Djelokrug Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Krka:

  1. donosi Statut Grada Krka,
  2. donosi Odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz djelokruga Grada Krka,
  3. donosi Proračun, Odluku o izvršavanju Proračuna i Godišnji obračun Proračuna, 
  4. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Krka,
  5. donosi dokumente prostornog uređenja Grada Krka,
  6. donosi Poslovnik Gradskog vijeća, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
  7. raspisuje referendum,
  8. osniva ustanove i trgovačka društva,
  9. uređuje ustrojstvo Gradske uprave.