Natječaji (2008.)

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

P O Z I V
ZA TESTIRANJE

Dana  17. studenog 2008. godine  u 10,00 sati u Gradu Krku, Mala vijećnica, Trg bana Josipa Jelačića 2, održati će se testiranje za provjeru znanja, sposobnosti  i vještina bitnih za obavljanje  poslova I. vrste u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka - 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse do 12 mjeseci, za koje je proveden postupak javnog natječaja i utvrđena lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj za prijam u službu .

Ovaj poziv za testiranje objaviti će se i na oglasnoj ploči  Grada Krka.

Povjerenstvo za provođenje natječaja

NATJEČAJ ZA VJEŽBENIKA
Upute kandidatima

NATJEČAJ ZA VJEŽBENIKA
Poziv na testiranje

--------------------
--------------------

Na temelju članka 5. Statuta Grada Krka, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka, objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku
za 2009. godinu

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za provedbu programa javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, sporta, kulture i tehničke kulture, kao i programa za udruge građana, a koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Krka u 2009. godini. Program javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i program za ostale udruge građana koje djeluju na području Grada Krka donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

II.

Ponude za provedbu programa mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Grada Krka ili su njihovi programi i projekti od interesa za Grad Krk i iste su registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.

III.

Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u Gradu Krku,
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u Gradu Krku,
 • poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruga,
 • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području Grada Krka,
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija,
 • afirmacija identiteta i promidžbe Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV.

Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju sadržavati sljedeće:

 • ispunjeni obrazac prijave za javni poziv (obrazac se može preuzeti u Upravnom odjelu za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili na web stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr › Link: Aktualno › Podlink: Natječaji),
 • sadržaj programa,
 • financijski plan programa s podacima o izdacima i izvorima prihoda,
 • udruge su obvezne dostaviti presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe).

V.

Prijedlozi programa koji su pripremljeni u skladu s ovim javnim pozivom dostavljaju se zaključno do 10. listopada 2008. godine osobnom dostavom u Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti Grada Krka ili poštom preporučeno na adresu: GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KRKA, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 KRK, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 051/222-824.

Obrazac prijave programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka
za 2009. godinu

GRAD KRK
Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti

--------------------
--------------------

Na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Krka od 26. rujna 2008. godine, Grad Krk, objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i
studentima za školsku/akademsku godinu 2008/2009.

01. Na natječaj se mogu javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka.

02. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
 • da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,6;
 • da nisu stariji od 20 godina.

03. Na natječaj se mogu javiti redovni učenici trogodišnjih obrtničkih škola (kuhar, konobar, mesar, slastičar, zidar, stolar, vodoinstalater i sl.):

 • da su završili prvi ili drugi razred srednje škole;
 • da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,0;
 • da nisu stariji od 20 godina.

04. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 • da su redovni studenti druge, treće ili viših godina studija;
 • da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim studijskim godinama tog studija najmanje 3,6;
 • da nisu stariji od 25 godina.

05. Odluku o dodjeli stipendije donijet će Gradsko poglavarstvo na temelju sljedećih kriterija:

 • Prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;
 • Utvrđeni prosjek ocjena uspoređivati će su unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
 • Preferirati će se različitost školskih/akademskih programa.

06. Visina stipendije utvrđena je Odlukom Gradskog poglavarstva u mjesečnom iznosu za učenike 500,00 kuna i za studente 700,00 kuna. Isplaćuje se mjesečno od 01. listopada 2008. do 30. lipnja 2009. godine.

07. Zamolbi za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:

 • Presliku domovnice;
 • Uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
 • Dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe, prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);
 • Dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
 • Izjava da ne prima drugu stipendiju. 

08. Zamolbe za dodjelu stipendija (sa svim traženim dokazima) primaju se na adresu: Grad Krk, Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana J. Jelačića 2, u roku od 15 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremeno podnesene zamolbe neće se razmatrati. Za sve ostale informacije možete se obratiti na gornju adresu u zgradi Grada Krka (soba 38) ili na telefone: 221-014, 222-824.

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Grad Krk Dječji vrtić Katarina  Frankopan primat će prijave za upis  djece za  pedagošku godinu 2008./2009.:

od 20. 05. do 30. 05.2008. (radnim danima)
 i to u vremenu od 10-15 h u vrtićima
KRK, OMIŠALJ, NJIVICE, MALINSKA, VRH, PUNAT, BAŠKA, POLJE I VRBNIK

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama vrtića
10. 06. 2008.

UZ PRIJAVU ZA UPIS,KOJA SE POPUNJAVA U VRTIĆU, RODITELJ JE DUŽAN PRILOŽITI :

 • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog  djeteta prije upisa u dječji vrtić (obrazac preuzeti u vrtiću)
 • rodni list djeteta
 • potvrdu  o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja 
 • potvrdu o zaposlenju roditelja i preslike radnih knjižica
 • ostale potvrde kojima dokazuje činjenice  date u prijavi

Pravo upisa imaju djeca koja će početkom pedagoške godine imati navršene tri godine života. Djecu mlađu od tri godine može se prijaviti za upis u jaslice područnog vrtića Njivice.

MJERILA ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U VRTIĆ SU:

 • djeca s mjestom prebivališta u gradu/općini na čijem se području nalazi vrtić u koji se djeca upisuju (potvrda o prebivalištu)
 • djeca roditelja žrtava ili invalida domovinskog rata (potvrda)
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova)
 • djeca oba zaposlena roditelja (potvrde o zaposlenju i preslike radnih knjižica)
 • djeca s poteškoćama u razvoju (kategorizirano)
 • djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje (potvrda)
 • djeca u godini prije polaska u školu
 • djeca koja žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima
 • djeca roditelja koji primaju dječji doplatak (potvrda)
 • djeca koja su u prethodnom roku ostala neupisana

Roditelji djece koja ostvare pravo upisa, a nemaju prebivalište u Gradu/Općini u kojoj je dijete ostvarilo uvijete za upis, dužni su prije sklapanja Ugovora donijeti Suglasnost jedinice lokalne samouprave (mjesta u kojem dijete ima prebivalište) o sufinanciranju boravka njihova djeteta u vrtiću/jaslicama gdje je ostvarilo uvjete za upis.

Zahvaljujem na suradnji!
     
Ravnateljica:
     Irena Žic-Orlić

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan
Frankopanska 40
51 500 Krk

--------------------
--------------------

PREBILJEŽBE ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
za školsku godinu 2008./2009.

Roditelji odnosno staratelji dužni su na vrijeme provesti upisni postupak za školskog obveznika te upisati dijete u osnovnu školu (Zakon o osnovnom školstvu).

Školski obveznici za školsku godinu 2008./2009. su djeca rođena od 1. travnja 2001. do 31. ožujka 2002. godine.

Za sve školske obveznike predbilježbe za upis u 1. razred održat će se od 3. do 7. ožujka 2008. po područnim školama.

Na predbilježbe za upis roditelji donose sa sobom:

 • Presliku rodnog lista školskog obveznika-ce
 • Presliku domovnice školskog obveznika-ce
 • Rješenje o odgodi upisa ukoliko je djetetu odgođen upis u prvi razred prošle školske godine
 • Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju

Na predbilježbama roditelji će dobiti:

1. Termin za testiranje djeteta kod školskog psihologa
2. Termin za sistematski pregled kod školskog liječnika
3. Obrasce za ispunjavanje:

 • Upitnik za roditelje (donose ga ispunjenog na dan upisa) 
 • Anketni list  za vjeronauk (donose ga ispunjenog na dan upisa)
 • Anketni list za produženi boravak (zainteresirani roditelji dostavljaju ga ispunjenog do 30. lipnja 2008. voditelju škole ili u tajništvo škole) -  samo u školama gdje je organiziran produženi boravak
 • Obrazac o stomatološkom sistematskom pregledu (ispunjava ga  stomatolog, a roditelj ga donosi ispunjenog na sistematski pregled kod školskog liječnika)

PRIJEVREMENI UPIS:
Roditelji ili staratelji djece koja su rođena poslije 31. ožujka 2002., a žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole dužni su doći na predbilježbe te donijeti sa sobom:

 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice
 • mišljenje vrtića ukoliko ga je polazilo

Ravnatelj
Serđo Samblić