Natječaji (2012.)

Objavljeno: 04. studenog 2012. (Novi list)

Temeljem Plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko goranske županije za 2012. godinu, te Odluke Upravnog vijeća Centra od 30. listopada 2012. godine, ravnatelj Centra raspisuje:

P O Z I V
za dodjelu sredstava za naknadu štete zbog
posljedica suše u 2012. godini

Kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava su slijedeći:

1. Na ovaj Poziv može se javiti uzgajivač s 10 i više grla mliječnih goveda sa područja djelovanja Centra.

2. Uzgajivač mliječnih goveda dužan je dostaviti slijedeće:

 • presliku Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku liste Zahtjeva za potporu za 2012. dostavljenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH.

3. Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije je 15 dana od dana objave ovog Poziva u sredstvima javnog priopćavanja.

4. Odluku o dodjeli sredstava, donijeti će Povjerenstvo za natječaje Upravnog vijeća Centra, i to temeljem raspoloživih financijskih sredstava.

5. Uzgajivači mliječnih goveda kojima će se odobriti sredstva dužni su sa Centrom zaključiti ugovor.                                     

6. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi prema kriterijima iz ovog Poziva neće se razmatrati.

7. Cjelokupnu dokumentaciju do isteka roka za dostavu dokumentacije sukladno objavljenom Pozivu potencijalni korisnici dostavljaju na adresu: Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom Naknada štete zbog posljedica suše. Za sve dodatne informacije vezane za objavljeni Poziv možete se obratiti na broj telefona 051 791 066 ili mobitel 098 1721 256.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Centra (cbpp.com.hr) i oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju u radu Centra.

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
Dalibor Šoštarić, dipl. ing.
ravnatelj

--------------------
--------------------

Objavljeno: 08. listopada 2012.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko goranske županije broj: 39/10) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija Gradonačelnika, održanog 10. listopada 2012. godine, Grad Krk objavljuje

I.
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
za šk./ak. godinu 2012./2013.

II.
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima
za ak. godinu 2012./2013.

I.1. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje pet godina.

I.2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
 2. da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;
 3. da nisu stariji od 20 godina.

I.3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
 2. da imaju ukupni prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 3,8;
 3. da nisu stariji od 20 godina.

I.4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. redovni studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7;
 2. redovni studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim ukupnim  prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,8 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova;
 3. da nisu stariji od 25 godina.

I.5. Uz zamolbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 1. domovnicu (presliku);
 2. uvjerenje o prebivalištu (izvornik);
 3. uvjerenje o redovnom upisu u školu tj. visokoškolsku ustanovu (izvornik);
 4. dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe);
 5. potpisanu izjavu da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi;
 6. potvrdu da student tijekom studija nije ponavljao godinu (izvornik);
 7. svjedodžbu preddiplomskog studija s prosjekom ocjena, za prvostupnike (izvornik);
 8. potvrdu studenske službe da je ostvaren upis kolegija s više godine, te prosjek ocjena iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, te stručnih studija (izvornik);
 9. potvrdu studenske službe o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija, za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, te stručnih studija (izvornik);
 10. uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog suda (izvornik ne stariji od 30 dana).

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nemaju slijedeće kategorije studenata:

 1. korisnici stipendije po drugoj osnovi;
 2. osobe starije od 25 godina;
 3. studenti koji se obrazuju uz rad;
 4. studenti apsolventi duže od godine dana.

II.1. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju pristupnici/ce koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su hrvatski državljani/državljanke;
 2. da imaju prebivalište na području Grada Krka, najmanje pet godina;
 3. da su upisali poslijediplomski studij.

II.2. Pristupnik/ca uz zamolbu prilaže sljedeće dokumente:

 1. kratak životopis;
 2. presliku domovnice;
 3. potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (izvornik);
 4. presliku diplome završenog studija;
 5. uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekuću akademsku godinu s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa.

III. Odluku o dodjeli stipendije donijeti će Gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:

 1. prosjeka ocjena u prethodnim šk./ak. godinama;
 2. utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim šk./ak. usmjerenjima;
 3. preferirat će se različitost šk./ak. programima;
 4. postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj šk. godini (na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima od 1. do 3. mjesta).

IV. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu i to: za učenike 500,00 kuna, za studente 700,00 kuna i za polaznike poslijediplomskih studija u iznosu od 1.000,00 kuna.
Broj predviđenih stipendija je ograničen.
Stipendija se isplaćuje za devet mjeseci.

V. Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 15 dana od dana objave u Novom Listu, odnosno isti dan kada je natječaj vidljiv na internetskoj stranici Grada Krka: grad-krk.hr. Prijave za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Grad Krk, Odsjek za društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2.

VI.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.   

VIII. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu (soba u prizemlju) ili na telefon: 401 120.

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno: 22. rujna 2012.

Na temelju članka 20., 23. i 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09, te 41/09) Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih
potreba
u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i
tehničkoj kulturi, kao i program za udruge građana
koje djeluju u Gradu Krku za 2013. godinu

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za provedbu javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, sporta, kulture i tehničke kulture, kao i programa za udruge građana, a koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Krka u 2013. godini. Program javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, kao i program za ostale udruge građana koje djeluju na području Grada Krka donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

II. Ponude za provedbu programa mogu podnijeti sve pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Krka ili su njihovi programi i projekti od interesa za Grad Krk i iste su registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.

III. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u Gradu Krku,
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u Gradu Krku,
 • poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruga,
 • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području povijesnih i sociokulturnih tradicija,
 • afirmacija identiteta i promidžbe Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju sadržavati sljedeće:

 • ispunjeni obrazac prijave za javni poziv (obrazac se može preuzeti u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili ovdje),
 • sadržaj programa i cilj,
 • financijski plan programa s podacima o izdacima i izvorima prihoda,
 • udruge su obvezne dostaviti financijsko izvješće za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2012. godine (OBRAZAC PR-RAS-NPF),
 • presliku važećeg rješenja o upisu u registar udruga Republike Hrvatske,
 • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe.

V. Prijedlozi programa koji su pripremljeni u skladu s ovim javnim pozivom dostavljaju se zaključno do 23. listopada 2012. godine. Prijave treba dostaviti osobno u Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 051 401 - 120.

Obrazac prijave programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2013. godinu

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno: 20. rujna 2012.

N A T J E Č A J
za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u
području kulture, sporta i tehničke kulture
u 2013. godini

>> preuzmite tekst natječaja (.pdf)
>> preuzmite obrazac (.pdf)

Javni poziv je otvoren do 05. listopada 2012. godine.

Primorsko-goranska županija

--------------------
--------------------

Objavljeno: 10. rujna 2012.

J A V N I   P O Z I V
za kandiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog
sektora KORAK VIŠE u 2012. godini

>> javni poziv (.pdf)
>> program (.pdf)
>> obrazac KV 1/12 (.pdf)
>> obrazac KV 2/12 (.pdf)

Javni poziv je otvoren do 01. listopada 2012. godine.
Dodatne informacije isključivo na: korak@mint.hr.

MTRH

--------------------
--------------------

Objavljeno: 25. srpnja 2012.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti
Ministarstva poljoprivrede u 2012. godini

>> javni poziv (.doc)
>> izmjene i dopune javnog poziva (.pdf)

Ministarstvo poljoprivrede RH

--------------------
--------------------

Objavljeno: 25. srpnja 2012.

J A V N I   P O Z I V
za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu - Inovativni turizam u 2012. godini

>> javni poziv (.pdf)
>> program (.pdf)
>> prijavnica (.pdf)

Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012. godine.

Ministarstvo turizma RH

--------------------
--------------------

Objavljeno: 25. srpnja 2012.

Primorsko - goranska županija i Obrtnička komora Primorsko - goranske županije objavljuju:

N A T J E Č A J E
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih
potpora iz projekata:

1. Tradicijski i umjetnički obrti
2. Poticaji izvođačima praktične nastave za deficitarna i proizvodna obrtnička zanimanja radi primanja
naučnika na praksu

>> natječaj (.doc)

>> natječaj za dodjelu bespovratnih potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima (.doc)

>> natječaj za poticaje obrtnika i poduzeća deficitarnih i proizvodnih obrtničkih zanimanja za primanje naučnika na praktično naukovanje za 2012. godinu (.doc)

>> projekt Poticaji obrtnicima i poduzećima deficitarnih i proizvodnih obrtničkih zanimanja za primanje naučnika na praktično naukovanje (.doc)

>> Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava iz programa Tradicijski i umjetnički obrti (.doc)

>> zahtjev za uključivanje u projekt: obrti (.doc)

>> zahtjev za uključivanje u projekt: naučnici (.doc)

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2012. godine.

Primorsko-goranska županija

--------------------
--------------------

Objavljeno: 25. srpnja 2012.

Primorsko - goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu), Zaklada FIPRO i Povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva za dodjelu sredstava prema Projektu Komercijalizacija inovacija objavljuje:

N A T J E Č A J
za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava
prema Projektu Komercijalizacija inovacija

>> natječaj (.doc)
>> obrazac zahtjeva (.xls)
>> obrazac Izjave o potporama (.doc)
>> obrazac Opisa projekta (.doc)

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava

Primorsko-goranska županija

--------------------
--------------------

Objavljeno: 02. srpnja 2012.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 69/12) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje:

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2013. godinu
 

I. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
II. U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

01. redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i strukovnih udruga u kulturi;
02. glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
03. kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog);
04. dramske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta, te kazališnog amaterizma;
05. zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
06. književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija;
07. knjižnične djelatnosti;
08. muzejsko-galerijske djelatnosti;
09. likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna, te arhitekture;
10. nove medijske kulture;
11. zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
12. arhivske djelatnosti;
13. međunarodne kulturne suradnje;
14. informatizacije ustanova kulture;
15. investicijske potpore;
16. digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
17. zaštite i očuvanja arheoloških dobara.

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, raspisat će se posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva, potpore za programe promocije knjige i čitanja, potpore za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga, za Poduzetništvo u kulturi (u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta) te za poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva. Za programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija raspisat će se zaseban natječaj.

III. Dodatni uvjeti za prijavljivanje programa:
 
Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova. Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obvezno se  ispunjava priloženi obrazac Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima te dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige), a za radove na pokretnom kulturnom dobru obrazac Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima. Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno. Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac Plan projekta digitalizacije. Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim kulturnim dobrima obvezno se popunjava priloženi obrazac Troškovnik arheoloških istraživanja, a za radove na pokretnim kulturnim dobrima obrazac Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini. Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: od 01. srpnja do 01. rujna 2012. godine ili od 01. veljače do 15. ožujka 2013. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova. Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove. Za prijavu trogodišnjih programa/projekata javnih potreba u kulturi svi zainteresirani,  bez obzira na status, dužni su u prilozima dostaviti strateški plan. Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.
 
IV. Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara,  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Rok za podnošenje prijava je od 01. srpnja do 01. rujna 2012. godine. Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

>>  Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12)

MKRH

--------------------
--------------------

Objavljeno: 20. lipnja 2012.

O B A V I J E S T
O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG (KOMUNALNOG) REFERENTA U GRADU KRKU, ODRŽANOG 18. LIPNJA 2012.

Šifra kandidata Bodovi nakon testiranja
FLORA 29,10
365069  23,10
VEGLIA  22,90
PINTA 21,90
BOSCO  21,70
2504  19,00
2707 18,90
0058   17,00
BUBAMARA 16,10
288   15,80
JOSIP 14,10

Napomena: Intervju će se održati u Maloj vijećnici Grada Krka u četvrtak, 21. lipnja 2012. godine, s početkom u 10.00 sati prema prethodnom dogovoru s kandidatima.

POVJERENSTVO

--------------------
--------------------

Objavljeno: 13. lipnja 2012.

POZIV ZA PISANO TESTIRANJE

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu višeg (komunalnog) referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 58, dana 25. 05. 2012. godine, da će se testiranje kandidata održati u prostorijama (učionicama) Osnovne škole u Krku, Frankopanska 40, 18. lipnja (ponedjeljak) 2012. godine s početkom u 10.00 sati.

Mole se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja da u prostorijama Osnovne škole u Krku gdje će se održati testiranje pristupe i prijave svoj dolazak 30 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.   

I. Na pisano testiranje, te provjeru rada na računalu za prijam u službu višeg (komunalnog) referenta  pozivaju se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i to:

01. OZREN BLAŽINA
02. MAJA MEDARIĆ ZEC
03. DRAGICA BRLETIĆ
04. SEDINA HADŽIĆ
05. DUNJA MIHELEC
06. DARKO TOMLJANOVIĆ
07. MAJA BOŽIČEVIĆ
08. MIRELA ZELIĆ
09. JOSIPA JUREŠIĆ BAN
10. SONJA KATANA
11. TATJANA FUGOŠIĆ
12. FRANKO ORŠIĆ I
13. NEVEN HUDEK

II. Kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

III. Napomene:
- Testiranje odnosno provjera rada na računalu provest će se s početkom u 10.00 sati;
- Testiranje odnosno poznavanje propisa iz općeg i posebnog dijela sukladno Uputama obavit će se istog dana i na istom mjestu s početkom u 12.00 sati. 

POVJERENSTVO

--------------------
--------------------

Objavljeno: 25. svibnja 2012.

Na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje 

N A T J E Č A J
za prijam u službu višeg (komunalnog) referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Posebni  stručni uvjeti:

• magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, odnosno sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
• poznavanje rada na računalu,
• najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
• položen državni stručni ispit.

Osobe koje imaju potrebno radno iskustvo u struci, a nemaju položen državni stručni ispit, mogu biti primljene u službu i raspoređene na radno mjesto, pod uvjetom da državni stručni ispit polože u roku godine dana od prijma u službu.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Sukladno članku 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 74/10) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku ili višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist, odnosno sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

Na oglasnoj ploči Grada Krka i na web stranici www.grad-krk.hr objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis,
• presliku domovnice,
• diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (presliku),
• presliku radne knjižice (uključujući stranice  s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž),
• izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
• vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 86/08 i 61/11),
• dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti za Računalnog operatera poslovne primjene računala ili svjedodžbom odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskazom ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugom odgovarajućom potvrdom ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-elektronička pošta i rad na internetu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor, rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Krk, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (25. svibnja 2012.), s obveznom naznakom Za natječaj za prijam u službu - višeg (komunalnog) referenta. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Krka na istoj adresi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

--------------------

>> upute i obavijesti za prijem službenika (.doc)

--------------------

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno: 24. svibnja 2012.

J A V N I   P O Z I V
za projekt Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
za 2012. godinu

>> javni poziv (.pdf)
>> opis projekta (.pdf)
>> prijavni obrazac (.doc)
>> izjava o korištenim državnim potporama (.doc)

Ministarstvo poduzetništva i obrta

--------------------
--------------------

Objavljeno: 22. svibnja 2012.

Temeljem članka 8. Statuta Udruge, slijedom Odluke Upravnog odbora od 18. srpnja 2009. godine, te na temelju Rješenja Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima osnovnoškolcima
koji su ostali bez očeva
(za školsku godinu 2012./2013.)

I. Pravo na novčanu pomoć imaju učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

01. da su u školskoj godini 2012./2013. upisani u jedan od razreda osnovne škole;
02. da su djeca bez očeva, tj. da im je otac umro, nestao ili nepoznat;
03. da imaju prebivalište na otoku Krku, ili da im je živući ili umrli roditelj porijeklom s otoka Krka;
04. da ne ponavljaju razred (osim u slučaju zdravstvenih razloga), te da su učenici primjernog ili dobrog vladanja.

II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječaja, ispunjava i potpisuje kandidatova majka, ili zakonski skrbnik. Uz prijavnicu obavezno priložiti:

01. dokaz da je kandidat u školskoj godini 2012./2013. učenik osnovne škole;
02. dokaz da kandidat ne ponavlja razred, te da je uzornog ili dobrog vladanja (samo za učenike od 2. do 8. razreda);
03. dokaz da je kandidatov otac umro, nestao ili da je nepoznat;
04. potvrdu o prebivalištu, ili dokaz da  je jedan od kandidatovih roditelja porijeklom s otoka Krka;
05. potvrdu o primanjima kandidatove majke ili skrbnika.

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom  potrebno je poslati kao preporučenu pošiljku na adresu  Upravnog odbora Udruge (Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj), s naznakom Za natječaj.

III. Natječaj je otvoren od 23. svibnja do zaključno 15. kolovoza 2012. godine.

IV. Broj i visina novčane pomoći bit će određeni naknadno. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

V. Prijavnica se može preuzeti ovdje, a dodatne informacije zatražite na 091 484 92 40, ili andrijanagrzetic@gmail.com.

Humanitarna udruga Andrijana GržetićUpravni odbor

--------------------
--------------------

Objavljeno: 09. svibnja 2012.

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2012. godini
otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

>> javni poziv (.pdf)
>> zahtjev za potpore (.doc)
>> obrazac Izjave o dodijeljenjim državnim potporama (.doc)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije

--------------------
--------------------

Objavljeno: 09. svibnja 2012.

N A T J E Č A J
za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije

>> natječaj (.pdf)
>> obrazac proračuna (.doc)
>> opisni obrazac (.doc)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije

--------------------
--------------------

Objavljeno: 09. svibnja 2012.

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod

>> javni poziv (.pdf)
>> zahtjev (.doc)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije

--------------------
--------------------

Objavljeno: 23. travnja 2012.

Temeljem članka 36. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 47 od 14. 12. 2007. godine) Vecla d.o.o. objavljuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup privremenih objekata i prostora za postavu privremenih objekata

Pismene ponude dostavljaju se najkasnije do 02. svibnja 2012., i to do 12.00 sati.

Uprava Vecle d.o.o.

--------------------
--------------------

Objavljeno: 13. siječnja 2012.

J A V N I   P O Z I V
na dostavu prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Krajnji rok za dostavu sažetka projektnog prijedloga je 20. 02. 2012. godine.

Hypo Alpe Adria

--------------------
--------------------

Objavljeno: 05. siječnja 2012. (Novi list)

N A T J E Č A J
o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2012. godini

Natječaj je otvoren 45 dana od dana njegove objave!Informacije: 051 819 589 ili 098 17 21 256.

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
ravnatelj, Dalibor Šoštarić, dipl. ing.