Sjednice Gradskog vijeća (2012.)

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(21. prosinca 2012.)

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2012. (petak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. studenog 2012. godine.

02. Prijedlog Proračuna, Projekcija, Plan razvojnih programa i Programi javnih potreba:
a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine;
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2015. godine;
c) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:

  • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2013. godinu;
  • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2013. godinu;
  • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2013. godinu;
  • Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2013. godinu;
  • Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2013. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava:
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2013. godinu;
b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2013. godinu;
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

15. Pitanja i odgovori.

--------------------

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(28. studenog 2012.)

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 28. studenog 2012. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. listopada 2012. godine.

02. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 2097/1 (z.č.1363/3) površine 1134 m2, k.č. 2098 (z.č. 1363/8) površine 351 m2 i k.č. 2100 (gr.č. 492) u naravi kuća i dvor površine 48 m2 i zemljište površine 273 m2, sve k.o. Krk - grad, vlasništvo Maria Vasilich iz Italije, Trst, Via Crisciani 12 za izgradnju parkirališta/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 3861/8 (z.č. 1588/13) površine 432 m2, koja parcela je nastala od k.č. 3861/1 (z.č. 1588/3), upisane u z.k. ul. 3183 k.o. Krk, vlasništvo TD Olimpia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kutjevačka 2, za izgradnju puta u dijelu naselja Krk - predio Kartec/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2011. godinu.
Podnositelj Izvješća: Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka.

08. Prijedlog Mišljenja na Konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Pitanja i odgovori.

--------------------

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(22. listopada 2012.)

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 22. listopada 2012. (ponedjeljak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2012. godine.

02. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.
Podnositelj izvješća: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb za financiranje projekta izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

05. Informacija o zahvatima marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage.
Podnositelj informacije: Gradonačelnik.

06. Pitanja i odgovori.

--------------------

21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(27. srpnja 2012.)

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 27. srpnja 2012. (petak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2012. godine.

02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s prilozima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

03. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o članstvu Grada Krka u Energetskoj udruzi Kvarner.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalnih manjina Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Pitanja i odgovori.

--------------------

20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(25. svibnja 2012.)

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 25. svibnja 2012. (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  20. ožujka 2012. godine.

02. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima:

                   

a) Knjiga izdanih računa 2011. godine;

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12.2011.;

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2011., HBOR – sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;

Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.

d) Izvod iz knjige javnog duga za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

04. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.

                   

Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.

                   

Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada   Krka za razdoblje 2012. - 2014. godinu.

         Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.         

Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. - 2014. godinu.

                   

Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.

         

         

Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.

         

         

Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.*

                   

Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  javne rasvjete na području Grada Krka.

                   

Predlagatelj: Gradonačelnik.

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

         

Predlagatelj: Gradonačelnik.

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

Predlagatelji: Članovi GV-a (Z. Krajinović i M. Milohnić).

16. Prijedlog Zajedničke Odluke i Zaključka o taksi prijevozu:

a) Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka;

                   

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

17. Pitanja i odgovori. 

____________

* Materijal za ovu točku Dnevnog reda dostavit će se članovima Gradskog vijeća u utorak, 22. svibnja 2012. godine.

--------------------

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(20. ožujka 2012.)

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 20. ožujka 2012. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red:

01. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2011. godine.

02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011. godinu.
Podnositelj: Ivan Katalinić, načelnik Policijske postaje Krk.

03. Prezentacija Projekta upravljanja imovinom Grada Krka.
Konzultatnt: Rade Ignjatović, direktor tvrtke Libusoft Cicom.

04. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

05. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

06. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

07. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

08. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

09. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

13. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zemljište u obuhvatu DPU poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku).
Predlagatelj: Gradonačelnik.

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.

15. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:

  • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. godinu;
  • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2012. godini;
  • Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

16. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti.
Predlagatelji: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

18. Pitanja i odgovori.