Natječaji (2010.)

Objavljeno: 18. prosinca 2010.

N A T J E Č A J
za Mjeru 302 IPARD programa

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR), te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) raspisali su natječaj u sklopu mjere IPARD 302. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 03. siječnja 2011. i traje do 31. ožujka 2011

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, u rangu mikropoduzeća, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu III. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 302:
1. Sektor ruralnog turizma,
2. Sektor tradicijski obrti,
3. Sektor izravna prodaja,
4. Sektor slatkovodnog ribarstva,
5. Sektor usluga,
6. Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,
7. Sektor proizvodnje gljiva,
8. Sektor obnovljivih izvora energije.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000,00 €, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000,00 €. Iznos potpore će biti do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.

>> APPRRR - Natječaj - Program IPARD - Mjera 302

--------------------
--------------------

Objavljeno (Novi list): 27. studenog 2010.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 37/07), Gradsko vijeće Grada Krka, Odbor za izbor,  imenovanja i razrješenja, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih


1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da prijave kandidate za članove Savjeta mladih.

2. Kandidat za člana Savjeta mladih je osoba od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina s prebivalištem na području Grada Krka.

3. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krka s ciljem uključivanja mladih u javni život Grada Krka.

4. Savjet mladih ima 7 (sedam) članova, a mandat je dvije godine.

5. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranicama Grada Krka - ispod teksta Javnog poziva.

6. Prijedlog kandidata može se predati najkasnije do 13. prosinca 2010. godine u pisarnici Grada Krka u Krku, ili poslati na adresu: Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Krk, Trg bana J. Jelačića 2 s naznakom - Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih.

7. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za  izbor, imenovanja i razrješenja.

Obrazac 1:

Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih Grada Krka

Obrazac 2:

Očitovanje o prihvaćanju kandodature za člana Savjeta mladih Grada Krka

Obrazac 3:

Očitovanje predlagatelja da je kandidat za člana Savjeta mladih Grada Krka predložen u skladu s aktima predlagatelja

Predsjednik Odbora
Serđo Samblić, v.r.

Rok za prijavu: 13. prosinca 2010.

--------------------
--------------------

Objavljeno (Novi list): 05. studenog 2010.

Temeljem Zaključka župana Primorsko-goranske županije od 11. listopada 2010. godine, te Plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu, v.d. ravnatelja Centra raspisuje:

 N A T J E Č A J
za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje sadnica kod podizanja voćnjaka i vinograda po Programu Obnova trajnih nasada u 2011. godini

CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU

Rok za prijavu: 30 dana od dana objeve (05. studenog)!

--------------------
--------------------

Objavljeno: 10. listopada 2010.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata, te Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 06. listopada 2010. godine, Grad Krk objavljuje

I.  N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i
studentima za školsku/akademsku godinu 2010/2011.

I I.  N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima
za akademsku godinu 2010/2011.

I.1. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje pet godina.

I.2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
 2. da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;
 3. da nisu stariji od 20 godina.

I.3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
 2. da imaju prosjek ocjena u svim predhodnim razredima te škole najmanje 4,0 ili da imaju preporuku mentora i ravnatelja škole da se posebno ističu u struci;
 3. da nisu stariji od 20 godina.

I.4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. redoviti studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7, a redoviti studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 4,0;
 2. da nisu starij od 25 godina.

I.5. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 1. presliku domovnice;
 2. uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
 3. dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe, prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);
 4. dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
 5. izjavu da se ne prima druga stipendija.

II.1. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju pristupnici/pristupnice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su hrvatski državljani/državljanke;
 2. da imaju stalno prebivalište na podrčju Grada Krka, najmanje 5 (pet) godina;
 3. da su upisali poslijediplomski studij;
 4. presliku diplome završenog studija.

II.2. Pristupnik/pristupnica uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:

 1. kratak životopis polaznika;
 2. presliku domovnice podnositelja zamolbe;
 3. potvrdu/uvjerenje prebivališta;
 4. presliku diplome završenog studija;
 5. uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekućoj akademskoj godini s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa;
 6. opis područja za koje se pristupnik/pristupnica prijavljuje;
 7. opis očekivanog učinka koji će primjena znanja, odnosno rezultata izobrazbe imati za lokalnu zajednicu odnosno Grad Krk.

III. Odluku o dodjeli stipendije donijet će Gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:

 1. prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;
 2. utvrđeni prosjek ocjena uspoređivati će se unutar grupa sa istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
 3. preferirat će se različitost školskih/akademskih programa.

IV. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kuna; za studente 700,00 kuna i za polaznike poslijediplomskih studija u iznosu od 1.000,00 kuna.
Stipendija se isplaćuje za 9 mjeseci.

V. Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 15 dana od dana objave u Novom Listu, što čini isti dan kada je natječaj vidljiv i na Internet stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr
Prijave za dodjelu stipendija (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Odsjek za društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obavješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VIII. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu u zgradi Grada Krka, Odsjek za društvene djelatnosti (soba u prizemlju) ili na telefon: 051 401 120.

GRAD  KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno: 12. rujna 2010.

Na temelju članka 20., 23. i 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09 i 41/09) Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih
potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i
tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana
koje djeluju u Gradu Krku za 2011. godinu

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za provedbu javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, sporta, kulture i tehničke kulture, kao i programa za udruge građana, a koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Krka u 2011. godini. Program javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, kao i program za ostale udruge građana koje djeluju na području Grada Krka donosi Gradsko vijeće Grada Krka.
 
II. Ponude za provedbu programa mogu podnijeti sve pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Krka ili su njihovi programi i projekti od interesa za Grad Krk i iste su registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.

III. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije u Gradu Krku,
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u Gradu Krku,
 • poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruga,
 • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području povijesnih i sociokulturnih tradicija,
 • afirmacija identiteta i promidžbe Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju sadržavati sljedeće:

 • ispunjeni obrazac prijave za javni poziv (obrazac se može preuzeti u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili na web stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr - na kraju Javnog poziva),
 • sadržaj programa i cilj,
 • financijski plan programa s podacima o izdacima i izvorima prihoda,
 • udruge su obvezne dostaviti presliku važećeg rješenja o upisu u registar udruga Republike Hrvatske,
 • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe.

V. Prijedlozi programa koji su pripremljeni u skladu s ovim javnim pozivom dostavljaju se zaključno do 15. listopada 2010. godine, do 15.00 sati. Prijave dostaviti osobno u Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 051/ 401-120.

Obrazac prijave programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka za 2011. godinu

GRAD KRK

--------------------
--------------------

Objavljeno (Novi List, PGŽ): 23. kolovoza 2010.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ-e objavljuje:

N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata za
zadovoljenje javnih potreba iz područja obrazovanja,
kulture, sporta i tehničke kulture
Primorsko-goranske županije u 2010. godini

>> preuzmite PRIJAVNICU natječaja (.doc)

Natječaj je otvoren do 12. rujna 2010. godine!

--------------------
--------------------

Objavljeno: 07. srpnja 2010.

N A T J E Č A J
Otočna rožica 2010.

Turistička zajednica otoka Krka, u sklopu akcije Volim Hrvatsku u suradnji s ostalim turističkim zajednicama otoka Krka, po peti put na nivou cijelog otoka organizira akciju biranja najljepših vrtova i dvorišta, balkona i balatura. Cilj akcije koja se odvija pod nazivom Otočna rožica jest motivirati stanovnike otoka Krka na zaštitu okoliša, povećanje kvalitete uređenja okoliša i vrtne kulture s konačnim ciljem povećanja kvalitete turističkog proizvoda, prvenstveno u privatnom smještaju.

Kategorije su slijedeće:

 • dvorište i vrt,
 • detalji (balatura, skulptura, balkon, biljka itd.).

Na natječaj se mogu prijaviti vlasnici kuća i kuća za odmor s područja otoka Krka. Natječaj je otvoren dva tjedna, od 05. do 19. srpnja 2010., a prijave se mogu izvršiti u svim turističkim zajednicama otoka Krka (Njivice - Omišalj, Malinska, grad Krk, Punat, Baška, Vrbnik, Dobrinj - Šilo) ili izravno Turističkoj zajednici otoka Krka (Trg Sv. Kvirina 1, Krk).

Prijavljena dvorišta i vrtove ocjenjivati će stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Mr. Dobrila Kraljić, predsjednik,
 2. Hrvoje Skorup, dipl. ing. agr. i
 3. Ivica Bogović, dipl. oec.

Obilazak prijavljenih objekata provoditi će se po završetku natječaja. Podjela priznanja i nagrada održati će se na otočiću Košljunu početkom mjeseca listopada uoči blagdana Sv. Franje Asiškog, zaštitnika prirode.

TZ otoka Krka

--------------------
--------------------

Objavljeno: 17. lipnja 2010.

N A T J E Č A J
za javno prikupljanje ponuda za neposredno
sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva u financiranju projekta korištenja
ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije u
kućanstvima na otocima

>> Prijavni obrazac (link)

Natječaj je za dostavljanje ponuda otvoren do dodjele planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

--------------------
--------------------

Objavljeno: 08. lipnja 2010.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 137/08, 57/09 i 62/09) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu

>> Prijavnice (link)
>> Kriteriji vrednovanja programa (link)

Rok za za prijavu programa je do 20. srpnja 2010. godine.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

--------------------
--------------------

Objavljeno: 21. travnja 2010.

HUMANITARNA UDRUGA ANDRIJANA GRŽETIĆ
Sveti Vid 36, 51514 Dobrinj
Telefon: 091 484 92 40
E-mail: andrijanagrzetic@gmail.com
Web: www.huag.hr

Temeljem članka 8. Statuta Udruge i slijedom Odluke Upravnog odbora od 18. srpnja 2009. godine, Upravni odbor Humanitarne udruge Andrijana Gržetić raspisuje

 N A T J E Č A J
ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI UČENICIMA  OSNOVNOŠKOLCIMA

I. Pravo na novčanu pomoć imaju učenici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. da su u šk. god. 2010/11. upisani u jedan od razreda osnovne škole
2. da su djeca bez očeva, tj. da im je otac umro, nestao ili nepoznat
3. da imaju prebivalište na otoku Krku, ili da im je živući ili umrli roditelj porijeklom s otoka Krka
4. da ne ponavljaju razred (osim u slučaju zdravstvenih razloga), te da su učenici primjernog ili dobrog vladanja.

II. Prijavnicu, koja je sastavni dio natječaja, ispunjava i potpisuje kandidatov roditelj ili zakonski skrbnik. Uz prijavnicu obavezno priložiti:

1. dokaz da je kandidat u šk. god. 2010/11. učenik osnovne škole
2. dokaz da kandidat ne ponavlja razred, te da je primjernog ili dobrog vladanja (samo za učenike od 2. do 8. razreda)
3. dokaz da je kandidatov roditelj umro, nestao ili nepoznat
4. potvrdu o prebivalištu, ili dokaz da  je jedan od kandidatovih roditelja porijeklom s otoka Krka
5. potvrdu o primanjima kandidatovog roditelja ili skrbnika.

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu s traženom dokumentacijom  potrebno je poslati kao preporučenu pošiljku na adresu  Upravnog odbora Udruge, s naznakom - za natječaj.
Prijavnicu se može preuzeti na internetskoj stranici udruge: www.huag.hr, a dodatne informacije zatražite na broj telefona 091 484 92 40, ili na andrijanagrzetic@gmail.com.

III. Natječaj je otvoren od 21. svibnja zaključno do 5. kolovoza 2010. godine.

IV. Broj i visina novčane pomoći bit će određeni naknadno. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

VAŽNO: Upravni odbor natječaj je primarno namijenio djeci bez očeva sukladno posljednjoj želji pok. Andrijane Gržetić, ali će se u razmatranje uzeti i molbe kandidata koji su ostali bez majke, a slabijeg su socijalnog statusa.

Preuzmite prijavnicu!

Humanitarna udruga Andrijana Gržetić - Upravni odbor

--------------------
--------------------

Objavljeno: 09. travnja 2010.

POZIV NA NADMETANJE
(NABAVA MALE VRIJEDNOSTI)
Dobava, isporuka i implementacija opreme
za bežičnu mrežu

Link stranice s objavljenim pozivom: ponuda-jn.nn.hr

Grad Krk

--------------------
--------------------

Objavljeno: 25. siječnja 2010.

P O Z I V
 izlagačima za sudjelovanje na krčkim manifestacijama u organizacijei Turističke zajednice Grada Krka
za 2010. godinu

Preuzmite prijavnicu!

TZ Grada Krka