Rad Gradskog vijeća (2011.)

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (21. prosinca 2011.)

- jednoglasno usvojen Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; jednoglasno usvojene projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine; jednoglasno usvojen Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine; jednoglasno usvojeni Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu, Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu i Prijedlog Programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grad Krka za 2012. godinu

Proračun Grada Krka za 2012. sastoji se od Proračuna za 2012., projekcija Proračuna za razdoblje 2013. - 2014., Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014., te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. Prihodi i primici Proračuna za 2012. planirani su u iznosu od  57.840.00,00 kn od čega prihodi poslovanja iznose 54.270.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine 3.550.000,00 kn, te primici od zaduživanja 20.000,00 kn. Osim toga, planirano je i 1.500.000,00 kn  viška prihoda iz 2011. koji će biti preneseni u 2012., pa je tako ovim prijedlogom Proračuna na raspolaganju ukupno 59.340.000,00 kn.  U odnosu na prošlogodišnji, Proračun za 2012. se u ukupnom iznosu povećava za 5.013.200,00 kn odnosno 9,5%. Unatoč recesiji prihodi se povećavaju radi pomoći vezanih uz izgradnju školske sportske dvorane za koju je u 2012. planirano 5.100.000,00 kn. Za dvoranu je također planirana i oprema u vrijednosti od 700.000,00 kn, te uređenje školskog trga u istom iznosu. Projekt izgradnje školske sportske dvorane u ukupnoj vrijednosti od 8.200.000,00 kn financira se u razdoblju od tri godine, od 2011. do 2013., uz pomoć županijskog i državnog Proračuna. Za Proračun 2012. godine može se reći da je u izvornom dijelu prihoda planiran na razini prošlogodišnjeg, a povećanje prihoda donose više planirani prihodi od kapitalnih pomoći drugih Proračuna, te prodaja imovine za izgradnju školske sportske dvorane. Rashodi proračuna 2012. godine planirani su u iznosu od 59.340.000,00 kn. Planom su raspoređena sredstva prihoda u iznosu od 57.820.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 20.000,00 kn i 1.500.000,00 kn planiranih prenesenih sredstava iz 2011. godine. Tekući rashodi su 39.403.000,00 kn, kapitalni 11.552.000,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 8.385.000,00 kn. Tekući rashodi planirani su na razini 2011. što, obzirom da se smanjuju materijalni rashodi i tekuće donacije, znači da će se, sukladno gospodarskoj situaciji, provoditi mjere štednje. Istovremeno u 2012. gradski Proračun realizira važne kapitalne projekte od kojih neki povećavaju društveni i komunalni standard, kao što je izgradnja školske dvorane i nastavak Vodoopskrbe Šotoventa, dok su neki uključeni u projekte zaštite okoliša, kao što je to Projekt Jadran u okviru kojeg se gradi pročišćivač otpadnih voda, a započeti projekt Katastarske izmjere i izrade nove baze podataka tek će u budućnosti pokazati svoju višestruku korist. Prema Zakonu o proračunu isti se planira na programskom načelu. Stoga, svi su rashodi Proračuna raspoređeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela i šest odsjeka (slika). Proračunski korisnici dio su Odsjeka za proračun i financije.

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.
Slika: Rashodi Proračuna Grada Krka 2012. prema korisnicima

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine prikazuje detaljniju razradu izdataka za nefinancijsku imovinu, za kapitalne pomoći i donacije prema izvorima financiranja i usklađen je s Proračunom Grada Krka za 2012. godinu. Planom razvojnih programa planirani su kapitalni projekti koji su pojedinačno iskazani Proračunom u ukupnom iznosu od 21.067.000,00 kn za 2012. godinu, 20.590.800,00 kn u 2013. i 18.877.300,00 kn u 2014. godini.  

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu

- jednoglasno usvojen Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2012. zadržan je na nivou opsega koji je bio u Programu za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procjenjena su na iznos od 6.510.000,00 kn od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 2.010.000,00 kn, kolika je razlika radova, iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2012. godinu. Ovim se Programom za čiščenje javnih površina planira izdvajanje od 1.750.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.530.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.670.000,00 kn, te za održavanje groblja 60.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procjenjena su na iznos od 4.811.500,00 kn, od čega se 4.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2012., a 811.500,00 kn, kolika je razlika radova, iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2012. godinu. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina planira izdvajanje od 1.161.500,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 2.100.000,00 kn, za uređenje groblja 250.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 400.000,00 kn, te za pripremu gradnje, tj. prostorno plansku dokumentaciju 900.000,00 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina, kao i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Plana procjenjena su na iznos od 5.430.000,00 kn, od čega se 800.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od naknade za priključenje, a 4.630.000,00 kn, kolika je razlika radova, iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2012. godinu. Ovim se Planom za opskrbu pitkom vodom planira izdvajanje od 3.650.000,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.780.000,00 kn. 

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi Planova davanja koncesija: Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu; Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2012. - 2014. godine
Zakonom o koncesijama, propisana je obveza izrade trogodišnjih i godišnjih planova davanja koncesija. Njima bi trebale biti obuhvaćene koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje po posebnim zakonima postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave. Grad Krk na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka vrši davanje koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi za sljedeće komunalne poslove: obavljanje pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika), obavljanje dimnjačarskih poslova, te održavanje i naplata parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila. Za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova sklopljen je ugovor s Marijom Turčićem iz Omišlja, Pušća 1, vlasnikom Građevinsko komunalnog obrta Komunalac, kao i s Josipom Cvelićem iz Malinske, Milovčići 17, vlasnikom obrta Usluge Cvelić, i to na razdoblje od 5 godina (od 27. srpnja 2009. do 27. srpnja 2014. godine). Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Momom Paunovskim, vlasnikom Zanatsko dimnjačarske ranje Paun iz Krka, J. J. Strossmayera 23, na razdoblje od 5 godina (od 01. srpnja 2007. do 01. srpnja 2012. godine). Za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila sklopljen je ugovor s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina, Varaždinska ulica, odvojak III, na razdoblje od 7 godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017. godine). Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima odnosno dinamici obavljanja pojedinih djelatnosti, Planom davanja koncesija za 2012. godinu prioritetno se planira davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova. Isto tako Srednjeročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje od 2012. do 2014. godine planirano je davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti, i to onih koje istječu ili se novim natječajnim postupcima nastavljaju tijekom spomenutog trogodišnjeg razdoblja. Takve koncesije su: koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova koja ističe u 2012. godini, a koja je planirana i Planom davanja koncesija za 2012. godinu, te koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova (održavanje groblja i prijevoz pokojnika) koja ističe 2014. godine.

- jenoglasno usvojen Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Temeljem Zakona o zaštiti životinja propisano je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisuju nadležna tijela općina ili gradova, osim za kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima. Naime, Gradsko vijeće Grada Krka je na sjednici održanoj 27. lipnja 1996. godine donijelo Odluku o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama, no ista nije usklađena sa Zakonima koji su kasnije doneseni, tj. sa Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora tijekom rujna 2011. od strane Uprave za veterinarske inspekcije i donesenog Rješenja od 3. listopada 2011., Grad Krk je u propisanom roku donio prijedlog nove Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

>> preuzmite Prijedlog Odluke (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta
Ovom Odlukom utvrđuje se kako je na prethodno raspisan natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 2211/3 (z.č. 1032/2) k.o. grad Krk, površine 899 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište smješteno na području obuhvata DPU Mali Kankul za čiju je prodaju utvrđena početna cijena od 150 € po m2, prispjela jedino ponuda Mirjane Komadine Mergel iz Krka, Crikvenička 3, s predloženom cijenom od 150 € po m2. Temeljem ove Odluke s Mirjanom Komadinom Mergel biti će zaključen Ugovor o prodaji predmetnog zemljišta.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta
Ovom Odlukom utvrđuje se kako je na prethodno raspisan natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 3440/17 k.o. grad Krk, površine 329 m2, ili za zamjenu tog zemljišta drugim koje je od interesa za Grad Krk, prispjela jedino zajednička ponuda Bruna i Marije Dujmović iz Krka, Tina Ujevića 13, te Sandre Stašić iz Rijeke, R. Petrovića 34, kojom se Gradu u vlasništvo nudi zamjensko zemljište u vlasništvu ponuditelja, i to z.č. 4140/1, površine 824 m2, z.č. 4023/19, površine 1830 m2, z.č. 4023/5, površine 275 m2, sve k.o. Kornić, u naravi zemljište na području akumulacije Ponikve, te k.č. 3440/18, površine 24 m2, k.o. grad Krk, u naravi građevinsko zemljište predviđeno za izgradnju spoja ulica Tina Ujevića i Slavka Nikolića. Kako ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada Krka iznosi 49.350,00 €, a tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Bruna i Marije Dujmović te Sandre Stašić iznosi ukupno 32.930,00 €, utvrđeno je da su ponuditelji obvezni isplatiti Gradu Krku razliku tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta u iznosu od 16.420,00 kn. Temeljem ove Odluke s Brunom i Marijom Dujmović te Sandrom Stašić biti će zaključen Ugovor o zamjeni predmetnog zemljišta.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, te Plana zaštite i spašavanja Grada Krk, i to: Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka; Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka

Dopuna Dnevnom redu:

- usvojen Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini
Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva utvrđuju se izvori za financiranje vodnoga gospodarstva, a osobito vodne naknade, odnosno obveza plaćanja, obveznici, osnovica, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, kao i druga pitanja za ostvarenje i korištenje istih. Zakonom je određeno da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može odrediti cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje, te naknadu za razvoj. Nadalje, predmetnim je zakonom propisano da je obveznik naknade za razvoj ujedno i obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj. Ista se obračunava putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 06. svibnja 2010. donesena je Odluka o prihvaćanju investicije Projekt Jadran, odnosno Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda. Na istoj sjednici s ciljem financiranja navedene investicije donesena je i Odluka o naknadi za razvoj kojom se za korisnike usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić utvrđuje naknada za razvoj u iznosu od 3 kn po m3 potrošene vode, kao i Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010. godini, kojom je Grad preuzeo obvezu osiguranja sredstava za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinastva u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2010. donesena je Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. godini. Sukladno navedenom, s ciljem sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran, ovim Prijedlogom Odluke nastoji se i u narednoj godini u Proračunu Grada Krka osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode. 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka
Ovim Zaključkom za mrtvozornike na području Grada Krka predloženi su: Miro Bušljeta, dr. med., Biserka Mahulja, dr. med., Nenad Mijić, dr. med., Ivanka Peranić, vms., Suzana Skočilić Tomašić, dr. med., Mladen Španjol, dr. med., Marinka Tičić, dr. med. i Alemka Žic, dr. med. Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi pripreme prijedloga nove Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika Županijskog suda u Rijeci
Temeljem traženja Ureda predsjednika Županijskog suda u Rijeci, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije uputio je prijedlog pojedninim gradovima na području Županije da predlože dopunske kandidate sa svoga područja za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci, obzirom da dosadašnjim sucima ističe mandat. Sukladno traženju Županijskog suda u Rijeci  i prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, te zaključku Kolegija gradonačelnika Grada Krka održanog 12. prosinca 2011., kao sudac porotnik Županijskog suda u Rijeci predožena je Arijana Staničić iz Krka. Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka

- pitanja i odgovori

--------------------

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (07. prosinca 2011.)

- jednoglasno usvojen Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 15. studenog 2011. godine

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku izrađena je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te sukladno Odluci o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka i Urbanističkog plana uređenja naselja Krk. Izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku izradio je riječki Arhitektonski biro Randić-Turato. Kako je Detaljni plan uređenja Zone 26 u gradu Krku donesen prije nego li važeći Prostorni plan uređenja Grada Krka bilo je potrebno provesti usklađivanje. Od dvadeset izmijenjenih članaka predmetnog Detaljnog plana veći su dio izmjene vezane uz usklađivanje s planovima šireg područja i zakonskim regulativama, dok se manji dio odnosi na izmjene vezane uz zahtjeve investitora - Građevinsko poduzeće Krk. Tako su upravo na njihov zahtjev kao najznačajnije izdvojene izmjene dvaju sljedećih članaka. Sukladno Članku 6. na području namjene Mješovita namjena - pretežno stambena namjena dozvoljava se gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima (uredi, obrti, manji ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije, društveni sadržaji i sl.) izuzev na parceli br. 3 gdje je moguće planirati cijelu građevinu kao poslovnu. Sukladno Članku 27. poslovni sadržaji kao nadgradnja osnovne namjene stanovanja na području namjene Mješovita namjena - pretežno stambena namjena mogu se planirati ne više od etaže prizemlja, izuzev na parceli br. 3 gdje je moguće planirati cijelu građevinu kao poslovnu. (Podebljani dio teksta odnosi se na samu izmjenu.)

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, i to:

  • prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka,
  • pijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju područje zaštite od požara sukladno odredbama spomenutog Zakona i drugih propisa kojima se uređuje područje zaštite od požara prema vlastitim planovima, potrebama i prosudbama. Novim Zakonom o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom u pet godina usklađuju procjene ugroženosti s novonastalim stanjem i jednom godišnje usklađuju planove s novonastalim stanjem i uvjetima. Kako je Vatrogasna zajednica PGŽ bila nositelj aktivnosti kod izrade i donošenja predmetene procjene i plana u 2000. godini, te kasnijih ažuriranja ovih dokumenata, Grad Krk je početkom srpnja 2011. s Vatrogasnom zajednicom PGŽ zaključio Sporazum o usklađivanju procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka. U proteklom razdoblju, nakon sklapanja Sporazuma, tako je ovlašteni predstavnik izvršitelja Vtrogasne zajednice PGŽ na temu ažuriranja predmetnih elaborata sa suradnicima Grada i zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imao niz radnih sastanaka, dogovora i kontakata vezano uz pribavljanje podataka i druge dokumentacije, te je tijekom studenog 2011. izrađen radni prijedlog navedenih dokumenata. Nakon što je 28. studenog 2011. Kolegij gradonačelnika raspravio i prihvatio prijedloge Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka, iste je jednoglasno usvojilo i Gradsko vijeće.

Dopuna Dnevnom redu:

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje
Ovom Odlukom uređuje se ustupanje održavanja sustava oborinske odvodnje na području Grada Krka. Sustav oborinske odvodnje čine građevine s javnih površina, te građevine iz stambenih zgrada i poslovnih prostora koje se na njih imaju priključiti u građevinskim područjima svih naselja na području Grada Krka. Grad Krk tako ustupa održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Krka Trgovačko komunalnom društvu Ponikve d.o.o., inače javnom isporučitelju vodnih usluga registriranom i za obavljanje djelatnosti oborinske kanalizacije, za koje je stručno osposobljen i ima svu potrebnu opremu. Na temelju ove Odluke Grad Krk i TKD Ponikve d.o.o. sklopiti će poseban Ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveze vezane uz ustupanja gradnje i/ili održavanja oborinske kanalizacije.

- pitanja i odgovori
Na inicijativu vijećnika Radovana Kosića iznova je raspravljen problem neredovitog sazivanja nekolicine Radnih tijela Gradskog vijeća.

--------------------

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (15. studenog 2011.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. studenog 2011. godine

- jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluka, i to:
a)
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
Proračun Grada Krka za 2011. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2010. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 54.820.000,00 kn, te planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. I. Izmjena Proračuna predložena je u iznosu od 52.826.800,00 kn prihoda i primitaka s viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 918.800,78 kn, pa tako iznosi 53.745.600,78 kn, što je za 2.574.399,22 kn iliti 4,6% manje od dosadašanjeg Proračuna. Ovom izmjenom predložene su promjene unutar pojedinih grupa prihoda i izdataka. Na prihodovnoj strani Proračuna prihvaćene su sljedeće izmjene: prihodi od poreza smanjeni su za 105.200,00 kn, sredstva pomoći iz Proračuna smanjena su za 772.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 229.000,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi/naknada smanjeni su za 1.365.000,00 kn, uvedeni su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 120.000,00 kn. Na rashodovnoj strani ovim izmjenama Odsjeku za proračun i financije sredstva se povećavaju za 657.320,00 kn, Odsjeku za društvene djelatnosti sredstva se smanjuju za 265.000,00 kn, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove sredstva se smanjuju za 125.000,00 kn, Odsjeku za komunalne poslove sredstva se smanjuju za 1.076.719,22 kn, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša sredstva se smanjuju za 1.620.000,00 kn, te Odsjeku za gospodarstvo sredstva se smanjuju za 145.000,00 kn. Do izmjena Proračuna dolazi radi smanjenog ostvarenja prihoda u odnosu na planirani, kao i u odnosu na ostvarenje Proračuna u istom razdoblju prošle godine. Tako je u odnosu na 2010., ove godine na isti datum (03. studenog)ostvareno 1.560.000,00 kn manje prihoda. I. Izmjenu Proračuna Grada Krka za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za proračun i financije.

b) Dopuna Dnevnom redu: Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2010. u ukupnom iznosu od 18.437.500 kn. Izmjenom Proračuna za 2011. smanjen je i udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalne pomoći i donacije, pa je i Plan razvojnih programa Grada Krka potrebno uskladiti s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan iznosi 15.711.100,78 kn, što predstavlja smanjenje od 14,78% u odnosu na dosadašnji. Subvencije trgovačkim društvima tako se smanjuju za 200.000,00 kn, kapitalne pomoći općeg Proračuna za 130.000,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 1.725.000,00 kn, od čega se 1.300.000,00 kn odnosi na izgradnju sportske dvorane osnovne škole u gradu Krku. Izdaci za udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru smanjuju se za 766.719,22 kn.

c) Dopuna Dnevnom redu: Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje 2012. - 2013. godine


Prvo zasjedanje Gradskog vijeća u
novouređenoj Maloj vijećnici

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku
lzmjenama Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku pristupa se na inicijativu vlasnika građevinskih čestica. Na području proširenja obuhvata ovog detaljnog plana cilj je formirati novu građevnu česticu veću od 500 m2, kao i formirati drugu građevnu česticu (okućnicu) na kojoj je izgrađen stambeni objekt. Radi njihova formiranja i kvalitetnije urbanističke regulacije toga dijela, izvršiti će se restrukturiranje prometne i po potrebi ostale komunalne infrastrukture. Za izgradnju stambenih objekata na novoformiranim česticama, na području proširenja obuhvata detaljnog plana, utvrditi će se uvjeti gradnje sukladni uvjetima propisanim važećim detaljnim planom uz respektiranje izdanih akata kojima je dozvoljena gradnja postojećeg objekta. Osim toga zadaća izmjena i dopuna ovog detaljnog plana uređenja je i promjena planiranog odnosa broja stambenih jedinica i poslovnih prostora na građevnim česticama br. 10 i 13, na način da se poveća broj stambenih jedinica na čestici br. 13 s dvije na četiri, te smanji broj stambenih jedinica na čestici br. 10 s četiri na dvije, uz zadržavanje svih ostalih uvjeta gradnje. Također, ovim izmjenama na čestici br. 3 utvrditi će se mogućnost gradnje poslovno-stambenog objekta. Sve navedene izmjene u skladu su s planskim pretpostavkama globalnog razvoja i rasta naselja sadržanim u dokumentima prostornog uređenja Grada Krka.

 
Rasprava o predmetima Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3)

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine donjelo je Odluku o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine. Ukupno ulaganje u vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina (glavni magistralni cjevovod) iznosilo je 15.000.000,00 kn. Grad Krk, sukladno programu, trebao je godišnje iz svog Proračuna sufinancirati 1.600.000,00 kn + 776.350,00 kn. Ovom Odlukom predloženo je povećanje obujma radova i sredstava za vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina (glavni magistralni cjevovod) na 17.112.767,25 kn. Obveze Grada Krka za 2011. i 2012. sada iznose 1.850.000,00 kn + 884.770,00 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine

>> preuzmite Izvješće (.pdf)

- jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:
a)
Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta - Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2
Ova odluka donosi se zato jer je obdarenik Ponikve d.o.o. sa sjedištem u gradu Krku korisnik izvlaštenja u postupku koji se vodi kod Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za imovinsko-praven poslove, ispostavi Krk, u investiciji Izgradnja gravitacijskog kolektora s pristupnim putem do uređaja za pretpročišćavanje otpadnih voda, dok je Grad Krk obvezan osigurati naknadu vlasnicima zamljišta koje se izvlašćuje, odnosno osigurati zamjensko zemljište ukoliko postoji takva mogućnost. Nadalje se utvrđuje kako se u ovom postupku izvlašćuje i 1 dijela z.č. 1683/4, k.o. grad Krk,  u površini od 795 m2, vlasništvo Mata Mrakovčića iz Krka koji je na ime naknade za navedeno zemljište predložio davanje u vlasništvo zamjenskog zemljišta i ti 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, vlasništvo Grada Krka, te se ova Odluka donosi radi mogućnosti zaključenja nagodbe između korisnika izvršitelja - Ponikve d.o.o. i vlasnika Mata Mrakovčića u prethodno navedenom postupku.

b) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta - Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2
Ova odluka donosi se zato jer je obdarenik Ponikve d.o.o. sa sjedištem u gradu Krku korisnik izvlaštenja u postupku koji se vodi kod Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za imovinsko-praven poslove, ispostavi Krk, u investiciji Izgradnja gravitacijskog kolektora s pristupnim putem do uređaja za pretpročišćavanje otpadnih voda, dok je Grad Krk obvezan osigurati naknadu vlasnicima zamljišta koje se izvlašćuje, odnosno osigurati zamjensko zemljište ukoliko postoji takva mogućnost. Nadalje se utvrđuje kako se u ovom postupku izvlašćuje i z.č. 1683/5, k.o. grad Krk, u površini od 767 m2, vlasništvo Adalcize Jurina iz Krka, koja je na ime naknade za navedeno zemljište predložila davanje u vlasništvo zamjenskog zemljišta, i to 767/7416 dijela z.č. 1683/1, k.o. grad Krk, vlasništvo Grada Krka, te se ova Odluka donosi radi mogućnosti zaključenja nagodbe između korisnika izvršitelja - Ponikve d.o.o. i vlasnice Adalcize Jurina u prethodno navedenom postupku.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, radi usklađivanja, prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 6.660.000,00 kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 2.160.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika u radovima, iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za komunalno gospodarstvo.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Zaključcima gradonačelnika na tjednim zasjedanjima Kolegija odobravale su se zamolbe građana, a provedenim prikupljanjem ponuda pojedine su se investicije smanjivale, odnosno povećavale, te je bilo nužno izraditi I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 3.720.118,42 kn, od čega se 3.250.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u tekućoj godini, a 470.118,42 kn, na koliko se procjenjuje razlika u radovima, iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za komunalno gospodarstvo.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, radi usklađivanja, prišlo se i I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 5.308.280,78 kn od čega se 800.000,00 kn planira osigurati od naknade za priključivanje, 35.000,00 kn od prihoda komunalne usluge, 600.000,00 kn od subvencije naknade za razvoj sustava odvodnje fekalnih voda, a razliku od 4.473.280,78 kn iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za komunalno gospodarstvo.

- jednoglasno usvojen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. ista se raspoređuje za realizaciju programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente u ovogodišnjem Proračunu planiran je u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn od čega se 140.000,00 kn namjerava utrošiti u sanaciju gradskih zidina, a preostalih 80.000,00 kn na obnovu Frankopanskog kaštela. Međutim, rashodi za sanaciju gradskih zidina planirani su u iznosu od 200.000,00 kn od čega je 60.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Rashodi za obnovu Frankopanskog kaštela planirani su u iznosu od 180.000,00 kn od čega je 100.000,00 kn osigurala Primorsko-goranska županija.

- jednoglasno usvojeni prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova - 2011., i to:
a)
Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka
b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a
c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a

>> preuzmite prijedloge za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedloge za izmjene i dopune planova - 2011. (.pdf)

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk
Na daljnji četverogodišnji period ravnateljicom Gradske knjižnice Krk imenovana je prof. Ivančica Justinić.

- jednoglasno usvojeni prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:
a)
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- pitanja i odgovori
Nakon prihvaćanja svih točaka Dnevnog reda još se kratko raspravljalo o novoj regulaciji prometa u Ulici Stjepana Radića (pristup osnovnoj školi), kao i rješavanju problema prometovanja u Ulici Smokvik (pristup dječjem vrtića).

--------------------

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (23. kolovoza 2011.)

-  jednoglasno usvojen Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. srpnja 2011. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka

>>  preuzmite Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. ostvario je prihode u iznosu od 20.786.948,50 kn, što predstavlja 37,8% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35 - 40% Proračuna zaključeno je da se isti do sada ostavaruje u planiranim okvirima. Naime dinamika priliva sredstava vezana je za turističku sezonu, pa se prihodi uglavnom ostvaruju u drugoj polovici godine. Osim toga, naplata prihoda koju provodi Porezna uprava također uglavnom kreće u drugom dijelu godine. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 22.169.076,65 kn prihoda i primitaka što znači da je u ovoj godini ostvareno 1.382.128,15 kn manje prihoda nego li prošle. Smanjenje prihoda prisutno je kod poreza na dohodak, komunalnog doprinosa, poreza na promet nekretninama, prihoda od zakupa i prihoda od kapitalnih pomoći. Povećanje je ostvareno od prihoda prodaje građevinskog zemljišta i naknada za koncesiju. Kako se od 01. srpnja 2010. izmjenom zakona primijenjuju nove porezne stope za obračun poreza na dohodak očekuje se dodatno smanjenje od poreza na dohodak u odnosu na ranija razdoblja. Zbog smanjenih olakšica u ovoj godini smanjeni su povrati po godišnjoj prijavi poreza na dohodak građana koji idu na tezret gradskog Proračuna što ublažava smanjenje prihoda. Posljedice opće recesije koja je započela 2009. u proračunskim prihodima prenose se i u 2011. Naime, prihodi koji su iz godine u godinu rasli sada ne samo da stagniraju , već i blago opadaju. Istovremeno, Proračun je na rashodovnoj strani koncipiran tako da osigurava visok društveni standard, uz pretpostavku rastućih prihoda. U prvoj godini recesije Proračun je izbalansiran smanjenjem kapitalnih izdataka, ali ubuduće svakako će biti potrebno smanjivati i tekuće rashode. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 21.026.362,20 kn, što je 37,33% od planiranih izdataka za 2011. godinu koji iznose 56.320.000,00 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu Proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu, odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su grupirani i prema programima, odnosno aktivnostima. Rashodi također ukljućuju plaćene i neplaćene obveze, tj. sve knjižene račune do 30. lipnja 2011., kao i obračunatu plaću za lipanj. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 80% su tekući rashodi, 12,42 % su kapitalni rashodi, a 7% su izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu. U razdjelu Odsjeka za proračun i financije ostvareno je 10.285.545,81 kn, što je 49% od ukupno ostvarenih, odnosno 42,49% od planiranih rashoda. U programu Javna uprava i administracija, koji obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode, od planiranih 6.045.000,00 kn ostvareno je 2.724.485,15 iliti 45,07%. Program Ustanove u kulturi, koji obuhvaća financiranje Centra za kulturu i Gradske knjižnice, težak je 1.261.500,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 562.822,75. Program Ustanove u odgoju i obrazovanju obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za koji je ostvaren rashod u iznosu od 3.211.908,28 kn. Program protupožarne zaštite obuhvaća djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i djelomično Vatrogasne zajednice, a ostvaren je u iznosu od 2.051.139,92 kn. Za otplatu zajmova i ostale društvene potrebe utrošeno je 1.735.189,71 kn. U razdjelu Odsjeka za društvene djelatnosti realizirano je 2.291.611,63 kn što je 39,17% od planiranih 5.850.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove obuhvaćene su aktivnosti Gradskog vijeća, protokola i općih poslova na iznos od 216.594,09 kn, te Mjesnih odbora na iznos od 8.979,94 kn. U razdjelu Odsjeka za komunalne poslove utrošeno je 6.687.251,06 kn, što je 35,21% od planiranih 18.995.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša realizirano je 1.257.747,55 kn od planiranih 5.630.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za gospodarstvo od planiranih 800.000,00 kn realizirano je 278.633,12 kn, iliti 34,83%.

- pitanja i odgovori

--------------------

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (28. srpnja 2011.)

- jednoglasno usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2011. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
Ovim se Izmjenama i dopunama, koje su Gradskom vijeću prezentirali predstavnici zagrebačke tvrtke Urbinistica d.o.o. Ana Putar, dipl.ing.arh. i Mladen Kardum, ing.građ., mijenjaju granice obuhvata sljedećih detaljnih planova uređenja: Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (DPU 3), Detaljnog plana uređenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku  (DPU 31) i Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (DPU 22). Osim toga izmijenjeni su i kartografski prikazi: 4.1. način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - detaljni planovi uređenja 1:5000 (4.1.a. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.b. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.c. neizgrađeni dio 1:2000; 4.1.d. neizgrađeni dio 1:2000). Ostali dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk ostaju nepromijenjeni. Zadaća ciljanih Izmjena i dopuna važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, kako je istaknuto, njegova je što skorija izmijena samo u segmentu promjene obuhvata triju detaljnih planova uređenja, zatim pokretanje Izmjena i dopuna tih detaljnih planova uređenja u novim (izmijenjenim) granicama, te u konačnici stvaranje preduvjeta za realizaciju sadržaja, koji su u interesu Grada Krka.

>> preuzmite prezentaciju sa 14. sjednice Gradskog vijeća, 1-11 str. (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
Ovdje je riječ je o Izmjenama i dopunama jednog od triju prethodno spomenutih detaljnih planova uređenja - Detaljnom planu uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Izradi Izmjena i dopuna pristupilo se isključivo zbog povećanja površine parcele K1-20. Naime, obuhvat plana proširuje se na čestice k.č.1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk, te se iste uključuju u građevinsku parcelu K1-20. Uz to, mjenjuju se i odredbe plana u dijelu koji se odnosi na mogućnost priključenja objekta na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu uz zadržavanje svih ostalih propisanih uvjeta gradnje. Ovaj su prijedlog vijećnicima također prezentirali predstavnici tvrtke Urbinistica d.o.o. Ana Putar i Mladen Kardum.

>> preuzmite prezentaciju sa 14. sjednice Gradskog vijeća, 11-14 str. (.pdf)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o nerazvrszanim cestama
Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se određuju načela, način obavljanja i financiranja, te ostala pitanja vezana uz obavljanje komunalnih djelatnosti, pristupilo se izradi posebne odluke kojom se uređuju nerazvrstane ceste na području Grada Krka. Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa. Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet. Ovim Prijedlogom Odluke uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, a osobito je uređeno odnosno propisano: što sve čini nerazvrstanu cestu; popis poslova redovnog održavanja; popis poslova pojačanog održavanja; građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina; mjere zaštite nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina; nadzor nad provedbom ove Odluke, te prekršajne odredbe u slučaju nepridržavanja propisanih odredbi ove Odluke.

>> preuzmite Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama (.doc)

-  jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka
U proteklom razdoblju Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka iz 2004. dvaput je mijenjana, i to: 2009. obzirom da je sustav lokalne samouprave RH doživio znatne promjene, odnosno ovlasti Gradskog poglavarstva prenjete su na gradonačelnika, a kaznene odredbe Odluke usklađene su s odredbama novog Prekršajnog zakona, te 2010. kada je Mjesni odbor Kornić, obzirom na ostvarene turističke rezulate, pokrenuo inicijativu da se zabrana izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni  produži, kao i za grad Krk, od 15. lipnja do 15. rujna. Nadalje, podneskom stanovnika naselja Linardići i pozitivnim očitovanjem Mjesnog odbora Milohnići, pokrenut je i prihvaćen novi prijedlog izmjena postojeće Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka na način da se i za naselja Linardići i Milohnići uvede zabrana izvođenja građevinskih radova izgradenje, rekonstrukcije, adaptacije i uklanjanja građevina, te svi zemljani radovi, i to u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza.

-  jednoglasno usvojen Prijedlog Prijedlog Odluke o imanovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk
Budući da je četverogodišnji mandat ravnateljice Gradske knjižnice Krk pri završetku potrebno je provesti novi postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice. Iz tog razloga Gradsko vijeće kao osnivač spomenute ustanove u Natječajno povjerenstvo zaduženo za provođenje ovog natječaja imenovalo je: Marinku Margan, Marinka Bajčića i Višnju Bogdanić.

-  jednoglasno usvojeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu

- na znanje primljen Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka

- pitanja i odgovori

--------------------

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (25. Svibnja 2011.)

- jednoglasno usvojen Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. ožujka 2011. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima:
a) Knjiga izdanih računa 2010. godine;
b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine;
c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine, HBOR - sredstva poreza na dohodak za razvoj otoka;
d) Izvod iz knjige javnog duga za 2010. godinu;
e) Izvješće tekuće proračunske rezerve

Sukladno Zakonu o proračunu upravni odjel jedinice lokalne samouprave i uprave dužan je izvijestiti gradonačelnika o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 01. svibnja, dok je gradonačelnik obvezan izvijestiti nadležno predstavničko tijelo  jedinice lokalne samouprave i uprave o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 01. lipnja. Proračun Grada Krka za 2010. usvojen je na sjednici Gradskoj vijeća 14. prosinca 2009., i to u iznosu od 53.692.004,00 kn, te s planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna usvojena je 28. rujna 2010. u iznosu od 51.853.112,90 kn s viškom prihoda od 617.212,74 kn.
Karakteristike Proračuna Grada Krka za 2010. godinu:
• U odnosu na prethodnu kada je dovršena izgradnja dječjeg vrtića i trgovačko-poslovnog centra Konzum, što je utjecalo na povećane prihode kroz sredstva pomoći, komunalnog doprinosa i građevinskog zemljišta, te povećane rashode za izgradnju i komunalnu infrastrukturu, u 2010. godini značajno je usporena izgradnja, a prihod Proračuna je za 26,34% manji.
• Proračun 2010. godine opterećen je sudskom ovrhom radi naknade za građevinsko zemljište koja potječe još iz vremena Općine Krk čiji je Grad Krk pravni nasljednik, a iz Proračuna 2010. isplaćen je dio u iznosu od 2.311.714,84 kn.
• Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju i dalje sudjeluju Hrvatske vode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za što je u 2010. godini iz Proračuna utrošeno 5.200.000,00 kn.
• Smanjeni su prihodi od prodaje zemljišta u odnosu na prethodnu godinu, kao i rashodi za nabavu nefinancijeske imovine.
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 47.613.760,98 kn što predstavlja 92% od planiranih 51.800.695,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 64.639.686,32 kn, ostvareno je 26,34% manje prihoda i primitaka. Od prihoda poslovanja ostvareno je 46.559.978,94 kn što je 93,6% od planiranog, pa je u odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 57.838.490,93 kn, ostvareno 19,5% manje prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje nefinancijeske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.053.782,04 kn, što je 51,4% od planiranog, odnosno 18,8% od prihoda prethodne kada je ostvareno 5.825.994,48 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. U odnosu na 2009. od poreza na dohodak za razvoj otoka ostvareno je 90,44% uz nastavljen trend smanjenja ovih sredstava radi izmjene zakona. Ova sredstva u strukturi čine 6,61% ukupnog Proračuna i ostvarena su u iznosu od 3.147.882,50 kn. Smanjeni su porezni prihodi, i to s 24.471.238,14 kn u 2009. na 23.958.434,76 kn u 2010., što je manje za 2%. U 2010. više je ostvaren prihod od poreza na promet nekretnina za 17% koji je posljedica povećanja aktivnog prometa nekretninama, a ne promjena u načinu naplate ili poreznim stopama. Ovaj je prihod ostvaren u iznosu od 5.677.210,94 kn. Pozitivno odstupanje od plana ostvareno je od prihoda komunalne naknade, i to za 142.464,02 kn (ostvareno je 4.642.464,02 kn), dok je komunalni doprinos ostvaren u iznosu od 4.574.844,93 kn što je 21,1% manje od planiranih sredstava.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 47.312.172,94 kn što u odnosu na planiranih 52.417.907,74 kn čini 90,26% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2009. kada je ostvareno 66.615.441,92 kn, rashodi su smanjeni za 28,98%. Za rashode poslovanja utrošeno je 36.994.783,84 kn, a za nabavu nefinancijske imovine 5.474.368,62 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 4.843.020,48 kn.
Stanje imovine 31. prosinca 2009. bilo je 176.799.121,00 kn, a 31. prosinca 2010. je 187.357.987,90 kn, što je povećanje za 5,97%, od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 108.600.992,16 kn, a financijska 78.756.995,74 kn. Imovinu su povećala ulaganja u razne objekte komunalne infrastrukture, te udjeli u vlasništvu komunalnih poduzeća.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine
Za 2010. godinu utvrđuje se višak prihoda poslovanja u iznosu od 918.800,78 kn, koji će se utrošiti na sljedeći način: 910.489,86 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne projekte na otocima i biti će utrošena prema Programu razvoja Vodoopskrbe 2009. - 2012. za vodoopskrbu Šotoventa, dok 8.310,92 kn predstavljau sredstva na redovnom računu i biti će utošena za rashode poslovanja.  

- jednoglasno usvojeno Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2010. godine

>> preuzmite Izvješće (.doc)

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu
Plan gospodarenja otpadom Grada Krka u razdoblju od 2010. do 2017. prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. lipnja 2010. godine.
Postojeće stanje:
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava , otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. TKD Ponikve d.o.o. ovlašteni je koncesionar za zbrinjavanje komunalnog otpada i tu djelatnost obavlja za čitavo područje otoka Krka. Postojeći sustav zadovoljava trenutne potrebe, ali se kontinuirano radi i na njegovu unaprieđenju. Uz sanitarno odlagalište otpada Treskavac, locirano je centralno reciklažno dvorište na kojemu se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad prodaje se tvrtkama koje sukladno potpisanom ugovoru s TKD Ponikve d.o.o. Prikupljeni bio-otpad se kompostira i kao gotov proizvod prodaje ili dijeli urednim platišama komunalnih usluga. Grad Krk je 2010. uložio 179.492,99 kn za sanaciju i održavanje odlagališta otpada i reciklažnog dvorišta Treskavac. Građevinski otpad s područka Grada Krka prikuplja se na lokaciji Lizer. Dio tog otpada ponovo se koristi za razne građevinske radove. Tijekom 2010. Grad Krk sanirao je divlje odlagalište otpada blizu naselja Linardići.
Neke od realiziranih mjera predviđenih usvojenim Planom:
a) izgradnja i uspostava sabirnih mjesta i eko otoka za odvojeno prikupljanje otpada uključujući i izvedbu elaborata o lokacijama i broju sabirnih mjesta i eko otoka;
b) sustavna sanacija postojećih neuređenih odlagališta otpada i sprječavanje nastanka novih;
c) edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka
Temeljem provedenog javnog natječaja za ustupanje poslova održavanja nerazvrstanih i obnove vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka na vrijeme od tri godine, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjereni su Građevinskom poduzeću Krk d.d. sa sjedištem u Krku, a poslovi vodoravne prometne signalizacije Trgovačkom društvu Futura trade d.o.o. sa sjedištem u Lovranu.

-jednoglasno usvojeni Prijedlozi Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:
a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) k.o.  zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU Pahlić - Marušić);
b) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1527/6 površine 410m2 i z.č. 1481/84 površine 197 m2, obje k.o. Kornić, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić)

- jednoglasno usvojeni Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:
a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2010. godinu;
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2011. godini

>> preuzmite Analizu stanja (.doc)
>> preuzmite Prijedlog Smjernica (.doc)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu
Program rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. težak je ukupno 1.014.000,00 kn, od čega na hladni pogon otpada 361.000,00 kn, a na realizaciju kulturnih aktivnosti 653.000,00 kn. Ovogodišnje programske aktivnosti Centra za kulturu Grada Krka podijeljene su u tri cjeline među kojima svojom zavidnom tradicijom prednjače Ljetne priredbe, zatim od strane Ministarstva kulture RH pohvaljen program Galerije Decumanus, te naposlijetku brojni prigodni programi. Novost ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi jest usmjerenost na prezentaciju vrijedne Algarottijeve baštine tako da će četiri od pet koncerata biti bazirirani na notnim zapisima iz njegove zbirke, a u izvedbama će biti korišteni restaurirani instrumenti koji su također dijelom Algarottijeve ostavštine. Iz programa Galerije Decumanus izdvojene su izložbe Novi arheološki nalazi s otoka Krka, ambijentalna instalacija Stakleni grad Antona Vrlića, te izložba maketa brodova, pomorskih karata i instrumenata Ploviti se mora Željka Skomeršića. Od prigodnih programa izdvojeni su program obilježavanja sv. Kvirina - zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, popularne Melodije Istre i Kvarnera i Štorija o galiji Cristo Ressussitato u sklopu koje će biti organiziraa vrijedna izložba Pomorstvo Boke Kotorske za vrijeme Venecijanske uprave od 1420. do 1797. godine.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije
Europska unija se obvezala da će do 2020. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20%, te za jednako toliko povećati energetsku učinkovitost, kao i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika, gradovi potpisnici obvezuju se da će zajedno nastojati ostvariti ciljeve Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. Grad Krk tako je donio i javno objavio svoju izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša, te u skladu s time ovlastio gradonačelnika da u ime Grada Krka potpiše Sporazum gradonačelnika.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Krka

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka

--------------------

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (10. ožujka 2011.)

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2010. godine

- jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu
Prema kratkom izvješću načelnika Policijske postaje Krk Ivana Katalinića na području Grada Krka tijekom 2010. evidentirano je ukupno 183 kaznena djela što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada ih je zabilježeno 114. Grad Krk sa svoja 183 kaznena djela sudjeluje s 32,56 % u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela na području čitavog otoka. Načelnik Katalinić opće stanje sigurnosti na području Grada Krka okarakterizirao je kao povoljno obzirom da u promatranom razdoblju nisu zabilježena teška kaznena djela koja bitno utječu na stanje opće sigurnosti. Međutim zabilježen je značajan porast teških krađa, krađa i zlouporabe opojnih droga. Zadržavši se na teškim krađama i krađama kazao je kako su one najčešće u periodu turističke sezone, a njima su najviše pogođeni kampovi i plaže. Kao neke od dugogodišnjih problema, koji su jedan od razloga udvostručene statistike vezane uz teške krađe i krađe, izdvojio je nedovoljan broj policijskih službenika, ali i neprovođenje adekvatnih mjera zaštite od samih turističkih subjekata. Uz to, naglasio je i značajno smanjenje prometnih nesreća kojih je u 2010. bilo 116, a prethodne godine 161.


Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka podnio
je načelnik Policijske postaje Krk Ivan Katalinić

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godini. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi komunalne naknade - 4.642.464,02 kn, te prihodi ostalih proračunskih pozicija - 636.297,38 kn. Ukupno: 5.278.761,40 kn. Za realizaciju komunalnog standarda na području Grada Krka u čiščenje javnih površina utrošeno je 1.241.178,64 kn; u održavanje javnih površina 2.263.002,70 kn; u održavanje nerazvrstanih cesta 499.157,33 kn; u održavanje javne rasvjete 1.250.153,67 kn; te u održavanje groblja 25.269,06 kn.

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Izvješćem godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi komunalnog doprinosa - 3.274.273,99 kn, te prihodi Proračuna Grada Krka - 597.162,94 kn. Ukupno: 3.871.436,93 kn. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka u građenje javnih površina utrošeno je 625.052,02 kn; u građenje nerazvrstanih cesta 2.377.473,83 kn; u građenje groblja 105.981,64 kn; u građenje javne rasvjete 497.438,86 kn; te u pripramanje građenja iliti prostorno-plansku dokumentaciju 265.490,58 kn. 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu
Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu. Sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi od naknade za priključenje - 1.254.902,31 kn, prihodi od komunalne usluge - 65.395,91 kn, te prihodi od nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka - 2.884.049,44 kn. Ukupno: 4.204.347,66 kn. Za realizaciju gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Krka u opskrbu pitkom vodom utrošeno je 3.120.480,97 kn; a u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.083.866,69 kn.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
Izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk pristupilo se isključivo zbog promjene granica obuhvata sljedećih detaljnih planova: Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar, Detaljnog plana uređenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića; te Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul. Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk pokrenuta je izrada novog urbanističkog plana uređenja za naselje Krk. No, obzirom na činjenicu kako je do donošenja navedenog plana potrebno obaviti javnu raspravu, izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana, te utvrditi konačan prijedlog plana i prikupiti sva potrebna mišljenja, ovim ciljanim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk u kraćem vremenskom razdoblju izmijeniti će se važeći Urbanistički plan uređenja naselja Krk što će omogućiti pokretanje postupka izmjena i dopuna navedenih detaljnih planova uređenja. Ostali se dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk neće mijenjati. Izradu spomenutih izmjena i dopuna u potpunosti financiraju njihovi inicijatori.

- (uz jedan suzdržan glas) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
Novim prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima članak 4. - stavak 2. - podstavak 2. postojeće Odluke dopunjuje se detaljnim opisom onog što podrazumijeva održavanje zelenih površina, a stavak 2. novim podstavkom 7. kojim se komunalni poslovi održavanja groblja na području Grda Krka povjeravaju gradskom Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Naime, kako je Trgovačko društvo Vecla d.o.o. registrirano za održavanje javnih i zelenih površina, a s ciljem uštede i smanjenja proračunskih sredstava na održavanju komunalnog sustava, ovom inicijativom prihvaćeno je i daljnje ustupanje predmetnih poslova spomenutom gradskom trgovačkom društvu, i to sukladno članku 4., stavku 2. postojeće Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka. Prema tome, izvan snage stavljena je odredba članka 15. kojom je bilo uređeno da poslove održavanja javnih i zelenih površina mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora i provedenog natječaja, te stavak 4. kojim je bilo propisano ono što podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina.

- (uz jedan suzdržan glas) usvojen prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka
Temeljem odluke krčkog gradonačelnika proveden je postupak raspisivanja javnog natječaja radi povjeravanja komunalnih poslova - održavanja površina zelenila na području Grada Krka - u narednom trogodišnjem razdoblju. Na natječaj objavljen 08. studenog 2010. prispjele su dvije ponude, i to: tvrtke Mering d.o.o. iz Rijeke na godišnji iznos od 959.129,15 kn i tvrtke Lumin iz Krka na godišnji iznos od 1.139.525,35 kn. Nakon provedenog natječaja utvrđeno je da obje ponude glase na godišnji iznos koji je veći od sredstava kojima za obavljanje predmentnih poslova raspolaže Grad Krk, obzirom da su u Proračunu osigurana godišnja sredstva u iznosu od 927.000,00 kn. Zbog mogućnosti daljnjih ušteda proračunskih sredstava prihvaćen je prijedlog poništenja spomenutog natječaja.
 
- (uz jedan suzdržan glas) usvojen prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja zelenila na području Grada Krka
Usvajanjem ove odluke komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju se Trgovačkom društvu Vecla d.o.o., i to po godišnjoj cijeni od 653.291,72 kn koja uvećana za PDV iznosi 803.548,82 kn.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka
Krajem prošle godine Mjesni odbor Kornić pokrenuo je inicijativu za izmjenu postojeće Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka predloživši, obzirom da naselje Kornić ostvaruje 35.000 registriranih noćenja, zabranu izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni od 15. lipnja do 15. rujna. Usvajanjem prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

- jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to: prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo, prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije, prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti, prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova
U Odboru za komunalno gospodarstvo dužnosti je razriješen Goran Salopek, dok je novim članom imenovan Dragan Buterin. U odboru za proračun i financije dužnosti je razriješen Mladen Pavačić, dok je novim članom imenovan Ivan Jurešić. U odboru za društvene djelatnosti dužnosti je razriješena Milica Salopek, dok je novim članom imenovan Ante Čabraja. U odboru za ravnopravnost spolova dužnosti je razriješen Klaudio Gržetić, dok je novim članom imenovan Slavko Brusić.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka
Na vrijeme od četiri godine, zadovoljivši uvjete natječaja, ravnateljicom Centra za kulturu Grada Krka imenovana je Maja Parentić, dipl. iur. iz Krka.

Dopuna:

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa Bjeloglavi sup

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

- pitanja i odgovori
Na inicijativu vijećnika Radovana Kosića ostvarena je kratka rasprava o neaktivnosti nekolicine Odbora Gradskog vijeća, kao i potencijalima Sporazuma o suradnji kojeg je Grad Krk potpisao s bruxelleskom Općinom Evere.