Rad Gradskog vijeća (2007.)

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (18. prosinca 2007.)

- jednoglasno usvojen zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 29. studenoga 2007. godine

- a) jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
Prijedlog I. izmjene proračuna Grada Krka za 2007. sastavljen je na temelju zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračun Grada Krka za 2007. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2006. s planiranim prihodima u iznosu od 57.100.000,00 kuna i planiranim viškom prihoda od 3.100.000,00 kuna. Prva izmjena proračuna usvojena je 28. rujna 2007. godine. Zbog prijenosa izgradnje vrtića i jaslica u 2008. i korelacija prihoda i rashoda prihvaćeno je smanjenje pročuna za 13.972.000,00 kuna. Ovom izmjenom proračuna smanjuje se pozicija za izgradnju vrtića u iznosu od 14.850.000,00 kuna, a za podmirenje javnih društvenih potreba u kulturi, obrazovanju, zdravstvu, sportu i predškolskom odgoju dodaje se 100.000,00 kuna. Ukupni prihodi i primici II. izmjene proračuna Grada Krka za 2007. godinu smanjeni su za 13.972.000,00 kuna i iznose 49.468.000,00 kuna. Do smanjenja je došlo radi ukidanja pozicije od zaduživanja (kredit za izgradnju vrtića u iznosu od 15.000.000,00 kuna) koja će biti realizirana sljedeće godine. Prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 1.285.000,00 kuna. Iz ove grupe prihoda značajnije se povećava prihod od poreza na dohodak od dividendi i to za 450.000,00 kuna. Radi ukidanja pozicije pomoći iz državnog proračuna smanjena je pomoć iz proračuna u iznosu od 600.000,00 kuna. Povećavaju se sljedeći prihodi: od poreza na potrošnju za 50.000,00 kuna; od poreza na tvrtku za 50.000,00 kuna; od boravišne pristojbe za 50.000,00 kuna; od ostalih prihoda za 50.000,00 kuna; od komunalnog doprinosa za 300.000,00 kuna i od poreza na promet nekretnina za 300.000,00 kuna. Smanjuju se sljedeći prihodi: naknade za prenamijenu građevinskog zemljišta za 50.000,00 kuna i kapitalne donacije za 350.000,00 kuna (jer će odobrena donacija regije Veneto za restauraciju gradskih zidina za 2007. u iznosu od 830.000,00 kuna biti uplaćena tek početkom sljedeće godine). Rashodi i izdaci izmjenama proračuna planirani su u iznosu od 51.603.354,14 kuna. U donosu na dosadašnji proračun prihvaćeno je ukupno smanjenje rashoda za 13.972.000,00 kuna. U razdjelu Upravnog odjela za proračun i društvene djelatnosti rashodi se ukupno smanjuju za 14.787.000,00 kuna, dok ukupno povećanje sredstava za Upravni odjel komunalnog sustava iznosi 815.000,00 kuna tako da bi za 2007. na raspolaganju imao 24.003.354,14 kuna. 

 - b) jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2007. godinu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Smjernica o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Grada Krka za 2008., 2009. i 2010. godinu

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2008.,2009. I 2010. GODINU

Prihodi proračuna Grada Krka za 2008. planirani su u iznosu od 66.110.000,00 kuna što s planiranim viškom prihoda iz 2007. u iznosu od 2.000.000,00 kuna predstavlja ukupne planirane proračunske prihode u iznosu od 68.110.000,00 kuna. Tekući prihodi učestvuju u ukupnom prihodu sa 72,5% dok kapitalni primici učestvuju s 1,3%, a primici od zaduženja učestvuju s 23,0% u odnosu na ukupno planirane proračunske prihode. Ukupni prihodi za 2009. u iznosu od 56.800.000,00 kuna planirani su za 13,8 % manje u odnosu na 2008. jer u 2009. nije planirano novo kreditno zaduženje, dok su ukupni prihodi za 2010. u iznosu od 59.450.000,00 kuna planirani s povećanjem od 4,7% u odnosu na 2009. godinu.

PREGLED PLANIRANIH RASHODA ZA 2008., 2009. I 2010. GODINU

Rashodi za zaposlene u 2008. godini planirani su po stopi od 7,3% u odnosu na 2007., u 2009. planiran je rast po stopi od 5,9% u odnosu na 2008., dok su u 2010. planirani rashodi s rastom od 7,7% u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni rashodi za planirana razdoblja rastu po stopi od 8,0% u odnosu na svaku prethodnu godinu. Rashodi za subvencije imaju projekciju rasta od 4,4% u 2008. u odnosu na 2007., u 2009. planiran je rast od 3,9%, a u 2010. rast iznosi 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Socijalne naknade planiraju 2008. rast od 8,6%, 2009. rast za 7,9% i 2010. rast za 7,3% u odnosu na svaku prethodnu godinu. Rashodi za investicije imaju projekciju rasta za 9,8% u 2008. u odnosu na 2007., u 2009. rastu za 7,0% u odnosu na prethodnu godinu, te 2010. rastu za 7,2% u odnosu na 2009. godinu.

PREGLED PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA ZA 2008.,2009. I 2010. GODINU

Tekući rashodi imaju projekciju rasta za 10,9% u 2009. u odnosu na 2008., a u 2010. rastu za 5,6% u odnosu na 2009. godinu. Kapitalni rashodi imaju projekciju smanjenja za 53,8% u 2009. u odnosu na 2008. jer će se u 2008. u cjelosti realizirati kredit u iznosu od 15.000.000,00 kuna za izgradnju vrtića i jaslica u Krku, dok su kapitalni rashodi u 2010. u odnosu na 2009. planirani s rastom od 9,7%. (Plan kapitalnih ulaganja u planiranom trogodišnjem razdoblju biti će prilagođen dinamici izgradnje novog dječjeg vrtića.)

PREGLED PLANIRANIH ZNAČAJNIH INVESTICIJA I ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2010. GODINE

U predloženim Smjernicama o kretanju prihoda i rashoda proračuna Grada Krka za razdoblje 2008. do 2010. prikazana je najznačajnija investicija, a to je izgradnja vrtića i jaslica u gradu Krku. Za realizaciju tog projekta biti će potreban kredit u iznosu od 15.000.000,00 kuna uz rok otplate od deset godina. U realizaciji kapitalnih projekata u trogodišnjem razdoblju i dalje će se značajna sredstva ulagati za održavanje i povećanje komunalnog standarda na području grada Krka, sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta, održavanje javnih i zelenih površina, sanaciju rive, luke i lučica, plaža i kupališta, gradskih zidina i slično. U društvenim djelatnostima planira se nastaviti s radovima na spomenicima kulture, uređenju igrališta kao i na opremanju i dovršavanju sportskih objekata.

- jednoglasno prihvaćen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2008. godinu s prijedlozima Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2008. godinu sastavljen je na temelju zakona o proračunu, Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za 2008., te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje od 2008. do 2010. godine Ministarstva financija. Prihodi i primici proračuna za 2008. planirani su u iznosu od 66.110.000,00 kuna (od čega su prihodi poslovanja 50.200.000,00 kuna, kapitalni primici 850.000,00 kuna i primici od zaduživanja 15.060.000,00 kuna). Na raspolaganju je i 2.000.000,00 kuna planiranog viška prihoda iz 2007. koji će biti prenesen u 2008. godinu. U odnosu na 2007. proračun se povećava za 2.670.000,00 kuna. Prihodi od zaduživanja koji su planirani već za 2007. iznose 15.000.000,00 kuna radi kredita za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica kao najambicioznijeg projekta planiranog za 2008. godiniu. (Izgradnja vrtića trebali bi započeti u veljači 2008., a njegovo se dovršenje planira ostvariti do kraja godine.) Rashodi proračuna 2008. planirani su u iznosu od 68.110.000,00 kuna. Planom su raspoređena sredstva prihoda u iznosu od 51.050.000,00 kuna, primici od zaduživanja u iznosu od 15.060.000,00 kuna i 2.000.000,00 kuna prenesenih sredstava iz 2007. godine. Tekući rashodi su 40.234.000,00 kuna, kapitalni 26.826.000,00 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga iznose 1.050.000,00 kuna. Osim za izgradnju dječjeg vrtičća i jaslica značajna sredstva planirana za 2008. godinu namjeravaju se izdvojiti za izgradnju i dovršenje sportskih objekata za što je predviđen iznos od 1.060.000,00 kuna. Za Program sporta planirano je 970.000,00 kuna, dok je za održavanje asfaltiranje i uređenje cesta planirano 3.000.000,00 kuna. Kao kapitalni projekt izdvaja se i izgradnja komunalnih objekata te njihovo opremanje za što je predviđen iznos od 2.750.000,00 kuna (otkupi građevinskih zemljišta, komunalna oprema, uređenje Šetališta sv. Bernardina i uređenje parka Dražica). Izgradnja osnovne škole nastavlja se ulaganjem u otvoreno školsko igralište i to u iznosu od 500.000,00 kuna; kao i u opremu za koju je planiran iznos od 120.000,00 kuna. Za održavanje javnih i zelenih površina te potrošnju vode  planirano je ukupno 2.900.000,00 kuna, dok se za proširenje kanalizacije, uređenje odvodnje oborinskih voda i otplatu glavnice zajma Ponikve CS Porat predviđa iznos od 3.490.000,00 kuna. Na kraju rasprave vezane uz ovu točku Dnevnog reda, vijećnica Dubravka Đurić Bobinac zaključila je kako treba razmišljati o otvaranju barem etnografskog muzeja, pronalaženju prostora za okupljanje mladih (budući da grad nema alternativu), o nedostatku prave gradske kavane, pojedinim problemima stočarstva i naposljetku potrebe uvođenja nagrade koja bi se djelila najuspješnijim voditeljima gradskih institucija i na taj način služila kao dodatni poticaj za još kvalitetniji rad. (Spomenute inicijative biti će raspravljane, a neke od njih uvrštene su i u Prijedlog Program razvoja Grada Krka.)

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2008. godinu

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa razvoja Grada Krka (Strateški i Programski dio)
Grasko poglavarstvo Grada Krka ustvrdilo je da u otvorenom roku utvrđenom na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 30. svibnja 2007. godine nije prispio niti jedan prijedlog/primjedba od strane vijećnika Grada Krka, na Program ukupnog razvoja Grada Krka. Nakon što je prijedlog spomenutog programa oblikovno i jezično dorađen, te nakon što su korigirani financijski pogazatelji kod pojedinih projekata u Programskom dijelu Programa razvoja Grada Krka kao i vremenski plan za provođenje pojedinih mjera u cilju njihova ostvarenja, Prijedlog Programa razvoja Grada Krka jednoglasno je prihvaćen.

- jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja predjela "Mali Kankul" u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2008. zadržava se na nivou opsega koji je bio u Programu za 2007. godinu. Prihod od komunalne naknade planira se u 2008. u iznosu od 3.900.000,00 kuna. Prijedlogom Programa za 2008. utvrđeni su radovi održavanja komunalne infrastrukture, opseg radova i potrebna financijska sredstva za sljedeće djelatnosti: čiščenje javno-prometnih površina, sanacija divljih deponija, čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba, potrošnja vode na javnim izljevima, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje autobusnih čekaonica, održavanje plaža, postavka ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje komunalne infrastrukture, održavanje trgova i nerazvrstanih cesta, održavanje ulica u naseljima, poljoprivrednih puteva i šetnica, čiščenje slivnika, održavanje objekata javne rasvjete i održavanje groblja u Krku, Vrhu i Milohnićima. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa procjenjena su na iznos od 5.610.000,00 kuna, od čega se 3.900.000,00 kuna planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 1.700.000,00 kuna, na koliko se procjenjuje razlika radova u 2008., planira se osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2008. godinu.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

- jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka
Sukladno Javnom pozivu za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada Krka i pristiglim prijavama, odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Krka sastavio je listu kandidata za izbor članova u Savjet mladih Grada Krka, 28. studenog 2007. objavljenu u Novom listiu. Kriteriji za izbor članova bili su: teritorijalni - budući da pridonose zastupljenosti pojedinih mjesnih odbora, (jednaka) zastupljenost i muških i ženskih članova, te potreba da svaki predlagatelj ima po jednog predstavnika u Savjetu mladih. Tako je tajnim glasovanjem Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. odabralo sljedeće članove: Leonarda Berishu (Pinezići, Udruga maslinara Drobnica), Slavena Čabraju (Krk, HDZ), Sašu Grgantova (Krk, Boćarski klub Krk), Igora Hrasta (Krk, Judo klub Krk), Tinu Karabaić (Krk, SDP), Ursulu Kremenić (Krk, PGS) i Danijela Milohnića (Vrh, HNS). Mandat izabranih članova traje dvije godine, a njihova se aktivnost veže za sjednice koje saziva predsjednik najmanje jednom u dva mjeseca. Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

- jednoglasno prihvaćen Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2008. godinu

--------------------

16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (29. studenog 2007.)

- jednoglasno usvojen zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. rujna 2007. godine

- (uz suzdržan glas vijećnika M. Dujmovića) usvojen Prijedlog Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka
Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine ustvrdilo je prijedlog Odluke o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka kojeg je Gradsko vijeće uz raspravu i usvojilo. Sam Prijedlog Plana polazi od mogućih ekoloških nesreća ili iznenadnih događaja koji mogu ugroziti okoliš i izazvati opasnost po živote i zdravlje ljudi, te donosi načine njihova sprečavanja i ograničavanja, a temelji se na načelima preventivnosti, cjelovitosti i plaćanju troškova onečišćivača. Plan intervencija inače je sastavni dio Programa zaštite okoliša Grada Krka, međutim ukoliko spomenuti Program nije donesen Plan intervencija donosi se i provodi samostalno, a nakon što gradski Program zaštite okoliša bude izrađen, Plan intervencija potrebno je integrirati u Program zaštite okoliša. Plan intervencija temelji se na: Planu intervencija u zaštiti okoliša RH, Planu intervencije u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije, izrađenim Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša pravnih i fizičkih osoba s područja Grada Krka čija djelatnost predstavlja stvarnu ili potencijalnu opasnost te može izazvati iznenadni događaj, kao i na APELL procesu (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level). Spomenuti se Plan primjenjuje prilikom iznenadnog onečišćenja tla, zraka, biljnog ili životinjskog svijeta, te kulturne baštine kada ekološka nesreća ili neki drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim posljedicama prelazi granice mogućnosti obuzdavanja pravne ili fizičke osobe na čijem se popdručju iznenadni događaj dogodio, ali ne i u slučaju onečišćivanja mora, kopnenih voda i voda mora s kopna i otoka; kao što njegova primjena ne obuhvaća ni vojne objekte, vojna skladišta i slučajeve radioaktivnog onečišćenja. Plan intervencije izradilo je Stručno povjerenstvo (Romeo Jurina, Čedomir Miler, Ines Galjanić, Ivan Trinajstić, Ivan Turčić) čije je članove imenovalo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 01. lipnja 2006. godine, a dokument obuhvaća sljedeća poglavlja: Uvodno obrazloženje; Prostorna, teritorijalna i gospodarska obilježja grada Krka; Izvore opasnosti; vrste i količine opasnih tvari i analizu rizika; Subjekte i osobe koji sudjeluju u provođenju Plana intervencija; Mjere i postupanja u slučaju izvanrednog događaja; Organiziranje i provođenje vježbi spremnosti i otklanjanje posljedica; Financiranje plana; Izvješčivanje; Dopunjavanje i reviziju plana; Literaturu i zakonske propise; te Priloge.

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. Sukladno odredbi Zakona, izrađen je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini koji se temelji na utvrđenim Smjernicama i planovima za izradu Proračuna Grada Krka i kojim je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture po djelatnostima. Navedeni program usvojen je od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine. Kako su se u I. Izmjeni Proračuna Grada Krka pojedine pozicije Proračuna mijenjale po djelatnostima, bilo je nužno izraditi i Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa procjenjena su na iznos od 4.440.000.00 kn, od čega se 3.800.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u 2007. godini, dok se 640.000,00 kn planira osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2007. godinu. Poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 26. listopada 2007. ustvrdilo je Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini, kojeg je potom prihvatilo i Gradsko vijeće.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o upravljanju i održavanju tržnice na malo
Odlukom o upravljanju i održavanju tržnice na malo uređeno je upravljanje i održavanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Krka. (Pod tržnicom na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada Krka u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.) Komunalnu djelatnost tržnice obavljati će gradsko Trgovačko društvo "Vecla d.o.o.", koje se stoga zadužuje da ishodi sve potrebne dozvole i suglasnosti, te minimalno tehničke i druge uvijete za njeno obavljanje na sljedećim lokacijama: tržnici u sklopu TPC-a, autobusnom kolodvoru, Portapisani - Vratima slobode i lokaciji nasuprot Robne kuće. Prihvaćanjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o prijenosu prava upravljanja i gospodarenja nad javnim gradskim površinama. Nakon što je Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 26. listopada i 16. studenog 2007. godine utvrdilo Prijedlog Odluke o upravljanju i održavanju tržnice na malo, isti je upućen Gradskom vijeću koje je Prijedlog jednoglasno prihvatilo.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove "Narodna knjižnica Krk"

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika Županijskog suda u Rijeci 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Općinskog suda u Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika za područje Grada Krka

--------------------

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (28. rujna 2007.)

- jedno usvojen zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 05. srpnja 2007.

- (uz suzdržan glas vijećnika M. Dujmovića) usvojen Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije
Nakon što je Gradsko poglavarstvo na sjednici održanoj 31. srpnja 2007. prihvatilo dorađen Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, isti je radi rasprave i usvajanja prosljeđen Gradskom vijeću Grada Krka. Dokument - čiji je izvoditelj Sveučilište u Rijeci (Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji) - ciljeve razvoja turizma otoka Krka dijeli na: 1. Socijalne ciljeve koji nalažu povećanje prednosti i koristi od razvoja turizma za domaće stanovništvo i njihove potomke; produžetak turističke sezone na 8-9 mjeseci kako bi se primarno ostvarili trajni ciljevi otočnog stanovništva; otvaranje novih radnih mjesta za lokalno stanovništvo, posebice za obrazovane mlade ljude; poticanje privatne poduzetničke inicijative koje su vezane za lokalne resurse, znanjima i vještine otočana; zaštitu kulture te folklorne i životne ostavštine otoka Krka, i poticanje razvoja kulture života i rada otočnog stanovništva; 2. Ambijentalne ciljeve ili ciljeve okoliša koji nalažu sačuvanje prostora otoka Krka za buduća pokoljenja i buduće programe razvoja koje je sada teško predvidjeti; kontroliranje turističkog razvoja svake općine po principu da se razvija samo onaj oblik turističke ponude koja je komplementarna s danim prostorom i interesima stanovništva; održivi, planirani i organizirani razvoj, te unaprijeđenje i valorizaciju kulturnog nasljeđa i tradicije koji su od posebne važnosti za razvoj kvalitativnih sadržaja turističke ponude otoka Krka i jedinica lokalne uprave i samouprave; 3. Gospodarske ciljeve koji nalažu usmjeravanje pozornosti na osmišljavanje prepoznatljivih turističkih doživljaja otoka Krka; razvoj novih turističkih proizvoda i novih usluga koje su vezane za nove tehnologije i nove motive dolaska turista na otok Krk; poticanje veće gospodarske valorizacije povijesnog nasljeđa kroz davanje koncesija poduzetnicima u turizmu; poboljšanje standarda smještajnih sadržaja i usluga; osmišljavanje prepoznatljivog suvenira otoka Krka; povećanje standarda života i rada domaćeg stanovništva; razvoj otočke građevinske operative kao i poticanje razvoja servisa i pratećeg obrtništva, te malog gospodarstva servisa i usluga; poticanje onih djelatnosti koje omogućavaju veći standard stanovništvu osiguravajući pritom primjerenu razinu zarade i stvaranje akumulacije posebno domaćim poduzetnicima, te poticanje reinvestiranja kapitala na prostor otoka Krka i razvoja novih tehnologija posebno na sustavu zaštite okoliša. Uz spomenute ciljeve, izdvojena je i vizija mogućeg razvoja turizma kao i potencijalni turistički proizvodi otoka Krka. Izložene činjenice potom su potakle na raspravu u kojoj je zaključeno kako je Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije previše općenit, no unatoč tome može poslužiti kao dobar poticaj (ili temelj) za izradu dokumenta koji bi se ticao prvenstveno turizma grada Krka i njegovih mogućnosti, a koji bi bio rezultat djelovanja stručnog tijela čije bi članove tek trebalo odabrati. Na pitanje, da li Plan nečim obvezuje i ograničava, odgovoreno je  kao on sadrži obvezujuće elemente, međutim nigdje ne daje odrednice koje sputavaju i koje su u suprotnosti s razvojnim programom grada i prostornim planom.

- jednoglasno usvojeno Izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine
Gradsko poglavarstvo Grada Krka je na sjednici održanoj 31. srpnja 2007. razmotrilo Izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, te ga je na razmatranje uputilo Gradskom vijeću Grada Krka, koje ga je potom prihvatilo.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2007. GODINU
OD 01. 01. 2007. DO 30. 06. 2007.

Prihodi: Proračun Garada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. ostvario je prihode u iznosu od 20.296.634,54 kn, što predstavlja 37,3% od planiranog godišnjeg proračuna. Kada izuzmemo planirane prihode od zaduživanja u iznosu od 15.000.000,00 kn proračun je u prvom polugodištu ostvario 50% planiranih prihoda. Obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35-40% proračuna, možemo zaključiti da se proračun ostvaruje bolje od planiranog. U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 18.987.854,28 kn prihoda i 2.000.000,00 kn primitka od zajma za izgradnju škole, što znači da je u ovoj godini ostvareno 1.308.780,26 kn više prihoda nego prošle godine.
Izdaci: Izdaci uključuju plaćene i neplaćene obveze, odnosno sve pristigle knjižene račune do 30. lipnja 2007. i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2007. Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2007. godine je 4.032.301,00 kn od čega su 503.572,00 dospjele, a 3.528.729,00 kn nedospjele obveze (dugoročni zajam). Stanje obveza za zajmove iznosi 3.528.729,00 kn. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 20.989.061,17 kn što je 34,9% od planiranih izdataka za 2007. godinu (60.200.000,00 kn). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 74% su tekući rashodi, 23% su kapitalni rashodi, a 3% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2007. godinu.
Proračun Grada Krka za 2007. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, 15. prosinca 2006. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 57.100.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 3.100.000,00 kn. Poradi usklađivanja s ostvarenjem prihoda do 30. lipnja 2007. godine i korekcije rashoda predlaže se povećanje od 5.375.354,14 kn - što predstavlja povećanje za 9% od proračuna. Upravni odjel za proračun i društvene djelatnosti prihvaćanjem ovog prijedloga dobio je za podmirenje javnio-društvenih potreba u kulturi, obrazovanju, zdravstvu, sportu i predškolskom odgoju 2.507.000,00 kn; dok je upravni odjel komunalnog sustava dobio dodatna sredstva za održavanje i izgradnju komunalnih objekata u ukupnom iznosu od 2.868.354,14 kn.
Prihodi: Ukupni prihodi i primici I. izmjene proračuna Grada Krka za 2007. godinu povećani su za 6.340.000,00 kn i iznose 63.440.000,00 kn. Do povećanja je došlo radi boljeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina, prihoda od pomoći iz proračuna, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.
Rashodi: Rashodi i izdaci izmjenama proračuna planirani su u iznosu od 65.575.354,14 kn. U odnosu na dosadašnji proračun predloženo je ukupno povećanje rashoda za 5.375.354,14 kn.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenje dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela poslovne "Zone 29", na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja kompleksa RED u "Zoni 29" na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

- jednoglasno usvojen Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređeaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU
(I. rebalans)

Izvori
sredstava

Program 2007.

Program 2007.
(I. izmjena)

- prihod od
komunalnog
doprinosa
za 2007.

4.200.000,00
kn

5.400.000,00
 kn

- prihod od
sredstava
Proračuna
Grada

686.000,00
kn

1.972.875,17
kn

- prihod od
upihodovanih,
neutrošenih
sredstava
komunalnog
doprinosa,
prijenos iz
2006. god.

1.050.000,00
kn

101.798,00
kn

UKUPNO

5.936.000,00
 kn

7.474.673,17
kn

Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine utvrdilo je Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu, te se isti uputio Gradskom vijeću Grada Krka koje je Prijedlog i usvojilo. Kako su se u I. izmjeni Proračuna Grada Krka povećali izvori sredstava komunalnog doprinosa za 1.200.000,00 kn bilo je nužno izraditi Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje te izmjene procjenjena su na 14.068.027,31 kn, od čega se 5.400.00,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 2007. godini; 1.300.000,00 kn planira se osigurati iz prihoda od naknada za priključenje za komunalnu infrastrukturu; 600.000,00 kn planira se osigurati iz prihoda od komunalne usluge, a 6.768.027,31 kn - na koliko se procjenjuje razlika radova u 2007. godini - planira se osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2007. godinu. Razlika između prihoda i rashoda komunalnog doprinosa procjenjena je na iznos od 1.972.875,17, i biti će osigurana iz ostalih Proračunskih pozicija.

- jednoglasno usvojen Prijedlog odluke o osnivanju Savijeta mladih Grada Krka
Hrvatski sabor 16. veljače 2007. donio je Zakon o Savjetima mladih prema kojem je obveza predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave da osnuju Savjete mladih i to u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu. Ti se Savijeti osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne samouprave s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Svrha njihova osnivanja je osiguranje boljeg položaja i utjecaja na donošenje odluka  koje su od neposrednog interesa mladih, ali i njihova značajnija uloga u odlučivanju unutar lokalne sredine. Unutar Savjeta mogu djelovati mladi u dobi od 15 do 29 godina života koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne i područne samouprave u kojoj se isti osniva. Prihvaćeno je da u Gradu Krku, Savjet mladih broji sedam (pet) članova. Članove Savijeta bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Mandat članova traje dvije godine. Savijet mladih radi na sjednicama koje saziva predsjednik najmanje jednom u dva mjeseca. Savijet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. Savijet je u obvezi donjeti poslovnik o radu, a za svaku kalendarsku godinu donosi financijski plan i program rada koji se podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu. Ovlašteni predlagatelji dužni su prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih podnositi u pisanom obliku Gradu Krku, Uredu Grada u roku od 15 dana od objave javnog poziva u lokalnom javnom glasilu: Novom listu i internet stranicama Grada Krka. Lista kandidata također se objavljuje u lokalnom javnom glasilu u roku od osam dana od isteka roka za dostavu prijedloga, dok je u roku od 30 dana od objave liste Gradsko vijeće dužno izabrati članove Savjeta mladih.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Hrvatski sabor, 13. listopada 2006. godine, donio je Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova s osnovnim ciljem uklanjanja diskriminacije nad ženama i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2006. do 2010. godine. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova trebalo bi provoditi tu politiku, odnosno: poticati i provoditi kampanje radi uklanjanja svih oblika diskriminacije na temelju spola; poticati posebne mjere za donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavu ravnopravnosti spolova; predlagati mjere za razvoj ženskog poduzetništva; poticati i predlagati uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca pri imenovanju u gradska tijela; predlagati mjere za uklanjanje svih oblika nasilja; predlagati mjere za učinkovit sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora te smanjenje spolno prenosivih bolesti itd. U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Krka imenovani su: Dubravka Đurić Bobinac, Ilija Lukačić, Lucija Petrak, Miranda Šebelja i Igor Gržetić. Predsjednika/cu i potpredsjednika/cu biraju članovi/ce Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici, koju saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od imenovanja članova/ca Povjerenstva.

- jednoglasno usvojeno Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2006. godinu

--------------------

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (05. srpnja 2007.)

- jednoglasno usvojen zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. svibnja 2007.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku
Gradsko je vijeće na sjednici održanoj 15. prosinca usvojilo Odluku o prihvaćanju investicije, izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Krku. Proračunom Grada Krka za 2007. i Odlukom o izvršenju proračuna Grada Krka za 2007. za realizaciju ovog značajnog projekta planirano je zaduživanje od 15.000.000,00 kn. Suglasnost Vlade RH za zaduživanje zatražena je 02. siječnja 2007. i očekuje se da bude dobivena nakon podnošenja cjelokupne dokumentacije o izboru najpovoljnije banke za dobivanje novčanog kredita. Temeljem Zakona o javnoj nabavi proveden je postupak nabave za dobivanje novčanog kredita. Kredit su ponudile Erste& Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d. Njihove ponude bile su sljedeće: Privredna banka Zagreb d.d. (Podružnica Riadria Rijeka) ponudila je kredit u iznosu od 20.632.430,54 kn; Hrvatska banka za obnovu i razvitak sa sjedištem u Zagrebu ponudila je kredit u iznosu od 20.661.354,19 kn; a Erste& Steiermarkische bank d.d. sa sjedištem u Rijeci ponudila je kredit u iznosu od 23. 632.516.247,11 kn. Na prijedlog Povjerenstva za javnu nabavu Poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. donjelo je odluku o odabiru najpovoljnije ponude, a to je kao što se vidi iz priloženog ponuda Privredne banke Zagreb, uz kamatnu stopu 4 %, na rok od 12 godina + 2 godine i 11 mjeseci početka uz kvartalnu dinamiku otplate glavnice i kamate, naknadu za odobrenje kredita od 0,6 %, naknadu za rezervaciju od 0,25 % godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava uz instrumente osiguranja kredita mjesece i zadužnice. Nadalje je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo Odluku poglavarstva poslušavši dodatno obrazloženje s naglasakom na činjenicu kako zaduživanje neće dovesti do problema u financijskoj situaciji Grada.

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk
Gradsko poglavarsvo Grada Krka na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. razmotrilo je i podržalo zahtjev gradskog TD Vecla d.o.o. Krk za davanje suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje u svrhu nabavke novog stroja za čišćene i pranje javnih površina u iznosu od 380.000,00 kn. Potreba za novim strojem javila se paralelno s povečanjem kamenih površina odnosno nedostatkom adekvatnog stroja koji omogućava njihovo temeljito čišćenje. Novi stroj biti će samohodan i pružati pometanje, četkanje i ispiranje, a jedna od njegovih karakteristika (uz naravno učinkovitost u čišćenju kamenih površina) je i ušteda vode budući da je stroj reciklira. S obzirom da je Gradsko vijeće, prihvatilo odluku Poglavarstva predviđeno je da novi stroj najesen izađe na krčke ulice.

- jednaoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Gradsko vijeće Grada Krka je temeljem zakona o socijalnoj skrbi, donijelo u prosincu 2001. Odluku o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, uvjeti i načini njihova ostvarivanja, korisnici, te postupak za ostvarivanje samih prava. Na inicijativu Socijalnog vijeća i prijedloga Poglavarstva, Gradsko vijeće Grada Krka je tijekom proteklih godina u više navrata donosilo Odluke o izmjanama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, a na zamolbu Udruge HVIDRA otoka Krka da se u socijalni program Grada uključi i djecu HRVI i poginulih branitelja Domovinskog rata, Socijalno vijeće Grada Krka podnijelo je prijedlog da se dopuni postojeća Odluka o socijalnoj skrbi na način da se u istu uključe i traženja navedenih udruga. Gradsko poglavarstvo je tako na sjednici održanoj 05. lipnja 2007. definiralo Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi prema kojoj korisnik socijalne skrbi postaje: dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata kao i djete poginulog hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu koje će moći ostvariti sljedeće: pravo na besplatan boravak u jaslicama i vrtićima, pravo na besplatnu marendu i produženi boravak u osnovnoj školi kao i pravo na besplatni prijevoz za učenike srednjih škola i studente (unutar PGŽ). Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Poglavarstva.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Narodna knjižnica Krk"

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za popis birača

--------------------

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (30. svibnja 2007.)

- jednoglasno usvojen zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 29. ožujka 2007. godine

- jednoglasno usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2006. godinu
Gradski vijećnici uz pojedinačna komentiranja usvojili su prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2006. godinu, inače dokumenta kojim završava poslovna godina, a koji se bazira na proračunu Grada Krka za 2006. Proračun Grada Krka za 2006. usvojen je na sjednici Gradskoj vijeća 19. prosinca 2005. u iznosu od 40.322.000,00 kn, da bi prva izmjena proračuna bila usvojena 18. listopada 2006. u iznosu od 43.792.000,00 kn. Prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 43.644.834,80 kn, što predstavlja 99,7% od planiranih 43.792.000,00 kn.. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 43.393.212,77 kn, 2006. ostvareni su prihodi na razini prethodne godine. Nadalje, struktura prihoda je povoljnija jer su prihodi poslovanja puno viši, manje prihoda ostvareno je od prodaje imovine, a zaduživanja nije bilo. Od prihoda poslovanja ostvareno je 42.832.570,66 kn što je 102,3% od planiranog pa je u odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 39.652.769,72 kn, otsvareno 8,01% prihoda poslovanja, više. Prihodi od prodaje nefinancijske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 812.264,14 kn, što je 43,9% od planiranog tj. 46,8% od prihoda prethodne godine kada je ostvareno 1.735.507,76 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni, a planirani su u iznosu od 60.000,00 kn. Prethodne godine ostvareno je 2.004.935,29 kn odnosno realiziran je kredit za izgradnju škole. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu od 42.816.214,17 kn što je u odnosu na planiranih 45.098.733,51 kn čini 94,9% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2005. kada je ostvareno 43.279.871,85 kn rashodi su smanjeni za 1,07%. Stanje imeovine 31. 12. 2006. godine je 97.040.564,75 od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 57.947.599,00 kn, a financijska 39.092.965,73 kn. Preneseni višak prihoda iz 2005. godine iznosi 1.306.733,51 kn, a razlika između prihoda i rashoda proračuna 2006. je pozitivna i iznosi 828.620,66 kn. Ukupan višak prihoda za 2006. iznosi 2.135.354,14 kn.

- razmotren Prijedlog Programa ukupnog razvitka Grada Krka
S ciljevima prijedloga Programa ukupnog razvitka Grada Krka vijećnike su upoznali gradonačelnik Dario Vasilić i Imona Knežević, predstavnica Oikosa i članica tima čiji je Strategija produkt, kazavši kako je takav dokument ne samo bitan za budući razvoj grada i otoka već olakšava i pristup pretpristupnim fondovima Europske unije. Strategija se sastoji od dva dijela: Strateškog i Programskog (o kojima više možete doznati ovdje >>), a usmjerena je na unaprijeđenje turizma, gospodarstva, poljoprivrede, društva i okoliša. Evolucija Programa dešavala se kroz sljedeće faze: istraživanje, individualne razgovore, radionice i prezentacije, sastanke s projektnim timom, oblikovanje Pripreme (Programa) i njeno objavljivanje na službenim stranicama Oikosa. Vijećnici su naposljetku zaključili da je pojedinim dijelovima Prijedloga Programa potrebna dorada, osobito Strateškom dijelu i Financijskom planu što znači da će Strategija još jednom biti dijelom Dnevnog reda Gradskog vijeća i to na jesen kada će se eventualno raspravljati o dorađenoj verziji dokumenta.

- usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
Gradsko poglavarstvo Grada Krka na sjednici održanoj 15. svibnja 2007. donjelo je Zaključak kojim se podržava predmetni zahtjev, odnosno prima na znanje pravno mišljenje i stav nadležnog ministarstva i državnog odvjetništva da formalnu Odluku o donošenju Programa donese jedinica lokalne samouprave koja je izradila predmetni Program. Obzirom na izmjenjeno pravno mišljenje i stav državnog odvjetništva glede postupanja u navedenom predmetu, Gradsko poglavarstvo uputilo je Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, Gradskom vijeću u cilju rasprave i donošenja. Gradsko vijeće je nadalje gotovo jednoglasno prihvatilo Odluku (uz traženu doradu pojedinih dijelova) kojoj je cilj uspostaviti sistem raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem kao i sistem njegove privatizacije. Poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se nalaze na području Grada Krka  podjljena su na:  pašnjake (667 ha, 78 a, 6 m2), oranice (28 ha, 37 a, 86 m2), vinograde (8 ha, 63 a, 71 m2), maslinike (55 ha, 77 a, 69 m2) i ostala zemljišta koja se mogu privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Tako površine određene za prodaju, ukupno 14,3%, čine: oranice, vinogradi i maslinici, dok površine određene za zakup iznose 86,7%. Zemljište predviđeno za prenamijenu ne može biti predmetom prodaje dok se ne izvrši prenamijena istog u skladu sa Prostornim planom Grada Krka. Prihvaćeni Program tako omogućava domicijalnom stanovništvu da po povoljnijim uvijetima kupi poljoprivredna zemljišta nego li će to biti nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju kada će doći do izjednačavanja domaćeg i inozemnog kupca. Pravo kupnje, što je važno naglasiti, imaju primarno one osobe sa sjedištem na području općine koja raspisuje natječaj!

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Razmatrajući prispjele ponude Gradsko poglavarstvo Grada Krka  definiralo je ponudu Moma Paunovskog, vlasnika Zanatsko – dimnjačarskog obrta "Paun", najpovoljnijom što je ponuditelj dokazao sposobnošću ostvarivanja koncesije, potrebnim iskustvom u obavljanju traženih poslova, priloženim opisom provedbe mjera očuvanja i zaštite okoliša, te financijski najpovoljnijom ponudom. Tako je odluka Gradskog vijeća samo potvrdila mišljenje Gradskog poglavarstva.

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Eko-stožera Grada Krka

--------------------

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (16. veljače 2007.)

 – jednoglasno usvojen Prostorni plan uređenja Grada Krka
Vijećnici Gradskog vijeća Grada Krka donijeli su jednoglasnu Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka. Rad na izradi plana započeo je 1998. godine, a 27. svibnja 2005. prijedlog, koji je izradio Urbanistički institut Hrvatske iz Zagreba  upućen je na javnu raspravu.
Na prostorni plan su stigle ukupno 382 pismene primjedbe više od 500 podnositelja, a 40 posto ih je usvojeno ili djelimično usvojeno, rekao je krčki gradonačelnik Darijo Vasilić dodavši kako je za 25 posto smanjeno građevinsko područje na području Grada, odnosno za 40 posto u izdvojenim zonama u odnosu na nekadašnji prostorni plan bivše općine Krk.
Grad Krk opredijelio se za povećanje kvalitete u postojećim smještajnim jedinicama, te izgradnju hotela sa četiri zvijezdice i sportsko-rekreacijske objekte, a gradsko je poglavarstvo predložilo i 11 amandmana na prijedlog plana koji su također jednoglasno usvojeni.
Prostorni plan Grada Krka, pream riječima predsjednika vijeća Ivana Jurešića, stupit će na snagu nakon objave u Službenim novinama, a nakon toga slijedi program mjera uređenja u prostoru, odnosno urbanistički plan uređenja i detaljni planovi uređenja. (Novi prostorni plan uređenja Grada Krka - uskoro će biti objavljen na webu!)

- razmotren Prijedlog Idejnog arhitektonskog uređenja "Novi trg u Krku"
Idejni prijedlog arhitektonskog uređenja središnjeg dijela Trga Josipa bana Jelačića (plato između Malog parka, Ulice S.Radića i robne kuće Krk koji je u privatnom vlasništvu) u obliku školjke i amfiteatralno, predstavio je arhitekt Nenad Kocijan, a prethodno ga je razmotrilo Gradsko poglavarstvo na sjednici održanoj 16. veljače 2007. i dalo mu načelnu podršku primijetivši, među ostalim, da će se sporazumom o reguliranju međuvlasničkih odnosa utvrdti da prostor ima funkciju trga i da ga svi imaju pravo koristiti, odnosno prolaziti, zadržavati se i okupljati.
Gradsko vijeće prihvatilo je zaključke gradskog poglavarstva i zaključilo kako će se o idejnom prijedlogu rješenja provesti javna rasprava, a prijedlog sporazuma o međuvlasničkim odnosima dat će se na prethodnu sugalsnot vijeća.

- Tehnoval iz Njivica novi je koncesionar  za izvođenje radova na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka za sljedeće dvogodišnje razdoblje
(Jelena Butković)