Programa ukupnog razvitka Grada Krka

1. Prijedlog Programa ukupnog razvitka Grada Krka: 
Strateški dio

Hrvatska je od kraja 2005. godine osigurala pristup pretpristupnim fondovima Europske unije. Ti su fondovi u 2005. i 2006. godini manjeg opsega, međutim, njihove će se mogućnosti znatno povećati s novim programskim razdobljem od 2007. do 2013. godine. Pretpristupni proces države prema Europskim integracijama prouzrokovao je i neke druge procese, naročito potrebu planiranja razvoja i pripreme projekata. Procesi planiranja smjera razvoja kreću se od nižih prema višim razinama. U Hrvatskoj bi to značilo od općinskih do županijskih razina prema nacionalnoj razini. No, pošto proces na nacionalnoj razini djelomično kasni, planiranje se u Hrvatskoj  većinom odvija na županijskoj i općinskoj/gradskoj razini. Osim već navedenog, Grad Krk je odlučio pripremiti Program svog ukupnog razvitka  i zbog činjenice, što pojedinci na području Grada djeluju samostalno, bez jasne vizije cjelokupnog razvoja. Još je važnije što pojedinci međusobno ne surađuju, pa je prevladalo mišljenje, da bi se pripremama Programa ukupnog razvitka moglo potaknuti suradnju među pojedinim akterima na području razvoja Grada Krka. Usvajanje Odluke o pripremi programa ukupnog razvitka je nužno zbog strateške usklađenosti Projekta u slučaju prijave Projekta na natječaje pretpristupnih fondova. Da bi se projekt uspješno kandidirao za sredstva već navedenih natječaja, mora biti značajan za strateški razvoj grada/općine i identificiran kao prilika ili poteškoća grada/općine koju treba riješiti. U procesu izrade Programa ukupnog razvitka Grada Krka sudjelovali su mnogi građani Krka kao i predstavnici različitih udruženja, privatnog sektora, administracije…
Podaci za izradu Programa ukupnog razvitka Grada Krka uzeti su iz:

 • Prostornog plana uređenja Grada Krka
 • Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
 • Programa održivog razvitka za otočnu skupinu Krk, Košljun, Prvić, Plavnik
 • Strategije regionalnog razvoja RH (SSR), Smjernice za razvoj županija i širih regija.
 • Nacionalni program razvitka otoka RH
 • Državnog zavoda za statistiku RH
 • Gradskih upravnih služba
 • Službenih statističkih publikacija i statističkih ljetopisa RH
 • Evidencija različitih gradskih ustanova i institucija
 • Radnih materijala iz područja nevladinog sektora.

Sam proces izrade, odnosno metodološki pristup izradi, osigurao je sudjelovanje svih zainteresiranih subjekata i pojedinaca i što je najvažnije, omogućio je javno sudjelovanje u ovom procesu. U proces su, također, uključeni i drugi čimbenici, kao susjedne općine preko službenih predstavnika, kroz međuopćinsku koordinacijsku radnu suradnju na obradi pojedinih segmenata od zajedničkog strateškog interesa i djelovanja u pojedinim segmentima. S obzirom na veliki obujam i složenost same teme Programa ukupnog razvitka Grada Krka, nastojalo se uzeti u obzir svaki objektivan i pozitivan doprinos u procesu izrade Programa. Cilj je bio izraditi sažet dokument, što razumljiviji široj javnosti, održavajući razinu kvalitete svakog pojedinog dijela i cijelog dolumenta. Svaki program razvitka je živa materija koju s vremenom treba nadograđivati, bolje rečeno, treba je stalno obnavljati u pojedinim dijelovima, odnosno, razvojnim projektima, koji dožive svoju realizaciju već nakon godinu dana ili par godina. Istovremeno, razvojna vizija ostaje trajni segment Programa ukupnog razvitka Grada Krka kao i strateški ciljevi razvitka, koji su također dugoročno definirani elementi Programa. Pored sadržajne vrijednosti Programa ukupnog razvitka Grada Krka, držimo da je njezina dodatna kvaliteta i važnost u tome što je ona plod sveopćeg, zajedničkog napora, s jedne strane, i pristupa  boljoj budućnosti za sve stanovnike Grada Krka, s druge strane. Dokument je obvezujući za bilo koju buduću vladajuću političku ili izvršnu vlast u Gradu. Dokument je, u strateškom i operativnom dijelu, izrađen stručno i apolitično, što jamči stabilan razvojni put te isto tako obvezuje svako buduće gradsko vijeće da ga ustrajno provodi u interesu svih stanovnika.
Program ukupnog razvitka Grada Krka je pripremljen u dva dijela:

 1. prvi dio Programa je strateški i analizira postojeće stanje u društvu, gospodarstvu, turizmu, poljoprivredi i prostoru i okolišu te određuje viziju, ciljeve i mjere;
 2. drugi dio Programa je programski, u njemu su identificirani prioritetni projekti Grada Krka za razdoblje od 2007. do 2013., s definiranim financijskim i drugim pokazateljima.

Analiza stanja izrađena je uz pomoć radionica na kojima se pripremila SWOT analiza – koja se odnosila na cijelo područje Grada zbog obuhvaćanja nekoliko područja razvoja. Pomoću te analize definirala su se  najvažnija područja za razvoj Grada. To su: društvene djelatnosti, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam te prostor i okoliš. Na osnovi zaključaka SWOT analize za prioritetna područja, pripremila se analiza stanja, s trendovima pojedinih područja. Program ukupnog razvitka Grada Krka mora prije svega odražavati stvarno utvrđene potrebe Grada. Nacionalni prioriteti stoga ne bi trebali biti polazna točka Programa ukupnog razvitka Grada. Nasuprot, Program utvrđuje svoj vlastiti raspon prioriteta u skladu sa specifičnom situacijom te potrebama Grada. Program ukupnog razvitka postat će s vremenom glavni pokretač usmjeravanja razvojnih resursa bilo koje vrste (županijskih ili gradskih) prema prioritetnim potrebama, dogovorno utvrđenim, na razini područja Grada Krka.

2. Prijedlog Programa ukupnog razvitka Grada Krka:
Programski dio

Programski dio je drugi dio Programa ukupnog razvitka Grada Krka. Shema mjera je iz Strateškog dijela Programa ukupnog razvitka. U Programski je dio uključena s namjerom boljeg razumijevanja Programa (t.j. strategije), njezinih ciljeva, mjera, a s tim i pojedinačnih projekata. Prethodno postavljeni ciljevi u okviru prvog Strateškog dijela Programa ukupnog razvitka Grada Krka, u strateškom su dijelu raščlanjeni dodatno u razvojne mjere kroz koje se može operativno djelovati konkretnim projektima. Razvojne mjere služe kao smjer razvoja, koje su na snazi dok  se u cijelosti ne postignu postavljeni ciljevi. Općenito rečeno, mjere su srednjoročni putovi za postizanje prioritetnih ciljeva, a njima se također omogućava iskorištavanje resursa. Mjere su, u tehničkom smislu, most između strateških ciljeva i konkretnih razvojnih projekata. Detaljno su obrađene u Strateškom dijelu ovog Programa, a smisao im je objedinjavanje ciljeva razvoja, koji su definirani u Strateškom dijelu. Mjere definiraju prioritetni projekti razvoja Grada Krka kao i drugi razvojni projekti Grada. U procesu pripreme strategije, kao prioritetna razvojna područja pokazala su se: gospodarstvo, društvo, poljoprivreda, turizam te prostor i okoliš. Za neke dijelove razvoja tih područja pripremljeni su projektni zadaci. U posljednjem dijelu Programskog dijela Programa ukupnog razvitka Grada Krka, uključeni su prijedlozi  i ostalih projekata. Važno je napomenuti da su pojedinačni prijedlozi podjednako bitni za razvoj Grada Krka kao i projektni zadaci, s tim da su projektni zadaci sastavljeni od aktivnosti, koje mogu biti pojedinačni projekti, a skupa predstavljaju veću mogućnost razvojnih potencijala područja. Razvojne mjere nisu samostalne nego zajednički vode ostvarivanju ciljeva Programa. Nositelji pojedinih projekata u okviru razvojnih mjera su dosta različiti te mogu, ovisno o projektu, birati partnere za izvođenje projekata. Važno je napomenuti da su uključeni svi projekti, dosad pristigli, kao i projektne ideje Grada Krka te izvođači ove Strategije. U prvoj su tablici prikazani vizija, ciljevi i razvojne mjere, a u sljedećim razvojne mjere i projekti.