za Urbanistički plan uređenja naselja Krk u tri su navrata objavljeni ispravci. Urbanistički plan uređenja (UPU) je za područje obuhvata cca 370,0 ha definirao osnovnu namjenu i organizaciju prostora, navši ujedno i nove smjernice u gospodarenju građevinskim zemljištem u naselju Krk. UPU je izrađen na hrvatskoj osnovnoj karti (HOK), u mjerilu 1:5000. Prostorni plan uređenja Grada Krka (PPUG) donesen je u veljači 2007. godine. Navedenim je prostornim planom smanjeno građevinsko područje naselja Krk, te je određena nova granica obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja. Zakonom o Prostornom uređenju i gradnji, koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. godine, određeno je da se prostorni planovi unutar Zaštićenog obalnog pojasa mora (ZOP-a), koji do 1. listopada 2007. nisu dobili suglasnost Ministarstva iz članka 39, stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, moraju uskladiti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje ZOP. Tako je Grad Krk bio dužan za Urbanistički plan uređenja naselja Krk ishoditi suglasnost Ministarstva najkasnije do 31. ožujka 2008. godine, jer bi u protivnom prestao važiti 1. travnja 2008. Novim elaboratom izvršene su izmjene i dopune u svrhu usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Krk sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje ZOP, kao i usklađenja s Prostornim planom uređenja Grada Krka. Na taj je način omogućeno da se primjenjuje Urbanistički plan uređenja naselja Krk do donošenja sveobuhvatnih Izmjena i dopuna čija se izrada priprema, u skladu s Programom kojeg je utvrdilo Gradsko poglavarstvo Grada Krka. Novim izmjenama i dopunama nisu se mijenjale planske postavke izvornog plana, osim nužnih ispravaka obzirom na obveze proizašle iz novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji (posebno odredbi Zakona kojima se uređuje ZOP), te obzirom na postavke plana šireg područja - Prostornog plana uređenja Grada Krka (PPUG-a). Granica obuhvata UPU-a usklađena je s granicom koja je definirana PPUG-om (obuhvat je smanjen za cca 64 ha). U Izmjenama i dopunama ucrtane su granice obuhvata obvezne izrade detaljnih planova uređenja (ukinuta je mogućnost njihovog određivanja Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru). Do donošenja detaljnih planova unutar dijelova zona 10, 11, 20, 22, 30 i 32, koji predstavljaju neizgrađeni dio građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Grada Krka uopće nije moguća gradnja građevina neposrednom provedbom.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja Turči - visoka zona u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala Toljanić-Karabaić-Grdinić u Zoni 34 na području Garbecaj u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala Pahlić-Marušić u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku

- jednoglasno usvojena informacija o dobivenoj suglasnosti na Detaljni plan uređenja groblja u gradu Krku, kojom se potvrđuje da je isti usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Krku

- razmatranje odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk o povećanju lučkih naknada

--------------------

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (13. ožujka 2008.)

- jednoglasno usvojen zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18. prosinca 2007. godine

- jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2007. godinu
Načelnik PP Krk mr. Ivan Katalinić stanje sigurnosti za 2007. godinu na području grada Krka ocjenio je stabilnim i pozitivnim osobito u razdoblju turističke sezone. Prema njegovim riječima tijekom 2007. na području grada PP Krk zabilježila je ukupno 136 kaznenih djela dok ih je 2006. evidentirano 201, što predstavlja smanjenje za 32,33%. Od 136 kaznenih djela, u trenutku saznanja za kazneno djelo, po nepoznatom počinitelju zabilježeno ih je 111, od čega ih je naknadno otkriveno 71 ili 63,96%. Po poznatom počinitelju evidentirano je ukupno 25 kaznenih djela, a još ih je 40 ostalo nerazjašnjeno. U 2007. ukupno ih je razjašnjeno 96 ili 70,58%. Grad Krk sa svojih 136 kaznenih djela sudjeluje s 28,33% u ukupnom broju zabilježenih kaznenih djela (480) na području cijelog otoka. Na cestama koje obuhvaćaju prostor grada Krka u 2007. godini zabilježeno je ukupno 190 prometnih nesreća, dok ih je u 2006. zabilježeno 180, što predstavlja povećanje za 5,55%. Od ukupnog broja prometnih nesreća tri su bile pogibeljene, 38 ih je rezultiralo ozlijeđenim osobama, a 149 materijalnom štetom. Načelnik Katalinić je kao najčešće uzročnike prometnih nesreća izdvojio vožnju pod utjecajem alkohola i (ne)kvalitetu prometnica. Kao o posebnoj kategoriji raspravljalo se o mladim vozačima koji su skrivili 57 prometnih prekršaja na području grada Krka ili 14% u odnosu na ukupan broj zabilježenih prometnih nesreća i prekršaja, a unutar te kategorije Katalinić je kao najčešće uzroke izdvojio vožnju pod utjecajem droge ili/i alkohola. Nadalje se raspravljalo o suradnji PP Krk i osnovne škole koja je ocijenjena izvrsnom, zatim o prekršajima koji uključuju maloljetnike, te o problemima vezanim uz službu 112 kojih bi ove godine trebalo biti znatno manje.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
Upravni odjel za komunalni sustav podnio je Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu, koje je nakon razmatranja na sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 07. veljače 2008., jednoglasno prihvaćeno na Gradskom vijeću. Spomenutim se Izvješćem utvrđuju izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2007. Sredstva za ostvarenje ovog Izvješća čine: prihodi od komunalne naknade u iznosu od 4.021.889,91 kn i prihodi od ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 58.246,27 kn. Utrošena sredstva za realizaciju komunalnog standarda na području Grada Krka ostvarena su: izdacima za utrošak materijala, energije i komunalne usluge u ukupnom iznosu od 2.583.502,92 kn i izdacima za tekuće održavanje u ukupnom iznosu od 1.496.633,26 kn. Sredstva za ostvarenje ovog Godišnjeg programa bila su osigurana u Proračunu Grada Krka, a njima je raspolagalao Gradsko poglavarstvo, po prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

- jednoglasno usvojeno Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
Upravni odjel za komunalni sustav podnio je Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu koje je razmatrano na sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 07. veljače 2007., te se isto uputilo Gradskom vijeću koje ga je jednoglasno prihvatilo. Ovim se Izvješćem utvrđuju izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu. Sredstva za njegovo ostvarivanje čine: prihodi od komunalnog doprinosa za 2007. u iznosu od 5.357.650,27 kn, prihodi od uprihodovanih - neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa (prijenos iz 2006.) u iznosu od 101.798,00 kn i prihodi od sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 2.026.770,54. Ukupno: 7.486.218,81 kn. Utrošena sredstva za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka ostvarena su: izgradnjom javnih površina u ukupnom iznosu od 3.888.085,87 kn, izgradnjom nerazvrstanih cesta (poz. 3133) u ukupnom iznosu od 2.489.017,02 kn, izgradnjom i proširenjem groblja u ukupnom iznosu od 366.908,21 kn, proširenjem javne rasvjete (poz. 3139) u ukupnom iznosu od 629.357,71 kn i pripremom prostorno planske dokumentacije (poz. 3139) tj. izradom Programa za izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja naselja Krk u ukupnom iznosu od 112.850,00 kn. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirana su iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada Krka u ukupnom iznosu od 6.472.212,37 kn. Za opskrbu pitkom vodom (poz. 3202) izdvojeno je 3.567.867,47 kn, dok je za odvodnju  pročišćavanje otpadnih voda (poz. 3126) izdvojeno 2.904.344,90 kn. Građenje objekata i uređaja, te nabava opreme za održavanje čistoće i opreme za odlaganje komunalnog otpada financirana su iz cijene komunalne usluge i Proračuna Grada Krka u ukupnom iznosu od 226.783,66 kn. Iznos je utrošen na sanaciju deponija Treskavac s uređajem reciklažnog dvorištva. Sredstva za ostvarivanje ovog programa bila su osigurana u Proračunu Grada Krka, a njima je raspolagalao Gradsko poglavarstvo, po prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nezavisnih cesta na području Grada Krka
Sukladno Javnom nadmetanju, objavljenom 23. prosinca 2007. u Novom listu, Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja, 14. siječnja 2008. pristupilo je otvaranju prispjelih ponuda za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka. Temeljem Zapisnika Povjerenstva utvrđeno je da su na Natječaj za ustupanje predmetnih radova u otvorenom roku prispjele dvije ponude i to od sljedećih ponuditelja: GP-a Krk d.d. (sa sjedištem u Krku) i Rijekaasfalta d.o.o. (sa sjedištem u Rijeci). Povjerenstvo je 15. siječnja 2008. izvršilo pregled ponuda i usporedbu troškovnika ustvrdivši da su oba natjecatelja priložila svu potrebnu i valjanu dokumentaciju, kao i troškovnike s ispunjenim jediničnim cijenama. Usporedbom troškovnika utvrđeno je da niže jedinične cijene za obavljanje predmetnih poslova nudi GP Krk d.d. iz Krka. Gradsko polavarstvo je potom na sjednici održanoj 21. siječnja 2008. u predmetu provedbe javnog natječaja radi utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje radova na tekućem i pojačanom održavanju, te izgradnji nerazvrstanih cesta na području grad Krka za tri sljedeće proračunske godine (2008., 2009. i 2010.) donijelo Zaključak kojim se Gradskom vijeću predlaže donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetnih komunalnih poslova na temelju ugovora. Vijeće je naposlijetku Odluku jednoglasno prihvatilo.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije

- jednoglasno usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o prihvaćanju investicije - izgradnje zgrade dječjeg vrtića u Krku
Zbog skučenosti postojeće zgrade dječjeg vrtića u Krku krenulo se u izgradnju nove na novoj lokaciji. Vrijednost prve faze koja obuhvaća samu izgradnju prema riječima gradonačelnika Darija Vasilića iznosi 20.250.000,00 kn, dok je opremanje zgrade procijenjeno na još 2.000.000,00 kn. Tako će umjesto planiranih 15.000.000,00 kuna gradnja novog vrtića gradski proračun opteretiti za više od 23.000.000,00 kn (s PDV-om). Veliki porast konačne cijene projekta nije obeshrabrio vijećnike koji su podržali predložene projekcije plana gradskih razvojnih programa za iduće tri godine kao i izmjene trogodišnje projekcije proračunske potrošnje. Nedostajuća sredstva biti će osigurana korištenjem dodatnih 4.500.000,00 kn od ustupljenog dijela poreza na dohodak namijenjenog razvoju otoka, a dijelom i prodajom građevinskog zemljišta u gradskom vlasništvu. Zbog toga će porasta i neki od planiranih projekata pasti u drugi plan kao što je uređenje rive na kojoj se 2009. neće izvesti predviđeni nastavak popločavanja partera. Izgradnja vrtića i jaslica koji će primati oko 250-tero djece i koji će se prostirati na 2.379 četvornih metara trebala bi započeti nakon što krajem ožujka bude ishođena građevinska dozvola.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objedinjavanju Programa gospodarenja i zbrinjavanja otpada na otoku Krku