Sjednice Gradskog vijeća (2010.)

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (21. prosinca 2010.)

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2010. (utorak) u 17.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. studenoga 2010. godine.

02.
a)
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2011. godinu;
b) Projekcije Proračuna za razdoblje 2012. - 2013. godine;
c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine;
d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:

 • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2011. godinu;
 • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2011. godinu;
 • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2011. godinu;
 • Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2011. godinu;
 • Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2011. godinu;
 • Prijedlog Programa za socijalno humanitarne udruge, društva i ustanove Grada Krka za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. Godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka.
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

09. Pitanja i odgovori.

--------------------

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (22. studenog 2010.)

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 22. studenog 2010. (ponedjeljeak) u 18.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 28. rujna 2010. godine.

02. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.
Podnositelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2010. do 2012. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Pitanja i odgovori.

--------------------

09. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. rujna 2010.)

09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 28. rujna 2010. (utorak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. lipnja 2010. godine.

02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka za k.o. Krk, Vrh, Kornić i Linardići.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2009. godinu.
Predlagatelj: Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka.

10. Pitanja i odgovori.

--------------------

08. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (30. lipnja 2010.)

08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 30. lipnja 2010. (srijeda) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  6. svibnja 2010. godine.

02. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. - 2017. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 

03. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Skupština TD Ponikve d.o.o. Krk.

06. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (za davanje koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila).
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluka o prestanku Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana i to:

 • Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana;
 • Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana.

Predlagatelji: Suosnivači Ustanove i Gradonačelnik. 

09. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Upravno vijeće Ustanove.

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika  Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Upravno vijeće Ustanove.

12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Pitanja i odgovori. 

--------------------

07. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (06. svibnja 2010.)

07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 06. svibnja 2010. (četvrtak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. veljače 2010. godine.

02. Usvajanje Zapisnika sa 01. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. ožujka 2010. godine.

03. Izvješće o radu za razdoblje od 19. svibnja do 31. prosinca 2009. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

04. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik. 

05. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2009. godinu s prilozima:

 • Izvod iz knjige javnog duga za 2009. godinu;
 • Knjiga izdanih računa 2009. godine;
 • Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2009. i
 • Izvješće tekuće proračunske rezerve.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

07. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2009. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova, i to:

 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a i
 • Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade novog DPU-a, te izmjena i dopuna važećih DPU-a.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt Jadran.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Ponikve d.o.o. Krk.

11. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Ponikve d.o.o. Krk.

12. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Prijedlog Odluke o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 .
Predlagatelji: Gradonačelnik i Ponikve d.o.o. Krk.

14. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

16. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

17. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

18. Prijedlog Odluke o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju (davanju) prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na uređaj za pročišćavanjen otpadnih voda naselja Punat.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Općina Punat.

20. Pitanja i odgovori.

--------------------

01. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (10. ožujak 2010.)

01. izvarenredna sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić održati će se 10. ožujka 2010. (srijeda) u 19.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Donošenje Odluke o oslobađanju investitora - Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb (Vončinina 3) - od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju dijela Državne ceste D 102.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

--------------------

06. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (25. veljače 2010.)

06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 25. veljače 2010. (četvrtak) u 18.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. prosinca 2009. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2009. godinu.
Podnositelj Izvješća: PP Krk, načelnik mr. Ivan Katalinić.

03. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Krka.
Predlagatelji: Gradonačelnik i načelnik PP Krk.

04. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Studija isplativosti uvođenja gradske optičke mreže.
Podnositelj analize, autor dr. Igor Brusić.

06. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove Narodna knjižnica Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Donošenje Odluka o najpovoljnijim ponudama za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - I. natječaj.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Donošenje Odluke o raspisivanju II. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:

 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2009. godinu;
 • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2010. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.
Predlagatelji: Upravno vijeće JVP i Gradonačelnik.

14. Prijedlog Odluke o produženju mandata članova Savjeta mladih Grada Krka.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

15. Pitanja i odgovori.