Sjednice Gradskog vijeća (2008.)

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (19. prosinca 2008.)

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 19. prosinca 2008. (petak) u 17.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl. ing., raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 24. listopada 2008. godine.

02. Prijedlog Smjernica o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Grada Krka za 2009., 2010. i 2011. godinu s prilozima.

03. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2009. godinu s prijedlozima Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.

04. Prijedlok Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2009. godinu.

05. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 15 - dio naselja Žgaljići.

06. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini.

07. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

08. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku od 2001. do 2011.

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

11. Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2009. godinu.

12. Informacija o konstituiranju Savjeta mladih Grada Krka s Prijedlogom Programa rada Savjeta mladih za 2009. godinu i dr.

13. Pitanja i odgovori.

--------------------

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (24. listopada 2008.)

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 24. listopada 2008. (petak) u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl. ing., raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  30. srpnja 2008. godine.

02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2008. godinu.

03. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

04. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

05. Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku.

06. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3).

07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul.

08. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe radi izgradnje crpne stanice kanalizacijske mreže naselja Kornić na području luke posebne namjene Dunat, Grad Krk.

09. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2007. godinu.

10. Utvrđivanje teksta Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

11. Pitanja i odgovori.

--------------------

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (30. srpnja 2008.)

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 30. srpnja 2008. (srijeda) u 19.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl. ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Krka, održane 27. svibnja 2008. godine.

02. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.

03. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk.

04. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić.

05. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh.

06. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul.
 
07. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok.
 
08. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.

09. Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku.

10. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja: a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka, b) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2007. godinu, c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2008. godini.

11. Pitanja i odgovori

--------------------

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (27. svibnja 2008.)

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 27. svibnja 2008. (utorak) u 19.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl. ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 13. ožujka 2008. godine.

02. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.

03. Prijedlog Programa održivog razvitka otočne skupine 4: Krk, Košljun, Prvić i Plavnik.

04. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.

05. Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja Turči - visoka zona u gradu Krku.

06. Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku

07. Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala Toljanić-Karabaić-Grdinić u Zoni 34 na području Garbecaj u gradu Krku.

08. Prijedlog Odluke o usklađenju Detaljnog plana uređenja areala Pahlić-Marušić u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku.

09. Informacija o dobivenoj suglasnosti na Detaljni plan uređenja groblja u gradu Krku, kojom se potvrđuje da je isti usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

10. Pitanja i odgovori.

Dodatak:

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Krku.

12. Razmatranje odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk o povećanju lučkih naknada.

--------------------

18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA (13. ožujka 2008.)

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka zakazanoj za 13. ožujka 2008. (četvrtak) u 18.00 sati u Maloj vijećnici Grada Krka, koju saziva Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Jurešić, dipl.ing, raspravljen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18. prosinca 2007. godine

02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2007. godinu

03. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

04. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

05. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nezavisnih cesta na području Grada Krka

06. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvođenje radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije

07. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o prihvaćanju investicije - izgradnje zgrade dječjeg vrtića u Krku

08. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku

09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objedinjavanju Programa gospodarenja i zbrinjavanja otpada na otoku Krku

10. Pitanja i odgovori.